Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Mandag den 23-04-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

8. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt

9. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
 • Koordinering af deltagelse i regionens arrangement vedr. input til ny sundhedsaftale den 30. maj.
 • Ny pulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse.
 • Sundhedshuse: Orientering om regionens beslutning om 2 ”ens” sundhedshuse i hhv. Helsingør og Frederikssund og det tværsektorielle arbejde, der er igangsat i den forbindelse. Det drøftes pt. blandt kommunerne, hvorvidt kommunerne kan lægge kommunale tilbud ind i sundhedshusene. Sundhedshusene forventes åbnet i 2020/2021.
 • Overblik over ventepatienter og over borgere på Toftebo, der afventer plejecenterplads.

10. Lukket punkt

11. Reaktive tilsyn 2017

Sagsnummer: 29.18.00-G00-194-18


Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i efteråret 2017 såkaldte reaktive tilsyn hos Attendo Helsinge, Attendo Græsted , Attendo Gilleleje og Center for Midlertidigt Ophold Toftebo.

I dette dagsordenspunkt præsenteres Ældre, Social og Sundhed for de væsentligste konklusioner fra Styrelsens tilsynsbesøg.

 

De 4 tilsynsrapporter og påbuddet er vedhæftet som bilag.


Sagsfremstilling

Baggrund

Center for Social og Sundhed kontaktede den 29. juni 2017 Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en bekymring for patientsikkerheden hos hjemmesygeplejen hos Attendo Helsinge. Bekymringen var blandt andet opstået på grund af 2 specifikke borgersager, hvor alvorlige hændelser havde givet anledning til påbud fra Center for Social og Sundhed til Attendo Helsinge.

 

Udover de planlagte, tematiserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører regelmæssigt, har Styrelsen tillige mulighed for at gennemføre et såkaldt reaktivt tilsyn med alle pleje- og behandlingsenheder. Det reaktive tilsyn indebærer, at Styrelsen foretager aktiv kontrol i form af f.eks. tilsynsbesøg eller anden undersøgelse, hvis styrelsen får kendskab til eller mistanke om overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, der indebærer farer for patientsikkerheden. Reaktive tilsyn gennemføres f.eks. på baggrund af bekymringshenvendelser, ligsynssager, klagesager eller medieomtale. Hvis det findes nødvendigt på baggrund af det reaktive tilsyn, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud, hvori der stilles sundhedsmæssige krav, eller Styrelsen kan stille krav om midlertidig hel eller delvis lukning af den pågældende enhed.

 

På baggrund af henvendelsen fra Center for Social og Sundhed og gennemgang af en del tilsendt materiale besluttede Styrelsen for Patientsikkerhed at gennemføre reaktivt tilsyn hos Attendo Helsinge d. 12. september 2017.

Styrelsen ville fokusere særligt på områderne "patientforløb og journalføring" samt "kompetencer og ansvars- og opgavefordeling".

 

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede efter tilsynet hos Attendo Helsinge, at de ligeledes ønskede at genemføre reaktive tilsyn hos de 2 øvrige Attendo afdelinger i henholdsvis Græsted og Gilleleje samt på Center for Midlertidigt Ophold, Toftebo. Baggrunden for at udvælge Toftebo var, at kommunens akutfunktion har til huse her.

Alle 3 tilsyn blev gennemført d. 31. oktober 2017.

 

Vurderingen ved tilsynet

Ved tilsynet vurderer Styrelsen patientsikkerheden, og enheden "placeres" på baggrund af resultaterne af tilsynet i en af følgende kategorier:

Kategori 0:    Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Kategori 2:    Større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Kategori 3:    Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Alt efter hvilken kategori enheden bedømmes at være i på baggrund af fundene i tilsynet, kan Styrelsen bede om handleplaner for de enkelte problemområder (kategori 1), eller give påbud/forbud (kategori 2 og 3). Ved placering i kategori 1-3 følger Styrelsen op inden for relativt kort tid.

 

Tilsynet hos Attendo Helsinge

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Attendo Helsinge på baggrund af tilsynet var i:

 • Kategori 2:    Større problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har i vurderingen lagt vægt på omfanget af uopfyldte målepunkter, samt på at der var gennemgående fejl og mangler i stikprøverne. Desuden var den sundhedsfaglige dokumentation meget mangelfuld og præget af manglende systematik, entydighed og overskuelighed. Der blev endvidere konstateret fejl og mangler i medicinhåndteringen, hvilket rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden.

 

Styrelsen har på denne baggrund d. 1. marts 2018 tildelt Attendo Helsinge påbud om:

 • At sikre forsvarlig medicinhåndtering.
 • At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen.
 • At sikre implementering af sundhedsfaglige instrukser.

 Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

 

Center for Social og Sundheds opfølgning

Center for Social og Sundhed var tilstede ved tilsynet hos Attendo Helsinge d. 12. september 2017 og har derfor haft mulighed for at følge op på Styrelsens mundtlige tilbagemelding direkte efter tilsynet.

Attendo Helsinge har justeret de allerede igangværende handleplaner i relation til kommunens påbud, således at handleplanerne nu også indeholder de nødvendige tiltag til at rette op på Styrelsens krav.

Attendo Helsinge gennemfører egenkontrol på udvalgte områder, som fremsendes til Center for Social og Sundhed, og der afholdes møder om konkrete problemstillinger.

Desuden blev det den 22. februar 2018 offentliggjort, at Gribskov Kommune hjemtager hjemsygeplejen pr.1. maj 2018. 

 

Tilsynet hos Attendo Græsted

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Attendo Græsted på baggrund af tilsynet var i :

 • Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet hos Attendo Gilleleje

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Attendo Gilleleje på baggrund af tilsynet var i:

 • Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet på Center for Midlertidigt ophold, Toftebo

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Center for Midlertidigt ophold, Toftebo på baggrund af tilsynet skulle "placeres" i:

 • Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Center for Social og Sundheds opfølgning

Center for Social og Sundhed finder resultatet af de 3 tilsyn tilfredsstillende.

Tilsynsrapporterne vil blive drøftet på kommende driftsmøder, og det vurderes, at den vanlige faste kvalitetsopfølgning vil være tilstrækkelig for at sikre den nødvendige opfølgning,


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at

1. tage afrapporteringen af de reaktive tilsyn og opfølgningen herpå til efterretning.


Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

12. Ny Servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen

Sagsnummer: 29.18.00-A00-4-18


Resume

Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om ny servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at

1. godkende den nye servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen


Sagsfremstilling

Baggrund

Der er flere årsager til, at det har været nødvendigt at udarbejde en ny servicebeskrivelse med tilhørende kvalitetsstandarder for hjemmesygeplejen:

 •  Ved udvalgsmøde den 5. februar d.å. blev det besluttet at lade driften af hjemmesygepleje til borgere i eget hjem overgå til den kommunale leverandør, PlejeGribskov pr. 1. maj 2018. Hjemmesygeplejen bliver herved adskilt fra hjemmeplejen. Den eksisterende servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen er en integreret del af servicebeskrivelsen "Borgere i eget hjem uden for plejecenterr". Med den forestående organisatoriske adskillelse af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er der opstået et behov for en selvstændig servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen.
 • I lighed med de øvrige danske kommuner er Gribskov Kommune forpligtet til at indføre en ny dokumentationsmetode, Fællessprog III, på områderne for hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning. Metoden omfatter et sæt af fastlagte sygeplejeindsatser. Dette betyder, at kommunen ikke fremover kan anvende de eksisterende indsatser og de kvalitetsstandarder, der er knyttet til disse.
 • I servicebeskrivelserne "Borgere på plejecentre" og "Borgere på midlertidigt ophold" er sygeplejen ligeledes en integreret del af plejen og beskrevet efter gammel dokumentationsmetode. Den nye Servicebeskrivelse for hjemmesygepleje vil derfor også blive gældende for sygeplejen på plejecentre og på center for midlertidigt ophold. Dette for at tilgodese anvendelse af de nye fastlagte sygeplejeindsatser efter Fællessprog III.
 • Fælllessprog III (FSIII) forventes fuldt implementeret i kommunen inden udgangen af 2018. Implementeringen påbegyndes sidst i april på kommunens plejecentre. Implementeringen af FSIII i den udekørende hjemmesygepleje vil tidligst ske i august, så hjemmesygeplejen vil i en periode kun anvende den nye servicebekrivelse delvist, blandt andet vil man anvende det katalog over sygeplejefaglige indsatser, som vi kender i dag, indtil overgangen til FSIII.

 

Sagens forhold

Servicebeskrivelsen for hjemmesygepleje er gældende for sygepleje, der udføres i borgers eget hjem, på plejecentre og center for midlertidigt ophold.

 

Store dele af servicebekrivelsen genbruger tekst fra de oprindelige servicebeskrivelser, der blev godkendt i 2013. Det gælder i særdeleshed de afsnit, der omhandler visioner og strategi, medarbejdernes uddannelse og kompetencer, patientsikkerhed, kvalitetsopfølgning samt samarbejde og kommunikation mellem Gribskov Kommune og leverandør.

 

Servicebeskrivelsen adskiller sig dog fra de tidligere servicebeskrivelser på følgende områder:

 • Servicebeskrivelsen omfatter udelukkende hjemmesygeplejen
 • Der er en meget klar opdeling mellem dokumentets Del 1 og 2. Det er tanken, at det herved bliver lettere at bruge især Del 2, som et opslagsværk, hvor man eksempelvis hurtigt kan orientere sig om indholdet af en specifik indsats
  • Del 1 indeholder de overordnede visioner, krav og forventninger til samarbejdsparter på området
  • Del 2 er det egentlige indsatskatalog, hvor de indsatser, der kan visiteres til, er beskrevet sammen med den kvalitetsstandard, der knytter sig til den konkrete indsats
 • Da den udekørende hjemmesygepleje organisatorisk bliver en selvstændig enhed, er forventninger til samarbejdet med andre aktører på sundhedsområdet, herunder hjemmeplejen, blevet præciseret.
 • FSIII-metoden omfatter specifikke anvisninger ift. dokumentation af pleje og sygepleje. Krav til dokumentation er derfor beskrevet relativt detaljeret
 • En væsentlig ændring ift. tidligere servicebeskrivelser er visitationsprocessen og "visitationsretten".
  • Visitationsprocessen: FSIII er, udover at være en dokumentationsmetode, også en procesmodel, og det har derfor været nødvendigt at ændre de afsnit, der omhandler sagsbehandlingen
  • "Visitationsretten": Hvor Gribskov Kommune i dag har en central visitation på både hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet, vil leverandøren af hjemmesygepleje fremover selv kunne visitere til ydelser på kendte borgere. Hjemmesygeplejen bliver således delvist selvvisiterende. De ydelser, der visiteres af hjemmesygeplejen, vil, ved ønske om forlængelse, blive vurderet af Visitationen, der således bevarer en vis grad af indsigt med ydelsesforbruget. Modellen forventes evalueret i slutningen af 2018
 • Ift. medarbejdernes kompetence er det, som noget nyt, beskrevet, hvilke tværgående og mere specifikke kliniske sygeplejefaglige kompetencer, hjemmesygeplejen skal råde over, eksempelvis sårpleje, palliation eller dokumentation
 • Forudsætninger for videredelegering af sygeplejefaglige opgaver er indskrevet i både Del 1 og 2 af den nye Servicebeskrivelse, blandt andet ved en tydelig kobling til den instrukssamling, "Sygeplejeinstrukser og delegation", som kommunens praksiskonsulent har udarbejdet

 

Hele den nye servicebeskrivelse er udarbejdet i et tæt samarbejde med den fremtidige leverandør af hjemmesygepleje, PlejeGribskov, og repræsentanter for Visitationen. 


Lovgrundlag

Vejledning om hjemmesygepleje VEJ nr.102 11/12/2006

Bekendtgørelse om hjemmesygepleje BEK nr 1601 af 21/12/2007

Sundhedsloven LBK nr 191 af 28/02/2018


Økonomi

Økonomien vil blive behandlet i et senere selvstændigt dagsordenspunkt.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

1. Godkendt

Bilag

13. Nye kvalitetsstandarder for lænde-ryg og cancer

Sagsnummer: 29.30.00-I00-74-18


Resume

Ældre, Social og Sundhed forelægges ændrede kvalitetsstandarder på områderne for hhv. lænde-ryg og kræft rehabilitering til godkendelse.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at

1. godkende de nye kvalitetsstandarder for hhv. lænde-ryg og kræft rehabilitering.


Sagsfremstilling

Baggrund

For at sikre optimal, rettidig og især koordineret behandling på en række større sygdomsområder, hvor borgeren skal modtage behandling i flere dele af sundhedsvæsenet, har sundhedssektoren udarbejdet koordinerede forløbsprogrammer for en række sygdomsområder, herunder diabetes, KOL, demens, hjerte-karsygdomme, lænde-ryg samt kræft og palliation. Forløbsprogrammerne beskriver hver især det koordinerede forløb, som patienter/borgere med den konkrete sygdom skal igennem med henblik på korrekt og rettidig behandling, dels for at undgå forværring af sygdommen og dels for at undgå, at borgeren belaster sundhedsvæsenet unødigt.

 

Alle dele af sundhedssektoren er forpligtede til at opfylde deres andel af forløbsprogrammerne for borgere/patienter i målgruppen, med henblik på korrekt og rettidig behandling af konkrete sygdomme og lidelser.

 

Forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræft og palliation

Forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræft- og palliationrehabilitering er udarbejdet i hhv. 2012 og 2014. Gribskov Kommune har arbejdet med begge forløbsprogrammer.

Tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver i forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræftrehabilitering og -palliation, har i en årrække i Gribskov Kommune, primært været fokuseret mod borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet og udførelsen af de kommunale opgaver i programmerne derfor henlagt til et samarbejde mellem træningscentret og Jobcentret.

 

Lænde-ryg

Forløbsprogrammet for lænde-ryg foreskriver, at alle borgere over 18 år med nyopståede lænde-/rygsmerter er i målgruppen, hvorfor kvalitetsstandarden er ændret for målgruppen. Derudover har programindholdet i kvalitetsstandarden ikke været opdateret i forhold til det indhold, som forløbsprogrammet fastsætter. På den baggrund er kvalitetsstandarden blevet opdateret, og indholdet sikret, således at der er oversstemmelse mellem krav og indhold. Desuden vil sagsbehandlingen fremover varetages af CSS, fremfor Jobcenteret, hvor sagsbehandlingen hidtil har ligget.

 

Det forventes, at der med udvidelsen af målgruppen vil være flere borgere, som visteres til at benytte forløbsprogrammet for lænde-ryg, men da det hidtidige indhold i programmet har været meget forskellligt fra, hvad der kræves i forhold til målgruppe og indhold, kan de hidtidige tal ikke sammenlignes med det forventede antal kommende borgere.

 

Kræft og palliation

Forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation foreskriver, at alle borgere, som lever med eller har haft kræft, er i målgruppen, hvorfor kvalitetsstandarden også her er ændret for målgruppen. Derudover er standarden opdateret, således at sagsbehandlingen fremover varetages af CSS, fremfor Jobcenteret, hvor sagsbehandlingen hidtil har ligget.

 

Med den ændrede målgruppe forventes det, at langt flere borgere over 65 år vil benytte sig af tilbuddet om kræftrehabilitering. Det skønnes for dette forløbsprogram, at antallet af borgere, der vil benytte tilbuddet, øges med 50% ift. det nuværende niveau. I 2017 benyttede 29 borgere tilbuddet.

 

Forløbsprogrammet omfatter både kræftrehabilitering og palliation. Den reviderede kvalitetsstandard beskriver ikke på nuværende tidspunkt den palliative del af forløbsprogrammet, da den koordinerede palliative indsats er under tilrettelæggelse. Borgere med behov for palliation har mulighed for at blive visteret til pallierende indsatser fra hjemmesygeplejen. Det forventes, at den koordinerede palliative indsats vil være tilrettelagt ultimo 2018 og blive indskrevet i kvailitetsstandarden, som derefter forelægges til politisk godkendelse igen.

  

Udgifterne til gennemførelse af opgaverne i de 2 forløbsprogrammer er beregnet.

 

På baggrund heraf bedes Ældre, Social og Sundhed godkende de opdaterede kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 119 og 205, LBK nr. 1188 af 24/09/2016.

 


Økonomi

Regionen og kommunerne har fået bevilget midler til gennemførelse af forløbsprogrammerne via diverse nationale puljer/bevillinger, bl.a. satspuljen m.fl. Kommunen har fået overført et samlet beløb til gennemførelse af alle forløbsprogrammerne.

I forhold til udførelse af alle opgaverne til hele målgruppen i forløbsprogrammet for lænde-ryg er det beregnet, at udgifterne vil beløbe sig til 407.518 kr. pr. år.

I forhold til udførelse af alle opgaverne til hele målgruppen i forløbsprogrammet for kræftrehabilitering er det beregnet, at udgifterne vil beløbe sig til 202.007 kr. pr. år. Den beregnede merudgift i forhold til det nuværende niveau udgør 71.825 kr. pr. år.

Midlerne til udførelse af forløbsprogrammerne afholdes via Puljen til Patientrettet Forebyggelse.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.

Bilag

14. Bedre bemanding i plejen

Sagsnummer: 27.42.00-P20-1-18


Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder friplejecentre, til fordeling mellem kommunerne. Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om Gribskov Kommunes anvendelse af puljemidlerne.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at

1. godkende forslag om anvendelse af puljemidlerne til bedre bemanding i plejen som præsenteret i sagsfremstillingen.


Sagsfremstilling

Puljemidlerne - krav og anvendelse

Sundheds- og Ældreministeriet har i brev udsendt til kommunerne meddelt, at rammerne for kommunernes andel i puljemidler er, at:

 • Puljen skal anvendes til at sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder friplejeboliger.
 • De konkrete opgaver, som puljemidlerne ønskes anvendt til, skal specificeres og beskrives i en redegørelse til ministeriet.
 • Alle kommunens leverandører af pleje skal have adgang til midler fra puljen indenfor de opgaver, kommunen ønsker at anvende puljemidlerne til.
 • Puljemidlerne skal anvendes til opgaver, som ligger udover de opgaver, der allerede er budgetlagt.  

 

Der var frist for ansøgning til puljen den 1. april 2018, hvorfor administrationen, for at overholde ansøgningsfristen, har udarbejdet forslag til anvendelse af puljemidlerne. Forslaget til anvendelse af puljemidlerne er sket ud fra en vurdering af hvilke opgaver, det giver mest mening, at målrette puljemidlerne til. Vurderingen er bl.a. baseret på de erfaringer, som administrationen har med hjemmeplejens og plejecentrenes anmodninger om ekstra ydelser til at håndtere konkrete opgaver. Hvis der er politisk ønske herom, kan indholdet i opgaverne ændres, men det vil dels betyde, at der skal indsendes en fornyet redegørelse til ministeriet og dels, at kommunen kommer senere igang med anvendelse af midlerne i 2018. Puljen fortsætter med nye midler i 2019, 2020 og 2021, hvorfor udvalget i efteråret 2018 skal godkende anvendelsen af midlerne til konkrete opgaver for 2019 og så fremdeles for de efterfølgende år. Fra og med 2022 tildeles puljemidlerne kommunerne som en del af bloktilskuddet. Redegørelsen, som er indsendt til ministeriet, er vedlagt som bilag.

 

Der er for 2018 ansøgt om puljemidler til følgende opgaver:

 • Bedre bemanding i hjemmeplejen

Gribskov Kommune ønsker at øge antallet af medarbejdere/arbejdstid i hjemmeplejen ved at indføre, at hjemmeplejen træner 2 x 20 minutter ugentligt med borgerne i eget hjem. Dette øger både arbejdstiden i hjemmeplejen og styrker træningsindsatsen hos de borgere, som er visiteret til rehabilitering via §83A. Det er social- og sundhedshjælpere, der fortrinsvis skal varetage træningsopgaven hos borgerne. Opgaven vil forventeligt medføre både opjustering i arbejdstid hos det personale, der ønsker det, og medføre ansættelse af yderligere personale. Grundet Gribskov Kommunes struktur på hjemmeplejeområdet, med varetagelse af hjemmeplejeopgaverne via private leverandører, er det op til den enkelte leverandør at håndtere enten opjustering i det allerede ansatte personales tid og/eller ansættelse af yderligere personale til opgaven. Opgaven vil blive fordelt mellem alle kommunens leverandører af hjemmepleje (2 private).      

 

 • Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Gribskov Kommune ønsker at øge tilstedeværelsen af personale på plejecentrene, herunder i friplejeboliger, ved at løse opgaven med fast vagt til beboere med demens på plejecentrene, når disse beboere er/bliver urolige m.v. Grundet den lavere personalebemanding på plejecentrene om aftenen og i nattetimerne søges der ofte midlertidigt fast vagt til håndtering af opgaver omkring især beboere med demens. Midlerne fordeles til de enkelte plejecentre og herunder friplejecentre efter antal beboere på hvert center og skal dække øget bemanding med særligt fokus på at varetage opgaven med fast vagt. Det er centrene selv, der vurderer, om de fra dag til dag har mest behov for at anvende de ekstra ressourcer til fast vagt og/eller løsning af øvrige opgaver, når/hvis der ikke er behov for fast vagt. Det forventes, at der både vil blive tale om øget arbejdstid for de medarbejdere, der måtte ønske dette og om ansættelse af yderligere medarbejdere. Derudover kan evt. overskydende bemanding i dagtimerne, som følge af mere personale i aften- og nattetimerne, anvendes til f.eks. øget tilstedeværelse sammen med beboerne i fællesrum og/eller ved måltiderne. Dette planlægges i dialog med centerlederne på de enkelte plejecentre.

 

Der er i kravene til puljen fra ministeriets side lagt vægt på, at midlerne både skal anvendes til at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske dette samt til ansættelse af yderligere medarbejdere, hvis der ikke kan opjusteres tilstrækkeligt med eksisterende personale, der ønsker at gå op i tid. Administrationen forventer, at beløbet anvendes nogenlunde ligeligt mellem opjustering af allerede ansat personales arbejdstid og ansættelse af yderligere personale til at løse de nye opgaver.


Lovgrundlag

BEK. nr. 174 af 5. marts 2018 vedr. Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.


Økonomi

Midlerne i puljen fordeles til kommunerne iht fordelingsnøglen efter befolkningstal. Gribskov Kommune forventes at modtage 4.512.000 kr. fra puljen i 2018. Puljemidlerne er foreløbig afsat i Finansloven fra og med 2018 til og med 2021. Fra og med 2022 overgår puljen til fordeling mellem kommunerne sammen med det øvrige bloktilskud. For 2018 til og med 2021 skal der årligt ansøges om puljemidlerne ved indsendelse af redegørelse for anvendelse af midlerne hvert år. Der skal tillige afrapporteres til ministeriet om anvendelse af midlerne hvert forår for det foregående år, ligesom der skal aflægges revisorgodkendt regnskab.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.

 

 

Bilag

15. Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave

Sagsnummer: 27.00.00-G00-75-18


Resume

Ældre, Social og Sundhed får sagen til beslutning om justering af udvidet åbningstid på Holbohave.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1.  at fastholde udvidet åbningstid på Holbohave hver onsdag kl. 15.00 -21.00. Herunder særlig satsning på fællesarrangementer for både borgere i målgruppen og deres pårørende én onsdag aften pr. måned
 2. at sætte tilbud om udvidet åbningstid første lørdag i hver måned i bero foreløbig
 3. at ovenstående justering evalueres januar-marts 2019 og fremlægges for Ældre, Social og Sundhed i april 2019 med henblik på beslutning om fastholdelse eller ændring

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave, dagcenter for borgere med demens.
Formålet med udvidet åbningstid er at aflaste pårørende til borgere med en demenssygdom.  

På baggrund af beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget har der siden d.1. marts 2017 været tilbud om udvidet åbningstid på Holbohave:

 

 • Hver onsdag kl. 15.00 – 21.00
 • Den første lørdag i hver måned kl. 10.00 – 14.00.

 

Deltagelse i Holbohaves udvidede åbningstider kræver, at borgeren har en demensdiagnose og er visiteret i Gribskov Kommune. Deltagelse i selve tilbuddet om udvidet åbningstid kræver ikke visitation. Derimod er tilmelding nødvendig, således at udvidet åbningstid kun gennemføres, når der er et behov hos hhv. borgere i målgruppen eller deres pårørende.

 

Ældre, Social og Sundhed får sagen til beslutning, da der foreligger en ny evaluering af udvidet åbningstid for perioden marts 2017 til februar 2018.

 

Evaluering af udvidet åbningstid for perioden marts 2017 til februar 2018
Evalueringen omfatter:

 1. En optælling af hhv. antal dage, hvor udvidet åbningstid har været gennemført, samt antallet af deltagende borgere
 2. En spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til de 33 borgere, der er visiteret til Holbohave
 3. Kvalitative uddybende interviews med 2 pårørende
 4. To evalueringsmøder med Holbohaves ledelse og Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent med henblik på at indsamle erfaringer fra Holbohaves ledelse og personale omkring udvidet åbningstid samt idéer til mulige tiltag

 

Bemærk venligst, at evalueringen ikke omfatter borgere med demens eller pårørende til borgere med demens, der IKKE er visiteret til Holbohave.

 

Det anvendte spørgeskema samt det samlede resultat af besvarelserne af spørgeskemaet er vedhæftet i bilag.

 

Evalueringens resultater:

 

 1. Optællingen viser:
 • At der i perioden har været gennemført udvidet åbningstid på Holbohave 3 aftener på onsdage med 2 deltagende borgere hver gang. Alle borgerne har været visiteret til Holbohave.
 • At der i perioden har været afholdt 1 særarrangement om onsdagen i udvidet åbningstid for borgere, visiteret til Holbohave, og deres pårørende, hvor op mod 50 deltog
 • At der i perioden ikke har været gennemført udvidet åbningstid lørdag på grund af manglende tilmeldinger

 

 1. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet besvaret af 13 informanter ud af 33 pårørende og viser at:
 • 12 ud af 13 informanter er informerede om tilbud om udvidet åbningstid og kender fristerne for tilmelding
 • 1 ud af 13  informanter har behov for udvidet åbningstid onsdag og lørdag
 • 6 ud af 13 informanter har svaret, at de slet ikke har behov for udvidet åbningstid på Holbohave
 • 3 ud af 13 informanter forventer at få et behov for udvidet åbningstid onsdag og lørdag i fremtiden
 • 5 ud af 13 informanter giver i deres uddybende kommentarer udtryk for, at de er glade for muligheden for at kunne benytte udvidet åbningstid

 

 1. I de kvalitative interviews fortæller to pårørende, at deres behov for at blive aflastet bliver dækket gennem de hverdage, hvor deres pårørende med demens er på Holbohave i dagtimerne. Derudover finder de ikke, at deres pårørende med demens har overskud til at være på Holbohave mere end de dage, de er visiteret til. Imidlertid er de glade for tilbuddet om udvidet åbningstid og vil gerne benytte tilbuddet på længere sigt. De to pårørende roser fællessarrangementer på Holbohave og vil gerne deltage i flere.

 

 1. Borgernes manglende benyttelse af udvidet åbningstid lørdag bekræftes af Holbohaves ledelse og medarbejdere. Tilbuddet har aldrig været benyttet af borgere, der ikke er visiteret til Holbohave, skønt tilbud om udvidet åbningstid har været formidlet bredt.Derimod har Holbohave gode erfaringer med arrangementer for både borgere og pårørende såsom musik-café, høstfest med dansemusik samt møder for pårørende med undervisning. Ved disse fællesarrangementer er der generel stor tilslutning fra både pårørende og borgere. Der synes at være stor efterspørgsel blandt pårørende på sociale fællesaktiviteter med mulighed for at skabe netværk og tale med andre pårørende i samme situation. Derudover efterspørger de pårørende også undervisning.

 

Administrationens vurdering

På baggrund af ovenstående resultater samt drøftelser med Holbohaves ledelse og Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent, vurderes det, at tilbud om udvidet åbningstid foreløbig bør fastholdes efter udtrykt ønske fra de pårørende.

 

Dog er der behov for en justering og en mere fokuseret indsats. Administrationen vurderer, at kendskab og tryghed ved Holbohave og Holbohaves medarbejdere blandt pårørende er vigtigt for, at tilbuddet bliver benyttet af borgere, der eksempelvis er visiteret til andre demensdagcentre i Gribskov Kommune. Dette kan med fordel ske via løbende fællesarrangementer for både borgere og pårørende, der har vist sig at have stor interesse og tilslutning. De pårørende kan herigennem få indirekte aflastning ved at være sammen med sin ægtefælle, mor eller far med demens i trygge rammer, uden at skulle bekymre sig om, om denne vil udvise en adfærd, der kan vække opsigt. Administrationen vurderer, at særligt pårørende og borgere, der ikke er visiteret til Holbohave, via fællesarrangementerne, kan blive trygge ved Holbohave og Holbohaves personale og vil herefter lettere kunne benytte tilbud om udvidet åbningstid.

 

Ved fællesarrangementerne er der desuden mulighed for at kombinere sociale aktiviteter med undervisning af pårørende, hvor de kan få sparring, viden om deres muligheder og redskaber til at mestre hverdagen. Undervisning kan på skift varetages af hhv. Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent, demenskoordinatorer og Holbohaves ledelse. Imidlertid bør indsatsen i første omgang fokuseres omkring at øge tilgangen til udvidet åbningstid onsdag aften, herunder planlægning og formidling af fællesarrangementer en onsdag om måneden. Herigennem kan tilbud om udvidet åbningstid for borgere på månedens øvrige onsdage samt første lørdag i hver måned formidles og få flere borgere til at benytte tilbuddet om udvidet åbningstid.

 

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående, anbefaler administrationen:

 • At den nuværende udvidede åbningstid hver onsdag kl. 15.00- 21.00 fastholdes, dog med fokus på at styrke formidling af tilbuddet til borgere tilknyttet andre demensdagcentre i Gribskov Kommune
 • At der på én onsdag om måneden afholdes et særarrangement for både borgere indenfor målgruppen og deres pårørende. Der kan laves et årshjul, så pårørende i god tid kan orientere sig i datoer og indhold.Tilmelding til fællesarrangementer er nødvendig, som det også gælder borgernes deltagelse i udvidet åbningstid de øvrige onsdage samt lørdag.
 • At tilbud om uvidet åbningstid om lørdagen sættes på pause, indtil justeringen i tilbuddet om udvidet åbningstid om onsdagen er kommet godt i gang, og/eller der opstår behov fra borgere eller pårørende for udvidet åbningstid om lørdagen.
 • At ovenstående afprøves i en periode på 8-10 måneder inklusive opstart, efterfulgt af en evaluering i januar-marts 2019, hvor resultatet fremlægges for det politiske fagudvalg i april 2019
 • At der i hele prøveperioden gennemføres løbende opfølgning på status for udvidet åbningstid på alle driftsmøder på Holbohave.

 


Lovgrundlag

Lov om Social Service ,LBK nr 102 af 29/01/2018, §81

 


Økonomi

 Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.

 

Bilag

16. Den nationale Demenshandlingsplan og Demensvenligt Nordsjælland

Sagsnummer: 29.00.00-P20-2-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om et tværkommunalt samarbejde i Nordsjælland om Den nationale demenshandlingsplan og Demensvenligt Nordsjælland.


Sagsfremstilling

Den nationale demenshandlingsplan
For at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, har regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgået en politisk aftale den 15. december 2016. Aftaleparterne er enige om udmøntning af de 470 mio. kr., som parterne afsatte i 2015 til en ny national demenshandlingsplan. Pengene bevilliges fortrinsvis via puljer, som de enkelte kommuner har mulighed for at søge.


Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

De tre mål indebærer, at:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose.
 • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2015

 

De tre mål understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. Flere af områderne er støttet af puljer til konkrete indsatser på demensområdet:

 

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3. Støtte til mennesker med demens og pårørende

4. Demensvenlige boliger og samfund

5. Øget videns- og kompetenceniveau

 

Et af de tre mål i Den Nationale Demenshandlingsplan er, at Danmark får 98 demensvenlige kommuner, som understøttes af initiativ om etablering og udvikling af demensvenlige samfund, hvilket blandt andet indebærer etablering af nye tilbud samt kvalificering af allerede etablerede tilbud.

 

I Gribskov Kommune er der allerede etableret udviklingstiltag til understøttelse af, at Gribskov Kommune på sigt kan opfylde kriterierne for at kalde sig demensvenlig kommune. Der er bl.a. sket kompetenceudvikling på plejecentrene, fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin, udvikling af fælles faglig tilgang samt etableret Holbohave, som er et tilbud, der støtter op om borgere med demens og deres pårørende.

Derudover er Gribskov Kommune indgået i samarbejde med de andre 7 kommuner i Nordklyngen, som arbejder sammen om initiativer, der understøtter den nationale demenshandlingsplan, og som understøtter ønsket om et demensvenligt samfund i hele Nordsjælland. Kommunerne samarbejder om at få skabt overblik over initiativerne i den nationale demenshandlingsplan. Samarbejdet skal afdække fælles tværkommunale handlemuligheder og udarbejde forslag til konkrete indsatser, hvor det giver mening at samarbejde på tværs af kommunegrænser.

De 8 kommuner har udarbejdet et fælles notat som er vedhæftet i bilag.

 

De 8 kommuner i Nordklyngen har forskellige lokale tilbud og serviceniveauer. Men fælles for dem alle er, at den nationale demenshandlingsplan og forløbsprogrammet kræver nye tilbud, nye handlinger og nye kompetencer.

 

Demensvenligt Nordsjælland

De 8 kommuner har indgået samarbejde omkring flere puljeansøgninger. Samarbejdet er båret af de forskellige muligheder og situationer, som kommunerne aktuelt er i, og det er ikke alle kommuner, der indgår i alle projekter eller samtlige dele af projekterne.

 

Et af de tværkommunale samarbejder er projektet "Demensvenligt Nordsjælland".  Her deltager Gribskov Kommune i et 2-årigt tværkommunalt puljeprojekt, hvor omdrejningspunktet er at skabe viden på tværs i samfundet og at arbejde hen imod, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. Målet er at skabe et demensvenligt samfund på tværs af kommuner, samt at forebygge isolation, ensomhed og tabuisering.

 

Projekt 'Demensvenligt Nordsjælland - gennem viden og relationer'

Projektet ”Demensvenligt Nordsjælland - gennem viden og relationer” skal gennem bredt forankrede oplysningskampagner, målrettede oplysningsaktiviteter og inkluderende fællesskaber på tværs af kommuner skabe viden, handlekompetencer og relationer i lokalsamfundene. Initaitivet har til formål, at virksomheder, idrætsforeninger og andre, der møder borgere med demens, skal have større kendskab til sygdommen og dens følger. Projektet samarbejder med de eksisterende Frivillighedscentre i Nordsjælland og løber over 2 år. I Gribskov Kommune er der løbende tæt samarbejde mellem Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent, demenskoordinatorerne og Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted om projektets lokale aktiviteter.

 

I Gribskov Kommune vil der i forbindelse med dette projekt bl.a. fokuseres på aktiviteter målrettet borgere med demens og deres pårørende, oplysningskampagner samt vidensdeling til lokalsamfundet. F.eks. planlægges undervisning i virksomheder og idrætsforeninger samt undervisning til pårørende og middage for borgere med pårørende og deres ægtefæller.

De første aktiviteter i projektet vil starte op i efteråret 2018. 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

17. Sundhedsberedskabsplan

Sagsnummer: 29.00.00-G00-91-18


Åben overskrift

Sundhedsberedskabsplan


Resume

Byrådet skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver de indsatser, der kan iværksættes på sundhedsområdet, hvis der indtræder ekstraordinære hændelser, som sætter kommunens behandlings- og plejekapacitet under pres. Som udgangspunkt aktiveres sundhedsberedskabsplanen, når der indtræder ekstraordinære hændelser.

 

Sundhedsberedskabsplanen skal endeligt godkendes af Byrådet.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende Sundhedsberedskabsplanen. 


Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanens formål er dels at sikre, at Gribskov Kommune kan opretholde varetagelsen af de vigtigste daglige ansvarsområder og opgaver i beredskabssituationer, dels at sikre at kommunen kan varetage de ekstraordinære opgaver og behov, der vil opstå i en beredskabssituation. Varetagelse af opgaverne i en beredskabssituation skal ske gennem en koordineret og kvalificeret sundhedsmæsssig indsats. Sundhedsberedskabsplanen er i denne sammenhæng et praktisk redskab for ledere og medarbejdere for konkret håndtering af opgaver i beredskabssituationer.

 

Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Gribskov Kommunes samlede beredskabsplan. Planen beskriver den nødvendige sundhedsmæssige indsats i tilfælde af en konkret beredskabssituation som f.eks. ekstremt vejr, udbrud af smitsomme sygdomme m.v. Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres uafhængigt af kommunens øvrige beredskab, hvis beredskabssituationen alene vedrører sundhedsområdet.

Varsler om en aktuel sundhedsberedskabssituation vil typisk komme fra f.eks. borgere, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Region Hovedstaden, politi, andre kommuner, praktiserende læger, leverandører på kommunens egne enheder eller lignende. Listen er ikke udtømmende.

 

Gribskov Kommunes sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige vurderinger samt en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering, som blev foretaget i november 2017. På den baggrund indeholder sundhedsberedskabsplanen indsatsplaner for følgende områder:

 

 • Ekstremt vejr.
 • Ekstraordinært udskrevne patienter.
 • Nedbrud af nødkaldeanlæg.
 • Smitsom sygdom.
 • CBRNE hændelse (hændelser med Kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E), der i den konkrete situation udgør en fare).
 • Brand på plejecentre.
 • Nedbrud af IT-omsorgssystem.

 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver krisestyringsorganiseringen, indsatsplaner i forhold til aktivering samt instrukser og actioncards, der skitserer håndteringen af den konkrete opgave. Desuden indeholder beredskabsplanen relevante kontaktoplysninger samt skabeloner og vejledninger, der løbende skal anvendes i en krisesituation.


Lovgrundlag
 • Sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24/09/2016).
 • Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr. 971 af 28/06/2016).

 


Høringsperiode og høringsparter

Sundhedsberedskabsplanen har været i høring hos;

 • de omkringliggende kommuner. Der er modtaget svar fra Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune.
 • Region Hovedstaden.
 • Sundhedsstyrelsen (rådgivingssvar).

 

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Svaret fra Halsnæs Kommune er dog ikke vedhæftet, idet de blot skriver, at de ingen kommentarer har til Gribskov Kommunes Sundhedsberedskabsplan.

 

Ældrerådet har sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.

Bilag

18. 1. Budgetopfølgning 2018, FSS

Sagsnummer: 00.30.14-G01-1-18


Åben overskrift

Budgetopfølgning 1 - Forebyggelse, Social og Sundhed


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende budgetopfølgning for Forebyggelse, Social og Sundhedsudvalgets område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel

 

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel  

 

 

 

 


Sagsfremstilling

 

Budgetopfølgningen generelt

Forebyggelse, Social og Sundhedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Forebyggelse, Social og Sundhedsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i august

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2018.

 

Det korrigerede budget er vist ekskl. overførsler til 2018, da disse først besluttes endeligt ifm. den politiske behandling af regnskabet for 2017.

 

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En fremhævelse af særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år
 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

 

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er lavet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet på BY den 5. februar 2018. Byrådet har imidlertid besluttet en ny udvalgsstruktur ifm. vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt, som blev besluttet den 3. april 2018. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne ændring vil dog først blive behandlet i Økonomiudvalget den 7. maj, og de kan derfor ikke indgå i denne budgetopfølgning.

 

For udvalget Ældre, Social og Sundhed vil der være tale om følgende overordnede ændringer, der ikke indgår i denne budgetopfølgning:

 • Udvalget Forebyggelse, Social og Sundhed samt Ældre og Omsorg er nu slået sammen til udvalget Ældre, Social og Sundhed.
 • Den borgerrettede forebyggelse flyttes til udvalget Forebyggelse og Idræt

 

 

Læsevejledning

 

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

 

Der tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares.

 

 

Budgetopfølgning for Forebyggelse, Social og Sundhedsudvalget

 

Samlet konklusion

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2018 på Forebyggelse, Social og Sundhedsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,8 procent. I resultatet indgår indstillede budgetomplaceringer for 8,7 mio. kr.

 

Årsager til budgetafvigelsen:

 • Der forventes merudgifter til ansættelse af investeringsstillinger.
 • Der er indarbejdet de kendte merudgifter i fbm. hjemtagelsen af hjemmesygeplejen.
 • På baggrund af forbruget i årets første måneder er der beregnet et mindreforbrug til betalingen til medfinansiering af sygehusydelser. Det er dog behæftet med en vis usikkerhed, eftersom der på dette tidligere tidspunkt af året endnu ikke foreligger mange data.

 

 Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Der er usikkerhed om efterreguleringer fra 2017 i fbm. implementeringen af Sundhedsplatformen
 • Der hersker fortsat tvivl om de endelige konsekvenser af, at afregningen til sygehusydelserne overgår til aldersdifferencieret afregning.
 • Vi kender endnu ikke den endelige økonomiske konsekvens af hjemtagelsen af hjemmesygeplejen.

 

 

 

Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen på Forebyggelse, Social og Sundhedsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Forebyggelse og Sundhed

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2018 på rammen. Det svarer til en afvigelse på 1,3%. I resultatet indgår en omplacering til rammen fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område på 5,7 mio. kr.

 

Det forventes, at hjemtagelsen af hjemmesygeplejen vil give et merforbrug på 9,7 mio. kr., som til dels kompenseres af et forventet mindreforbrug dels vedr. sygehusydelser på 6,1 mio. kr., dels træning og sundhedsfremme på i alt 3,0 mio. kr. Da rammen indstilles til dels at afgive men især at modtage midler fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, forventes det, at rammen samlet set vil have et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Resultatet må dog tilskrives en vis usikkerhed.

Hjemtagelsen af hjemmesygeplejen er endnu ikke implementeret, og den endelige konsekvens heraf kendes endnu ikke. Derudover hersker der fortsat tvivl om, hvorvidt vi vil modtage efterreguleringer fra 2017 fra regionen som følge af registreringsproblemerne i fbm. implementeringen af sundhedsplatformen. Endelig aldersdifferentieres sygehusudgifterne fra 2018. Da der endnu ikke foreligger faktiske data herfor, er det fortsat for tidligt på året at vurdere, hvorvidt tidligere beregninger af konsekvensen af aldersdifferentieringen holder eller ej.

 

I budgetaftalen for 2018-2021 indgik Pulje til Sundhedspolitik med 0,5 mio. kr. Midlerne er indarbejdet i rammens budget. Se yderligere i bilag 1.

 

Børn og voksne med særlige behov

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 på rammen. Det svarer til en afvigelse på 0,3%. I resultatet indgår en omplacering fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område på 1,0 mio. kr.

 

Myndighed, råd og frivillige

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen, at rammen vil balancere. Det svarer til en afvigelse på 0,0%. I resultatet indgår en omplacering fra rammen fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område på 2,0 mio. kr.  

 

De omplacerede midler tænkes anvendt til bl.a. administration og investeringsstillinger på socialområdet. Såfremt de indstillede ændringer ikke godkendes, vil stillingerne ikke blive opslået, og forbruget må derfor forventes at blive lavere end beregnet, ligesom det må forventes, at visse opgaveløsninger, såsom reorganisering og effektivisering af opgaverne indenfor socialområdet ikke vil kunne finde sted uden de ekstra medarbejderressourcer.

 

I budgetaftalen for 2018-2021 indgik aftale om Styrket kvalitetssikring med 0,375 mio. kr. og Pulje til Frivillighed med 0,4 mio. kr. Midlerne er indarbejdet i rammens budget. Se yderligere i bilag 1.

 

Virksomheder

Administrationen forventer, at rammen i 2018 vil balancere, hvilket svarer til en afvigelse på 0,0%. Området er takstfinansieret og et eventuelt mer- eller mindreforbrug vil blive søgt overført til 2019.  

 

  

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende tillægsbevillinger samt omplaceringer. 

 

Tillægsbevillinger:

Der forventes ingen tillægsbevillinger

 

Omplaceringer:

Forebyggelse og sundhed

Ved denne budgetopfølgning foreslås det at overføre 1,3 mio. kr. fra 2019 og frem til investeringsstillinger og administration under Myndighed, råd og frivillige rammen fra sundhedsfremme. For at dække udgifter i fbm. hjemtagelse af hjemmesygeplejen foreslås det derudover, at rammen tilføres 5,7 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020 og frem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, idet der i fbm. bevillingssagen fejlagtigt blev overført for mange midler til Flygtningerammen fra det tidligere SSU budget. Flygtningerammens udgifter dækkes af de øremærkede midler under Økonomiudvalgets pulje.

 

Børn og voksne med særlige behov

Ved denne budgetopfølgning foreslås det at tilføre 1,0 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 og frem til området for at imødegå merforbrug på rammen som følge af, at tidligere beparelsesinitiativer ikke er mulige at løfte i samme tempi som antaget. Midlerne foreslås tilført fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, idet der i fbm. bevillingssagen fejlagtigt blev overført for mange midler til Flygtningerammen fra det tidligere SSU budget. Flygtningerammens udgifter skal dækkes af de øremærkede midler under Økonomiudvalgets pulje.

 

Myndighed, råd og frivillige

Ved denne budgetopfølgning foreslås det at overføre 50.000 kr. i 2018 og frem til Center for Job og Arbejdsmarked. Derudover foreslås det, at der omplaceres 1,3 mio. kr. fra 2019 og frem indenfor udvalgets rammer, nemlig fra Forebyggelse og sundhedsrammen til Myndig, råd og Frivillige ramme. Endelig foreslås overført 2,05 mio. kr. i 2018 og frem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, idet der i fbm. bevillingssagen fejlagtigt blev overført for mange midler til Flygtningerammen fra det tidligere SSU budget. Flygtningerammens udgifter dækkes af de øremærkede midler under Økonomiudvalgets pulje. Midlerne skal dels bruges til investeringsstillinger og administration.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

·         Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.

·         Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.

·         Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Beslutning

1. Godkendt

2.-3. Anbefalet

Bilag

19. 1. Budgetopfølgning 2018, ÆO

Sagsnummer: 00.30.14-G01-1-18


Åben overskrift

Budgetopfølgning 1 - Ældre og Omsorg


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende budgetopfølgning for Ældre- og Omsorgsudvalgets område. 
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende anlægsregnskabet vedr. Aktiv Madglæde

 


Sagsfremstilling

 

Budgetopfølgningen generelt

Ældre- og Omsorgsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Ældre- og Omsorgsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i august

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

I denne budgetopfølgning beskrives de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer således, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2018.

 

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år
 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

 

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er lavet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet på BY den 5. februar 2018. Byrådet har imidlertid besluttet en ny udvalgsstruktur ifm. vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt, som blev besluttet den 3. april 2018. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne ændring vil dog først blive behandlet på ØU den 7. maj, og de kan derfor ikke indgå i denne budgetopfølgning.

 

For udvalget Ældre, Social og Sundhed vil der være tale om følgende overordnede ændringer, der ikke indgår i denne budgetopfølgning:

 • Udvalget Forebyggelse, Social og Sundhed samt Ældre og Omsorg er nu slået sammen til udvalget Ældre, Social og Sundhed.
 • Den borgerrettede forebyggelse flyttes til udvalget Forebyggelse og Idræt

 

 

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

 

Der tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares.

 

Budgetopfølgning for Ældre- og Omsorgsudvalget

Samlet konklusion

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2018 på Ældre- og Omsorgsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 0,9 procent.

 

Væsentligste årsager til budgetafvigelsen: 

 • Der forventes færre borgere på plejecentrene med behov for fast vagt samt, at de samlede udgifter til hjemmeplejeydelser efter, at faktureringen er bragt i orden, vil være mindre end første antaget.
 • Der forventes samme refusionsniveau vedr. dyre enkeltsager som i 2017. Det betyder, at vi nu regner med refusionsindtægter, der ligger 0,7 mio. kr. under det budgetterede.

 

Særlige forudsætninger og opmærksomshedspunkter:

 • Det antages, at alle projekter løftes til fulde. Al erfaring siger dog, at mange store projekter har svært ved at blive løftet til fulde på samme tid.

 

I tabellen herunder ses en oversigt over administrationens vurderinger ved denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere økonomioversigter viser vi denne gang ikke det vedtagne budget, men begynder med det korrigerede budget. Årsagen til denne ændring er, at det vedtagne budget fordeler budgettet til de udvalg, der var i sidste budgetår, mens det korrigerede budget viser budgettet på de gældende udvalg jf. styrelsesvedtægten besluttet d. 19.01.2018.

 

Derudover afviger økonomioversigten ved, at budgetopfølgningen sker ift. det korrigerede budget plus de forventede overførsler. Overførslerne besluttes først af BY den 16. april, og det er efter dagsordnerne skal være færdige til fagudvalgenes behandlig af denne budgetopfølgning. Når budgetopfølgningen sker ift. til det korrigerede budget inkl. overførsler, er det for at give det bedst mulige billede af økonomien.

 

 

 

Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen på Ældre- og Omsorgsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Plejecentre

Administrationen forventer et mindreforbrug på rammen på 0,9 mio. kr. i 2018 i ft. korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 0,6%. Afvigelsen skyldes en forventning om færre udgifter til fast vagt, eftersom der ikke er samme mængde af borgere med samme tyngde, som modtager fast vagt som budgetteret og som ved udgangen af 2017.

 

Pleje og omsorg vedr. ældre i eget hjem

Administrationen forventer et mindreforbrug på rammen på 2,1 mio. kr. i 2018 i ft. korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 2,4%. Afvigelsen skyldes en forventning om færre udgifter til hjemmepleje, idet det nu antages, at de sidste måneders faktureringer fra leverandørerne ligger på et korrekt niveau.

 

Mellemkommunal refusion og statsrefusion

Administrationen forventer et merforbrug på rammen på 0,7 mio. kr. i 2018 ift. korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 6,3%. Afvigelsen skyldes en forventning om, at refusionen vedr. dyre enkeltsager vil være på niveau med indtægten for 2017.

 

Frivillige, råd og statslige puljer

Administrationen forventer, at rammen i 2018 balancerer ift. korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 0,0%. Forventningen om balance skyldes, at eventuelle mer- eller mindreforbrug på rammen vil blive søgt overført til 2019. Det skyldes, at en del af området er underlagt rammestyring eller tilbagebetaling af midler til staten ved mindreforbrug, som f.eks. er gældende for værdighedspolitikkens projekter.  

 

Anlægsregnskaber

Der forelægger et anlægsregnskab vedr, Aktiv Madglæde til godkendelse.

Der var afsat 150.000 kr. til anlægget. Regnskabet udgør et forbrug på 128.037 kr. Det samlede anlægsregnskab udviser hermed et mindreforbrug på 21.963 kr., som tilføres kassebeholdningen.

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der søges ikke om tillægbevillinger eller omplaceringer til området i denne sag.  


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

·         Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.

·         Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.

·         Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Beslutning

1. Godkendt

2. Anbefalet

Bilag

20. Genåbning af budget 2018-2021 ÆSS

Sagsnummer: 00.30.00-G01-11-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af opgaven vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet jvf. beslutning den 12. marts 2018. Sagen er en fortsættelse af sagen om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra de tidligere udvalgsmøder den 22. marts 2018 for udvalgene Ældre og Omsorg samt Forebyggelse, Social og Sunhed.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at arbejde videre med at gennemgå budgetgrundlaget og komme med forslag til administrationen mhp. prioriteringer, effektivseringer og besparelser, således at udvalgets måltal opnås og kan indgå i arbejdet med budget 2019-2022

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 at igansætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indefor udvalgets ansvarsområde. Arbejdet blev statet op på fagudvalgsmøderne i marts 2018. Denne sag er en forlængelse af dette arbejde, men da Byrådet i mellemtiden har vedtaget en ny styrelsesvedtægt samt nye fagudvalg, er der visse justeringer ift. den opgave, som Byrådet oprindeligt stillede fagudvalgene.

 

Måltal

Frem mod budget 2019-2022 skal alle udvalg arbejde med at skabe balance i kommunens økonomi. Fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser for ialt 25 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2020 og frem. Byrådet har derfor på mødet den 12. marts besluttet et måltal for de enkelte fagudvalg. Efterfølgende har Byrådet besluttet en ny udvalgsstruktur samt en ny styrelsesvedtægt, hvilket får betydning for budgetterne og dermed det fastlagte måltal for de enkelte udvalg.

 

Det oprindelige måltallet for de tidligere udvalg Ældre og Omsorg samt Forebyggelse, Social og Sundhed fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Måltal for de to udvalg Ældre og Omsorg samt Forebyggelse, Social og Sundhed (marts 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr ÆO

3.898

6.395 

6.521 

Måltal i 1.000 kr. FSS

5.892

9.604

9.663

Ialt

9.790

15.999

16.184

  

 

Administrationen har ud fra konsekvenserne i den nye styrelsesvedtægt revideret måltallet, så det svarer til den nye udvalgsstruktur. Dette fremgår af tabel 2 nedenfor. Det nye udvalg for Ældre, Social og Sundhed skal fremadrettet arbejde efter at indfri måltallet jvf. tabel 2.

 

Tabel 2: Måltal for Ældre, Social og Sundhed (april 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

8.757 

 14.966

14.966 

  

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet, vil det være Økonomiudvalget der på deres møde i juni sikrer, at dette indfries. 

 

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde efter nedenstående procesplan, der er besluttet i Byrådet d. 12.03.2018, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter de endelige forslag, der går videre i budgetarbejdet

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

August -oktober:

Budgetseminar
1. behandling af budget 2019-2022
Politiske forhandlinger
2. behandling af budget 2019-2022

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

1. Udvalget arbejdede videre og afgav forslag til administrationens videre arbejde.

21. Lukket punkt

22. Socialtilsyn: Orientering om indkomne tilsynsrapporter (2. halvår 2017 og januar 2018)

Sagsnummer: 00.00.00-K09-2-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering med en samlet fremlæggelse af de tilsynsrapporter på det sociale tilbudsområde, som kommunen har modtaget i 2. halvår 2017 samt januar 2018.

 

Socialtilsynet gennemfører 1-2 gange årligt tilsyn på kommunens sociale tilbud. Indkomne tilsynsrapporter forelægges udvalget to gange årligt m.h.p. at

 • understøtte et samlet blik på tværs af tilbudsområdet - hvilke temaer og indsatser er fælles? Kan man lære af hinanden?
 • understøtte en fokusering, d.v.s. at vi sætter fokus på udvalgte områder og temaer.

 

Seneste fremlæggelse var på møde i Social- og Sundhedsudvalget 31.05.17. Den tidsmæssige forskydning af nærværende fremlæggelse skyldes, at Gribskov Kommune modtog en række rapporter tæt på årets slutning, og at administrationen efterfølgende har afventet opstart og introduktion af nyt udvalg.


Sagsfremstilling

Baggrund: Kort om tilsynets kvalitetsmodel

Socialtilsynet udfører tilsyn med afsæt i en såkaldt Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Generelt om tilsyn og Socialtilsynets arbejde kan bemærkes, at Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, og både Socialtilsynet og Gribskov Kommune vægter et tæt samarbejde om de enkelte tilsyn. Samarbejdet foregår i første omgang mellem den stedlige ledelse og tilsynet, men kan også involvere administrationen i Center for Social og Sundhed.

 

Kvalietsmodellen består konkret af følgende syv temaer:

1: Uddannelse og beskæftigelse

2: Selvstændighed og relationer

3: Målgruppe, metoder og resultater

4: Sundhed og Trivsel

5: Organisation og ledelse

6: Kompetencer

7: Fysiske rammer

 

Der bedømmes ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

 

Hvis der ønskes en uddybning af de syv temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

 

Tilsynsrapporterne indledes med en sammenfattende vurdering på tværs af de syv temaer, efterfulgt af en gennemgang af de enkelte teamer. Tilsynet kan i den forbindelse vælge at opstille opmærksomhedspunkter for tilbuddet.

 

Rapporterne afsluttes med en overordnet vurdering af tilsynets økonomi med vægt på, om tilbuddet vurderes som økonomisk bæredygtigt. Der er ikke tale om et egentlig økonomisk tilsyn.

 

Sagens forhold

Følgende tilbud har modtaget tilsynsrapporter i perioden 1. august 2017 til 1. februar 2018 (dato i parentes angiver, hvornår kommunen modtog den endelige rapport):

 • Botilbuddet Fabianhus (d. 22.08.17)
 • Vega Boliger og Dagcenter (d. 11.10.17)
 • Gribskov Misbrugsbehandling (d. 21.11.17)
 • Botilbuddet Skipperstræde (06.12.17)
 • Botilbuddet Kobbelhusene, afdeling Gydevej (d. 18.12.17)
 • Botilbuddet Kobbelhusene, afdeling Kirkeleddet 6 (d. 30.01.18)
 • Botilbuddene Ahornstien og Søfryd (d. 30.01.18)

 

Alle tilbud er godkendt. Alle scorer for alle syv temaer på tværs af alle rapporter er vurderet til over 3, bortset fra to enkelte tilfælde, hvor der er scoret mellem 3 og 2,5. Det bemærkes endvidere, at mange temaer på tværs af tilbud scorer tæt på 5.

  

Se bilag "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden 1. august 2017 til 1. februar 2018" for en samlet gennemgang af de nævnte tilsyn. Bilaget indeholder en skematisk oversigt med følgende indhold:

 • basisinformation om tilsynet
 • afrapportering på tilbudsniveau på 1) hovedbudskaber i tilsynets sammenfatning (gengivet i fulde længde), 2) opfølgningspunkter (hvis der er sådanne) og 3) tilbuddets handleplan
 • udvalgt tematisering på tværs af rapporter/tilbud - se nedenfor

 

Administrationen har i samarbejde med ledelsen på tilbudsområdet valgt at fremhæve temaet Målgruppe, Metoder og Resultater. Temaet giver et grundlæggende indblik i metoder og faglig tilgang, og samtidig afspejler det et aktuelt indsatsfelt med implementering af IT-system (Nexus), der understøtter dokumentation af pædagogisk praksis. Dokumentation og systematik i den pædagogiske praksis er også et tilbagevendende og vedvarende fokus i de gennemførte tilsyn .Tilsynets underkriterier til temaet er således:

 

 • Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne, herunder
  • Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætninger og målgrupper
  • Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen
  • Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldensen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold
  • Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås

 

Tilsynet er generelt positiv i sin vurdering af tilbuddenes indsats for at sikre det rette mach af målgruppe, metoder og resultater og for tydelighed omkring valg af indsats. Tilsynet anerkender aktuel indsats for at styrke dokumentation blandt andet via anvendelse af egnet IT-system, og at dette samtidig kan styrkes yderligere. Det enkelte tilbuds håndtering af tilsynets opmærksomhedspunkter fremgår som nævnt af bilaget.

  

Involvering af Handicaprådet

Fremlæggelsen for udvalget danner grundlag for en fremlæggelse i Handicaprådet, hvor administrationen efter nærmere aftale med Handicaprådet vil deltage.

 

Særligt om risikobaserede tilsyn

Pr. 1. januar 2017 trådte lovgivningen om Styrelsen for Patientsikkerheds nye såkaldte risikobaserede tilsyn i kraft. Det betød blandt andet, at flere nye typer af behandlingssteder skal have tilsyn med sundhedsforhold og sundhedsfaglig virksomhed, herunder sociale tilbud. Konkret drejer det sig i høj grad om tilsyn med medicinhåndtering og journalføring i den forbindelse, og tilsynene udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. I Gribskov Kommune har botilbuddet Fabianhus som det eneste sociale tilbud indtil videre gennemgået et sådant tilsyn d. 29.08.17. Konklusionen på tilsynet var, at der var "få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden" hvilket må betegnes som en tilfredsstillende konklusion.

 

Læsevejledning bilag

Som nævnt udgør "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden 1. august 2017 til 1. februar 2018 " bilag til nærværende sag. Bilag eftersendes til udvalget onsdag d. 18. april 2018 og vedlægges sagen i forbindelse med protokollering.

For særligt interesserede er yderligere vedlagt de syv indkomne tilsynsrapporter samt Socialtilsynets Kvalitetsmodel. Disse dokumenter udgør ikke bilag til sagen.

 


Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen til efterretning. 

 


Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

23. Kulturprisen 2018. Forslag om ændret uddelingstidspunkt

Sagsnummer: 00.05.07-G01-2-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og udvalget Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af tidspunkt for uddeling af Kulturprisen, således at denne finder sted sammen med uddelingen af Frivillighedsprisen.


Administrationen indstiller til udvalget Ældre, Social og Sundhed:
 1. At godkende, at Kulturprisen fra 2018 ændres fra uddeling på byrådsmøde i november måned til uddeling på Frivillig Fredag, som afholdes sidste fredag i september.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kulturprisen uddeles en gang årligt. Indtil nu har uddelingen fundet sted på byrådsmøde i november måned.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune, og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

 

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

 

Annoncering om prisen sker via udsendelse af mail til samtlige kulturelle foreninger og spejderforeninger m.fl. Foreninger, grupper og personer har derefter mulighed for at fremsende motiverede forslag til en kandidat.

 

Det er Kulturrådet, som gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

 

Sagens forhold

Administrationen foreslår, at uddelingen fra 2018 foretages sammen med uddelingen af Frivillighedsprisen, som uddeles på Frivillig Fredag den sidste fredag i september - i 2018 den 28. september.

Administrationens forslag om at samle uddeling af Kulturprisen med uddeling af Frivilligprisen er begrundet i, at begge priser uddeles til aktive frivillige. Kulturprisen til aktive frivillige på kulturområdet og Frivilligprisen til aktive frivillige på det sociale område.

 

En samling af de 2 priser er blevet relevant, fordi Frivillig Fredag fra 2017 er en fest, hvor alle frivillige i Gribskov Kommune er inviteret.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det giver god mening at samle prisuddelingen for de 2 grupper af frivillige, som i forvejen alle er inviteret til festen som finder sted Frivillig Fredag. Administrationen anbefaler derfor, at Kulturprisen fra 2018 ændres fra uddeling på byrådsmøde i november måned til uddeling på Frivillig Fredag, som afholdes sidste fredag i september.


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune

 


Økonomi

Der er afsat 5.000 kr. til Kulturprisen. Beløbet finansieres via Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.


Beslutning

1. Godkendt

24. To §18 pulje 1 ansøgere til behandling

Sagsnummer: 27.15.12-Ø40-3-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at træffe beslutning om tildeling af §18 midler fra pulje 1 til to ansøgere.


Administrationen indstiller,

1. at tiltræde, at Kammeratskabet tildeles 5.000 kr. fra pulje 1 til opstart af ny mandegruppe.

2. at tiltræde, at Kvindegruppen i regi af Frivillig Flygtningehjælp tildeles 6.000 kr fra pulje 1 til opstart af ny kvindegruppe.


Sagsfremstilling

 

Baggrund

Gribskov Kommune giver støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 Lov om Social Service. Frivilligt socialt arbejde forstås som en aktivitet eller indsats, der sigter mod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg – eller som sigter mod at bidrage til nye løsninger af velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Ansøgningerne behandles af Ældre, Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af en række fordelingsprincipper, der er besluttet i det tidligere Social- og Sundhedsudvalg med inddragelse af Frivilligt Forum, Frivilligcentrene og øvrige frivillige aktører i Gribskov Kommune. Midlerne er fordelt i to puljer:

 • Pulje 1, som er til igangsættelse af nye aktiviteter, kan søges løbende gennem hele året
 • Pulje 2, som er til drift af igangværende aktiviteter, kan søges en gang årligt med ansøgningsfrist 1. oktober hvert år.

 

Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg fordelte pulje 2 og dele af pulje 1 ved udvalgsmødet i november 2017.

 

Faktuelle forhold

Mens Pulje 2 er opbrugt for 2018, er der fortsat 39.964 kr. tilbage i pulje 1.

 

De to ansøgninger til §18 midler Pulje 1 kommer fra

 1. Kammeratskabet der søger 8.826 kr. til opstart af ny netværksgruppe for mænd. Gruppen mødes tirsdag formiddage til kaffehygge. Med udgangspunkt i gruppens ønsker vil der indimellem arrangeres foresdrag, udflugter og andre aktiviteter. Gruppen har et særligt fokus på mænd, der pensioneres samt mænd, der står uden for arbejdsmarkedet i øvrigt. Kammeratskabet ønsker at skabe en mulighed for, at mænd kan tale sammen, skabe nye fællesskaber og dermed modarbejde og forebygge ensomhed. Der er på nuværende tidspunkt 11 brugere og 2 frivillige tilknyttet gruppen. Ud over midler til PR og forplejning, når gruppen mødes, har gruppen fx planlagt udflugt til Louisiana, Teknisk museum, Nivågaard, Esrum Kloster, Søfartsmuseet og Rudolph Tegners Museum.

 

 1. Kvindegruppe under Frivillig Flygtningehjælp der søger 16.125 kr. Målgruppen er flygtningekvinder fra 18 år og opefter. Målene er at hjælpe kvinderne med at mestre eget liv, øge deres praktiske viden om sund livsførelse, at styrke deres computer- og sprogfærdigheder, at opnå kendskab til lokalsamfundet, at styrke deres kreative evner og skabe og indgå i trygge fællesskaber. Kvinderne inddrages i processen fra planlægning til udførelse af aktiviteterne. Gruppen mødes ca. en gang om månenden og har forskellige aktiviteter på programmet. Under temaet 'sundhed og motion' kommer en fysioterapeut og sundhedsplejerske og fortæller om sund kost og motion. Under temaet 'Kend dit lokalmiljø' arrangeres en gåtur til Esrum Møllegård og Esrum sø, besøg til Kunst i Fileten, kirken i Gilleleje og Museet samt Petanque på Græsted skole og kaffe hos "Kig Ind". Under temaet 'Kend din hovedstad' arrangeres en tur til København med besøg i Kongens have, Rosenborg og Kanalrundfart, og der arrangeres kursus i førstehjælp, kursus i NemID og Netbank.Gruppen har på nuværende tidspunkt14 brugere (flygtninge) og 12 frivillige (danske kvinder). Det forventes, at der møder mange flere op.

 

Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

 

Kriterier for tildeling:

Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der, som aftalt med de frivillige foreninger og Social- og Sundhedsudvalg, lagt vægt på følgende kriterier:

 • At aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
 • At indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • At den frivillige indsats er en væsentlig del af virket.
 • At aktivitetern er lokalt forankret,
 • At foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud.

 

Administrationens vurderinger

Kammeratskabet

Ansøgning fra Kammeratskabet lever op til kriterierne for §18 midler samt for at søge fra pulje 1, da det er en ny aktivitet. Gruppen er lokalt forankret og retter sig mod mænd, der er i risiko for at opleve sig ensomme. Det er administrationens vurdering, at Kammeratskabet kan komme godt i gang med et tilskud på 5.000 og at anbefale dem at søge andre puljer fx Velux fondens pulje til aktive ældre.

 

Kvindegruppe

Frivillig Flygtningehjælp har tidligere forsøgt at få en kvindegruppe op at stå, men den fungererde kun i en kortere periode.Kvindegruppen, der søges midler til her, er ny på den måde at kvinderne i målgruppen selv er med til at planlægge og afholde arrangementerne. Aktiviteterne er lokalt forankret, således at kvinderne i højere grad lærer lokalmiljøerne at kende og får større mulighed for selv at bevæge sig rundt. På den baggrund er det administrationens vurdering, at aktiviteten kan anskues som en ny aktivitet og lever op til kriterierne for §18 og pulje 1.Dog fik Frivillig Flygtningehjælp et ret stort beløb ved årets uddeling af §18 midler i november, hvorfor det anbefales at give dem et lidt mindre beløb her, nemlig 6.000.


Lovgrundlag

Servicelovens §18 stk. 2 LBK nr. 1284 af 17/11/2015.

Vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. afsnit IX.


Økonomi

Aktivitet Budget

Frivilligcenter Helsinge - 438.346

Frivilligcenter Græsted - 438.346

Den Fælleskommunale pulje - 42.097 kr.

Pulje 1. - 64.964 - heraf er afsat 10.000 kr. til Frivillig Fredag og 5.000 kr. til en frivilligpris

Pulje 2. - 309.159 kr.

I alt - 1.292.912 kr

 

Mens Pulje 2 er opbrugt for 2018, er der fortsat 39.964 kr. tilbage i pulje 1.


Beslutning

1.-2.  Tiltrådt

Bilag

25. Status for implementering af handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2585-18


Resume

Sagen forelægges udvalgene Børn og Familie; Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser; Forebyggelse og Idræt; Udvikling, By og Land og Ældre og Social og Sundhed til orientering. Den 18. december 2017 godkendte Byrådet Risikoudvalgets handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet. I denne sag redegøres for status på handleplanens nye eller styrkede indsatser for forebyggelse af banderelateret kriminalitet.


Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har længe haft en lang række kriminalitetsforebyggende og foregribende indsatser. Handleplanen er et supplement til disse, hvis hensigt er en yderlige styrket indsats overfor banderelateret kriminalitet. Indsatserne har til formål at styrke opsporing, identifikation, visitation, planlægning, indsats og evaluering i den aktuelle kriminalitetsforebyggende indsats.

I mange af handleplanens indsatser er der fokus på indsatser, der går på tværs af centre.

 

I handleplanen er der 10 nye eller styrkede indsatser. Status på disse indsatser er beskrevet nedenfor.

 

Handleplansindsats 1: Styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder og i kommunen gennem SSP+ lignende funktion.

Status:

 • En sagsbehandler for Jobcenteret deltager i politiets netværksgruppe omkring arbejdet med det nationale exit-arbejde.
 • SSP deltager i mødeforummet "Unge Arena", således at viden om kriminelle unge over 18 år og deres eventuelle tilknytning til bandemiljøet indgår i det videre tværgående arbejdet med den unge.

 

Handleplansindsats 2: Styrke viden om de relevante individer og grupperinger gennem netværksanalyse

Status: Arbejdet med netværksanalyse forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 3: Gennemføre kriminalitetsvurderinger med det evidensbaserede redskab YLS-CMI for kriminalitetstruede 12-17 årige

Status: Relevante medarbejdere i Center for Børn og Unge er kompetenceudviklet til at anvende YLS-CMI. Næste skridt er at anvende YLS-CMI på unge med risiko for en kriminel løbebane og at anvende YLS-CMI i andre centre. Dette forventes påbegyndt i 3. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 4: Udforme handleplaner pba. YLS-CMI identificerede udfordringer

Status: Arbejdet kan igangsættes, når handleplansindsats 3 er fuldt implementeret. Forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 5: Forebygge at tomme bygninger og arealer anvendes til kriminelle formål

Status: Der er en øget opmærksomhed på, at der ikke er adgang til kommunens tomme bygninger og områder. Der arbejdes samtidig målrettet på at koordinere flytte- og ombygningsprocesser bedre, så den tid, hvor bygninger og arealer står tomme, nedbringes mest muligt.

 

Handleplansindsats 6: Styrke misbrugsindsatsen gennem afdækkende misbrugssamtaler

Status: Arbejdet med, at Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) kan få mulighed for at benytte afdækkende misbrugssamtaler hos First Move, er i opstartsfasen.

.

Handleplansindsats 7: Skabe mulighed for exit indsatser for unge, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø - et exit-light program.

Status: Arbejdet med exit-light programmet forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 8: Tilbyde alternative indkomstmuligheder gennem individuelt tilrettelagt jobprogram

Status: Der er etableret mentorordninger m.v til de unge, der har behov for dette.

 

Handleplansindsats 9: Al Capone metoden

Status: Samarbejdet og koordinering med politiet er i opstartsfasen. Denne indsats kan tage udgangspunkt i bandepakke 3.

 

Handleplansindsats 10: Gennemføre systematiske evalueringer af effekten af indsatserne.

Status: Når handleplansindsats 2 og 4 er implementeret, kan arbejdet med systematisk evaluering påbegyndes.

 


Administrationen indstiller til Ældre og Social og Sundhed:
 1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen