Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse og Idræt

Mandag den 30-04-2018 kl. 16:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

4. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-18


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 20


Beslutning

1. Godkendt

5. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-8-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Udvalget besluttede, at udvalgets ordinære møde skal afholdes onsdag den 30. maj kl 18.30.

6. Lukket punkt

7. Sundhedsprofil 2017

Sagsnummer: 29.09.04-G01-1-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen til beslutning om, hvilke yderligere data Gribskov Kommune skal bede Regionen trække for at få uddybet Sundhedsprofil 2017. Desuden skal udvalget træffe beslutning om finansiering af datatrækket.

 

Sagen kommer på, fordi Sundhedsprofil 2017 netop er udkommet. Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede i september 2016, at udvalget skal tage stilling til bestilling af yderligere datatræk samt finansiering, når profilen er udkommet.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt at tiltræde:
 1. forslag til yderligere datatræk, som nævnt i sagsfremstillingens punkt 1-4
 2. at anvende 100,000 kr. fra Investeringspuljen til finansiering af datatrækket

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i november 2017 en ny sundhedspolitik. Det daværende Social- og Sundhedsudvalg prioriterede at udvikle en politik på et meget overordnet niveau - en politik, der peger på en ramme og retning både for hvilke områder, Gribskov Kommune skal arbejde inden for, og for hvordan medarbejderne skal arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Politikken udvikles i 3 trin:

 

Trin 1: Udvikling af politik på overordnet målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets nærmiljøer - besluttet i Social- og Sundhedsudvalget i augsut 2017.

Trin 3: Plan for konkret udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via ”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

 

Region Hovedstaden offentliggjorde den 7. marts 2018 Sundhedsprofil 2017, hvorfor vi nu kan tage hul på trin 3 i processen. Administrationen har udarbejdet en pixiudgave af profilen alene med tal for Gribskov kommunes borgere. Pixien eftersendes og vedhæftes dagsordenen ved protokollering. Pixien er foreløbig - den udvides, når vi har yderligere datatræk for Gribskovs borgere.

 

Hvad er sundhedsprofilen?

Hvert fjerde år udarbejder de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil for alle kommuner. Formålet er at skabe overblik over borgernes sundhedsadfærd, helbred og sygelighed og dermed give data på, hvor mange borgere der ryger, drikker mere end det anbefalede, spiser usundt, bevæger sig for lidt o.l. Med Sundhedsprofil 2017 er det fjerde gang, at profilen udgives.

 

Sundhedsprofilen er et unikt planlægningsredskab, når kommunens indsatser skal prioriteres inden for områder som sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning samt i

forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftaler og sundhedspolitikker. I Gribskov Kommunes forebyggelsesprogram "Grib livet" er sundhedsprofilen sammen med bl.a. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker et vigtigt redskab ift. prioritering af indsatser - der findes ikke tilsvarende undersøgelser, der giver denne datamængde på kommuneniveau.

 

Særligt fokus i Gribskov

Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” og registeroplysninger. Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede tilbage i september 2016 at tilkøbe en såkaldt "oversampling" - dvs. at udvalget finansierede, at Regionen udsendte dobbelt så mange spørgeskemaer til gribskovborgere, end tilfældet var ved dataindsamlingen til sidste profil i 2013. Samtidig besluttede udvalget, at administrationen skulle støtte op om dataindsamlingen via en massiv kommunikationskampagne i de måneder, hvor spørgeskemaundersøgelsen fandt sted.

 

Årsagen til beslutningen var, at antallet af besvarelser for Gribskov Kommune i de foregående profiler ikke var stort nok til at kunne tegne et nuanceret billede af kommunens borgere. I 2013 viste profilen fx, at kommunen har 6.000 rygere, men talmaterialet var for spinkelt til at sige noget om, hvilke aldersgrupper der var tale om, eller hvordan rygerne var fordel på køn. Den viden vil være relevant at have, da der fx er stor forskel på, hvilke type kampagner og tilbud der virker på mænd og kvinder og på unge og ældre. Med andre ord: Jo klarere billede vi har af profilen for vores borgere, jo bedre kan vi målrette og prioritere vores indsatser - og dermed udmønte sundhedspolitikken.

 

Oversamplingen og kommunikationsindsatsen resulterede i, at 4.900 gribskovborgere modtog et spørgeskema, hvoraf 2.700 valgte at besvare det svarende til en svarprocent på 56 mod 41 ved sidste undersøgelse. Dermed har Gribskov et godt grundlag for at dykke mere ned i data og få et nærmere billede af, hvilke borgergrupper der har brug for forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

 

Hvad viser Sundhedsprofil 2017 om Gribskovs borgere?

Sundhedsprofil 2017 viser en negativ udvikling for sundhedsadfærden blandt borgere i Gribskov Kommune. Det gælder for storforbrug af alkohol, usund kostadfærd, fysisk aktivitet, svær overvægt, mental sundhed, søvnproblemer, unges hashforbrug og euforiserende stoffer, seksuel risikoadfærd blandt unge og forekomst af kroniske sygdomme. Af positive tendenser er der siden 2010 sket et fald i andelen af rygere. Blandt borgere med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd ses der i 2017 en stor andel, der er motiverede for at ændre adfærd.

 

Udvalget præsenteres nærmere for Gribskovs profil på mødet.

 

Forslag til yderligere datatræk

Center for Social og Sundhed har drøftet med resten af organisationens fagcentre, hvad der kan være nyttigt at dykke nærmere ned i. Drøftelsen er resulteret i følgende forslag:

 1. Generelt oplysninger om køn, alder, uddannelse, geografi og indkomst på de temaer, hvor vi har udfordringer dvs. mental sundhed, fysisk aktivitet, rygning, alkohol, kost og svær overvægt.
 2. Data på de borgere, som ønsker hjælp til at ændre livsstil – dvs. baggrundsoplysninger omkring køn, alder, uddannelse, indkomst, erhvervstilknytning og geografi.
 3. Data på mødres sundhedsadfærd, da mødre har stor indflydelse på deres børns adfærd.
 4. Data på, hvem det er, der særligt klarer sig godt - er det særlige aldersgrupper, geografiske områder, erhverv e.l.? 

 

Finansiering

Administrationen har drøftet ovenstående ønsker med Regionen. Der er forskellige modeller for afrapportering af de ønskede tal: Fra udlevering af datasæt, simpelt datamateriale i tabeller til udarbejdelse af en stor analyserapport kun med Gribskov tal. Her vil prisen variere fra nogle tusinde kroner (nogle datatræk vil være helt gratis) til 150.000-200.000 kr. til en stor rapport.

 

Administrationen anbefaler, at vi bestiller de ønskede datatræk som tabeller og således ikke som datasæt eller større analyser. Årsagen er, at datasæt vil være for ressourcekrævende for os at bearbejde, mens større analyser vil være for bekostelige og desuden tage for lang tid at udarbejde og modtage. Datatræk i tabeller kan vi selv analysere. Hvis de ovenfor ønskede data kan leveres af Regionen (dvs. hvis datamaterialet er stort nok ift. vores ønsker), vurderer Regionen, at der vil være tale om et finansieringsbehov på ca. 100.000 kr.

 


Lovgrundlag

LBK nr 1202 af 14/11/2014 om Sundhedsloven § 119


Økonomi

Administrationen anbefaler, at der bevilges 100.000 kr. til datatræk fra Investeringspuljen.


Beslutning

1. Tiltrådt med den ændring, at punkt 3 udgår, da Regionen har meddelt, at det af tekniske årsager ikke er muligt at trække disse data.

2. Tiltrådt

Bilag

8. 1. Budgetopfølgning 2018, KIO

Sagsnummer: 00.30.14-G01-1-18


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget til orientering.


Sagsfremstilling

Baggrund

Denne sag forelægges udvalget Forebyggelse og Idræt til orientering. Sagen indeholder budgetopfølgning for udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi. Når sagen forelægges Forebyggelse og Idræt til orientering, er det fordi at Idrætsområdet flyttes til dette udvalg jvf. styrelsesvedtægten af 3. april 2018. De bevillingsmæssige konsekvenser af styrelsesvedtægten behandles dog først på ØU den 7. maj 2018.

 

Budgetopfølgningen generelt

Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i august

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

Budgetopfølgning 1

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2018.

  

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • Fremhævelse af særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år
 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

 

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er lavet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet i Byrådet den 5. februar 2018. Byrådet har imidlertid besluttet en ny udvalgsstruktur ifm. vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt, som blev besluttet den 3. april 2018. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne ændring vil dog først blive behandlet på Økonomiudvalget den 7. maj, og de kan derfor ikke indgå i denne budgetopfølgning.

 

For udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi vil der være tale om følgende overordnede ændringer, der ikke indgår i denne budgetopfølgning:

 • Erhverv flyttes fra udvalget Erhverv og Beskæftigelse til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
 • Idræt flyttes til udvalget Forebyggelse og Idræt

 

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

 

Der tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares.

 

Budgetopfølgning for udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

Samlet konklusion

Administrationen forventer i BO1 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018 på udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomis område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 0,3 procent.

 

Årsag til budgetafvigelsen:

Årsagen til det forventede mindreforbrug i 2018 er et mindreforbrug på Stadarkivet på 0,2 mio. kr., pga. en ubesat stilling i 1.halvår 2018.

 

I tabellen herunder ses en oversigt over administrationens vurderinger ved denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere økonomioversigter viser vi denne gang ikke det vedtagne budget, men begynder med det korrigerede budget. Årsagen til denne ændring er, at det vedtagne budget fordeler budgettet til de udvalg, der var i sidste budgetår, mens det korrigerede budget viser budgettet på de gældende udvalg jf. styrelsesvedtægten besluttet d. 19.01.2018.

 

Derudover afviger økonomioversigten ved, at budgetopfølgningen sker ift. det korrigerede budget plus de forventede overførsler. Overførslerne besluttes først af Byrådet den 16. april, og det er efter dagsordnerne skal være færdige til fagudvalgenes behandlig af denne budgetopfølgning. Når budgetopfølgningen sker ift. til det korrigerede budget inkl. overførsler, er det for at give det bedst mulige billede af økonomien.

 

 

 

Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen for udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi bliver gennemgået nærmere nedenfor.

 

Kultur, Fritid og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer i 2018 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på rammen for Kultur, Fritid og Oplevelsesøkonomi. Det svarer til en afvigelse i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede overførsler, på 0,3 pct.

 

Afvigelsen skyldes et forventet mindreforbrug på Stadsarkivet. Stadsarkivet havde i regnskab 2017 et mindreforbrug på knap 1,0 mio. kr., der især skyldtes færre IT-afleveringer end oprindeligt planlagt. I 2018 forventer Stadsarkivet at gennemføre et højere antal IT-afleveringer end i 2017.Der tages dog det forbehold, at der er meget betydelige enhedsomkostninger ved IT-afleveringerne, hvorfor få afleveringer flere eller færre kan have relativt stor betydning for den samlede bundlinje.

 

Samtidig ansættes ny medarbejder medio 2018 for at understøtte Stadsarkivets generelle drift, særligt registreringsopgaverne. Stillingen er ubesat i 1. halvår, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug i 2018 på 200.000 kr.

 

Anlægsregnskaber

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger:

Der søges ikke om tillægsbevillinger i 1.budgetopfølgning. 

 

Omplaceringer:

I forbindelse med omplacering af en medarbejder til beskæftigelsesområdet foreslås omplaceret 36.000 kr. fra Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi, til Erhverv og Beskæftigelse (omplaceringen kan ikke ses i økonomioversigten, da tallet rundes til 0).

 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at tage BO1 for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

9. Genåbning af budget 2018-2021 FI

Sagsnummer: 00.30.00-G01-12-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af opgaven vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet jvf. beslutning den 12. marts 2018. Sagen er en fortsættelse af sagen om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra fagudvalgenes møder i marts 2018.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1. at arbejde videre med at gennemgå budgetgrundlaget og komme med forslag til administrationen mhp. prioriteringer, effektivseringer og besparelser, således at udvalgets måltal opnås og kan indgå i arbejdet med budget 2019-2022

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 at igansætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indefor udvalgets ansvarsområde. Arbejdet blev startet op på fagudvalgenes møder i marts 2018. Denne sag er en forlængelse af dette arbejde, men da Byrådet i mellemtiden har vedtaget en ny styrelsesvedtægt samt nye fagudvalg, er der visse justeringer ift. den opgave, som Byrådet oprindeligt stillede fagudvalgene.

 

Måltal

Frem mod budget 2019-2022 skal alle udvalg arbejde med at skabe balance i kommunens økonomi. Fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser for ialt 25 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2020 og frem. Byrådet har derfor på mødet den 12. marts besluttet et måltal for de enkelte fagudvalg. Efterfølgende har Byrådet besluttet en ny udvalgsstruktur samt en ny styrelsesvedtægt, hvilket får betydning for budgetterne og dermed det fastlagte måltal for de enkelte udvalg.

 

Udvalget Forebyggelse og Idræt er en helt nyt udvalg, og der har derfor ikke tidligere været stillet et måltal op for dette udvalg.

 

Administrationen har ud fra konsekvenserne i den nye styrelsesvedtægt revideret alle måltal for de respektive fagudvalg, og i den forbindelse er der opstillet et måltal for udvalget for Forebyggelse og Idræt. Dette fremgår af tabel 2 nedenfor. Måltallet indeholder 65.000 kr., som det tidligere udvalg for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi besluttede at øge måltallet med jvf. udvalgets møde den 20. marts 2018. De 65.000 kr. vedrører rengøring i Toftehallerne.

 

Tabel 2: Måltal for Udvalget Forebyggelse og Idræt (april 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

 1.469

1.469

1. 469

Øget måltal jvf. beslutning i KIO d. 21. marts 2018

65

65

65

Måltal ialt i 1.000 kr.

1.534

1.534

1.534

 

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet, vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikrer, at dette indfries. 

 

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde efter nedenstående procesplan, der er besluttet i Byrådet d. 12.03.2018, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter de endelige forslag, der går videre i budgetarbejdet

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

August -oktober:

Budgetseminar
1. behandling af budget 2019-2022
Politiske forhandlinger
2. behandling af budget 2019-2022

 


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

1. Udvalget arbejdede videre med budgetgrundlaget og afgav forslag til administrationen.

10. Lukket punkt

11. Status for implementering af handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2585-18


Resume

Sagen forelægges udvalgene Børn og Familie; Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser; Forebyggelse og Idræt; Udvikling, By og Land og Ældre og Social og Sundhed til orientering. Den 18. december 2017 godkendte Byrådet Risikoudvalgets handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet. I denne sag redegøres for status på handleplanens nye eller styrkede indsatser for forebyggelse af banderelateret kriminalitet.


Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har længe haft en lang række kriminalitetsforebyggende og foregribende indsatser. Handleplanen er et supplement til disse, hvis hensigt er en yderlige styrket indsats overfor banderelateret kriminalitet. Indsatserne har til formål at styrke opsporing, identifikation, visitation, planlægning, indsats og evaluering i den aktuelle kriminalitetsforebyggende indsats.

I mange af handleplanens indsatser er der fokus på indsatser, der går på tværs af centre.

 

I handleplanen er der 10 nye eller styrkede indsatser. Status på disse indsatser er beskrevet nedenfor.

 

Handleplansindsats 1: Styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder og i kommunen gennem SSP+ lignende funktion.

Status:

 • En sagsbehandler for Jobcenteret deltager i politiets netværksgruppe omkring arbejdet med det nationale exit-arbejde.
 • SSP deltager i mødeforummet "Unge Arena", således at viden om kriminelle unge over 18 og deres eventuelle tilknytning til bandemiljøet indgår i det videre tværgående arbejdet med den unge.

 

Handleplansindsats 2: Styrke viden om de relevante individer og grupperinger gennem netværksanalyse

Status: Arbejdet med netværksanalyse forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 3: Gennemføre kriminalitetsvurderinger med det evidensbaserede redskab YLS-CMI for kriminalitetstruede 12-17 årige

Status: Relevante medarbejdere i Center for Børn og Unge er kompetenceudviklet til at anvende YLS-CMI. Næste skridt er at anvende YLS-CMI på unge med risiko for en kriminel løbebane og at anvende YLS-CMI i andre centre. Dette forventes påbegyndt i 3. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 4: Udforme handleplaner pba. YLS-CMI identificerede udfordringer

Status: Arbejdet kan igangsættes, når handleplansindsats 3 er fuldt implementeret. Forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 5: Forebygge at tomme bygninger og arealer anvendes til kriminelle formål

Status: Der er en øget opmærksomhed på, at der ikke er adgang til kommunens tomme bygninger og områder. Der arbejdes samtidig målrettet på at koordinere flytte- og ombygningsprocesser bedre, så den tid bygninger og arealer står tomme, nedbringes mest muligt.

 

Handleplansindsats 6: Styrke misbrugsindsatsen gennem afdækkende misbrugssamtaler

Status: Arbejdet med, at Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) kan få mulighed for at benytte afdækkende misbrugssamtaler hos First Move, er i opstartsfasen.

 

Handleplansindsats 7: Skabe mulighed for exit indsatser for unge, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø - et exit-light program.

Status: Arbejdet med exit-light programmet forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 8: Tilbyde alternative indkomstmuligheder gennem individuelt tilrettelagt jobprogram

Status: Der er etableret mentorordninger m.v til de unge, der har behov for dette.

 

Handleplansindsats 9: Al Capone metoden

Status: Samarbejde og koordinering med politiet er i opstartsfasen. Denne indsats kan tage udgangspunkt i bandepakke 3.

 

Handleplansindsats 10: Gennemføre systematiske evalueringer af effekten af indsatserne.

Status: Når handleplansindsats 2 og 4 er implementeret, kan arbejdet med systematisk evaluering påbegyndes.

 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen