Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Miljø, Klima og Kyst

Onsdag den 25-04-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

33. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-2906-18


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at godkende dagsorden

 


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 (kommunestyrelsesloven) § 20


Beslutning

Punkt 47 vedr. Bakkebjerbvej blev ændret til et beslutningspunkt

 

Pkt. 40 behandles før pkt 38

 

Dagsordene herefter godkendt

34. 1. Budgetopfølgning 2018, MKK

Sagsnummer: 00.30.14-G01-1-18


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at godkende budgetopfølgning for Miljø, Klima og Kysts område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel:

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel:

 

 

 


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen generelt

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Miljø, Klima og Kyst for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2)  forelægges på fagudvalgsmøder i august

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

I denne budgetopfølgning beskrives de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2018.

 

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år
 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

 

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er lavet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet på BY den 5. februar 2018. Byrådet har imidlertid besluttet en ny udvalgsstruktur ifm. vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt, som blev besluttet den 3. april 2018. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne ændring vil dog først blive behandlet på ØU den 7. maj, og de kan derfor ikke indgå i denne budgetopfølgning.

 

Læsevejledning

 

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

 

Der tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares.

 

 

Budgetopfølgning for Miljø, Klima og Kyst

 

Samlet konklusion - Natur, Vand og Miljø

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018 på Natur, Vand og Miljø. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 3,7 procent.

 

Administrationen vurderer, at der ved årets udgang fortsat forventes et mindreforbrug på området.

  

Væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

 • På Natur, Vand og Miljø forventes en merindtægt på 0,3 mio. kr. i 2018 som følge af stigning i gebyr på rottebekæmpelse. Området er gebyrfinansieret, der over en årrække skal hvile i sig selv, og merindtægten kan ikke bruges til andre formål. Overskuddet i 2018 skal bruges til at finansiere en forventet stigning i udgifterne i 2020 og 2021 i forbindelse med rottebekæmpelse i kloak.  

 

I tabellen herunder ses en oversigt over administrationens vurderinger ved denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere økonomioversigter viser vi denne gang ikke det vedtagne budget, men begynder med det korrigerede budget. Årsagen til denne ændring er, at det vedtagne budget fordeler budgettet til de udvalg der var i sidste budgetår, mens det korrigerede budget viser budgettet på de gældende udvalg jf. styrelsesvedtægten besluttet d. 19.01.2018.

 

Derudover afviger økonomioversigten ved, at budgetopfølgningen sker ift. det korrigerede budget plus de forventede overførsler. Overførslerne besluttes først af BY den 16. april, og det er efter dagsordnerne skal være færdige til fagudvalgenes behandling af denne budgetopfølgning. Når budgetopfølgningen sker ift. til det korrigerede budget inkl. overførsler, er det for at give det bedst mulige billede af økonomien.

 

 

 

Budgetopfølgningens grundlag for Miljø, Klima og Kyst

Grundlaget for budgetopfølgningen på Miljø, Klima og Kyst bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Natur, Vand og Miljø

Såfremt de indstillede omplaceringer til andre udvalg på 0,025 mio. kr. besluttes, forventer administrationen et samlet mindreforburg på Natur, Vand og Miljø på 0,3 mio. kr. i 2018. Det skyldes en forventes merindtægt på Rottebekæmpelse som følge af en stigning i gebyret. Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Overskuddet i 2018 skal bruges til at finansiere en forventet stigning i udgifterne i 2020 og 2021 i forbindelse med rottebekæmpelse i kloak.

 

  

Budgetopfølgning for Forsyning

 

Samlet konklusion - Forsyning

Administrationen forventer at overholde budgettet på Forsyningsområdet i 2018.  

 

I tabellen herunder ses en oversigt over administrationens vurderinger ved denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere økonomioversigter viser vi denne gang ikke det vedtagne budget, men begynder med det korrigerede budget. Årsagen til denne ændring er, at det vedtagne budget fordeler budgettet til de udvalg der var i sidste budgetår, mens det korrigerede budget viser budgettet på de gældende udvalg jf. styrelsesvedtægten besluttet d. 19.01.2018.

 

Derudover afviger økonomioversigten ved, at budgetopfølgningen sker ift. det korrigerede budget plus de forventede overførsler. Overførslerne besluttes først af BY den 16. april 2018, og det er efter dagsordnerne skal være færdige til fagudvalgenes behandling af denne budgetopfølgning. Når budgetopfølgningen sker ift. til det korrigerede budget inkl. overførsler, er det for at give det bedst mulige billede af økonomien. 

 

 

 

Budgetopfølgningens grundlag for Forsyning

Grundlaget for budgetopfølgningen på Forsyning bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.  

 

Ressourcer - Affald, drift 

Administrationen forventer, at budgettet anvendes. 

 

 

Ressourcer - Affald, anlæg

Administrationen forventer, at budgettet anvendes. 

 

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer. 

 

Omplaceringer mellem udvalg

 

Katteaflivning

Ordningen med aflivning af katte hører under lov om mark- og vejfred. Afsat budget til Katteaflivning på 0,25 mio. kr. årligt i 2018-2022 søges derfor overført fra Natur, Vand og Miljø til Veje og Trafik under Udvikling, By og Land.  


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Anbefalingen tiltrådt

35. Genåbning af budget 2018-2021 MKK

Sagsnummer: 00.30.00-G01-8-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af opgaven vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet jvf. beslutning den 12. marts 2018. Sagen er en fortsættelse af sagen om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra Udvalget Miljø, Klima og Kysts møde den 21. marts 2018.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at arbejde videre med at gennemgå budgetgrundlaget og komme med forslag til administrationen mhbp. prioriteringer, effektivseringer og besparelser, således at udvalgets måltal opnåes og kan indgå i arbejdet med budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på ders møde den 12. marts 2018 at igansætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indefor udvalgets ansvarsområde. For Miljø, Klima og Kyst blev arbejdet statet op på mødet den 21. marts 2018. Denne sag er en forlængelse af dette arbejde.

  

 

Måltal

Frem mod budget 2019-2022 skal alle udvalg arbejde med at skabe balance i kommunens økonomi. Fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser for ialt 25 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2020 og frem. Byrådet har derfor på mødet den 12. marts besluttet et måltal for de enkelte fagudvalg. Efterfølgende har Byrådet besluttet en ny udvalgsstruktur samt en  ny styrelsesvedtægt, hvilket får betydning for budgetterne og dermed det fastlagte måltal for nogle enkelte udvalg. Udvalget Miljø, Klima og Kyst er ikke berørt af ændringer og derfor ændres det oprindellige måltal ikke.

 

Måltallet for Udvalget Miljø, Klima og Kyst fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Måltal for Miljø, Klima og Kyst (marts 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

 148

 239

239 

  

  

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikre, at dette indfries. 

 

  

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde efter nedenstående procesplan, der er besluttet i BY. d. 12.03.2018, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter de endelige forslag, der går videre i budgetarbejdet

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

August -oktober:

Budgetseminar
1. behandling af budget 2019-2022
Politiske forhandlinger
2. behandling af budget 2019-2022

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Se sagsfremstillingen


Beslutning
 1. Udvalget drøftede konkrete forslag som administrationen arbejder videre med.                      

36. Miljøtilsynsberetning 2017 og tilsynskampagner 2018

Sagsnummer: 09.00.00-K07-1-18


Åben overskrift

Miljøtilsynsberetning 2017 og tilsynskampagner 2018


Resume

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe en beslutning vedrørende to foreslåede tilsynskampagner på miljøområdet for 2018.

 

Udvalget får ligeledes sagen til orientering om administrationens indberetning af tilsynsarbejdet på miljøområdet i 2017.

 

Beretningen beskriver kommunens arbejde inden for tilsynsarbejdet på miljøområdet i 2017. Gribskov Kommune overholdt i 2017 minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug i kommunen. Der er dog ikke helt overensstemmelse med de tal, der fremgår af DMA (Digital Miljø Administration), som er Miljøstyrelsens nye system til indberetning af miljøtilsynsarbejdet. Administrationen vurderer, at dette skyldes fejl i DMA, og har underrettet Miljøstyrelsen om dette.

 

Administrationens tilsynsarbejde på miljøområdet er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

 


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

1. at udvalget tager beretningen om tilsynsarbejdet på miljøområdet i 2017 til efterretning

2. at udvalget vedtager, at administrationen i 2018 arbejder med de to foreslåede tilsynskampagner


Sagsfremstilling

 

Baggrund

Kommunerne skal hvert år inden den 1. april sende en beretning til Miljøstyrelsen om tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. På baggrund af beretningen udarbejder Miljøstyrelsen hvert år en landsdækkende redegørelse om kommunernes miljøindsats på området.

 

Miljøstyrelsen har i bekendtgørelse om miljøtilsyn fastsat minimumsfrekvenser for miljøtilsyn, som kommunen skal overholde for en række virksomhedstyper. Det betyder, at kommunen som minimum årligt skal foretage et tilsynsbesøg hos mindst 40% af kommunens kategori 1 virksomheder og husdyrbrug. Kategori 1 virksomheder omfatter de godkendelsespligtige virksomheder samt maskinværksteder på 1000 m2 eller derover. Samtidigt skal kommunen som minimum årligt føre tilsyn med mindst 25% af kategori 2 virksomhederne og husdyrbrug, som er de øvrige virksomheder, som er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn.

  

Indberetningen til Miljøstyrelsen sker ved løbende indberetninger i Miljøstyrelsens system DMA (Digital Miljø Administration). Inden 01.04.2018 skal kommunen kvalitetschecke data, indsætte øvrige oplysninger om miljøtilsynene og afslutte indberetningen. Det er i år anden gang, at data for miljøtilsyn indtastet i DMA skal udgøre kommunens årlige tilsynsberetning. Da DMA er et forholdsvis nyt it-system har administrationen oplevet problemer med dataoverførslerne og opgørelsen af antallet af tilsynspligtige virksomheder. Administrationen har løbende været i dialog med Miljøstyrelsen om dette problem.

 

Sagens forhold

Som bilag er vedlagt indberetningen for 2017 til Miljøstyrelsen i skemaform. Der er endvidere vedlagt et bilag om nærmere beskrivelse af administrationens arbejde på tilsynsområdet.

 

 

Tilsynskampagner 2017

I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn skulle Gribskov Kommune i 2017 gennemføre to tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

I 2017 har kommunen gennemført nedenstående kampagner:

 

 • Tilsyn på udvalgte virksomheder i Gilleleje og Græsted, hvor der er fokus på korrekt sortering, håndtering og opbevaring af affald og råvarrer på udendørs arealer i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Samtidigt er det et mål, at virksomhederne sikrer, at affaldsdata registreres korrekt i det nationale affaldsdatasystem.
 • Tilsyn af flydelag på gyllebeholdere. Baggrunden for kampagnen er, at der erfaringsmæssigt kan være problemer med etablering af tilstrækkeligt flydelag på gyllebeholdere. Mangelfuldt flydelag på en gyllebeholder giver anledning til, at ammoniak og lugt kommer ud til omgivelserne til gene for natur og naboer. Samtidigt mister landmanden en del kvælstof, som ellers ved udspredning af gylle på markarealerne skal gøde afgrøderne.

 

Vurdering og anbefaling

 

Når administrationen opgør årets tilsyn og sammenligner dem med lovgivningens minimumsfrekvenser overholder kommunen disse minimumsfrekvenser. I tilsynsberetningen indsendt til Miljøstyrelsen, ser det ud som om, at kommunens tilsysnsfrekvens ligger lidt under minimumsfrekvensen. For kategori 1 virksomheder er minimumsfrekvensen på 40% og kommunen har i 2017 en frekvens på 39,39%. For kategori 2 virksomhederne er minimumsfrekvensen 25% og kommunen har i 2017 en frekvens på 23,43%.

Administrationen mener, at uoverensstemmelsen skyldes, at antallet af virksomheder/landbrug er forskelligt i kommunens system contra Miljøstyrelsens nye system, DMA. Det er for kommunen ikke muligt at se, hvad der ligger bag ved tallene i DMA og kommunen kan ikke rette i dette. Administrationen mener, at fejlen opstår i DMA og har underrettet Miljøstyrelsen om dette.

 

Kommunen har på årets miljøtilsyn ikke konstateret store overtrædelser af miljølovgivningen. Virksomheder og landbrug har generelt haft godt styr på lovgivningen og haft et positivt syn på miljømæssige forhold. Resultaterne fra de to tilsynskampagner har været positive. Der er været forholdsvis få forhold på enkelte virksomheder/landbrug, som der skulle rettes op på. På opfølgende tilsyn har det kunne konstateres, at forholdene er rettet op.

 

Tilsynskampagner 2018

Gribskov Kommune skal igen i 2018 genneføre to tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgruppe.Administrationen foreslår at gennemføre to tilsynskampagner i 2018, som omhandler:

 • Fortsættelse af tilsynkampagne fra 2017, hvor der sættes fokus på virksomheder i og omkring Helsinge. Det overordnede formål med kampagnen er at føre tilsyn på udvalgte virksomheder, hvor der er fokus på korrekt sortering, håndtering og opbevaring af affald og råvarer på udendørs arealer i henhold til kommunens erhvervsregulativ. Et konkret mål er endvidere, at sætte fokus på grundvandsbeskyttelsen i forhold til den enkelte virksomheds beliggenhed.
 • Tilsynskampagne med hestehold. Der er, og etableres fortsat en del hesteejendomme i Gribskov Kommune, hvor ejerne ikke er bekendt med anmeldepligten samt håndtering og opbevaring af gødning. Det overordnede formål med kampagnen er at sikre, at alle ejere af erhvervsmæssigt hestehold er bekendte med gældende miljøregler for dyrehold. Et konkret mål er at identificere mulige hestehold af denne størrelse, der hidtil er ukendte for kommunen og føre tilsyn med dem. Kampagnen bliver gennemført ved gennemgang af hestedata modtaget fra SEGES.

 

 

 


Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1476 af 12.12.2017 (Miljøtilsynsbekendtgørelsen)


Økonomi

Der opkræves gebyr for miljøtilsyn og godkendelsesarbejde på virksomheder og landbrug jvf. takster bestemt i lovgivningen.


Høringsperiode og høringsparter

Tilsynsberetningen skal afsluttes i DMA senest den 1. april 2018, hvorefter den modtages i Miljøstyrelsen.

 


Beslutning

1.-.2. Tiltrådt

Bilag

37. Valbyvej 57 - Miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægproduktionen

Sagsnummer: 09.17.18-G00-1-18


Resume

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe en beslutning om miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægproduktionen på Valbyvej 57, Helsinge.

 


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

1. at der, med de fastsatte vilkår, meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte malkekvægproduktion på Valbyvej 57, Helsinge.  


Sagsfremstilling

Agrovi har på vegne af Jan Larsen, Valbyvej 57, Helsinge ansøgt om udvidelse af malkekvægproduktionen. Der ansøges om ny samlet miljøgodkendelse. Husdyrbruget er i forbindelse med seneste udvidelse blvet miljøgodkendt efter § 12 i i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven) med afgørelse fra Gribskov Kommune i februar 2007. Ansøger ønsker at udvide det nuværende dyrehold:

 

Fra: 280 malkekøer med opdræt bestående af 238 kalve/kvier, 100 tyrekalve, 120 ungtyre - svarende til 534,90 DE (miljøgodkendt i 2007)

Til: 400 malkekøer med opdræt bestående af 200 kvier, 70 kalve og 200 tyrekalve - svarende 703,46 DE

 

Valbyvej 57 drives med planteavl og malkekvægproduktion. For at få plads til flere køer ønskes opført en ny stald på ca. 2520 m2 med dybstrøelse til opdræt og goldkøer. Tyrekalveproduktionen samt anvendelse af " den gamle stald" til tyre med dybstrøelse ønskes nedlagt. Der ønskes en ny møddingsplads på ca. 400 m2 og den gamle mødding nedlægges. Derudover ønskes der opført en ny gyllebeholder på 3600 m3. Der sker ingen væsentlige ændringer i de eksisterende stalde. Både udvidelse og nybyggeri medfører, at projektet er godkendelsespligtigt efter husdyrlovens §12.

 

Det ansøgte dyrehold er over 75 DE, og dermed skal projektet vurderes i henhold til §12 i Husdyrloven. Vurdering af projektets mulige indvirkning på det omgivende miljø, landskab og naboforhold er foretaget på baggrund af en miljøteknisk redegørelse, hvor hovedpunkterne er:

- Beskyttelse af eventuelle gener fra lugt, støv, støj og transporter

- Sikring af korrekt affaldshåndtering

- Beskyttelse af overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr, samt deres levesteder

- Hensynet til de landskabelige værdier

- Anvendelse af bedste tilgængelig teknik (BAT).

 

Samlet set vurderer administrationen, at når §12 godkendelsens vilkår overholdes, har ansøger truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Administrationen vurderer, at drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er defineret i husdyrloven.

 

§12 godkendelsen er vedlagt som bilag.

 


Lovgrundlag

 

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr. 442 af 13/05/2016 – betegnet husdyrloven).

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 211 af 28/02/2017).

Ifølge lov nr 204/2017 skal sager jf. § 10 stk. 9 om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, der er indsendt inden den 31. juli 2017, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, og jf. § 10, stk. 10. må der ikke fastsættes vilkår, der vedrører husdyrbrugets udbringningsarealer. Denne miljøgodkendelse omfatter derfor udelukkende anlægsdelen.

 


Høringsperiode og høringsparter

I henhold til § 56 i Husdyrloven skal Gribskov kommune give naboerne en skriftlig orientering inden der træffes afgørelse i sagen. Administrationen har foretaget en høring i perioden 7. december 2017- 18. januar.2018 hos naboerne og øvrige interessenter. Der er indkommet bemærkninger fra Valbyvej 44A. Disse er beskrevet og kommenteret i miljøgodkendelsen.


Beslutning
 1.  For stemte Ø, O og V (4)
  Imod stemte A (1)
  Indstillingen tiltrådt

Bilag

38. Udbud: Dagrenovationsindsamling

Sagsnummer: 07.00.00-G00-797-18


Åben overskrift

Udbud: Dagrenovationsindsamling


Resume

Ifølge Gribskov kommunes udbudstrategi fra 2016, skal opgaven med indsamling af dagrenovation fra husholdninger sendes i udbud.

Den nuværende kontrakt på affaldsindsamlingen i Gribskov Kommune udløber den 31. april 2019, Muligheden for at bruge optionen med at forlænge kontrakten med 2 x1 år har været taget i anvendelse.

Administrationen har derfor i sommeren 2017 startet arbejdet med at lave et nyt udbud med opstart den 1. maj 2019.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at beslutte at det generelle serviceniveau fastholdes i henhold til de retningslinjer som bliver angivet i Gribskov kommunes affaldsregulativer for private og erhverv,
 2. at beslutte om indsamlingen af affald i Gribskov Kommune skal udbydes som ét eller to områder.
 3. at beslutte at poser til madaffald fremover skal udleveres efter "pose på håndtag-princippet"
 4. at beslutte at administrationen gennemfører udbudsprocessen, tildeler efter laveste pris, og efterfølgende orienterer Miljø, Klima og Kyst om udfaldet af udbuddet

 


Sagsfremstilling

Kommunen har i den i den nuværende kontraktperiode været opdelt i to separate distrikter med ca. 15.000 husstande i hvert distrikt. Fordelingen af helårsboliger og sommerboliger i hvert distrikt har været 50/50.

I de nuværende kontrakter bliver affaldsindsamlingen i Gribskov Kommune varetaget af de to lokale firmaer:

 • Svendsen & Søn ApS
 • Svend Erik Norby Vognmand og Entreprenør

 

Opgaveløsningen kører tilfredsstillende. Kun et lille antal klager skyldes fejl fra vognmændenes side.

Adgangen til vognmændene opleves af administration som nem og dialogen kører godt, hvilket gør det nemt at løse eventuelle tvister.

Begge vognmænd planlægger at byde på opgaven når den kommer i udbud.

 

Administrationen har i forbindelse med det nye udbud foretaget en markedsanalyse, hvor man har været i dialog med de fem firmaer, som må forventes at byde på opgaven.

Markedsanalysen er blevet foretaget for at sikre, at administrationen har en god indsigt i, hvordan markedssituationen er indenfor indsamlingsområdet.

I den forbindelse har der blandt andet været spurgt ind til:

 • det forventede prisleje for opgaven i den nye kontrakt
 • hvilke krav/vilkår anser virksomhederne som vigtige, hvis de skal løse opgave optimalt.
 • nye samarbejdsmuligheder og servicemuligheder overfor både borgere og kommune

 

De fem firmaer var tre større udenbys og to lokale.

 

Serviceniveau

Indsamlingen af affald i Gribskov kommune har i de sidste 6 år fungeret meget tilfredsstillende. Der bliver tømt cirka 1,6 mio. skraldespande om året og antallet af henvendelser fra borgerne ligger på under 0,1%.

Gribskov kommunes vejnet er en udfordring for store biler som f.eks. skraldebiler. De mange mindre veje og mange grus- og jordveje kan gøre det vanskeligt for skraldebilerne at nå frem i perioder, der er præget af meget regn eller sne. Set i det lys må antallet af klager vurderes som meget lavt.

Det lave antal klager tages som udtryk for, at affaldsindsamlingen fungerer godt.

 

På den baggrund indstiller administrationen, at det generelle serviceniveau fastholdes i forhold til de retningslinjer som bliver angivet i affaldsregulativerne for private og erhverv,

 

Ét eller to distrikter

Affaldsindsamlingen har i den nuværende kontraktperiode været opdelt i to distrikter. Der er både fordele og ulemper ved at opdele opgaven.

Med baggrund i administrationens egne erfaringer og markedsanalysens resultat, er administrationen nået frem til følgende fordele og ulemper:

 

Opdelingen har fungeret efter hensigten da det:

 • har skabt et samarbejde mellem de to vognmænd, hvilket har skabt stabilitet i indsamlingen
 • har sikret en stor grad af lokalkendskab
 • har givet administrationen nem adgang til vognmændene, hvilket især er en fordel i forbindelse med tilsynssager, hvor det er en fordel at vognmændene deltager

 

Opdelingen i to distrikter har for administrationen betydet ekstra arbejde i form af:

 • flere regninger at betale
 • flere driftsmøder af afholde
 • det ekstra arbejde med at finde frem til, hvilken vognmand der tømmer på hvilke veje i forbindelse med borgerhenvendelser,

 

Under markedsanalysen ønskede flere at de indbudte firmaer, at indsamling af affald i Gribskov Kommune fremover blev udbudt som en samlet opgave,

 Årsagen til anbefalingen var:

 • at det vil skabe et bedre økonomisk grundlag for løsning af opgaven på grund af stordriftsfordelen, og derved lavere priser
 • at det ikke behøver at medføre et samarbejde mellem to konkurrerende firmaer, hvis de løser indsamlingsopgaven i hvert deres distrikt.

 

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til om indsamling af affald i Gribskov Kommune fremover skal foregå i ét eller to distrikter.

 

Udleveringen af grønne poser til madaffald

På nuværende tidspunkt foregår udlevering af grønne poser til at madaffald ved tre faste leveringer om året. Leveringerne udføres af de to vognmænd, som også samler affald i Gribskov Kommune.

 

Administrationen ønsker i forbindelse med det nye udbud at overgå til "pose på håndtag-princippet". Dette vil betyder, at borgerne binder en grøn pose på skraldespandes håndtag, når de er ved at løbe tør for poser. Skraldemændene har grønne poser med i skraldebilen og lægger en pakke med poser på skraldespanden når de afhenter affaldet.

 

Begrundelserne for dette er, at den hidtidige ordning med fast levering er:

 • ufleksibel og ikke tager hensyn til den enkelte husstands behov og medfører hyldeeffekt (ophobning af poser i hjem der bruger få poser)
 • at den fast levering ofte medfører spild af penge og ressourcer

 

Administrationen anbefaler "pose på håndtag-princippet", da erfaringer fra andre kommuner har vist at:

 • borgerne selv kan bestemme hvornår de har behov for flere poser, og derved føler at de får en bedre service
 • udgifterne til poser sænkes, da antallet af udleverede madposer falder med 20 - 30%
 • sænket ressourceforbrug, da der ikke bliver leveret flere poser end der er behov for.

 

Administrationen indstiller at udvalget beslutter at Gribskov kommune overgår til at udlevere poser efter "pose på håndtag-princippet".

 

 


Lovgrundlag

Ifølge Bekendtgørelsen om affald (affaldsbekendtgørelsen), kapitel 7, §25, skal kommunen etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger.

 


Økonomi

Indsamlingsordningen for dagrenovation i Gribskov kommunen udgør på nuværende tidspunkt cirka 20 mio. kr. eller 33% af det samlede budget for affaldsområdet.

Omskrevet til den enkelte tømning, betaler den enkelte husstand i Gribskov kommune cirka 10 kr. per tømning.

Den markedsanalyse som er blevet foretaget i forbindelse med forberedelsen til denne udbudsrunde indikerer, at priserne kan forventes at stige med minimum 20%. Hvis udgifterne til indsamling af dagrenovation stiger, må man efterfølgende regulere i taksterne for affaldsforsyningen.

Kontrakten bliver tildelt efter princippet "laveste pris".

 


Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Området udbydes i 2 områder
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt idet udbudsstratgien overholdes, og det undersøges om lokalkendskab kan indgå

 

Michael Hemming Nielsen begærede sagen i Byrådet vedr. pkt. 4

39. Kommunale indsatsområder i ny affaldsplan 2019-2024

Sagsnummer: 07.00.01-P15-2-18


Resume

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffel beslutning om kommunale projekter, der indarbejdes i den kommende affaldsplan.

Gribskov Kommune skal inden undgangen af 2018 vedtage en  ny affaldsplan gældende for perioden 2019-2030. Som en del af affaldsplanen er der en planlægningsdel for perioden 2019-2024. Denne del består af en række projekter, som skal udvikle affaldsområdet.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at beslutte, om projekt nr. 1 skal indarbejdes i den kommende affaldsplan 2019-2024
 2. at beslutte, at projekt nr. 2-7 indarbejdes i den kommende affaldsplan 2019-2024

Sagsfremstilling

Miljø, Klima og Kyst har på mødet 21. marts fået præsenteret affaldsområdet i kommunen, herunder arbejdet med affaldsplanen og centrale krav til affaldsområdets udvikling fra den nationale ressourcestrategi og EU. På mødet har Miljø, Klima og Kyst givet udtryk for, hvad man ønsker, at kommunen skal arbejde mere med i fremtiden. Disse tilbagemeldinger er grundlag for projektforslagene, der fremsættes i denne indstilling.

 

Projektforslagene kan indarbejdes i den kommunale affaldsplan, der skal vedtages inden udgangen af 2018.

Selvom projektforslagene ikke kommer med i affaldsplanen vil det stadig være muligt at gennemføre dem.

 

Alle projekter vil skulle finansieres og gennemføres af Gribskov Kommunes forsyningsområde.

 

Administrationen har på baggrund af input fra Miljø, Klima og Kyst formuleret disse projektforslag:

1. Information til offentlige institutioner og konkret hjælp med affaldssortering

2. Udvide mini-genbrugsstationer

3. Kommunikationsindsats om sortering af bioaffald ved tæt-lav bebyggelse og etageboliger

4. Øget sortering af husholdningsaffald til genanvendelse

5. Direkte genbrug

6. Organisering af kørsel af dagrenovation

7. Samskabelse om ønsker til øget sortering fra husstande

 

Projekterne beskrives nærmere herunder. Desuden følger en vurdering af ressourcebehovet for at udføre projekterne samt forventninger til finansiering.

 

Ad. 1. Information til offentlige institutioner og konkret hjælp med affaldssortering

Skoler, børnehaver, plejehjem og andre offentlige institutioner genererer meget affald, der ligner husholdningsaffald og som med fordel vil kunne sorteres. En succesfuld indsats ville omfatte udvikling af informationsmateriale, koordinering af spande ved institutionen, uddeling af materiel til indendørs sortering samt personlig vejledning og opfølgning.

Administrationen vurderer, at der vil skulle afsættes 1 mio. kr. samt 1 årsværk i en projektperiode på minimum 2 år. Projektet ville kunne finansieres ved at øge taksten for administration med cirka 30 kr. om året.

 

Ad. 2. Udvide mini-genbrugsstationer

Administrationen har allerede lagt en strategi for udvidelse af mini-genbrugsstationer i kommunen. Denne strategi blev forelagt for Miljø, Klima og Kyst ved præsentationen 21. marts 2018. Strategien vil imødekomme det politiske ønske om at udvide mulighederne for at aflevere og sortere affald på strategiske placeringer rundt om i kommunen.

I forsyningsområdets investeringsplan er der afsat 0,6 mio. kr. om året til og med 2021 til at udvide mini-genbrugsstationerne. Projektet er derfor allerede finansieret.

 

Ad. 3. Kommunikationsindsats om sortering af bioaffald ved tæt-lav bebyggelse og etageboliger

Ved boliger med central opsamling er renheden af bioaffaldet markant dårligere end ved enfamilieshuse med egen spand. Der kan laves en kampagne om bedre sortering af bioaffald, der målrettes de boligområder, der har størst udfordringer med sortering af bioaffald.

Der er i investeringsplanen afsat 0,2 mio. kr. i 2019 til øget sortering af bioaffald. Disse penge kan kanaliseres til dette projekt, så det vil være finansieret med en budgetgrænse på 0,2 mio. kr.

 

Ad. 4. Øget sortering af husholdningsaffald til genanvendelse

Inden for den eksisterende affaldsplan har der været arbejdet med forskellige modeller for hvordan man kan øge indsamlingen af emballageaffald fra husstande i kommunen. Dette har især været med henblik på at kunne nå fremtidige krav til genanvendelse fra EU og Miljøstyrelsen. Kravene lyder på 50 % i 2022 stigende til 65 % i 2035. Gribskov Kommune lå i 2017 på 43,5 % genanvendelse. Der er desuden krav for de enkelte typer af emballage, hvor Danmark pt. ligger under målet for genanvendelse af plastemballage.

Finansieringen af projektet afhænger af dets omfang. Hvis der indføres nye systemer, vil de blive takstfinansieret.

 

Ad. 5. Direkte genbrug

Genbrugsteltene ved genbrugsstationerne har kørt som en forsøgsordning siden 2013. Disse telte skal evalueres, og denne evaluering vil blive fremlagt for Miljø, Klima og Kyst. Direkte genbrug er en del af den eksisterende affaldsplan, men der er ikke noget i oplægget fra Vestforbrænding omkring dette område. Derfor er der pt. ikke udsigt til, at det kommer med i den nye affaldsplan, med mindre det ønskes politisk.

Alt efter hvilken retning Miljø, Klima og Kyst vælger at gå i, kan det blive nødvendigt at afsætte penge og personaleressourcer til direkte genbrug.

 

Ad. 6. Organisering af kørsel af dagrenovation

Med baggrund i ændringer omkring måden at håndtere dagrenovation med øgede krav om genanvendelse og dermed øget sortering, ses det hensigtsmæssigt at vurdere om indsamling af dagrenovation fortsat varetages på den mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige måde.

 

Indsamling af dagrenovatio skal genudbydes, og nyt udbud løber fra 2019-2023 med mulighede for forlængelse. Såfremt option ikke anvendes, skal der i 2021 tages stilling til hvordan området skal varetages efter 2023. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, at gennemføre en vurdering af den fremtidige organisering af opgaven. Det er muligt, at opgave skal genudbydes, men det kan også være relevat at retænke opgaven og gå nye veje og herunder også undersøge muligheden for at hjemtage opgaven. Derudover vil administrationen under dette projekt også kunne arbejde med løbende forbedringer under en eksisterende kontrakt.

Projektet vil kræve personaleressourcer og muligvis konsulentbistand. En ny organisering af kørsel af dagrenovation vil kunne påvirke hele budgettet for ordning for dagrenovation.

 

Ad. 7. Samskabelse om ønsker til øget sortering fra husstande

Der er udtrykt politisk ønske om at gå i dialog med brugerne om, hvordan man kan imødekomme ønsker til mere og bedre affaldssortering ved husstanden. Dette vil give administrationen viden om behovene inden for husstanden. Det kan fx dreje sig om ønsker til informationsmateriale og indendørs sorteringssystemer. Denne viden vil desuden kunne klæde Miljø, Klima og Kyst bedre på til at vælge det mest brugervenlige system for sortering i fremtiden.

Det vurderes, at projektet vil kunne finansieres over det eksisterende budget for affaldsplanen.

 

Administrationens anbefaling

Ad. 1. Information til offentlige institutioner og konkret hjælp med affaldssortering

Administrationen vurderer, at det vil være positivt at lade kommunens egne institutioner gå forrest med at sortere affald, når det forventes, at der skal indføres mere affaldssortering ved husstandene i fremtiden. Man skal dog være indstillet på, at det er et omfattende arbejde, der vil kræve personaleressourcer i opstarten, både i forsyningen og på institutionerne. Miljø, Klima og Kyst bedes afgøre, om man ønsker at indarbejde projektet i affaldsplanen og afsætte ressourcerne til det.

 

Ad. 2. Udvide mini-genbrugsstationer

Administrationen anbefaler, at dette projekt indarbejdes i affaldsplanen, da det allerede er vedtaget i investeringsplan 2017-2021.

 

Ad. 3. Kommunikationsindsats om sortering af bioaffald ved tæt-lav bebyggelse og etageboliger

Administrationen anbefaler, at dette projekt indarbejdes i affaldsplanen, da det allerede er vedtaget i investeringsplan 2017-2021.

Projektet organiseres så kampagnen rettes konkret mod tæt-lav bebyggelse og etageboliger med central opsamling af affald.

 

Ad. 4. Øget sortering af husholdningsaffald til genanvendelse

Administrationen anbefaler, at dette projekt indarbejdes i affaldsplanen.

Der er stort potentiale for at udsortere mere husholdningsaffald til genanvendelse. Derfor vurderes det nødvendigt at arbejde for mere genanvendelse af husholdningsaffaldet for at nå fremtidige mål.

 

Ad. 5. Direkte genbrug

Administrationen anbefaler, at dette projekt indarbejdes i affaldsplanen.

Genbrugsteltene ved genbrugsstationerne skal evalueres, og vi ved endnu ikke, hvad resultatet af den evaluering bliver. Desuden er det uklart, om og hvor meget forsyningsområdet må finansiere initiativer inden for direkte genbrug. Det vurderes derfor, at direkte genbrug indarbejdes som et overordnet emne. Dette giver råderum til at tage højde for den fremtidige udvikling i den seksårige periode, som planen løber over.

 

Ad. 6. Organisering af kørsel af dagrenovation

Administrationen anbefaler, at dette projekt indarbejdes i affaldsplanen.

Den nye kontraktperiode træder i kraft i 2019 og løber i fire år (plus eventuelle optioner). Det anbefales derfor, at dette projekt omfatter, at der i 2021 tages stilling til, hvordan kommunen skal organisere kørslen af dagrenovation i fremtiden.

 

7. Samskabelse om ønsker til øget sortering fra husstande

Administrationen anbefaler, at dette projekt indarbejdes i affaldsplanen.

Administrationen vurderer, at det bliver nødvendigt med øget sortering ved husstande i fremtiden for at leve op til mål for genanvendelse. Derfor kan dette projekt være gavnligt til at få viden om borgernes vinkel og til at skabe ejerskab for affaldssortering blandt borgerne inden et nyt system udrulles.


Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen (BEK 1309 af 18/12/2012) § 13 og § 15


Økonomi

Alle projekter vil være forbrugerfinansieret.

 

Der er i forsyningens budget afsat 0,2 mio. kr. om året til udførelse af projekter under affaldsplanen.

Disse midler vil kunne dække projekt nr. 7.

 

Forsyningsområdets investeringsplan 2017-2021 har afsat midler, der vil kunne dække projekt nr. 2 og nr. 3

 

Projekt nr. 1 kan som beskrevet finansieres via takststigninger på cirka 30 kr. om året per husstand på ordning for administration.

 


Beslutning
 1. For stemte Ø, O, A og Natasha Stenbo Enetoft (V) (4)
  Imod stemte Bent Hansen (V) (1)
  Indstillingen tiltrådt

  Bent Hansen er for ordningen, men mener den skal finaiseres af institutionerne
 2. Tiltrådt

 

 

40. Evaluering af forsøg med storskrald og haveaffald

Sagsnummer: 07.01.00-G00-2389-18


Resume

Miljø. Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om, om der skal indføres ordning for storskrald og haveaffald i Gribskov Kommune.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

1. at beslutte at der ikke indføres storskrald i Gribskov Kommune

eller

2. at beslutte, at der indføres storskrald som solidarisk betalt ordning i Gribskov Kommune

 

3. at beslutte, at der ikke indføres en ordning for haveaffald i Gribskov Kommune

eller

4. at beslutte, at der indføres en solidarisk betalt ordning for haveaffald i Gribskov Kommune


Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har udført et forsøg i Ramløse med storskrald og haveaffald i perioden maj 2016 - februar 2017. Dette forsøg er blevet evalueret og evalueringen er fremlagt for Teknisk Udvalg i punkt 31 i april 2017. Herefter er der indhentet høringssvar fra Grundejerkontaktudvalget. De tre indkomne høringssvar ligger som bilag til dette punkt.

 

Resultater fra evalueringen af forsøget

Resultater vedrørende affald 

 • Der var fejlsorteret ved cirka halvdelen af husstande, hvor der derfor blev efterladt affald
 • Det efterladte affald var ofte sammenblandet og derfor svært for skraldemanden at håndtere
 • Der blev afleveret meget lidt haveaffald
 • Der var ikke potentiale for direkte genbrug

 

 Resultater vedrørende forbrugeradfærd

 • Nogle stillede ud uden at have tilmeldt sig først - ofte naboer til nogle, der havde tilmeldt sig og stillet affald ud
 • Meget lav tilslutning til forsøget med få tilmeldinger 
 • Flere havde svært ved at overholde fristen for tilmelding til afhentning
 • Størstedelen af brugerne har været tilfredse med ordningen
 • Lav betalingsvillighed for at få en ordning for storskrald og haveaffald

 

Resultater vedrørende indsamling

 • Der bør kun indsamles store emner som kan tages med hjælpemidler (og ikke kun med håndkraft) af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø
 • Ved en ordning i hele kommunen vil det være en fordel, at der køres med en bil med grab til at opsamle stort affald
 • Affald i sække kan ikke indsamles, da det giver dårligt arbejdsmiljø for skraldemanden at skulle tømme sække
 • Serviceniveau for en storskraldsordning bør sættes efter regler for arbejdsmiljø og forventninger til fremtidige krav, hvilket vil få indflydelse på hvor meget affald, der kan afleveres, hvilke typer, og hvordan det kan stilles ud
 • Det kan godt fungere, at affaldet afleveres på genbrugsstationerne
 • Alle tilmeldte har fundet steder at placere affaldet, men storskraldet vil kunne genere trafikken (særligt bløde trafikanter) i den periode, der ligger der

 

Økonomien i en ordning for storskrald og haveaffald

En ny ordning der skal hvile i sig selv

Hvis der skal indføres storskrald og haveaffald i kommunen, så skal der oprettes en ny ordning under forsyningsområdet. Udgifterne for ordningen vil afhænge af, hvor mange der bruger ordningen, og hvor meget affald, der stilles ud. Indtægterne vil bestå af en ny takst, der tilknyttes ordningen. En sådan ordning vil skulle hvile i sig selv og gå i nul over en årrække - ligesom alle andre ordninger på forsyningsområdet. Det betyder, at omkostningerne for en ordning kun vil kunne dækkes af brugerne af netop den ordning.

 

Forventninger til økonomien i en ordning

Netop for storskrald og haveaffald er det svært at forudse økonomien, fordi omkostningerne afhænger af, hvor meget affald, der afleveres.

Indtægter fra takster vil kunne ske enten via en model med brugerbetaling, hvor kun brugerne af ordningen betaler for den, eller ved en solidarisk betalt ordning, hvor alle husstande i kommunen betaler til ordningen. 

 

Fordele og ulemper ved de to modeller for betaling kan stilles sådan op:

 

 

Fordele

Ulemper

Brugerbetalt ordning

Folk der ikke benytter ordningen, behøver ikke at betale for noget, de ikke bruger.

I en brugerbetalt model kan omkostningerne kun dækkes af brugerne selv. Det betyder, at prisen per husstand vil stige, jo færre der tilmelder sig ordningen. På baggrund af erfaringerne fra forsøget med meget lav tilslutning forventes det, at prisen vil blive over 500 kr om året per husstand, hvis man indfører en model med brugerbetaling.

 

Hvis nogen, som ikke er tilmeldt, sætter affald ud, når de ser naboen gøre det, vil affaldet blive efterladt på vejen.

Solidarisk betalt ordning

Med en solidarisk ordning vil man kunne holde prisen nede per husstand.

Administrationen vil kunne forudse indtægterne for ordningen år for år.

 Der vil forventeligt være mange husstande i kommunen (over 90 %), som betaler for noget, de ikke bruger.

 

Høringssvar fra Grundejerkontaktudvalget

Her opridses kort indholdet i de tre svar, der ligger som bilag.

 

Grundejersammenslutningen

 • Ønsker, at der indføres en ordning for storskrald og haveaffald
 • Opfordrer til, at en ordning kan ligne ordningen i Hillerød Kommune
 • Ønsker en solidarisk betalt ordning på max 100 kr om året per husstand
 • Afhentning ønskes 2-3 gange om året

 

Landliggersammenslutningen

 • Anbefaler, at der gennemføres et nyt forsøg

 

Grundejerforbund Øst

 • Ønsker en brugerbetalt ordning for storskrald og haveaffald
 • Afhentning ønskes 2 gange om året til max 200 kr per gang
 • Peger på en tilmeldeordning med tilmelding 14 dage før

 

Administrationens kommentarer til høringssvar

Der er nogle af ønskerne i høringssvarene, som administrationen vurderer vil medføre praktiske udfordringer. Problematikkerne opridses herunder.

 • Eftersom storskrald og haveaffald ville skulle oprettes som en ordning for sig med egen takst, vil økonomien skulle hvile i sig selv. Kommunen kan derfor ikke både garantere en minimumspris for renovatøren og samtidig holde prisen under 200 kr for den enkelte husstand i en ordning, når omkostningerne kun kan dækkes af brugerne af ordningen (jf. Grundejerforbund Øst)
 • Ordningen må ikke afhænge af, at skraldemanden skal tømme sække, da det ikke stemmer overens med krav til arbejdsmiljøet
 • Ligeledes kan der ikke afhentes sten og fliser pga. arbejdsmiljø for skraldemanden (jf. Grundejerforbund Øst)
 • Stort brændbart er afskaffet som affaldstype på genbrugsstationerne

 

Erfaringer fra Hillerød Kommune

På baggrund af høringssvaret fra Grundejersammenslutningen har administrationen indhentet erfaringer fra Hillerød Forsyning med deres ordning for storskrald og haveaffald. Konklusionerne herfra er:

 • Meget affald ender til forbrænding frem for genanvendelse
 • Der stilles meget affald ud, som ikke hører under sorteringsvejledningen
 • Det er vigtigt at have chauffører på ruten, der kender ruten og sorteringsvejledningen - gerne faste folk
 • Etageejendomme bør ikke være med i ordningen men have en containerløsning
 • Vigtigt med tæt samarbejde mellem skraldemænd og administration, hvilket kræver personaleressourcer
 • Når løst haveaffald i vejkanten tages med grab, kan det skade underlaget

 

Muligheder for haveaffald

Der er både i evalueringen af forsøget og i høringssvar givet udtryk for et ønske om at kommunen indsamler haveaffald.

Der er forskellige modeller for indsamling af haveaffald, som opridses herunder med fordele og ulemper.

 

 

Fordele

Ulemper

Løst haveaffald i vejkanten

Ingen emballering nødvendig for borgeren.

Vil formentlig give sager om ødelagt underlag, når det er taget op med grab.

Svært at lave en forståelig begrænsning på, hvor meget man må aflevere, når det er løst.

Det kan genere trafikken, når affaldet ligger i vejkanten og spærrer for bløde trafikanter samt oversigtsforhold

Papirsække

Sækken komposteres med haveaffaldet.

Klar begrænsning på, hvor meget man kan aflevere per sæk.

Man kan trykke sorteringsinfo på sækken

Kan kun tage småt haveaffald i form af blade, græsafklip, mv.

Sækken går i opløsning, hvis den står for længe.

Bundtet grenaffald

Nemt at tage for skraldemanden og overholder krav til arbejdsmiljø.

Ekstra arbejdsgang for borgeren, som gør det besværligt at aflevere.

Ikke mulighed for at aflevere småt haveaffald.

Grønne spande

Klar begrænsning på, hvor meget man kan aflevere per spand.

Kan kun tage småt haveaffald i form af blade, græsafklip, mv.

Kan ikke benyttes på grusveje

 

Administrationen vurderer, at hvis der indføres en ordning for haveaffald, skal der laves en begrænsning på, hvor meget der kan afleveres.

Hvis der ikke laves begrænsninger på, hvor meget der kan afleveres, kan det afføde meget store mængder haveaffald fra nogle steder, som skal betales af alle brugerne af ordningen.

 

I øjeblikket benytter flere grundejerforeninger private entreprenører til at køre haveaffald fra foreningen. Hvis kommunen udbyder en lignende ordning, vil det konkurrere med de entreprenører.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for at indføre en ordning for storskrald, fordi

 • Der har været meget lav tilslutning til forsøget
 • Kommunens genbrugsstationer, som tager imod storskrald, er meget velbesøgte
 • Udgifterne til en ordning forventes at være højere, end hvad folk er villige til at betale

 

Administrationen vurderer, at hvis der skal indføres en ordning for storskrald, bør den være solidarisk betalt, fordi

 • Det nedsætter taksten per husstand
 • Det vil følge samme princip som taksten for genbrugsstationerne
 • Det vil give administrationen bedre mulighed for at håndtere økonomien, hvis indtægterne er kendte

 

Administrationen vurderer, at der ikke bør indføres en ordning for haveaffald, fordi

 • Borgere og Grundejerkontaktudvalget giver udtryk for at ville have en ordning uden mængdebegrænsninger
 • Mængdebegrænsninger vil medføre en oplevelse af dårlig service
 • Der forventes at være store mængder haveaffald i kommunen, fordi der er mange husstande med store grunde
 • Der eksisterer pt alternativer i form af genbrugsstationen, hjemmekompostering og private entreprenører
 • En ordning vil kunne blive en konkurrent til lokale entreprenører, der henter haveaffald i grundejerforeninger

Lovgrundlag

BEK nr. 1309 af 18/12/2012 (Affaldsbekendtgørelsen), § 13

Gribskov Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2014-25


Økonomi

En ordning for storskrald vil være forbrugerfinansieret.

 

Ordningen forventes desuden at kræve yderligere 0,1 årsværk i administrationen. 

 


Høringsperiode og høringsparter

Høring er udsendt til grundejerkontaktudvalget den 11. oktober 2017 - 2. november 2017.

Høringssvar fra de tre medlemmer i grundejerkontaktudvalget ligger som bilag.


Beslutning

Ø stillede ændringsforslag om, at der indhentes erfaringer ved en solidarisk ordning for både storskrald og haveaffald ved nabokommunerne og at beslutningen udsættes til det foreligger

For stemte Ø, Bent Hansen (V) og A (3)

Imod stemte O og Natasha Stenbo Enetoft (V) (2)

Ændringsforslaget tiltrådt

 

Natasha Stenbo Enetoft mener, at sagen er mere end rigeligt belyst, og at det er spild af administrative ressourcer.

Bilag

41. Udkast tillæg nr. 2 til spildevandsplanen - kloakering af udstykning Vejby Nordvest - Kildehøj

Sagsnummer: 06.00.05-P00-1-18


Resume

Formålet med tillæg nr.2 til Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021 er at skabe det planmæssige grundlag for offentlig kloakering af udstykningen af Vejby Nordvest - Kildehøj


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst og Økonomiudvalget at anbefale en beslutning til Byrådet
 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og konsekvensvurdering

Sagsfremstilling

Tillægget beskriver et nyt kloakopland VEJ02SN, som omfatter den nye udstykning i Vejby Nordvest - Kildehøj jf. lokalplan 555.10. Vedtagelse af lokalplanen er en forudsætning for dette tillæg. Området kloakeres for husspildevand. Gribvand Spildevand A/S etablerer stik til tilslutning af spildevand. Stikket placeres i matrikelskel. Etablering af ledningsanlæg på privat grund forestås af grundejeren i forbindelse med udstykningen og af autoriseret kloakmester.

 

Etablering af ledningsanlæg til afledning af overfladevand fra befæstede arealer og tage forestås af grundejeren i forbindelse med udstykningen og af autoriseret kloakmester. Der skal søges om tilladelse til dette hos kommunen. Drift og vedligehold varetages af et regnvandslaug bestående af grundejerene. Udkast til vedtægterne for 'Kildehøj Regnvandslaug' er vedlagt som bilag.

 

Planen er screenet efter 'Lov om miljøvurdering'. Det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og at planen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.


Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgøresle nr. 966 af 23. juni 2017

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.


Økonomi

Etablering af stik til husspildevand ved matrikelgrænse forestås af Gribvand Spildevand A/S. Ledningsarbejde på egen grund udføres af grundejeren.


Høringsperiode og høringsparter

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.


Beslutning

1.-4. For stemte Ø, A og V (4) stemte for

Imod steme O (1)

Anbefalingen tiltrådt

 

O er imod udstykningen

Bilag

42. Gribvand ejerstrategi

Sagsnummer: 06.00.00-A01-11-18


Resume

Gribskov Kommune har 2012 vedtaget en ejerstrategi, som ejer af Gribvand. Det er anført i ejerstrategien,at det er hensigtmæssigt at strategien revideres i løbet af hver byrådsperiode.

Ejerstrategien udtrykker byrådets vision for selskabet og er retningsgivende for de medlemmer af Gribvands bestyrelse, der er udpeget af byrådet.

Der kan være en mulighed for at se med nye øjne på strategien eller måske bare revidere den gældende ejerstrategi.

Der lægges op til at ejerstrategien udarbejdes i tæt samarbejde med Gribvand, for at sikre forankring og tilpasning til selskabets virke. 

 


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst at beslutte proces for, hvordan der skal arbejdes med ejerstrategien

1. Der igangsættes proces for udarbejdelse af ny ejerstrategi

 


Sagsfremstilling

Gribvand består pt. af Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S som begge ejes 100% af Gribskov Kommune. Selskabsledelsen udøves i det daglige af direktøren og bestyrelsen. Selskabets formål er i følge vedtægterne, bl.a., at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig over for forbrugerne.

 

Formålet med en ejerstrategi

Ejerstrategien fastlægger de overordnede mål og visioner for Gribvand. Ejerstrategien udgør rammen for overordnede mål og visioner for virksomhedernes egen strategi.

 

Kommunen har direkte ejerindflydelse, hvilket udøves på generalforsamlingen ved godkendelse af regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutninger af sager af væsentlig politisk eller økonomisk betydning. Ejerstrategien fastsætter mål for, hvordan kommunen vil følge Gribvands drift og udøve sin ejerindflydelse. Gribskov Kommune kan via en ejerstrategi yde en indirekte - men også overordnet og langsigtet - indflydelse på selskabets drift.

 

Derudover er der i ejerstrategien indsat mål for ønsket udvikling af Gribvand og deres kerneydelser. Via ejerstrategien sættes der også mål for at sikre forbrugernes og borgernes interesser. Derudover fastlægger ejerstrategien retningslinjer for, hvorledes Gribvands aktiviteter må påvirke kommunens økonomi og likviditet. Dertil kommer mål for kommunens øvrige interesser, herunder planlægning, byudvikling m.v., samt for koordinering af aktiviteter og interesser i henholdsvis Gribvand og kommunen.

 

Ejerstrategien beskriver, hvordan kommunen skal spille en aktiv rolle som ejer af Gribvand. Strategien regulerer kommunens adfærd ved udøvelse af sin ejerrolle. Ejerstrategien er desuden retningsgivende for de medlemmer af Gribvands bestyrelser, som er udpeget af byrådet.

 

Gennemførsel af strategien sker via kommunens udøvelse af sin ejerrolle. De kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelserne i Gribvand skal forvalte deres rolle som bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med målene i ejerstrategien. Derudover fastlægger ejerstrategien krav til den rapportering og dokumentation, som Gribvand skal fremlægge for byrådet. Ejerstrategien indeholder også mål for, hvorledes de mange snitflader mellem Gribvand og kommunen, som skal plejes på administrativt niveau; f.eks. via faste mødeflader, løbende dialog samt udarbejdelse af fælles procesbeskrivelser.

 

Den nuværende ejerstrategi, vedtaget af byrådet 30. april 2012

Ejerstrategien for 2012 består af mål og metoder til målopfyldelse.

 

Strategien sætter mål for:

 • styring og udvikling af selskabet
 • kontrol af kommunens økonomi
 • koordinering af planlægning og øvrige interesser
 • sikring forbrugernes og borgernes interesser

 

Strategien anviser metoder til opnåelse af målene:

 • Resultatstatus hvert kvartal
 • Retningslinjer for samarbejde
 • Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

 

Strategien beskriver samarbejdet mellem Kommune og Gribvand. Det være sig f.eks.

 • Samarbejder om planlægning og myndighedsudøvelse
 • Faste mødeflader med administration og ledelse
 • Åbenhed og dialog
 • Fælles information til borgerne
 • Procesbeskrivelser for fælles work-flow
 • Koordination af projekter og myndighedsbehandling

 

Derudover sætter strategien f.eks. mål om

 • at Gribvand undersøger mulighederne for fusion/samarbejde med andre forsyninger og/eller forsyningsarter.
 • at Gribvand reducerer CO2-udledningen
 • at der løbende skal laves resultatstatus for Gribvand
 • at der i den kommende periode skal arbejdes med bestyrelsens sammensætning 

 

Hvorfor en ny ejerstrategi?

Den gældende ejerstrategi gælder som udgangspunkt indtil andet er besluttet af Gribskov Kommune.Det er hensigtsmæssigt med en løbende evaluering af ejerstrategien og eventuel revidering, minimum én gang hver Byrådsperiode.

 

Ejerstrategien fra 2012 er kommunenes første ejerstrategi. Kommunen og Gribvand har nu mulighed for at reflektere over, i hvilket omfang der er plads til forbedringer i strategien.

 

Gribvand har udtrykt ønske om en mere proaktiv ejerstrategi, hvor kommunen i højere grad forholder sig til Gribvands udvikling, f.eks. i forhold til udvidelse af forsyningsarterne, som f.eks. affaldsområdet. Det er allerede muligt inden for den nuværende strategi at arbejde for fusion/samarbejde med andre forsyninger og/eller forsyningsarter, men det vil være hensigtsmæssigt for Gribvand og deres udvikling, hvis der i ejerstrategien udtrykkes en mere proaktiv holdning til, at Gribvand arbejder videre med udvidelse af forsyningsområdet.

Ejerstrategien kunne også være mere ambitiøs i forhold til eksempelvis klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse .

 

Administrationen vurderer endvidere, at det kan være hensigtsmæssigt med en ejerstrategi som mere konkret forholder sig til prioritering af de enkelte områder. Et eksempel på en ejerstragi i en sådan form kunne være Skanderborgs ejerstrategi, som vedlægges som bilag til inspiration.

 Administrationen anbefaler nedenstående proces: 

 

Proces Udvalget drøfter emner til ejerstrategien

 • Administrationen udarbejder et råudkast til ejerstrategi
 • Udvalget drøfter råudkast med henblik på at kvalificere yderligere bearbejdning i administrationen
 • Udvalget forelægges et nyt (endeligt) udkast

 

Gribvand orienteres om hele forløbet og får løbende mulighed for at komme med input. 

 


Lovgrundlag

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens økonmiske organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) § 15

Lov nr. 1089 af 14. september 2015 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 76

Lov nr. 2 af 4. januar 2018 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) § 11, stk. 3.


Økonomi

Ekstern konsulenthjælp kan blive nødvendig.


Høringsperiode og høringsparter

Ejerstraregien udarbejdes i tæt samarbejde med Gribvand.


Beslutning
 1. Tiltrådt

Bilag

43. Lukket punkt

44. Lukket punkt

45. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-2906-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at tage orienteringen til efterretning

 


Beslutning

Mødet startet kl 15:30

Mødet blev standset kl 17:00

Mødet blev genoptaget kl 18:20

Mødet slut kl 20:10

 

 

Michael Hemming Nielsen oreinterede om henvendelse vedr. solceller.

 

Brian Lyck Jørgensen spurgte til hvornår Ammendrup å ml. Bryggerparken og Bryggerengen oprenses efter træfældning mv. Der ligger grene mv. som sænker vandet

 

Administrationen orienterede om kampagne om øget sortering rettet mod sommerhuse, som led i investeringsplanen for 2017-2021

 

Michael Hemming Nielsen orienterede om møde med Klima- og Miljøstudiegruppern.

 

Allan Nielsen orienterede om input vedr. Naturstrategi. Administrationen orienteres om, at der planægges temamøde om emnet.

 

Allan Nielsen orienterede om Teknik og Miljø konference.

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen