Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

25. april 2019 - Vi har konstateret at lukkede punkter på dagsordnerne ikke viser tilstrækkelig information om hvad punktet handler om. Vi arbejder på at rette fejlen.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Onsdag den 25-04-2018 kl. 06:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

4. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr.2 af 04.01.2018 §20 (Kommunestyrelsesloven)


Beslutning
 1. Godkendt

 

Fraværende: Jørgen Emil Simonsen

5. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning
 1. Administrationen arbejder med planlægning af åbning af Nationalparken Kongernes Nordsjælland; specifikt på arrangement ved Esrum Kloster og Møllegård den 3. juni 2018.

 

Visit Nordsjællands infostander, som er placeret i Tisvildeleje er gået i stykker og vil blive fjernet.

 

Mødestart: kl. 6.00

Mødeslut: kl. 8.15

 

Fraværende: Jørgen Emil Simonsen

6. 1. Budgetopfølgning 2018, KIO

Sagsnummer: 00.30.14-G01-1-18


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende budgetopfølgningen på Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomis område
 2. at at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel

 

 

 1. at at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel  

 

 


Sagsfremstilling

 

Budgetopfølgningen generelt

Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2)  forelægges på fagudvalgsmøder i august

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

Denne budgetopfølgning beskrives de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2018.

  

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år
 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

 

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er lavet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet på BY den 5. februar 2018. Byrådet har imidlertid besluttet en ny udvalgsstruktur ifm. vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt, som blev besluttet den 3. april 2018. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne ændring vil dog først blive behandlet på ØU den 7. maj, og de kan derfor ikke indgå i denne budgetopfølgning.

 

For udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi vil der være tale om følgende overordnede ændringer, der ikke indgår i denne budgetopfølgning:

 • Erhverv flyttes fra udvalget Erhvervs og Beskæftigelse til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
 • Idræt flyttes til udvalget Forebyggelse og Idræt

 

 

Læsevejledning

 

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

 

Der tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares.

 

 

Budgetopfølgning for udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

 

Samlet konklusion

Administrationen forventer i BO1 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018 på udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomis område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 0,3 procent.

 

Årsag til budgetafvigelsen:

Årsagen til det forventede mindreforbrug i 2018, er et mindreforbrug på Stadarkivet på 0,2 mio. kr., pga. en ubesat stilling i 1.halvår 2018.

 

I tabellen herunder ses en oversigt over administrationens vurderinger ved denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere økonomioversigter viser vi denne gang ikke det vedtagne budget, men begynder med det korrigerede budget. Årsagen til denne ændring er, at det vedtagne budget fordeler budgettet til de udvalg der var i sidste budgetår, mens det korrigerede budget viser budgettet på de gældende udvalg jf. styrelsesvedtægten besluttet d. 19.01.2018.

 

Derudover afviger økonomioversigten ved, at budgetopfølgningen sker ift. det korrigerede budget plus de forventede overførsler. Overførslerne besluttes først af BY den 16. april, og det er efter dagsordnerne skal være færdige til fagudvalgenes behandlig af denne budgetopfølgning. Når budgetopfølgningen sker ift. til det korrigerede budget inkl. overførsler, er det for at give det bedst mulige billede af økonomien.

 

 

 

Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi bliver gennemgået nærmere nedenfor.

 

Kultur, Fritid og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer i 2018 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på rammen for Kultur, Fritid og Oplevelsesøkonomi. Det svarer til en afvigelse i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede overførsler, på 0,3 pct.

 

Afvigelsen skyldes et forventet mindreforbrug på Stadsarkivet. Stadsarkivet havde i regnskab 2017 et mindreforbrug på knap 1,0 mio. kr., der især skyldtes færre IT-afleveringer end oprindeligt planlagt. I 2018 forventer Stadsarkivet at gennemføre et højere antal IT-afleveringer end i 2017.Der tages dog det forbehold, at der er meget betydelige enhedsomkostninger ved IT-afleveringerne, hvorfor få afleveringer flere eller færre, kan have relativt stor betydning for den samlede bundlinje.

 

Samtidig ansættes ny medarbejder medio 2018, for at understøtte Stadsarkivets generelle drift, særligt registreringsopgaverne. Stillingen er ubesat i 1,halvår, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug i 2018 på 200.000.  

 

Anlægsregnskaber

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

 

Tillægsbevillinger:

Der søges ikke om tillægsbevillinger i 1.budgetopfølgning. 

 

Omplaceringer:

I forbindelse med omplacering af en medarbejder til beskæftigelsesområdet, foreslås omplaceret 36.000 kr. fra Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi, til Erhverv og Beskæftigelse (omplaceringen kan ikke ses i økonomioversigten, da tallet rundes til 0).

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse,LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

·         Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.

·         Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.

·         Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

 


Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Anbefalet

 

Fraværende: Jørgen Emil Simonsen

7. Kulturkontrakter 2018

Sagsnummer: 20.20.00-A21-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen handler om en præsentation af kommunens arbejde med kulturkontrakter, som led i introduktionen til udvalgets arbejdsområde.


Sagsfremstilling

Kulturkontrakter er et kulturpolitisk redskab, som blev introduceret i kommunens Kulturstrategi 2008 - 2020 fra 2008. Her står:

 

"Kulturudvalget kan indgå kulturkontrakt med en kulturinstitution, der udbyder markante aktiviteter, udstillinger og arrangementer, som understøtter kulturstrategien.

 

Kulturkontrakter kan også indgåes med foreninger, der skaber aktiviteter for et bredt udsnit af kommunens borgere og turister og har en profil, der kobler viden med kulturel aktivitet".

 

2 kategorier for Kulturkontrakter

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i 2016, at kulturkontrakter fremover skulle inddeles i 2 kategorier:

 

 1. Kontrakter med institutioner og foreninger, der med sin årlige drift understøtter realisering af Gribskov Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.
 2. Kulturkontrakter, der understøtter events

 

Her blev det tillige besluttet, at for kategori 1 kontrakter skulle udarbejdes en enkel kontrakt med relevante institutioner og foreninger. I kontrakten skulle der oplistes 3 udviklingsområder, som institutionen eller foreningen ville arbejde med. Kontrakten løber, indtil enten kommunen eller institutionen/foreningen opsiger den.

 

For kategori 2 kontrakter skulle det gælde, at de maksimalt kan have en levetid på 4 år. Efter 4 år må eventmagerne således vurdere, om eventen kan klare sig uden tilskud, alternativt finde andre tilskudsmuligheder, eller om eventen må nedlægges.

 

For begge kategorier af Kulturkontrakter gælder et opsigelsesvarsel på 6. måneder for begge parter. Dog kan Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (tidl. Kultur- og Idrætsudvalget) ændre eller opsige kontrakten i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

 

De eksisterende kulturkontrakter er vedlagt som bilag.

 

Oversigt over kulturkontrakter i kategori 1.

 

Institution/forening

Kulturkontrakttilskud 2018 (nettobeløb)

Munkeruphus*

333.592

Tegners Museum & Statuepark

428.450

Esrum Kloster og Møllegård

122.912

Dramaterne

22.000

Observatoriet Wieth Knudsen

31.000

Ramløsescenen

22.000

Nordsjællands Veterantog

225.000

Gilleleje Hallen

17.000

Gribskov Event

8.000

Gribskov Kunstforening

18.000

Gribskov Teater

203.500

I alt

1.431.454

* Her er alene medtaget kulturkontraktbeløbet til Munkeruphus og ikke det aftale støttebeløb aftalt i budgetaftale samt KIU.

 

Oversigt over kulturkontrakter i kategori 2

Forening

Kulturkontrakttilskud 2018 (nettobeløb)

Græsted Veterantræfforening*

168.000

I alt

168.000

* På grund af opsplitning af tidligere veterantræfforening valgte KIO at betragte den indgåede kulturkontrakt 2017 som en førstegangskontrakt.

 

Finansiering af Kulturkontrakter

Samlet anvendes der 1.599.454 kr. til kulturkontrakter. Kulturkontrakterne finansieres som følger:

 

Særlig kulturkontraktkonto:

Dramaterne

Wieth Knudsens observatorium

Ramløsescenen

Nordsjællands Veterantog

Gilleleje Hallen

Gribskov Event

Gribskov Kunstforening

 

Kulturkontrakter med egen konto:

Esrum Kloster & Møllegård

Tegners Museum & Statuepark

Munkeruphus

Græsted Veterantræf

 

Kulturkontrakten med Gribskov Teater

Kulturkontrakten med Gribskov Teater finansieres via Gribskov Kultursal. Kulturkontrakbeløbet anvendes til at leje Kultursalen til foreningens teaterforestillinger. Kultursalen anvender derefter beløbet til kulturelle arrangementer i Kultursalen. 


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

 


Beslutning
 1. Taget til efterretning med beslutning om at tage en sag op på et kommende møde i udvalget, hvor klare mål og rammer for kulturkontrakterne kan drøftes

Bilag

8. Genåbning af budget 2018-2021 KEO

Sagsnummer: 00.30.00-G01-7-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af opgaven vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet jvf. beslutning den 12. marts 2018. Sagen er en fortsættelse af sagen om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra det tidligere Udvalg for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomis møde den 20. marts 2018.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tiltræde forslag fra genåbningen af budget 2018-2021 jvf. Byrådets beslutning den 12. marts 2018. Såfremt forslaget ikke tiltrædes øges udvalgets måltal tilsvarende.
 2. at arbejde videre med at gennemgå budgetgrundlaget og komme med forslag til administrationen mhp. prioriteringer, effektivseringer og besparelser, således at udvalgets måltal opnås og kan indgå i arbejdet med budget 2019-2022

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på ders møde den 12. marts 2018 at igansætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indefor udvalgets ansvarsområde. For det tidligere Udvalg for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi blev arbejdet statet op på mødet den 20. marts 2018. Denne sag er en forlængelse af dette arbejde, men da Byrådet i mellemtiden har vedtaget en ny styrelsesvedtægt samt nye fagudvalg, er der visse justeringer ifht. den opgave, Byrådet oprindeligt stillede fagudvalgene.

 

 

Vurdering af elementerne fra genåbningen af budget 2018-2021

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 en række forslag fra budget 2018-2021, der skulle tages tages ud eller omprioriteres. Det tidligere Udvalg for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi drøftede og besluttede på mødet den 20. marts 2018, at fastholde alle de forslag, Byrådet havde besluttet, som lå indefor fagudvalgets ansvarsområde. Der var dog én enkelt undtagelse, som vedrørte rengøring til Toftehallen svarende til 65.000 kr. som udvalget fastholdt, og derved besluttede at øge deres samlede måltal med fra 2019. Som følge af den nye styrelsesvedtægt, hvor Idrætsområdet flytter til udvalget Forebyggelse og Idræt, lægges de 65.000 kr. oveni måltallet for dette udvalg.

 

Som følge af den nye styrelsesvedtægt er der dog endnu et af Byrådets forslag som det nye Udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi skal tage stilling til i denne dagsorden. Dette skyldes, at det tidligere Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv ikke traf beslutning på deres møde i marts. Der udestår således at blive truffet beslutning om følgende forslag:

 

 • Pulje til iværksætteri (0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio kr. i 2019)

 

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi skal ifm. denne sag vurdere det konkrete forslag. Såfremt udvalget ønsker at prioritere en videreførelse af forslagene, skal udvalget finde alternative forslag, der kan imødegå den økonomiske udfordring tilsvarende. Det vil i praksis betyde, at udvalgets måltal jvf. afsnittet nedenfor vil stige med det beløb, forslagene andrager.

 

 

Måltal

Frem mod budget 2019-2022 skal alle udvalg arbejde med at skabe balance i kommunens økonomi. Fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser for ialt 25 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2020 og frem. Byrådet har derfor på mødet den 12. marts besluttet et måltal for de enkelte fagudvalg. Efterfølgende har Byrådet besluttet en ny udvalgsstruktur samt en  ny styrelsesvedtægt, hvilket får betydning for budgetterne og dermed det fastlagte måltal for de enkelte udvalg.

 

Det oprindelige måltal for det tidligere Udvalg for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi fremgår af tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1: Måltal for det tidligere Udvalg Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi (marts 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

 1.087

1.753

 1.746

  

 

Administrationen har ud fra konsekvenserne i den nye styrelsesvedtægt revideret måltallet, så det svarer til den nye udvalgsstruktur, dette fremgår af tabel 2 nedenfor. Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi skal fremadrettet arbejde efter at indfri måltallet jvf. tabel 2.

 

Tabel 2: NYT Måltal for Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonpmi (april 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

673

1.337 

1.337 

  

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikre, at dette indfries. 

 

  

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde efter nedenstående procesplan, der er besluttet i BY. d. 12.03.2018, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter de endelige forslag, der går videre i budgetarbejdet

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

August -oktober:

Budgetseminar
1. behandling af budget 2019-2022
Politiske forhandlinger
2. behandling af budget 2019-2022

 

 


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

Afstemning om indstillingens punkt 1 og 2

 

For stemte: A,G,C (5)

I mod stemte: ingen (0)

Undlod at stemme: V (2)

 

 1. Tiltrådt
 2. Udvalget arbejdede videre og afgav forslag til administrationens videre arbejde.

 

Oversigt over administrative opgaver vedlægges protokollen

 

9. Lukket punkt

10. Ansøgning om underskudsgaranti til Gilleleje Musikuge 30

Sagsnummer: 20.15.00-Ø40-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til beslutning. Sagen omhandler ansøgning fra Gilleleje Handels- og Turistforening om underskudsgaranti på op til 35.000 kr til musikarrangementer i Gilleleje i uge 30, 2018.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende en underskudsgaranti på op til 35.000 kr. til Musikuge 30 i Gilleleje

Sagsfremstilling

Baggrund

Gilleleje Handels- og Turistforening har de seneste to år arrangeret musik på Torvet og på Stejlepladsen i Gilleleje i dagene op til Gilleleje Festivalen med titlen "Gilleleje Musikuge uge 30".

I 2017 blev ansøgte Gilleleje Handels- og Turistforening om en underskudsgaranti på 20.000 kr., hvilket Kultur- og Idrætsudvalget godkendte. Regnskab for 2017 vedlægges som bilag.

 

Gilleleje Handels- og Turistforening ansøger nu om en underskudsgaranti på op til 35.000 kr. til "Gilleleje Musikuge 30" 2018.

Sagens forhold

Gilleleje Handels - og Turistforening beskriver i deres ansøgning, at formålet er at bibeholde turisterne i byen og kommunen, mens de er på ferie i Gribskov Kommune.

 Musikken afvikles om eftermiddagen og igen om aftenen i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 20.30. Dermed tages hensyn til både de handlende og byens restauranter.

 

Musikugens budget

Budgettet for 2018 er sat til 75.000 kr

 

Gilleleje Handels- og Turistforening oplyser, at arrangementet er gratis for alle, og at Gilleleje Handels- og Turistforening har aftaler om sponsorater samt et forventet ølsalg på samlet 45.000 kr.

 

Med de forventede indtægter forventes derfor et underskud på 30.000 - 35.000 kr. hvortil de søger en underskudsgaranti.

 

Gilleleje Handels - og Turistforening beskriver, at underskuddet er i forhold til selve arrangementet, og at oplevelsen for byen og de besøgende er meget positivt.

Endvidere gøres opmærksom på konkurrencen om at afvikle arrangementer fra bl.a. Hornbæk, Hundested og Helsingør i bestræbelser på at holde de besøgende i byen.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

 Administrationen vurderer, at ansøgningens indhold støtter kommunens kultur- og turismestrategier og dermed ønsket om at udvikle Gilleleje som en turistby.

 

Administrationen anbefaler derfor, at Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi imødekommer ansøgningen med et beløb op til 35.000 kr.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 15 stk. 2

Gribskov Kommunes Kulturstartegi 2008 - 2020, kapitel 6 om tilskudspolitik

Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020, vedtaget af Byrådet 13.05.2016


Økonomi

Der søges om en underskudsgaranti på op til 35.000 kr.

 

Underskudsgarantien kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget for 2018: 188.374. Heraf er disponeret: 128.300 kr.

Restbudget: 60.074 kr. (før godkendelse af ansøgning)


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Udvalget ønsker en sag op, hvor udvalget kan træffe en principiel beslutning om, at et arrangement fremover kan opnå underskudsgaranti max. 2 gange. Herefter bør arrangementet være bæredygtigt.

Bilag

11. Ansøgning om lokale fra Eventyrbanen i Kongernes Nordsjælland

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2325-18


Resume

Udvalget, Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om en ansøgning fra Eventyrbanen i Kongernes Nordsjælland om et lokale.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at give afslag på ansøgningen

Sagsfremstilling

 

Baggrund

 

Bestyrelsen for Eventyrbanen i Kongernes Nordsjælland har sendt ansøgning til udvalget samt forvaltningen om at få stillet et lokale til rådighed.  

 

Foreningen Eventyrbanen i Kongernes Nordsjælland har etableret sig som en folkeoplysende forening i Gribskov Kommune. Foreningen ønsker at etablere en modelbane, som er baseret på Lokalbanens tognet i de Nordsjællandske kommuner Halsnæs, Gribskov, Fredensborg, Helsingør og Hillerød. Udover Lokalbanens net, skal en miniaturekopi af veterantogene i Græsted også være et miljø i modelbanen.

 

Til dette formål ansøger foreningen om hjælp til at finde egnede lokaler. Der ønskes et lokale på ca. 200 m2 med mulighed for udvidelse til 500 m2. samt udendørs arealer til parkeringspladsen for biler og busser.

 

Sagens forhold

Foreningen Eventyrbanen i Kongernes Nordsjælland ønsker at etablere en modelbane, som kan blive til en turistattraktion i Kongernes Nordsjælland.

 

Den fremtidige modelbane i miniatureudgave skal, udover spor og kørende tog og busser, indeholde særlige kendetegn fra Nordsjælland såsom slotte, havne, søer, skove, strande, landskaber og bymiljøer fra de 5 kommuner.

 

Foreningen deler projektet op i 3 faser:

 1. Beskrivelse af ideen og anskaffelse af lokaler
 2. Opbygning af netværk med de 5 kommuner i Kongernes Nordsjælland samt Visit Nordsjælland, indretning af lokaler og opbygning af skinneanlæg
 3. Fremskaffe finansiering. Denne skal komme primært fra medlemmerne, kommunerne, sponsorer, fonde, foreninger og virksomheder i lokalområderne

 

Denne ansøgning drejer sig alene om fase 1, anskaffelse af lokaler.

 

Foreningen har tidligere været i dialog med Helsinge Hallerne om en mulig placering der. Dialogen er nu afsluttet, idet Helsinge Hallernes betyrelse har meddelt, at de ønskede lokaler ikke kan stilles til rådighed for en fast installation, som modelbanen vil være.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ideen om en modelbane er interessant og vil kunne være et fint tilbud for interesserede besøgende. En modelbane kan temamæssigt ses i sammenhæng med Nordsjællands Veterantog i Græsted, som tiltrækker mange besøgende hvert år.

 

En åben og central placering vil imidlertid være afgørende for udbredelse og synlighed, og administrationen kan ikke anvise kommunale lokaler, som kan leve op til det som foreningen ønsker.

 

Administrationen vurderer ligeledes, at det er vigtigt, at der skabes en bæredygtighed i projektet. Det er således afgørende, at det lykkes for foreningen at skabe det omtalte netværk og et forpligtende samarbejde med de nævnte aktører, hvis projektet skal kunne gennemføres. Det er derudover afgørende, at de involverede parter kan skaffe finansiering til opbygning og etablering af modelbanen.

 

Administrationens anbefaling

Da administrationen ikke kan anvise egnede kommunale lokaler til formålet, anbefaler administrationen, at ansøgningen afvises.

 


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven kapitel 6, anvisning af lokaler

 

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2


Økonomi

I følge Folkeoplysningsloven er Gribskov Kommune er alene forpligtet til at stille egnede lokaler gratis til rådighed, hvis der forefindes ledige lokaler. Hvis sådanne lokaler forefindes, vil kommune have udgifter til el, vand og varme.

 

 


Beslutning
 1. Administrationens indstilling tiltrådt

Bilag

12. Kunstgave fra Christine Gejlsbjerg

Sagsnummer: 20.00.00-A00-7-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om, at billedkunstneren Christine Gejlsbjerg har tilbudt Gribskov Kommune et maleri.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at takke nej til kunstgaven

Sagsfremstilling

Billedkunstner Christine Gejlsbjerg har henvendt sig til Gribskov Kommune med tilbud om at donere et maleri til kommunen.

 

Christine Gejlsbjerg begrunder sit tilbud med, at hun har boet i kommunen i over 40 år og har været glad for at bo netop her.

 

Gribskov Kommune råder over en stor kunstsamling, der er placeret både inde og ude. Derudover er en mindre del af kommunens kunstsamling placeret på magasin.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen henviser til, at det tidligere Kunstråd i Gribskov Kommune for år tilbage traf en principiel beslutning om ikke at modtage kunstgaver.

 

Administrationen anbefaler at følge principbeslutningen fra det tidligere Kunstråd og takke nej til kunstgaven.

 


Lovgrundlag

-


Økonomi

Der er ikke økonomi forbundet med donationen


Beslutning
 1. Administrationens indstilling tiltrådt

Bilag

13. Kulturprisen 2018. Forslag om ændret uddelingstidspunkt

Sagsnummer: 00.05.07-G01-2-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og udvalget Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af tidspunkt for uddeling af Kulturprisen.således at denne finder sted sammen med uddelingen af Frivillighedsprisen.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. At godkende at Kulturprisen fra 2018 ændres fra uddeling på byrådsmøde i november måned til uddeling på Frivillig Fredag, som afholdes sidste fredag i september

Sagsfremstilling

 Baggrund

Kulturprisen uddeles en gang årligt. Indtil nu har uddelingen fundet sted på byrådsmøde i november måned.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune, og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

 

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

 

Annoncering om prisen sker via udsendelse af mail til samtlige kulturelle foreninger og spejderforeninger m.fl. Foreninger, grupper og personer har derefter mulighed for at fremsende motoverede forslag til en kandidat.

 

Det er Kulturrådet, som gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

 

Sagens forhold

Administrationen foreslår, at uddelingen fra 2018 foretages sammen med uddelingen af Frivillighedsprisen, som uddeles på Frivillig Fredag den sidste fredag i september, i 2018 den 28. september.

Administrationens forslag om at samle uddeling af Kulturprisen med uddeling af Frivilligprisen er begrundet i, at begge priser uddeles til aktive frivillige. Kulturprisen til aktive frivillige på kulturområdet og Frivilligprisen til aktive frivillige på det sociale område.

 

En samling af de 2 priser er blevet relevant, fordi Frivillig Fredag fra 2017 er en fest, hvor alle frivillige i Gribskov Kommune er inviteret.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det giver god mening at samle prisuddelingen for de 2 grupper af frivillige, som i forvejen alle er inviteret til festen som finder sted Frivillig Fredag. Administrationen anbefaler derfor, at  at Kulturprisen fra 2018 ændres fra uddeling på byrådsmøde i november måned til uddeling på Frivillig Fredag, som afholdes sidste fredag i september

 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune

 


Økonomi

Der er afsat 5.000 kr. til Kulturprisen. Beløbet finansieres via Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken


Beslutning
 1. Tiltrådt

14. Brug af kommunale arealer og vejarealer

Sagsnummer: 05.05.00-G00-1773-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Udvalget Udvikling, By og Land. Udvalget Udvikling, By og Land vil få forelagt Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis anbefaling på udvalgets møde den 26. april. Sagen drejer sig om en afdækning af de lovmæssige rammer for brug af kommunale pladser samt kommunale vejarealer hvad angår mobilt salg. Derudover fremlægges kommunens muligheder for at regulere mobilt salg.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, at anbefale Udvalget Udvikling, By og Land:
 1. at der træffes en beslutning for sommeren 2018, hvor administrationen følger lovgivningen på området som beskrevet i sagsfremstillingen
 2. at administrationen udarbejder forslag til retningslinier for brug af 1. kommunale arealer og 2. kommunale vejarealer hvad angår mobilt salg  med virkning fra sommeren 2019
 3. hvis indstilling 2 godkendes, at beslutte, om der skal indarbejdes et gebyr for brug af kommunale vejarealer i forslaget

Sagsfremstilling

 Baggrund 

Det har været praksis at sælge fødevarer langs kommunens veje og på p-pladser fra fiskebil, ostebil, foodtrucks og andet. Der er en stigende udvikling i antallet af mobilsalg i kommunen.

Administrationen er blevet kontaktet af butiksindehavere, der ønsker strammere regler for mobilsalg på vejene og andre pop-up butikker i sommermånederne.

 

Sagens forhold

Holdninger til foodtrucks og pop-up boder

Holdningen til foodtrucks og pop-up boder er forskellig. Flere arrangører af torvedage har udformet egne vedtægter for bl.a. salg og gebyr.

 

- I Gilleleje begrænser Handels- og Turistforeningen konkurrencen over for byens handlende, via deres vedtægter for torvehandel. Heraf fremgår det at stadeholdere, som ikke er medlem skal betale et højere gebyr

- I Helsinge har Gadekærsforeningen erklæret midlertidige aktiviteter velkommen, og har udlånt pop-up boder til forskellige typer salg i gågadeområdet. 

- I Rågeleje har to restaurationer klaget over opstilling af foodtruck på strand p-pladsen, med henvisning til ulig konkurrence.  

- I Tisvilde har Erhvervsforeningen udtalt utilfredshed over, at foodtrucks og pop-up boder etablerer sig i sommermånederne og tager en del af den omsætning, som de etablerede butikker i byen skal leve af den øvrige del af året.

  

Lovgivningsmæssige rammer

Lovgivningsmæssigt skelnes der mellem:

 1. brug af kommunale vejarealer og
 2. brug af kommunale arealer/pladser.

 

Kommunale vejarealer

Kommunale vejarealer omfatter offentlige veje, gader, parkeringspladser og matrikler, der har 7000 nummer - herunder bl.a. Gilleleje Torv og Græsted Torv

 

Kommunale pladser

Kommunale pladser omfatter pladser, som eksempelvis: Helsinge eventplads, Birkepladsen i Tisvilde, Græsted Folkepark, Gilleleje eventplads, som kan reserveres og bruges til markeder, salgsvogne, koncerter og arrangementer.

 

Rammer og gebyr for brug af kommunale vejarealer

 Vejmyndigheden skal administrere vejloven under hensyn til lovens formål, som bl.a. er at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen, jf. vejlovens § 1. Der kan dog også inddrages andre hensyn i administrationen af loven, som f.eks. hensynet til miljø, flora, fauna, landskabs- og bymæssige værdier, klimamæssige forhold, samfundsøkonomien, samt hensynet til vejens naboer.

 

Vejlovens § 80 regulerer brugen af offentlige vejarealer. Anvendelsen af offentlige vejarealer i et afgrænset område kan også være regulereret af en lokalplan.

 

Det følger af vejlovens § 80, stk. 1, nr. 1, at anvendelse af offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign. kan ske med vejmyndighedens tilladelse. Mobilt gadesalg er omfattet af denne bestemmelse.

 

Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed, jf. § 80, stk. 2. Gebyrets størrelse skal fastsættes ud fra de merkostninger en tilladelse vil medføre for kommunen, f.eks. udgifter til tilsyn, oprydning, mv.

 

Bekendtgørelse nr. 1475 af 3. december 2015 om særlig råden over vejareal, jf. vejlovens § 80, stk. 3, giver mulighed for, at vejmyndigheden vedtager et regulativ, som bestemmer, at visse former for råden over offentlige vejarealer kan ske uden tilladelse. 

 

Mobilt salg kræver således en tilladelse fra kommunen. Kommunen skal, når den har modtaget en ansøgning, træffe en forvaltningsretlig afgørelse, hvor kommunen kan inddrage en række af de hensyn, som kommunen har mulighed for at administrere vejloven efter. Kommunen skal i den forbindelse navnlig være opmærksom på ligebehandlingsprincippet, som betyder, at ens sager skal behandles ens.

 

Mange kommuner har vedtaget retningslinjer for mobilt salg i kommunen, som kan anvendes som administrationsgrundlag. Det er muligt at lave meget detaljerede retningslinjer. Retningslinjerne skal sagligt begrundes under hensyntagen til vejlovens formål, se ovenfor. Retningslinjer kan aldrig træde i stedet for en konkret vurdering.

 

I praksis er det de færreste, der foretager mobilt salg, som ansøger om en tilladelse. Kommunen har ikke afsat ressourcer til systematisk tilsyn. Hvis der kommer anmeldelser om, at mobilt salg foregår uden tilladelse, er kommunen forpligtet til at søge forholdet lovliggjort. Lovliggørelse kan ske fysisk ved at meddele påbud og evt. politianmeldelse i henhold til vejlovens regler, eller retligt ved at give en tilladelse.

 

Mobilt salg af dagligvarer

Mobilt salg af dagligvare er også reguleret af Næringsloven. Næringslovens håndhæves af SKAT.

 

Rammer og leje for brug af kommunale pladser/arealer

Hvis der er en lokalplan, skal anvendelsen være i overensstemmelse hermed.

 

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune har pligt til at kræve markedspris for udlejning af et areal, med mindre kommmunen lovligt kan yde støtte til lejeren af areralet.

Hvis en lejer også varetager andre formål end rent kommunale, f.eks. at generere et overskud som vil kunne udbetales til private invenstorer, skal kommunen altid udleje arealerne til markedsprisen.

Administrationen arbejder på at udarbejde oversigt over priser, som kan anvendes i disse tilfælde.

 

Nuværende praksis

Der har typisk været givet tilladelse til mobilsalg på vejene via Kulturnat, og med følgende vilkår:

”Gribskov Kommune tillader hermed mobilt gadesalg fra offentligt areal ejet af Gribskov Kommune.

Tilladelsen omhandler en mindre vogn.

Tilladelsen må ikke overdrages til andre og er tilknyttet den specifikke vogn der er givet tilladelse til.

Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed, fx hvis:

- tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el.lign. ud på vejbanen.

- tvinger cykellister ud på vejbanen.

- blokerer færdselsarealet eller anbringes, så den mindsker adgangen til butikker, restauranter og udstillingsvinduer mm,

- blokerer ganglinjen for synshandicappede.

- der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen.

Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i fx lanterner.

Parasoller mv. der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 2,20m over jordhøjden.

Du skal rydde op fjerne affald og selv sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affald i kommunens affaldsspande.

Gadesalg må kun finde sted ved andre arrangementer efter særlig aftale med arrangøren.

Du skal flytte din mobile enhed, hvis et areal skal bruges til andre formål, som f.eks. arrangementer, udendørsservering, faste stader, vejarbejde, renhold o.l.”

 

Muligheder for begrænsning af mobilt salg

Administrationen oplever, at der politisk ønskes aktivitet og arrangementer, i de enkelte byer. I forhold til foodtruks og pop-up boder synes der dog at være en delt opfattelse af, om aktiviteten er en fordel eller en ulempe for byen, og om tilstedeværelsen af foodtruks og pop-up boder medfører mere salg eller mindre salg for de lokale butikker.

 

Kommunen har 2 muligheder for at begrænse og/eller regulere mobilt salg:

 

 1. Vedtage retningslinier for området
 2. Indføre betaling

 

Retningslinier/regulativ

Kommunen kan vedtage detaljerede retningslinjer for, hvor der kan tillades mobilt salg, og hvilke former for mobilt salg, der kan tillades. Herved kan mobilt salg begrænses.

 

Kommunen kan vedtage et regulativ, hvor visse former for mobilt salg (og evt. andet på offentlige vejarealer) gøres umiddelbart tilladt. Herved lettes admininstrationes arbejde og forpligtelsen til at føre tilsyn ophører.

 

Betaling ved brug af vejarelaer

Kommunen kan derudover jævnf. § 80 stk. 2 vedtage at opkræve betaling/gebyr for forretningsmæssig udnyttelse af vejarealer.

 

Betaling ved brug af kommunale arealer

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune har pligt til at kræve markedspris for udlejning af et areal, med mindre kommmunen lovligt kan yde støtte til lejeren af areralet.

Det vil sige, hvis aktivitetens formål er kommerciel, således at der genereres et overskud, som vil kunne udbetales til private invenstorer, skal kommunen altid udleje arealerne til markedsprisen.

Administrationen arbejder på at udarbejde oversigt over priser, som kan anvendes i disse tilfælde.

  

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for gennemskuelighed og gennemsigtighed i forhold til, hvad der er lovligt på området med mobilt salg.

 

Hvis det politisk ønskes, at der indføres begrænsinger i mulighederne for mobilsalg, bør der udarbejdes retningslinier for området.

Administrationen vurderer, at sådanne retningslinjer bør udarbejdes i samarbejde med kommunens lokale erhvervsforeninger, før de forelægges til endelig politisk vedtagelse.Dette arbejde kan derfor ikke nå at blive gennemført før sommersæsonen 2018.

 

Derfor vurderer administrationen, at der er behov for, at der træffes en særlig beslutning på kort sigt for sommerens 2018.

 

Administrationens anbefaling

Administratione anbefaler, at der arbejdes i 2 løsninger:

 

På kort sigt - for sommeren 2018

vejarelaer foreslår administrationen, at der for sommeren 2018 anvendes den praksis, som lovgivningen siger, og som har været gældende praksis, som anført ovenfor. Det vil sige vi giver tilladelse/afslag i henhold til vejlovens bestemmelser

kommunale arealer/pladser, hvor kommunen er grundejer gives der afslag med mindre mobilsalget er en aftalt del af et arrangement/event.

 

På lang sigt - fra sommeren 2019 og frem

Udarbejdelse af retningslinier, som forelægges de relevante politiske udvalg i efteråret 2018, så de er klar, før sommersæsonen 2019. 

 


Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlig vej

Lov nr. 595 af 14/06/2011 om næring  


Beslutning
 1. 1-3 Anbefalet med den tilføjelse, at administrationen minimerer mobilt salg så meget som lovgivningen tillader

 

15. WiFi4EU - gratis hotspot til kommunerne

Sagsnummer: 24.05.00-G01-4-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om mulig ansøgning om midler til etablering af gratis hotspots for kommunerne.

 


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. At administrationen ikke ansøger om midler til etablering af gratis hotspots i kommunen

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er nu mulighed for at Gribskov Kommune kan ansøge om EU-midler til etablering af hotspots i kommunen. Hotspots er gratis wifi  i konkrete fysiske områder, som stilles gratis til rådighed for borgere og besøgende.

 

Sagens forhold

Der kan søges om 15.000 euro til at installere et wifi hotspot. Det kan eksempelvis være på en station eller i forbindelse med en turistattraktion. Midlerne kan dække udstyr og installation af wifi hotspots, mens kommunen skal betale for forbindelsen (internetabonnementet) og vedligeholdelse af udstyret i mindst 3 år.

 

Kommunen forpligter sig ligeledes til at anvende den fælles visuelle identitet som EU-Kommissionen leverer og linke til de tilhørende onlineværktøjer.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for at etablere gratis wifi hotspots i kommunen.

 

Mange steder er der allerede etableret adgang til gratis wifi i restauranter, cafeer, biblioteker og på andre attraktioner. Samtidig er der trådt nye priser på dataroaming i kraft i EU, så anvendelse af dataroaming er blevet markant billigere end tidligere, når man er i udlandet (og når besøgende fra EU lande besøger Danmark).

 

Administrationen vurderer derfor, at tiden er løbet fra behovet for at etablere  yderligere gratis wifi. Denne betragtning er Visit Nordsjælland enig i.

 

En etablering vil derudover medføre en vedligeholdelsesforpligtelse for kommunen og dermed medføre en årligt udgift i minimum de kommende 3 år.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler derfor, at Gribskov Kommune ikke ansøger om midler til etablering af wifi hotspots.


Økonomi

Der kan ansøges om EU midler til udstyr og installation af wifi hotspots.

Kommunen skal betale for forbindelsen (internetabonnementet) samt vedligeholdelse af udstyret i mindst 3 år.

 

 


Beslutning
 1. Administrationens indstilling tiltrådt

16. Pulje til at understøtte erhvervsstrategiske investeringer i 2018

Sagsnummer: 24.00.00-G01-2-18


Resume

Udvalgene for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen vedrører puljemidler afsat i 2018 til erhvervsfremmetiltag for at fremme erhverv og turisme. Det indstilles til udvalgene for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse at træffe beslutning om at påbegynde processen for udlodning af midler, herunder at godkende kriterier for puljen.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi,
 1. at godkende ansøgningsproces og kriterier for udlodning af puljemidler

Sagsfremstilling

Erhvervs- og turismepuljen 2018 indstilles udloddet efter samme proces og kriterier, som tilsvarende midler blev det i 2017.

 

Puljen har til formål at understøtte strategiske investeringer på erhvervs- og turismeområdet. Puljen er på 507.500 kr. og uddeles på én gang.  

 

Der lægges vægt på, at ansøgningen tilgodeser et eller flere af disse kriterier:

 • er til gavn for erhvervsliv, turister, aktører, fritidsborgere eller borgere
 • understøtter indsatser i Gribskov kommunes erhvervsstrategi
 • skaber vækst og merværdi på erhvervs- og turismeområdet i Gribskov kommune
 • er medvirkende til at tiltrække virksomheder og medvirkende til en øget detailhandel
 • er med til at brande Gribskov kommune som et attraktivt sted at drivbe virksomhed og besøge

 

Administrationen foreslår, at der som tidligere gennemføres en ansøgningsproces i 2 runder:

 1. der indsendes en ansøgning på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold, målgruppe og anslået økonomi
 2. Udvalgene for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse udvælger i enighed et antal ansøgninger fra 1. ansøgningsrunde, som udvalgene ønsker at modtage en ansøgning fra

 

Nærmere om ansøgning til puljen fremgår af bilag.

 

Puljen til at understøtte erhvervsstrategiske investeringer  2018 indstilles til offentliggørelse onsdag den 25.04.2018 med frist for ansøgning i 1. runde den 01.06.2018.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 769 af 09/06/2015 af lov om kommunernes styrelse (kommunalstyrelsesloven)

LBK nr. 820 af 28/06/2016 af lov om erhvervsfremme og regional udvikling (Erhvervsfremmeloven)

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune som vedtaget 03/1042018


Økonomi

Som en del af Budgetaftalen 2017 - 2020 blev afsat investeringspulje på 500.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018.

.

Formålet med denne investeringspulje er er at understøtte særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

 

Investeringerne skal medvirke til at igangsætte initiativer, som efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.  Puljen kan søges bredt af fx borgere, erhvervsliv og foreninger.

 


Beslutning
 1. Ikke tiltrådt.

Som følge af den økonomiske situation ønsker udvalget at afvente de nærmere rammer for kommunens økonomi, med henblik på at lade puljen indgå i genåbning af budgettet, hvis der bliver behov for det.

 

Bilag

17. Afrapportering Maritim Turisme

Sagsnummer: 24.05.00-G00-351-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen omhandler projekt Maritim Turisme, som nu er afsluttet.

Som gæst på mødet deltager projektlederen for projektet, Mette Sandahl, som vil præsentere projektet og dets resultater.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Maritim turisme var et to-årigt tværkommunalt udviklingsproiekt mellem kommunerne Gribskov, Halsnæs og Helsingør samt VisitNordsjælland og Gilleleje, Helsingør og Hundested havne. Udgangspunktet for projektet var at udvikle forretningsideer og samarbejde inden for turisme og oplevelser på tværs at virksomheder og kommuner. Projektet var finansieret af Region Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden, VisitNordsjælland, Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner.

 

Sagens forhold

Projektets formål og målgruppe

Formålet med projektet var at skabe vækst og arbejdspladser i Nordsjælland gennem forretningsudvikling inden for maritim turisme, Dette skete ved at lave udviklingsforløb og indsatser der tog udgangsspunkt i de konkrete problemstillinger og behov erhvervet havde.

 

De maritime miljøer i Nordsjælland udgør et unikt og autentisk SMV-miljø, men det er begrænset i hvor høj grad disse har været i stand til at indfri dette turismepotentiale, fordi de oplevelsesøkonomiske og kreative erhverv ofte mangler kommercielle kompetencer, ikke udvikler en tilstrækkelig portefølje med oplevelsesprodukter og generelt kan drage nyte af en mere professionel tilgang til maritim turisme.

 

Målgruppen i projektet bestod af oplevelseserhverv (herunder turisme), kreative erhverv og andre erhverv i relation til det maritime område. Virksomhederne i målgruppen er ofte små, mangler sparring og har et ensidigt perspektiv på egne udfordringer og muligheder. Der var derfor fokus på at sikre samarbejde virksomhederne imellem, for at finde løsninger der gik på tværs af værdikæderne og sikre flere perspektiver og ressourcer på udfordringer.

 

Indsatser og udviklingsforløb i projektet

I projektet blev der arbejdet med at realisere målene gennem tre spor:

 

 1. Oplevelsesøkonomisk produktudvikling
 2. Kommercialisering
 3. Internationalisering og professionalisering.

  

Bestemmende myndighed i projektet var en styregruppe bestående af kommunerne, Hundested og Helsingør havne og VisitNordsjælland. Styregruppen var ansvarlig for at udvælge de projekter der skulle støttes ud fra en vurdering af, hvorvidt de bedst kunne skabe arbejdspladser. De udvalgte projekter modtog dels et udviklingsforløb, dels en støttefunktion fra kommunen. Denne funktion blev i Gribskov Kommune varetaget af Gribskov Erhvervscenter A/S.

 

Der har været 3 ansøgningsrunder i projektet, hvoraf den sidste blev afholdt i maj 2017. Projektet har i alt modtaget 56 ansøgninger i hele projektperioden, hvilket har ført til finansiering af 17 udviklingsforløb, hvoraf ét igangsatte en række underprojekter. Samlet har 85 virksomheder deltaget i udviklingsforløbene.

 

Følgende udviklingsforløb i projektet havde tilknytning til Gribskov Kommune:

 

 • Pakketering: Projekt om udvikling af fælles pakkeprodukter mellem virksomheder der sælger oplevelser og virksomheder der sælger overnatninger.
 • Smagskultur: Udvikle og sælge busrejser i Gilleleje og Nordsjælland målrettet målgruppen af seniorer. Fokus på at koble attraktioner med smagsoplevelser.
 • Genoplivning af den Nordsjællandske sildetradition: Beskrive den Nordsjællandske sildetradition, og udvikle bud på produkter, der kan forny sildeoplevelsen i detailhandel og på restauranter.
 • Oplevelsesunivers på Havneguide.dk: Etablere et oplevelsesunivers på havneguide.dk, der kan være med til at markedsføre Nordsjælland som et oplevelses- og inspiraitonsunivers for sejlere under brandet Den Danske Riviera.
 • Lokal mad på restauranter: Sætte fokus på lokal kvalitetsmad på restauranterne i Nordsjælland.
 • Tisvildevejen: Lave en udviklingsstrategi for Tisvildevejen der er med til at identificere forretningspotentiale for ruten samt relevante samarbejdspartnere.

  

Udover udviklingsforløb finansierede projektet også to indsatser:

 

 • En analyse, der skal øge vidensgrundlaget om gæsternes behov og havnenes muligheder, således at havnene og kommunerne kan fortsætte forretningsudvikling af destinationerne.
 • En cruiseindsats, hvor VisitNordsjælland og havnene samarbejder om at øge mulighederne for tiltrækning af flere anløb og cruisegæster i 2018 og frem.

 

Resultater og vurdering

Den overordnede vurdering er, at projektet har adresseret en relevant problemstilling om erhvervsudvikling i krydsfeltet mellem turisme, oplevelseserhverv og det maritime område. Projektet har skabt synlige og væsentlige resultater inden for turismeudviklingen i Nordsjælland gennem målrettede indsaster og udviklingsforløb med udgangspunkt i de tre spor. Projektet har således bidraget til udviklingen af nye produkter inden for maritim turisme, nye virksomhedssamarbejder og generelt professionalisering og opkvalificering i virksomhederne. Projektet har nydt stor opbakning blandt de deltagende virksomheder, og langt de fleste af deltagerne angiver, at de er tilfredse med deres projektdeltagelse.

 

Projektet har haft syv målsætninger, der blev opstillet som en del af den oprindelige projektansøgning. Af de målsætninger er fire fuldt opfyldt, én næsten opfyldt og to er et stykke fra at være opfyldt. Der er fuld målopfyldelse ift. at 70-100 virksomheder deltager i vækstrettet, oplevelsesbaserede forretningsudvikling, ift. cruiseanløb i 2017 og 2018 som følge af projektet, ift. at der skabes 40 nye virksomhedssamarbejder og ift. at der skabes mindst 20 nye produkter inden for Maritim Turisme. Antallet af skabte jobs i forbindelse med projektet ikke helt opfyldt i projektperioden, da projektet opnående at skabe 6 ud af de målsatte 12 jobs, men der forventes yderligere 10-30 jobs inden for det næste år. Ift. deltagernes vurderinger af, hvorvidt de har fået styrket deres forretningsmæssige kompetencer og ift. besøgstallet i de tre havnedestinationer er vurderingen, at målopfyldelsen er delvis opfyldt.

 

Projektet kan ses som et godt eksempel på, at en målrettet indsats inden for turisme og oplevelsesøkonomi kan bidrage til vækst og udvikling. Der ligger fortsat et stort potentiale inden for udviklingen af turisme og oplevelsesøkonomi i Gribskov kommune. Erhvervet vil generelt have gavn af professionalisering, udvikling af nye oplevelsesprodukter samt opkvalificering af kommercielle kompetencer, og her kan findes god inspiration i de metoder og den struktur der er bragt i spil i projekt Maritim Turisme.

 

I bilag 1 findes den håndbog der er blevet udarbejdet i forbindelse med afslutningen af projektet. Håndbogen sætter fokus på en række af de udviklingsforløb der har været gennemført i projektet.

  


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi,

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
 1. Taget til efterretning

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen