Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Miljø, Klima og Kyst

Onsdag den 21-03-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

29. Affald i det åbne land

Sagsnummer: 05.07.01-P00-1-18


Åben overskrift

 Forebyggende tiltag ift. affald i naturen


Resume

Miljø, Klima og Kyst får sagen til beslutning. Sagen kommer på dagsordenen efter anmodning fra Venstre og er fremsat af Bent Hansen. Sagen handler om forebyggende tiltag ift. affald i naturen.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
  1. at tage orienteringen til efterretning
  2. at bede administrationen vende tilbage med forslag til kampagne

Sagsfremstilling

Baggrund

Bent Hansen fremfører følgende som baggrund for drøftelse i Miljø, Klima og Kyst:

I Gribskov kommunes åbne land, ses det, desværre i stor udstrækning at vejgrøfter, naturområder og rastepladser er befængt med affald, som tilsyneladende bevidst er efterladt. Dette gælder f.eks øldåser, fast food-emballage, cigaretskodder og -pakker m.m.. I mange tilfælde bliver affald også efterladt ved siden af skraldespande på rastepladser, selvom de er overfyldte.

Jeg vil gerne foreslå, at dette miljø-emne tages op i MKK-udvalget, med henblik på at få fundet løsninger, så dette affald ikke havner i Gribskovs natur til skade og gene for kommunens indbyggere, turister og ikke mindst for at undgå skader på dyrelivet.

Måske administrationen kan komme med forslag til løsninger af dette problem, eventuelt med udgangspunkt i de mange analyser som organisationen, ”Hold Danmark Rent” har lavet.

Samtidig vil jeg foreslå, at der sættes fokus på, at det allerede, i grøfterne, efterladte affald fjernes i det tidlige forår, inden græssets vækst starter, således at det ikke senere knuses af græsslåmaskinerne.

 

Henkastet affald

Henkastet affald påvirker det æstiske indtryk og kan være til skade for natur og miljø.

Ifølge loven er det forbudt at henkaste affald. Overtrædelse kan medføre bødestraf. Kommunen kan anmelde overtrædelser til politiet, hvis man opdager henkastet affald. Det er dog ofte ikke muligt at identificere, hvem der har smidt affaldet.

De vejledende bødeniveauer siger, at det som udgangspunkt skal koste 3.000 kr for private at smide affald på gader og stræder og 5.000 kr at smide affald i naturen. Hvis der er tale om fx små mængder skovtursaffald er bødeniveauet dog 1.000 kr. For erhvervsdrivende at det bør koste henholdsvis 5.000 kr og 8.000 kr.

 

Kommunens aktiviteter

Opsamling af affald på kommunale vejarealer og rabatter udføres i et vist omfang under vejdriften, som sorterer under Udvikling, By og Land.

 

På private arealer og private fællesveje er det grundejerne, der står for renhold. For mange opleves det som overraskende, at det er grundejers eget ansvar at rydde op, hvis der er henkastet affald eller vraggods på private areler og kystgrunde. Som udgangspunkt rydder kommunen kun op på egne arealer, men der kan forekomme samarbejder med andre offentlige indstanser, som Naturstyrelsen. Når der opstilles offentlige skraldespande eller ryddes op efter henkastet affald, er det det skattefinansierede område i kommunen, der betaler.

  

Kommunens affaldsforsyning forestår indsamling og behandling af affald fra husstande og virksomheder. En del af driften i affaldsforsyningen er også at lave informationskampagner om affald, herunder korrekt sortering og bortskaffelse. Forebyggende kampagner for hensigtsmæssig håndtering af affald kan udføres af affaldsforsyningen, men der er ikke erfaringer med dette i Gribskov Kommune.

 

Hold Danmark Rent

Hold Danmark Rent er en netværksorganisation, som arbejder for at skabe et renere Danmark, hvor danskernes adfærd og holdning i forhold til henkastet affald forbedres. Det sker gennem målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer, som skal hjælpe virksomheder og kommuner med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald. Kommunen kan blive medlem af Hold Danmark Rent for 15.000 kr/år. Medlemskab giver adgang til netværksmøder, foredrag, værktøjer til kortlægning af henkastet affald samt rabat på indkøb af materialer til affaldsindsamling, Disse værktøjer er primært rettet mod kommunens aktiviteter på veje og offentlige arealer, som sorterer under Udvikling, By og Land.

 

Vurdering

Hvis affaldsforsyningen skal finansiere en kampagne, der imødekommer den beskrevne problematik, vil kampagnen have den begrænsning, at man ikke direkte kan adressere det henkastede affald i det åbne land eller anvise til at benytte offentlige skraldespande. Dette skyldes lovgivningsmæssige rammer.

Administrationen foreslår, at affaldsforsyningen tilrettelægger og finansierer en kampagne, der har til hensigt at få folk til at benytte eksisterende ordninger til bortskaffelse af affald. På den måde vil man kunne forebygge henkastet affald. Administrationen vil gerne udarbejde forslag til en kampagne til politisk forelæggelse.  

 


Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, Kap 6 Affald. LBK nr 966 af 23/06/2017

§ 43. Enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.


Økonomi

Udgifter til kampagner kan afholdes af enten affaldsforsyningen eller af kommunens affaldsindsamling i det offentlige rum. Mulighederne for finansiering vil afhænge af kampagnens formål.


Beslutning

1.-2. Tiltrådt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen