Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 20-03-2018 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

19. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-G01-2-18


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr.2 af 04.01.2018 § 20 (Kommunestyrelsesloven)


Beslutning

1. Punkt 27 Kulturkontrakter 2018 udskydes til kommende møde.

Dagsordenen blev derefter godkendt.

 

Fraværende: Kim Valentin

20. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-G01-1-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

26. Idrætsprisuddeling 2018


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Der var følgende meddelelser til udvalget:

 

 • Orientering om tilladelser til foodtrucks/mobil salg. På udvalgets næste møde tages en sag på om dette emne.

 

 • Ansøgning fra Eventyrbanen i Kongernes Nordsjælland er modtaget. Ansøgningen behandles på næste møde i udvalget.

 

 • Helsinge Bibliotek skal nyindrettes og holder derfor lukket den 16.4. - 17.4.2018

 

Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

26. Idrætsprisuddeling 2018

1. Udvalget tog orientering til efterretning

2. Udvalget traf beslutning i sagen

 

Mødestart: 19.35

Mødeslut: 21.30

 

Fraværende: Kim Valentin

21. Genåbning af budget 2018-2021 KIO

Sagsnummer: 00.30.00-G01-7-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af konsekvenserne af de økonomiske udfordringer, der er rejst i sagen 'Genåbning af budet 2018-2021' på Økonomiudvalgets møde den 5. marts og Byrådets møde den 12. marts 2018.


Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at drøfte og beslutte hvilke forslag fra genåbningen af budget 2018-2021, der eventuelt skal indgå i udvalgets prioritering og dermed forøge udvalgets måltal.
 2. at igangsætte arbejdet med at gennemgå budgetgrundlaget og komme med forslag til administrationen mhbp. prioriteringer, effektivseringer og besparelser, således at udvalgets måltal opnåes og kan indgå i arbejdet med budget 2019-2022
 3. at drøfte og beslutte eventuelt yderligere tiltag i forhold til den planlagte proces, herunder den konkrete opgave og ramme.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Borgmesteren har bedt administrationen om gennemførsel af et kasseeftersyn, hvor kommunens økonomi er blevet gennemgået. Resultatet har været forelagt Økonomiudvalg og Byråd på møderne i marts 2018. Affødt af disse sager, skal fagudvalgene frem mod sommerferien arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indenfor udvalgets ansvarsområde. Dette arbejde startes med denne sag.

 

Fagudvalget har følgende opgaver:

 • vurdere om der er forslag fra genåbningen af budget 2018-2021, der skal prioriteres og dermed findes finansiering til
 • gennemgå budgetgrundlag med henblik på at finde effektiviseringer og besparelser inden for udvalgets område svarende til det angivne måltal
 • drøfte om der er behov for yderligere tiltag i forhold til den planlagte proces

 

Vurdering af elementerne fra genåbningen af budget 2018-2021

På kort sigt har Byrådet besluttet en række forslag fra budget 2018-2021 tages ud eller omprioriteres. Der er tale om følgende forslag indenfor Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomis ansvarsområde:

 

 • Øget tilskud selvejende haller (0,3 mio. kr i 2019 og frem)
 • Øget tilskud børne- og ungepuljen (0,1 mio. kr. i 2018 og frem)
 • Forsøgsordning med åbent bibliotek i Blistrup (0,05 mio. kr. i 2018 og 0,05 mio. kr. i 2019)
 • Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer (0,5 mio. kr. i 2018)
 • Idræt i Vejby (2,0 mio. kr i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020)
 • Nationalparken Kongernes Nordsjælland (0,3 mio. kr. i 2018)
 • Oktober '43 (0,7 mio. kr. i 2018)

 

Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi skal ifm. denne sag vurdere de konkrete forslag. Såfremt udvalget ønsker at prioritere en videreførelse af forslagene, skal udvalget finde alternative forslag, der kan imødegå den økonomiske udfordring tilsvarende. Det vil i praksis betyde, at udvalgets måltal jvf. afsnittet nedenfor vil stige med det beløb, forslagene andrager.

 

Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomis gennemgang af budgetgrundlag

Frem mod budget 2019-2022 skal alle udvalg arbejde med at skabe balance i kommunens økonomi. Fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser for ialt 25 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2020 og frem. Byrådet har derfor besluttet et måltal for de enkelte fagudvalg. Måltallet for Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi fremgår af tabellen nedenfor:

 

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

1.087

1.753

1.746

 

Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi har valgt at prioritere en videreførelse af nogle af forslagene fra genåbningen af budget 2018-2021 vil måltallet stige tilsvarende.

 

Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi skal ifm. denne sag drøfte mulige forslag og komme med input til administrationen, der skal kvalificeres frem til udvalgsmødet i april som forberedelser til, at fagudvalget kan træffe endelig beslutning om, hvilke forslag der skal gå videre i budgetarbejdet på udvalgsmøderne i maj.

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikre, at dette indfries. 

 

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde efter nedenstående procesplan, der er besluttet i BY. d. 12.03.2018, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter de endelige forslag, der går videre i budgetarbejdet

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

August -oktober:

Budgetseminar
1. behandling af budget 2019-2022
Politiske forhandlinger
2. behandling af budget 2019-2022

 

Udvalget fro Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi drøfter om der er behov for yderligere tiltag i forhold til den planlagte proces i arbejdet med realiseringen af udvalgets måltal. Såfremt der skal ske yderligere tiltag, skal rammen for disse afklares på mødet i marts set i lyset af den korte tid, der er til den samlede opgave frem mod udvalgets beslutning om de endelige forslag i maj.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK 769 af 09/06/2015


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning
 1. Vedr. øget tilskud selvejende haller: 65.000 kr. af beløbet anvendes til rengøring i Toftehallen og kan derfor ikke fjernes. Dette beløb tilføjes udvalgets måltal fra 2019.
 2. Udvalget drøftede muligheder for budgetprioriteringer.
 3. Udvalget har ikke ønske om yderligere tiltag i forhold til processen.

 

Fraværende: Kim Valentin

22. Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2018

Sagsnummer: 20.01.01-Ø40-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen drejer sig om en ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til afholdelse af gadeteater i henholdsvis Helsinge, Gilleleje og Græsted i sommeren 2018


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
 1. At imødekomme ansøgningen

Sagsfremstilling

Gribskov Teater har afholdt gadeteaterforestillinger om sommeren siden 2014.

 

Foreningen har nu sendt ansøgning om støtte til en række forestillinger i sommeren 2018. I år planlægges 2 forestilllinger i Gilleleje den 2. august. En formiddagsforestilling på Kulturbroen og en aftenforestilling på Torvet. I Helsinge planlægges en forestilling den 4. august i samarbejde med den nystarede forening Helsinge4You. I Græsted vil der være en forestilling den 4. august, og her samarbejdes med Græsted Borgerforening, Torvegruppen.

 

Arrangementerne afvikles som i de tidligere år i et samarbejde med Helsingør Teaters internationale PASSAGE Festival. Samtlige optrædende er således fra de internationale teatergrupper, som gæster Nordsjælland under PASSAGE Festivalen.

 

Markedsføring og pressearbejde varetages af Gribskov Teater.

 

Gribskov Teater anslår, at publikumsantallet i 2017 var ca. 3.000.

 

Gribskov Teater skal søge Gribskov Kommune om tilladelse til at anvende de pågældende byrum til forestillingerne via Eventvis. Tilladelser til dette er givet de foregående år.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at gadeteater er et fint tiltag, som kan glæde både borgere og turister, og at foreningens samarbejde med lokale aktører kan medvirke til, at understøtte de lokale arrangementer.

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008 - 2020, kapitel 6 om tilskudspolitik

 


Økonomi

Det ansøgte beløb er på 72.000 kr. Der er imidlertid tale om refusionsgodkendte forestillinger, så kommune vil få 50% af udgiften refunderet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Derfor bliver kommunens reelle udgift 36.000 kr.

 

Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget for 2018: 188.374 kr. Heraf er disponeret: 92.300 kr. Resbudget: 96.074 kr.(før godkendelse af ansøgning)


Beslutning
 1. Tiltrådt

 

Fraværende: Kim Valentin

Bilag

23. Tilskud til Tisvildevejen - Afmærkning, kort og formidlingstavler

Sagsnummer: 01.00.00-G01-5-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for af anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om, hvorvidt Byrådet vil fastholde et tilskud på 400.000 kr. til afmærkning, trykning af kortmateriale samt opsætning af formidlingstavler langs Pilgrimsruten Tisvildevejen.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at fastholde tilskuddet på 400.000 kr.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 19. januar 2018 blev det besluttet at godkende, at Gribskov Kommune ville medfinansiere projektet med afmærkning, trykning af kort samt opsætning af formidlingstavler på Tisvildevejen med 50 % af den samlede udgift på 800.000 kr. Beslutningen var begrundet i en ansøgning til Friluftsrådet, hvor Friluftsrådets krav var, at kommunen bidrager med minimum 50 % af projektbeløbet.

 

I sagsfremstillingen til byrådsmødet var der imidlertid opstået en misforståelse, idet det her fremgik, at Friluftsrådet alledere havde givet tilsagn om støtte. Det var ikke tilfældet. Friluftsrådet behandlede først ansøgningen den 1. februar 2018. Her besluttede Friluftsrådet at støtte projektet med 289.000 kr. under forudsætning af, at Gribskov Kommune bidrager med minimum et tilsvarende beløb.

 

Gribskov Kommune er således alene forpligtet til at støtte med 289.000 kr.

 

Foreningen Kultur Natur Nordsjælland, som står bag Tisvildevejen har efterfølgende henvendt sig til Gribskov Kommune. Foreningen vil med bevilgede LAGmidler fortsat kunne sikre gennemførelse af hele projektet, hvis kommunen fastholder sit tilskud på 400.000 kr. Med de bevilgede LAGmidler samt støtte fra Friluftsrådet kan foreningen selv bidrage med de påkrævede 400.000 kr.

 

Foreningen anmoder derfor kommunen om at fastholde støttebeløbet på 400.000 kr.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer fortsat, at gennemførelse af projektet vil have stor betydning for Gribskov Kommune. At der er et stort turismepotentiale i at etablere en 100 km. lang afmærket vandrerute i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. En afmærkning af ruten, trykning af kortmateriale og etablering af formidlingstavler vil meget hurtigt synliggøre Nationalparken og en række af de landsbyer, som ligger her. Der er ligeledes et potentiale for nye B&B, små overnatningssteder og restauranter langs ruten.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler derfor, at støtten på 400.000 kr. fastholdes, således at hele projektet kan gennemføres.

 

 

 

 


Lovgrundlag

Turismestrategi 2016 - 2020, Gribskov Kommune 2016

 


Økonomi

 Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte på 289.000 kr. under forudsætning af, at Gribskov Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

 

Foreningen Kultur, Natur Nordsjælland kan bidrage med restfinansieringen op til de 800.000 kr. via andre fonde, hvis Gribskov Kommune fastholder støtten på 400.000 kr.

 

Gribskov Kommunes andel foreslåes fortsat finansieret som følger:

De 75.000 kr. af Gribskov Kommunens andel vil være udførte arbejdstimer, som finansieres af de nuværende administrative ressourcer.

Der vil således være behov for yderligere finansiering af 325.000 kr.

 

Beløbet foreslås indledningsvis finansieret af Reservepuljen under Økonomiudvalget, som godkendt på Byrådsmødet 19/1-18.

I forbindelse med behandlingen af regnskab 2017 forventes beløbet at blive tilført fra et mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet under forudsætning af, at de indstillede overførsler godkendes ved behandlingen af regnskab 2017.


Beslutning
 1. Jørgen Simonsen (V) foreslog, at kommunens bidrag bliver 289.000 kr.

 

For: V (1)

Imod: G + A (4)

Undlod at stemme: O (1)

Forslaget bortfaldt.

 

Derefter stemtes om administrationens forslag:

 

For: G + A (4)

Imod: V (1)

Undlod at stemme: O (1)

Administrationens indstilling anbefalet.

 

Fraværende: Kim Valentin

24. Indvielse af Nationalparken Kongernes Nordsjælland 2018 - Forslag til rammer

Sagsnummer: 01.05.00-A00-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om udarbejdelse af forslag til lokal fejring og indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Den officielle indvielse finder sted den 29. maj 2018. Der afholdes lokale fejringer i den efterfølgende weekend i Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Fredensborg kommuner.

 


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

1. at tage stilling til, om administrationen skal udarbejde forslag til fejring efter den officielle indvielse den 29. maj 2018

2. at tage stilling til, om administrationen skal udarbejde forslag til lokal fejring i weekenden den 2. og 3. juni 2018 med børnefamilier som særlig målgruppe


Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland afholdes en officiel indvielse og lokale fejringer i Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Fredensborg kommuner.

 

Den officielle indvielse

Den officielle indvielse vil foregå på Esrum Kloster og Møllegård tirsdag den 29. maj 2018. Det er Miljøstyrelsen der står for den officielle indvielse. Et detaljeret program for indvielsen er endnu ikkke offentliggjort. Miljøstyrelsen samarbejder med Naturstyrelsen og Esrum Kloster og Møllegård om programmet og inddrager kommunerne ved behov. Miljøstyrelsen står for koordinering, presse og kommunikation for den officielle indvielselse.

 

Esrum Kloster og Møllegård fik af Kultur og Idrætsudvalget tildelt 310.000 kr. i maj 2017 fra puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer til igangsætning af en før-udstilling  som optakt til et kommende besøgscenter. Udstillingen åbner på dagen for den officielle indvielse.

 

Efter den formelle indvielse kan det officielle program efterfølges af en egentlig "folkefest" til markering af at Nationalparken nu endelig er en realitet med en åben invitation til alle kommunens borgere, virksomheder, foreninger og andre intereserede.

 

Lokal fejring 

Det er aftalt blandt de fem kommuner i Nationalparken, at der afholdes lokale indvielser i den efterfølgende weekend den 2. og 3. juni. De fem kommuner udarbejder fælles annoncering og markedsføring med information om arrangementer, tid og sted.

 

Naturstyrelsen har tilbudt kommunerne at stille to medarbejdere pr. kommune til rådighed som assistance ved et lokalt arrangement.

 

Administrationen foreslår, at der lokalt arbejdes videre i 2 spor:

 1. Supplement til den officielle indvielse på Esrum Kloster den 29. maj 2018.
 2. Forslag til lokalt arrangement i weekenden den 2.-3, juni 2018.

 

Som supplement til den officielle indvielse kunne der eksempelvis inviteres til et åbent arrangement, hvor borgere og andre interesserede kan se Esrum Klosters før-udstilling.

 

Hvis der skal arbejdes med en yderligere lokal indvielse i weekenden den 2.-3, juni foreslår administrationen at vi arbejder med tiltag som har børnefamilier som målgruppe. Her vil det være naturligt at vælge et andet sted end Esrum, for at tydeliggøre Nationalparkens bredde og fysiske omfang.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det vil være fornuftigt at arbejde videre med lokale indvielser både i Esrum den 29. maj og et andet sted i kommunen den 2.-3. juni 2018.

Administrationen anbefaler derfor, at der fremlægges et detaljeret program for den officielle indvielse og lokale fejringer på næste møde i Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. 71 af 29.01.2018 (Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland)


Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat 0.25 mio. kr. til fejring af Nationalparken.

Derudover er der afsat 0,85 mio. kr. til en startpulje for Nationalparken.

 

Under forudsætning af at Byrådet vedtager Revurdering af Budget 2018-2021 disponeres de 0.25 mio. kr. i de afsatte 0.85 mio. kr.


Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt med forslag om, at også denne fejring foregår i Esrum, og at skoler og daginstitutioner inddrages i markeringen.

 

Fraværende: Kim Valentin

 

25. Idrætsprisuddeling 2018

Sagsnummer: 00.05.07-G01-1-18


Resume

Sagen handler om årets prisuddeling og stillingtagen til Idrætslederprisen 2017, Årets Fund 2017 samt Årets Forening 2017.


Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen om årets prisuddeling og mesterskabsvindere til efterretning
 2. at godkende Idrætsrådets anbefaling af modtager af Idrætslederprisen 2017, Årets Fund 2017 og Årets Forening 2017

 


Sagsfremstilling

Hvert år afholder Gribskov Kommune idrætsprisuddeling for at hædre idrætsudøvere, som har vundet mesterskaber.

Derudover uddeles 3 priser:

 

 • Idrætslederprisen
 • Årets Fundprisen
 • Årets Foreningspris

 

Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort et stort og uegennyttigt stykke arbejde.

Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin idrætsaktivitet.

Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

 

Indstilling til de 3 priser sker fra foreningerne i Gribskov Kommune.

 

Indstillede kandidater til Idrætslederprisen 2017: 4 stk., Årets Fund 2017: 5 stk. og Årets Forening 2017: 3 stk.

 

Kultur- og Idrætssudvalget har uddelegeret indstillingskompetencen til Idrætsrådet.

 

Idrætsrådet har i sit møde den 01. marts 2018 behandlet og truffet beslutning om, hvilke kandidater til de tre priser, der skal videresendes til endelig beslutning i udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

 

Mesterskabsvindere, som kan indstilles til prisuddelingen:

 • Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
 • Nr. 1 , 2 og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2 og v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2, 3 v/NM                         
 • Nr. 1-4 v/EM &
 • Nr. 1-8 v/VM & OL

 

Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet mesterskaber i det forgangne år, efter ovenstående kriterier.

 

Antal af mesterskabsvindere for året 2017: 204.

 

Prisuddelingen finder sted i Kultursalen onsdag den 04. april 2018 kl. 17:30.

.

 


Lovgrundlag

Der er ingen lovgrundlag for uddeling af priser 


Økonomi

Der er afsat 95.300 kr. til afholdelse af idrætsprisuddelingen af rammen for Idræt.


Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt

 

Fraværende: Kim Valentin

26. Lukket punkt

27. Kulturkontrakter 2018

Sagsnummer: 20.20.00-A21-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen handler om en præsentation af kommunens arbejde med kulturkontrakter, som led i introduktionen til udvalgets arbejdsområde.


Sagsfremstilling

Kulturkontrakter er et kulturpolitisk redskab, som blev introduceret i kommunens Kulturstrategi 2008 - 2020 fra 2008. Her står:

 

"Kulturudvalget kan indgå kulturkontrakt med en kulturinstitution, der udbyder markante aktiviteter, udstillinger og arrangementer, som understøtter kulturstrategien.

 

Kulturkontrakter kan også indgåes med foreninger, der skaber aktiviteter for et bredt udsnit af kommunens borgere og turister og har en profil, der kobler viden med kulturel aktivitet".

 

2 kategorier for Kulturkontrakter

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i 2016, at kulturkontrakter fremover skulle inddeles i 2 kategorier:

 

 1. Kontrakter med institutioner og foreninger, der med sin årlige drift understøtter realisering af Gribskov Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.
 2. Kulturkontrakter, der understøtter events

 

Her blev det tillige besluttet, at for kategori 1 kontrakter skulle udarbejdes en enkel kontrakt med relevante institutioner og foreninger. I kontrakten skulle der oplistes 3 udviklingsområder, som institutionen eller foreningen ville arbejde med. Kontrakten løber, indtil enten kommunen eller institutionen/foreningen opsiger den.

 

For kategori 2 kontrakter skulle det gælde, at de maksimalt kan have en levetid på 4 år. Efter 4 år må eventmagerne således vurdere, om eventen kan klare sig uden tilskud, alternativt finde andre tilskudsmuligheder, eller om eventen må nedlægges.

 

For begge kategorier af Kulturkontrakter gælder et opsigelsesvarsel på 6. måneder for begge parter. Dog kan Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi (tidl. Kultur- og Idrætsudvalget) ændre eller opsige kontrakten i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

 

De eksisterende kulturkontrakter er vedlagt som bilag.

 

Oversigt over kulturkontrakter i kategori 1.

 

Institution/forening

Kulturkontrakttilskud 2018 (nettobeløb)

Munkeruphus*

333.592

Tegners Museum & Statuepark

428.450

Esrum Kloster og Møllegård

122.912

Dramaterne

22.000

Observatoriet Wieth Knudsen

31.000

Ramløsescenen

22.000

Nordsjællands Veterantog

225.000

Gilleleje Hallen

17.000

Gribskov Event

8.000

Gribskov Kunstforening

18.000

Gribskov Teater

203.500

I alt

1.431.454

* Her er alene medtaget kulturkontraktbeløbet til Munkeruphus og ikke det aftale støttebeløb aftalt i budgetaftale samt KIU.

 

Oversigt over kulturkontrakter i kategori 2

Forening

Kulturkontrakttilskud 2018 (nettobeløb)

Græsted Veterantræfforening*

168.000

I alt

168.000

* På grund af opsplitning af tidligere veterantræfforening valgte KIO at betragte den indgåede kulturkontrakt 2017 som en førstegangskontrakt.

 

Finansiering af Kulturkontrakter

Samlet anvendes der 1.599.454 kr. til kulturkontrakter. Kulturkontrakterne finansieres som følger:

 

Særlig kulturkontraktkonto:

Dramaterne

Wieth Knudsens observatorium

Ramløsescenen

Nordsjællands Veterantog

Gilleleje Hallen

Gribskov Event

Gribskov Kunstforening

 

Kulturkontrakter med egen konto:

Esrum Kloster & Møllegård

Tegners Museum & Statuepark

Munkeruphus

Græsted Veterantræf

 

Kulturkontrakten med Gribskov Teater

Kulturkontrakten med Gribskov Teater finansieres via Gribskov Kultursal. Kulturkontrakbeløbet anvendes til at leje Kultursalen til foreningens teaterforestillinger. Kultursalen anvender derefter beløbet til kulturelle arrangementer i Kultursalen. 


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

 


Beslutning
 1. Udskudt til kommende møde.

 

Fraværende: Kim Valentin

Bilag

28. Udviklingsstrategi for nordkystens strande på Sjælland

Sagsnummer: 01.00.00-A00-6-18


Resume

Miljø, Klima og Kyst, Udvikling, By og Land samt Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi får sideløbende sagen til orientering.

 

29.05.2017 godkendte Plan- og Miljøudvalget vedlagte kommissorium vedrørende projektet ”Udvikling af kysten – zonering, faciliteter og events” (bilag 1).

Første delopgave i projektet er færdig og fremlægges hermed til orientering.


Sagsfremstilling

Baggrund

Naturstyrelsen Nordsjælland, Visit Nordsjælland, NSPV og kommunerne Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg har ønsket sammen at skabe rammerne for en bæredygtig udviklingsstrategi for nordkystens strande på Sjælland.

Strategien skal styrke udvikling, myndighedsbehandling og drift af de kystnære, offentlige områder og derved øge muligheder for vækst og udvikling af turistsektoren, det lokale erhvervsliv og af lokalsamfundene. Formålet er, at forbedre brugernes oplevelse af kysten, gøre det nemmere at koordinere og fordele aktiviteter langs nordkysten hensigtsmæssigt, løfte serviceniveau og kvalitet (funktionelt og æstetisk) i de faciliteter der tilbydes og sikre en ensartet og hurtig myndighedsbehandling og effektiv drift.

 

Rapport: Udviklingsstrategi for nordkystens strande på Sjælland

Med udgangspunkt i aktørinddragelse, gennem workshops med strandenes gæster/aktører, har VisitNordsjælland opnået en kvalificeret viden om brugernes nuværende brug af kysten samt ønsker til den fremtidige udvikling og service. Herfra er de fire strandkategorier - Bystranden, lokalstranden, naturstranden og den hemmelige strand - udarbejdet for at sikre, at alle brugergrupper har mulighed for at få deres ønske til et strandbesøg opfyldt og give mulighed for vækst og udvikling inden for turisme og erhverv.

I vedhæftede rapport udarbejdet af COWI for VisitNordsjælland (bilag 2) indgår forslag til en kortlægning af strandene ud fra de fire kategorier som dækker over forskellige identiteter og mulighederne for fx aktiviteter og initiativer.

 

Næste skridt i projektet

Zoneringen kan indarbejdes i de deltagende kommuners kommuneplaner i forbindelse med kommende kommuneplanrevision. Herudover kan der udarbejdes lokalplaner med miljøkonsekvensvurdering for de enkelte bystrande. Flere af tiltagene kræver i første omgang tilladelse fra Kystdirektoratet, hvorfor mulighederne for at få en rammedispensation fra strandbeskyttelseslinjen til konkrete aktiviteter på enkelte strande, bør undersøges.

 

 


Administrationen indstiller til Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
 1. Taget til efterretning

 

Fraværende: Kim Valentin

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen