Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 11-04-2018 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

19. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 10 dage inden mødet.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning

Godkendt.

20. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Trine Egetved (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 

Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) er forhindret i at deltage i mødet den 11. april. Stedfortræderen Jørgen Eckmann (DH Gribskov) er indkaldt.

Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd) er forhindret i at deltage i mødet den 11. april. Stedfortræderen Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd) er indkaldt.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Jørgen Eckmann (DH Gribskov) deltog som stedfortræder for Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov).

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd) er forhindret i at deltage på grund af andre opgaver forbundede med byrådsarbejdet.

 

Orienteringen taget til efterretning.

21. Dialog med Center for Teknik og Miljø om tilgængelighed af badestrande

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet har inviteret Center for Teknik og Miljø til dialog om tilgængelighed af badestrande. Inger Tommerup Fogh, teamleder for Natur og Vand, deltager under punktet med henblik på dialog med Handicaprådet.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at drøfte tilgængelighed af badestrande med henblik på at komme med eventuelle input til teamets arbejde ud fra det perspektiv, som rådet repræsenterer

Sagsfremstilling

Handicaprådet har inviteret Center for Teknik og Miljø til dialog om tilgængelighed af badestrande. Inger Tommerup Fogh, teamleder for Natur og Vand i Center for teknik og Miljø, deltager under punktet med henblik på dialog med Handicaprådet.

 

Om Natur og Vand

Teamet Natur og Vand løser følgende opgaver:

 

"Natur

Vi sørger for, at loven er overholdt i forbindelse med beskyttet natur som moser, åer og enge

Vi sørger for, at loven er overholdt i byggesager i forbindelse med fortidsminder og diger

Vi sørger for, at loven er overholdt, når det gælder beskyttede dyr og planter

Vi plejer naturområder med for eksempel græsning og slåning for at undgå, at områderne gror til

 

Kyst

Vi arbejder med kystbeskyttelse og adgangen til strandene

Vi holder øje med kvaliteten af badevandet og står for Blå Flag-ordningen

Vi er sekretariat for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner

 

Vand

Vi sørger for, at kvaliteten af drikkevandet er i orden

Vi sikrer, at ejere etablerer spildevandsanlæg på deres ejendomme

Vi sørger for, at vandløbsloven bliver overholdt

Vi oprenser og vedligeholder kommunens vandløb"

 


Lovgrundlag

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedloven)

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2

 


Beslutning

Adgang til strande drøftet.

Rådet konkluderer, at forbedringer af tilgængelighed vil kræve finansiering, og det kræver fondssøgning. Rådet beslutter at rette en henvendelse til udvalget Miljø, Klima og Kyst/Byrådet med en opfordring til at udforme en langsigtet vision/handleplan og søge fonde.

22. Forberedelse til dialog med Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet har inviteret centerchef for center for Byer, Ejendomme og Erhverv, Susanne Rasmussen, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken. På indeværende møde skal rådet forberede sig til dialogen.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at beslutte, hvad rådet særligt ønsker at drøfte med centerchefen for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Sagsfremstilling

Handicaprådet har inviteret centerchef for center for Byer, Ejendomme og Erhverv, Susanne Rasmussen, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken. På indeværende møde skal rådet forberede sig til mødet og beslutte, hvad rådet særligt ønsker at drøfte med centerchefen for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

 

Om Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv (CBEE) arbejder blandt andet med lokalplanlægning, byudvikling, erhvervsudvikling, køb og salg af ejendomme samt drift og udvikling af kommunale ejendomme. Center består af tre teams:

 

 • Ejendomme og Erhverv
 • By og Bolig
 • Service og Drift

 

 

Ejendomme og Erhverv

Teamet Ejendomme og Erhverv har opgaver som for eksempel:

 • Udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme
 • Anlægs- og byggeprojekter
 • Udbud og kontraktstyring
 • Erhvervsstrategi- og udvikling
 • Økonomifunktion og -styring
 • Risikostyring og forsikring

 

 

By og Bolig

Teamet By og Bolig har opgaver som for eksempel

 • Udviklingsstrategi, planstrategi, bosætningsstrategi og bæredygtighedsstrategi
 • Byudvikling
 • Køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme
 • Kommune- og lokalplanlægning
 • Miljøscreening og vurdering
 • Understøtte borgerinitiativer
 • Boligvisitation- og administration

 

 

Service og Drift

Teamet Service og Drift står for intern service for den kommunale organisation, som for eksempel:

 • Drift af kantine
 • Drift af bilpark
 • Tilpasning af kontorer
 • Kontrollering af rengøringskontrakter
 • Adgangskontrol
 • Logistik mellem kommunens ejendomme
 • Drift af post
 • Indkøb af møbler, kontorartikler m.v.
 • Aflæsning af forbrug (el, vand, varme) på kommunale ejendomme
 • Mindre håndværksydeler
 • Men også opgaver som for eksempel
 • Tilsyn og vedligehold af offentlige legepladser

 

 

Forberedelse til møde med centerchefen

Denne sag danner rammen om rådets refleksion og forberedelse til møde med centerchefen for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

 


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194, artikel 3 (Generelle principper), 9 (Tilgængelighed), 19 (Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet) og 20 (Personlig mobilitet)

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedloven)

Gribskov Kommunes Handicappolitik (Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed) vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2

 


Beslutning

Handicaprådet ønsker særligt at drøfte følgende

 • Hvordan arbejder Center for Byer, Ejendomme og Erhverv med forbedring af tilgængelighed i forbindelse med udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme? Center må gerne give konkrete eksempler som afsæt for drøftelsen, herunder eksempler fra skoleområdet, hvor de fysiske miljø har stor betydning for alle børn, også for børn med særlige behov, og fra rådhuset, som er den bygning, der potentielt benyttes af alle kommunens borgere og medarbejdere.
 • Hvilken tilgang har Center for Byer Ejendomme og Erhverv til planlægningsarbejde? Rådet foreslår, at drøftelsen tager afsæt i arbejdet med Møllebakken.
 • Hvordan kan Center for Byer, Ejendomme og Erhverv og handicaprådet samarbejde om større projekter? Som for eksempel skolebyggeri, renovering af tilbud mv.
 • Offentlige handicaptoiletter i Gribskov Kommune

 

23. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Dialog med centerchefer

Handicaprådet har inviteret centerchefer til dialog om centres opgaver og realisering af Handicappolitikken. Der er følgende tidsplan for møderækken:

 • 16. maj dialog med centerchef for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
 • 11. juni dialog med centerchef for Center for Strategi og HR
 • 5. september dialog med centerchef for Center for Social og Sundhed
 • 7. november dialog med centerchef for Center for Borgerservice og Beskæftigelse

Tidsplanen følger møderne i Handicaprådet. Dialogen med de øvrige centre bliver planlagt i 2019.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Orientering om sagen om bekendtgørelse af parkeringsregler i Gribskov Kommune (punkt 79 på dagsorden til byrådsmøde den 16. april 2018).

 

Orientering om arbejdet med boligstrategisk handleplan ved Lis Freisner.

 

Aftalt med Lis Freisner, at orientering om tilsynsrapporter forelægges for Handicaprådet inden sommerferien 2018.

 

Byrådets temamøde om realisering af handicappolitikken afholdes på mandag, den 16. april 2018. Handicaprådet er tovholder på programmet og deltager i mødet. Mødet begynder kl. 15.00, og er berammet til at vare en time (fra klokken 15.00 til klokken 16.00).

 

I forbindelse med dagsorden til maj møde vil rådet modtage en opdateret oversigt, over hvilke centre betjener hvilke stående udvalg.

 

Mødet begyndte klokken 16.15. Mødet begyndte kl. 17.45.

 

Orienteringer taget til efterretning.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen