Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 09-04-2018 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

92. Valg af næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-14-18


Resume

Sagen handler om valg af næstformand for Økonomiudvalget.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. At vælge næstformand

Sagsfremstilling

Udvalgene vælger selv deres formand (Kommunestyrelsesloven § 22). Dog er borgmesteren født formand for Økonomiudvalget (Kommunestyrelseslovens § 18).

 

Viceborgmesteren indtræder ikke i ethvert tilfælde af borgmesterens forfald i dennes sted som formand for økonomiudvalget. Indtræden finder først sted, når borgmesterens forfald har en sådan karakter, at viceborgmesteren indtræder i funktion som øverste daglig leder af administrationen.

 

Økonomiudvalget kan vælge en næstformand for udvalget til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, uden at viceborgmesteren er indtrådt i borgmesterens funktion.


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) §§ 18 og 22.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune, kapitel VI, Vederlag mv.


Økonomi

Vederlag til næstformand for Økonomiudvalget er på 4% af vederlaget til borgmesteren.


Beslutning

G foreslår Bo Jul Nielsen som næstformand for Økonomiudvalget.

For: A, G, C, O, Ø (8)

Imod: V (3)

 

Bo Jul Nielsen valgt som næstformand.

 

Mindretalsudtalelse: Venstre - Gribskov Kommunes største parti - er totalt udelukket for indflydelse på udvalgsstrukturen m.v. Uanset, at Venstre stillede flere ændringsforslag til styrelsesvedtægten og havde tilbud at deltage i et bredt samarbejde på tværs af alle partier. Venstre håber, på trods af den manglende indflydelse, at der fremover vil være mulighed for et bredt samarebjde i en konstruktiv tone.

93. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om tilrettelæggelse af byråds- og udvalgsmøder i 2018. Sagen kommer på dagsorden som følge af omkonstituering af de stående udvalg.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
  1. at tage stilling til om mødeplanen for 2018 skal følge de eksisterende kutymer eller, om mødeplanen  skal udarbejdes med mandag som den eneste mødedag for ordinære møder
  2. at beslutte mødeplan for byrådsmøder
  3. at beslutte en samlet mødeplan for byråds- og udvalgsmøder

 


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede samlet mødeplan for byråds- og udvalgsmøder på mødet den 5. februar 2018. Omkonstituering af de stående udvalg gør det nødvendigt at behandle mødeplanen på ny. Sagen er af hastende karakter af hensyn til opretholdelse af en sikker og stabil drift i kommunen.

 

Behandlingsforløb

Dagsordenspunkt til Økonomiudvalgets møde den 9. april udsendes fredag den 6. april som tillægsdagsorden uden bilag. Administrationen forbereder udkast til mødeplanen og forelægger denne for Økonomiudvalget på mødet. Sagen er i forløb til Byrådet.

 

Opmærksomhedspunkt

Som tidligere udmeldt vil administrationen indkalde til udvalgsmøder i april. Indkaldelsen sker rent administrativt for at sikre stabil drift i kommunen. Indkaldelsen sker den 10. april under mest mulig hensynstagen til den tidligere mødeplan og Økonomiudvalgets anbefalinger til mødeplanen.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 8, stk. 1 og § 20. stk. 1


Beslutning

1. - 3.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte, at mødeplanen for august - december 2018 skal udarbejdes med mandag som den eneste mødedag for ordinære møder i stående udvalg og Byrådet. En sag med mødeplanen for den periode skal behandles af Byrådet inden sommerferien.

 

For perioden indtil sommerferien skal mødeplanen lægge sig så tæt op ad den tidligere mødeplan som muligt; dog skal udvalget Forebyggelse og Idræt beslutte datoen for udvalgsmøde i maj på udvalgets møde i april. Dette af hensyn til kalenderudfordringer grundet helligedage. Administrationen vedhæfter udkast til mødeplanen for den periode til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

94. Procedure ved besættelse af stillinger som direktør eller kommunaldirektør

Sagsnummer: 81.03.00-A26-1-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
  1. at beslutte fremadrettet ny procedure for besættelse af stillinger som direktør eller kommunaldirektør

Sagsfremstilling

Det følger af tjenestemandsregulativets § 3, stk. 1, at beslutning om ansættelse af direktører og kommunaldirektører træffes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget.

 

Proceduren i Gribskov Kommune har indtil nu været, at ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af direktører og kommunaldirektører har været sammensat af følgende:

 

Direktør

Kommunaldirektør

Ansættelsesudvalg:

• Økonomiudvalget

• 1-2 relevante udvalgsformænd

• 1-2 direktører (incl. kommunaldirektøren)

• 1 repræsentant fra koncernledelsen

• 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

Ansættelsesudvalg:

• Økonomiudvalget

• 1-2 direktører (incl. kommunaldirektøren)

• 1 repræsentant fra koncernledelsen

• 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

 

 

Forslag til ny procedure

Der foreslås at der fremadrettet nedsættes et ansættelses som fortsat er bredt repræsenteret, men reduceret i antal medlemmer i forhold til nuværende procedure. Følgende foreslås:

 

Direktør

Kommunaldirektør

Ansættelsesudvalg:

• Økonomiudvalget (5 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem)

• 1-2 relevante udvalgsformænd

• 1-2 direktører (incl. kommunaldirektøren)

• 1 repræsentant fra koncernledelsen

• 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

Ansættelsesudvalg:

• Økonomiudvalget (5 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem)

• 1-2 direktører (incl. kommunaldirektøren)

• 1 repræsentant fra koncernledelsen

• 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

 


Lovgrundlag

Tjenestemandsregulativets § 3, stk. 1

LBK nr. 2 af 4. januar 2018 (Kommunestyrelsesloven) § 18 stk. 2 og 3


Beslutning

Anbefalet med den ændring, at Økonomiudvalget repræsenteres med 7 medlemmer.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen