Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre og Omsorg

Torsdag den 22-03-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

22. Etablering af plejeboliger på Trongården

Sagsnummer: 29.00.00-G01-2-18


Åben overskrift

Etablering af plejeboliger på Trongården


Resume

Ældre og Omsorg får sagen for at træffe en beslutning om ombygning af seks midlertidige pladser på Trongården.

Siden Januar 2018 har administrationen i flere tilfælde ikke kunnet stille en plejebolig til rådighed indenfor garantiperioden. Det blev på møde i udvalget for Ældre og Omsorg d. 26 februar 2018 besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med forslag om at konvertere midlertidige pladser på Trongården til permanente boliger.


Administrationen indstiller til Ældre og Omsorg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at
  1. tiltræde ombygning af seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger.
  2. frigive 842.250 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til velfærdsboliger under forudsætning af, at de indstillede overførsler godkendes i regnskab 2017.

Sagsfremstilling

Siden januar 2018 har administrationen i flere tilfælde ikke kunnet stille en plejebolig til rådighed inden for garantperioden. Der er derfor behov for flere permanente plejeboliger.

 

Som et led i at skaffe flere plejeboliger tiltrådte Ældre og Omsorg på mødet d. 26. februar 2018, at administratinonen skulle arbejde videre med forslag om at konvertere midlertidige pladser på Trongården til permanente plejeboliger.

 

Med udvidelsen af kapaciteten på Toftebo med yderligere otte fleksible, midlertidige pladser, er der ikke længere det samme pres på de seks midlertidige pladser på

Trongården. Hermed er der skabt mulighed for, at nogle af (evt. alle) disse seks midlertidige pladser kan konverteres til permanente plejeboliger.

 

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et projektforslag, der rummer to handlemuligheder:

 

  1. Fire midlertidige pladser sammenlægges til to permanente plejeboliger
  2. Seks midlertidige pladser sammenlægges til tre permanente plejeboliger.

 

Sammenlægning er nødvendig, da de midlertidige pladser er for små til permanent brug. Efter sammenlægningen vil de nyindrettede plejeboliger svare til de øvrige plejeboliger på Trongården. Bilag 1 viser, hvilke boliger der foreslås lagt sammen to og to.

 

Administrationen har endvidere udarbejdet et overslag over forskellen på udgifterne mellem at etablere to eller tre permanente plejeboliger:

 

Etablering af 3 permanente plejeboliger koster 842.250 kr. (udgift per bolig: 280.750 kr.)

Etablering af 2 permanente plejeboliger koster 677.500 kr. (udgift per bolig: 338.750 kr.)

 

Det økonomiske overslag er lagt frem i bilag 2.

 

Udgiften per bolig er lavest, hvis der etableres tre boliger. Dette hænger bl.a. sammen med, at etablering af byggeplads og teknikerhonorar næsten er det samme for to som for tre boliger. Desuden er der en 'gentagelseseffekt', som gør det realtivt billigere at etablere den tredje bolig.

 

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der etableres tre permanente boliger.

 

Anbefalingen hviler på følgende:

 

  • Garantiventelisten er udfordret, hvorfor der er behov for at etablere tre permanente plejeboliger frem for to
  • Etableringsudgiften per bolig bliver lavere, hvis der etableres tre boliger frem for to
  • Generne for plejepersonalet og de øvrige beboere vil være større, hvis der etableres to plejeboliger i første omgang - og dernæst en bolig senere hen. En '2 plus 1' løsning vil endvidere medføre en højere etableringsomkostning frem for, hvis der etableres tre boliger på en gang.

 

Udgiften til den anbefalede etablering af tre boliger vil beløbe sig til 842.250 kr.

  


Lovgrundlag

LBK 1116 af 02/10/2017 om almene boliger § 105


Økonomi

Den anbefalede etablering af tre permanente plejeboliger beløber sig til 842.250 kr.  

 

Der er i budget 2018-2021 afsat 12 mio. kr. til velfærdsboliger, som er finansieret af overførte midler fra 2017 vedr. ikke disponerede midler fra anlægsprojektet "udbygning af plejeboligkapaciteten".

 

Det foreslås, at etableringen af de permanente plejeboliger på 842.250 kr. frigives og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til velfærdsboliger under forudsætning af, at de indstillede overførsler godkendes i regnskab 2017.

 


Beslutning

1.

For: Pernille Kromann Sams (G), Pia Foght (A), Mikkel Andersen (A), Jonna Præst (O) - (4)

Imod: Knud Antonsen (V) - (1)

Anbefalet, med bemærkning om at administrationen til maj mødet præsenterer udvalget for en oversigt over muligheder for at etablere flere aflastningspladser samt præsenterer udvalget for en oversigt over evt. muligheder for etablering af flere faste pladser.

 

 

2.

For: Pernille Kromann Sams (G), Pia Foght (A), Mikkel Andersen (A), Jonna Præst (O) - (4)

Imod: Knud Antonsen (V) - (1)

Anbefalet.

 

 Mikkel Andersen (A) deltog i stedet for Betina Sølver Hansen, der har orlov.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen