Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Torsdag den 22-03-2018 kl. 19:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

59. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 § 8


Beslutning

Dagsorden godkendt.

 

Fraværende: Betina Sølver

60. Indkaldelse af stedfortræder for Betina Sølver

Sagsnummer: 00.22.00-A00-62-18


Resume

Byrådet behandler sagen for at beslutte, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt

Sagsfremstilling

Betina Sølver er fraværende fra byrådsarbejde fra den 15. marts 2018 i en forventet periode på to måneder. Betina Sølver er fraværende på grund af sin helbredstilstand.

 

Borgmesteren indkalder en stedfortræder til førstkommende møde i byrådet, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv på grund af lovligt forfald (kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen af er egen helbredstilstand en lovlig forfaldsgrund.

 

Byrådet træffer beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet gør det efter styrelseslovens § 15, stk. 4.

 

Betingelserne er:

 1. om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 2. om stedfortræderen er den rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar.

 

Den næste på Socialdemokratiets kandidatliste er Mette Tolstrup.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04.01.2018 § 15, stk. 2 og stk. 4


Økonomi

Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortræder.


Beslutning
 1. Tiltrådt at betingelserne for indkaldelse af stedfortræderen er opfyldt.

 

Fraværende: Betina Sølver

61. Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2574-18


Resume

Sagen handler om vedtagelsen af styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune. Dette er 1. behandling af sagen.


Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at videresende forslag til styrelsesvedtægt til 2. behandling i Byrådet

Historik

Økonomiudvalget, den 22. marts 2018, punkt 63

 

Ændringsforslag fra Venstre

 

1. Erhverv, industri og beskæftigelse skal samles i et udvalg.

2. Idrætsområde flyttes til kulturudvalget, så begge områder samles i et udvalg.

3. Forebyggelsesudvalget bør også tage sig af samarbejdsrelationer med frivillige, aktivitetshuse, tilskud til pensionistforeninger mv.

4. Evaluering af hele udvalgsstrukturen efter 2018

5. Det mindste honorar til udvalgsmedlemmer i de stående udvalg hæves til 30.000 kr. om året (fra 2.000 til 2.500 kr. om måneden)

 

 

Afstemning om forslag 1. - 3.

For: V (2)

Imod: A, G, O, C, Ø (7)

Forslag 1. - 3. ikke tiltrådt.

 

Forslag 4

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde forslaget om at evaluere hele udvalgsstrukturen efter 2018.

 

Afstemning om forslag 5

For: V (2)

Imod: A, G, O, C, Ø (7)

Forslag 5 ikke tiltrådt.

 

 

Stillingtagen til indstilling

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at videresende forslaget til 2. behandling.

 

 


Sagsfremstilling

Baggrund

De nærmere regler om en kommunes styrelse, herunder antal af stående udvalg, antal af udvalgsmedlemmer, udvalgenes opgaveportefølje og størrelsen af vederlag, skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Dette følger af lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

 

Vedtagelse af en ny styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum og vedtages ved et simpelt flertal, jf. styrelseslovens § 11, stk. 3.

 

I forbindelse med de aktuelle politiske overvejelser om behovet for at justere i den eksisterende struktur for de stående udvalg, har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune. Ændringene består i udvalgenes opgaveportefølje, antallet af medlemmer i udvalgene samt vederlag.

 

Sådanne ændringer i de stående udvalg forudsætter, at der vedtages en ny styrelsesvedtægt ved simpelt flertal i Byrådet.

 

Med det afsæt har administrationen udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt, som er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

 

Ny styrelsesvedtægt

Forslag til styrelsesvedtægt for perioden 2018-2021 er vedhæftet denne sag som bilag 1. Som bilag 2 er vedhæftet styrelsesvedtægt af 19. januar 2018, hvor ændringerne fremgår. De væsentligste ændringer i forhold til styrelsesvedtægten vedtaget den 19. januar 2018 (jævnfør bilag 2) omfatter følgende:

 

 • ændringer i de stående udvalg, herunder deres opgaveportefølje
 • antal medlemmer
 • vederlag

 

 

Vederlag

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd er ændret jævnfør kapitel VI i styrelsesvedtægten.

 

Vederlag til formanden for udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (tidligere Erhverv og Beskæftigelse) fastsættes til 19% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Børn og Familie fastsættes til 19 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (tidligere Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonom) fastsættes til 19% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Udvikling, By og Land fastsættes til 21% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Ældre, Social og Sundhed (tidligere Forebyggelse, Social og Sundhed) fastsættes til 19% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Miljø, Klima og Kyst fastsættes til 17% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Forebyggelse og Idræt (tidligere Ældre og Omsorg) fastsættes til 19 % af vederlaget til borgmesteren.

 

 

Vederlag til næstformand er i alle de stående udvalg og Økonomiudvalget bibeholdes på 4 % af vederlaget til borgmesteren.

 

 

 Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 6 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Udover de vederlag, som skal indgå i styrelsesvedtægten, og som behandles i denne sag, skal Byrådet beslutte, at

 • udvalgsvederlag for medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til byrådsmedlemmer i § 17, stk. 4-udvalg, fastsættes til 2.000 kr.
 • formanden for Strategi- og Samskabelse får 14 % af borgmester vederlaget.
 • formanden for Ældre og Udbud får 9 % af borgmestervederlaget
 • formanden for Unge og Fritid får 9 % af borgmestervederlaget

 

 

Behandlingsforløb

Økonomiudvalget behandler sagen, herefter 1. behandler Byrådet sagen på et ekstraordinært møde den 22. marts 2018. Anbefalingen fra Økonomiudvalgets behanlding forelægges for Byrådet på mødet. 2. behandling af styrelsesvedtægten er planlagt til at finde sted den 3. april 2018 på et ekstraordinært byrådsmøde. Sagen er af hastende karakter, idet udvalgene først vil kunne fungere efter den nye udvalgsstruktur, når der har været omkostituering, hvilket forudsætter at ændringerne i styrelsesvedtægten er vedtaget.

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 2 af 4. januar 2018) § 2 stk. 2

Lovbekendtgørelse nr. 1530 af 09.12.2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) §§ 7 og 12

 


Økonomi

Ændringerne i vederlagene har ikke betydning for økonomien, idet de er inden for rammen på de 305%.

 


Beslutning

Ændringsforslag fra Venstre

 

1. Erhverv, industri og beskæftigelse skal samles i et udvalg.

2. Idrætsområde flyttes til kulturudvalget, så begge områder samles i et udvalg.

3. Forebyggelsesudvalget bør også tage sig af samarbejdsrelationer med frivillige, aktivitetshuse, tilskud til pensionistforeninger mv.

4. Evaluering af hele udvalgsstrukturen efter 2018

5. Det mindste honorar til udvalgsmedlemmer i de stående udvalg hæves til 30.000 kr. om året (fra 2.000 til 2.500 kr. om måneden)

 

 

Afstemning om forslag 1. - 3.

For: V (7)

Imod: A, G, C, O, Ø (16)

Forslag 1. - 3. ikke tiltrådt.

 

Forslag 4

Tiltrådt.

 

Afstemning om forslag 5

For: Jannich Petersen (V), Birgit Roswall (V), Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V), Knud Antonsen (V), Bent Hansen (V) (6)

Imod: A, G, C, Ø,(14)

Undlod at stemme: O, Natasha Stenbo Enetoft (V) (3)

Forslag 5 ikke tiltrådt.

 

 

Besluttet at videresende forslag til styrelsesvedtægt til 2. behandling i Byrådet

 

 

Fraværende og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

62. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 19.33.

Mødet sluttede klokken 20.01.

 

Byrådet besluttede i enighed, at datoen for Økonomiudvalgets møde i april skal fastholdes mandag, den 9. april 2018 med den konsekvens, at det påvirker vilkår for udsendelse af dagsorden.

 

 

Fraværende og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen