Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældrerådet

Mandag den 23-04-2018 kl. 09:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

6. Godkendelses af dagsorden, meddelelser og fremmøderegistrering

Sagsnummer: 27.69.40-G01-1-18


Administrationen indstiller til Ældrerådet,
 1. at godkende dagsordenen
 2. at notere helt eller delvist fraværende rådsmedlemmer
 3. at notere mødets start og sluttidspunkt

Lovgrundlag

LBK 1096 af 13/09/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område


Beslutning
 1. Dagsorden godkendt
 2. Tilstede: Torben Møgelhøj, Karenmargrete Dencker, Kirsten Boldsen Ambus, Claus Sætter-Lassen, Leif Dræbye, Nanna Westergård-Nielsen og Annelise Torne Zinck (ref)
 3. Mødet blev afholdt på EllenMariehjemmet i Gilleleje og varede fra 9.00-13.00 

 

7. Sundhedsberedskabsplanen

Sagsnummer: 29.00.00-G00-91-18


Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

Som udgangspunkt skal sundhedsberedskabsplanen aktiveres, når der indtræder ekstraordinære hændelser, som kan sætte kommunens behandlings- og plejekapacitet under pres.

 

Ældre, Sundhed og Social behandler sagen d. 30.4.18. Sagen skal videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 


Administrationen indstiller til Ældrerådet,
 • afgive høringssvar til Sundhedsberedskabsplanen

Sagsfremstilling

 

Sundhedsberedskabsplanens formål er at sikre, at Gribskov Kommune kan varetage de vigtigste normale ansvarsområder og opgaver i beredskabssituationer og kan imødekomme de ekstraordinære opgaver og behov der vil opstå gennem en koordineret og kvalificeret sundhedsmæsssig indsats. Sundhedsberedskabsplanen skal derfor fungere som et praktisk redskab for ledere og medarbejdere, som kan bruges til konkret at håndtere ekstraordinære hændelser.

 

Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Gribskov Kommunes samlede beredskabsplan. Planen beskriver den nødvendige sundhedsmæssige indsats i tilfælde af en konkret beredskabssituation som fx ekstremt vejr, udbrud af smitsomme sygdomme mv. Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres uafhængigt af kommunens øvrige beredskab.

Varsler om en aktuel sundhedsberedskabsituation vil typisk komme fra fx. borgere, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Øst , Region Hovedstaden, politi, andre kommuner, praktiserende læger, leverandører på kommunens egne enheder eller lignende. Listen er ikke udtømmende.

 

Gribskov Kommunes sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige vurderinger samt en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering, som blev foretaget i november 2017. På den baggrund indeholder sundhedsberedskabsplanen indsatsplaner for følgende områder:

 

 • Ekstremt vejr
 • Ekstraordinært udskrevne patienter
 • Nedbrud af nødkaldeanlæg
 • Smitsom sygdom
 • CBRNE hændelse (hændelser med Kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E), der i den konkrete situation udgør en fare.)
 • Brand på plejecentre
 • Nedbrud af IT-omsorgssystem

 

Sundhedsberedskabsplanen indholder en beskrivelse af krisestyringsorganiseringen , indsatsplaner i forhold til aktivering samt instrukser og actioncard, der skitserer håndteringen af den konkrete opgave. Desuden relevante kontaktoplysninger samt skabeloner og vejledninger der løbende skal anvende i en krisesituation.

 

 


Lovgrundlag
 • Sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24/09/2016)
 • Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK. nr. 971 af 28/06/2016).

 


Høringsperiode og høringsparter

Sundhedsberedskabsplanen har været til høring hos;

 • de omkringliggende kommuner. Der er modtaget svar fra Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune.
 • Region Hovedstaden
 • Sundhedsstyrelsen ( rådgivingssvar)

 


Beslutning

Ældrerådet går ud fra at Sundhedsberedskabsplanen justeres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Hillerød Kommunes bemærkninger.

Ældrerådet har derudover ingen kommentarer.

Bilag

8. Udmøntning af Værdighedsmidler til motionsfremmende foreninger

Sagsnummer: 29.00.00-G01-1-18


Resume

Sagen forelægges for Ældrerådet for at afgive høringssvar til Ældre, Social og Sundhed. Ældre, Social og Sundhed får sagen til beslutning om udmøntning af 150.000 kr fra værdighedsmidlerne til motionsfremmende foreninger, afstat af det tidligere Social og Sundhedsudvalg.


Administrationen indstiller til Ældrerådet,

at afgive høringssvar ift administrationens indstilling om at udmønte de 150.000 kr fra værdighedsmidlerne til de motionsfremmende foreninger, der har ansøgt om § 79 midler i 2018, udfra antal medlemmer.


Sagsfremstilling

Det tidligere Social, og Sundhedsudvalg har den 19.9.2017 besluttet at udmønte 150.000 kr fra Værdighedsmidlerner til § 79 midlerne, så motionsfremmende foreninger kan søge om midler herfra til at nedbringe udgiften til træning for ældre.

 

§ 79 midlerne til motionsfremmende foreninger er allerede udmøntet for 2018 i første kvartal. Der er udmøntet 173.700 kr fordelt på 13 forskellige foreninger. Midlerne uddeles udfra foreningens egenkapital samt antal medlemmer.

 

Principperne er at der først ydes et grundtilskud på 3.000 kr til alle de foreninger der har under 60.000 kr i egenkapital. Dernæste fordeles det resterende beløb ud på alle foreninger efter medlemstal så der gives et beløb pr medlem. I år har tilskuddet pr medlem været på 171 kr.

 

Administrationen foreslår at de 150.000 kr afsatte midler fra Værdighedsmidlerne fordeles til de motionsfremmende foreninger udfra medlemstal, da dette vil sikre at alle de motionsfremmende foreninger stilles ens ift at få andel i midlerne.

 


Lovgrundlag

Lov om Social Service, LBK nr 1284 af 17. november 2015 § 81a.


Økonomi

Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca 9 mio fra Værdighedspuljen i 2018.

Gribskov Kommune udmønter i alt 705.000 kr til § 79 foreninger, centerråd og ældresagen, heraf 173.700 kr til de motionsfremmende foreninger.

 


Beslutning

Ældrerådet kan med tilfredshed godkende indstillingen.

9. Nye kvalitetsstanderder for lænde-ryg cancer

Sagsnummer: 29.30.00-I00-74-18


Resume

Ældrerådet forelægges ændrede kvalitetsstandarder på områderne for hhv. lænde-ryg og kræft rehabilitering for at afgive høringssvar i sagen til Ældre, Social og Sundhed.

 


Administrationen indstiller til Ældrerådet,

1. at afgive høringssvar vedrørende de nye kvalitetsstandarder for hhv. lænde-ryg og kræft rehabilitering til Ældre, Social og Sundhed.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

For at sikre optimal, rettidig og især koordineret behandling på en række større sygdomsområder, hvor borgeren skal modtage behandling i flere dele af sundhedsvæsenet, har sundhedssektoren udarbejdet koordinerede forløbsprogrammer for en række sygdomsområder, herunder diabetes, KOL, demens, hjerte-karsygdomme, lænde-ryg samt kræft og palliation. Forløbsprogrammerne beskriver hver især det koordinerede forløb, som patienter/borgere med den konkrete sygdom skal igennem med henblik på korrekt og rettidig behandling, dels for at undgå forværring af sygdommen og dels for at undgå, at borgeren belaster sundhedsvæsenet unødigt.

 

Alle dele af sundhedssektoren er forpligtede til at opfylde deres andel af forløbsprogrammerne for borgere/patienter i målgruppen, med henblik på korrekt og rettidig behandling af konkrete sygdomme og lidelser.

 

Forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræft og palliation

Forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræft- og palliationrehabilitering er udarbejdet i hhv. 2012 og 2014. Gribskov Kommune har arbejdet med begge forløbsprogrammer.

Tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver i forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræftrehabilitering og -palliation, har i en årrække i Gribskov Kommune, primært været fokuseret mod borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet og udførelsen af de kommunale opgaver i programmerne derfor henlagt til et samarbejde mellem træningscentret og Jobcentret.

 

Lænde-ryg

Forløbsprogrammet for lænde-ryg foreskriver, at alle borgere over 18 år med nyopståede lænde-/rygsmerter er i målgruppen, hvorfor kvalitetsstandarden er ændret for målgruppen. Derudover har programindholdet i kvalitetsstandarden ikke været opdateret i forhold til det indhold, som forløbsprogrammet fastsætter. På den baggrund er kvalitetsstandarden blevet opdateret, og indholdet sikret, således at der er oversstemmelse mellem krav og indhold. Desuden vil sagsbehandlingen fremover varetages af CSS, fremfor Jobcenteret, hvor sagsbehandlingen hidtil har ligget.

 

Det forventes, at der med udvidelsen af målgruppen vil være flere borgere, som visteres til at benytte forløbsprogrammet for lænde-ryg, men da det hidtidige indhold i programmet har været meget forskellligt fra, hvad der kræves i forhold til målgruppe og indhold, kan de hidtidige tal ikke sammenlignes med det forventede antal kommende borgere.

 

Kræft og palliation

Forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation foreskriver, at alle borgere, som lever med eller har haft kræft, er i målgruppen, hvorfor kvalitetsstandarden også her er ændret for målgruppen. Derudover er standarden opdateret, således at sagsbehandlingen fremover varetages af CSS, fremfor Jobcenteret, hvor sagsbehandlingen hidtil har ligget.

 

Med den ændrede målgruppe forventes det, at langt flere borgere over 65 år vil benytte sig af tilbuddet om kræftrehabilitering. Det skønnes for dette forløbsprogram, at antallet af borgere, der vil benytte tilbuddet, øges med 50% ift. det nuværende niveau. I 2017 benyttede 29 borgere tilbuddet.

 

Forløbsprogrammet omfatter både kræftrehabilitering og palliation. Den reviderede kvalitetsstandard beskriver ikke på nuværende tidspunkt den palliative del af forløbsprogrammet, da den koordinerede palliative indsats er under tilrettelæggelse. Borgere med behov for palliation har mulighed for at blive visteret til pallierende indsatser fra hjemmesygeplejen. Det forventes, at den koordinerede palliative indsats vil være tilrettelagt ultimo 2018 og blive indskrevet i kvailitetsstandarden, som derefter forelægges til politisk godkendelse igen.

  

Udgifterne til gennemførelse af opgaverne i de 2 forløbsprogrammer er beregnet.

 

På baggrund heraf bedes Ældrerådet at afgive høringssvar til Ældre, Social og Sundhed vedrørende de opdaterede kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag.

 


Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 119 og 205, LBK nr. 1188 af 24/09/2016.

 


Økonomi

Regionen og kommunerne har fået bevilget midler til gennemførelse af forløbsprogrammerne via diverse nationale puljer/bevillinger, bl.a. satspuljen m.fl. Kommunen har fået overført et samlet beløb til gennemførelse af alle forløbsprogrammerne.

I forhold til udførelse af alle opgaverne til hele målgruppen i forløbsprogrammet for lænde-ryg er det beregnet, at udgifterne vil beløbe sig til 407.518 kr. pr. år.

I forhold til udførelse af alle opgaverne til hele målgruppen i forløbsprogrammet for kræftrehabilitering er det beregnet, at udgifterne vil beløbe sig til 202.007 kr. pr. år. Den beregnede merudgift i forhold til det nuværende niveau udgør 71.825 kr. pr. år.

Midlerne til udførelse af forløbsprogrammerne afholdes via Puljen til Patientrettet Forebyggelse.

 


Beslutning

Ældrerådet kan gå ind for indstillingen, selvom der er nogen uklarhed om omfanget.

Bilag

10. Den nationale Demenshandlingsplan og Demensvenligt Nordsjælland

Sagsnummer: 29.00.00-P20-2-18


Resume

Ældrerådet får sagen til orientering om et tværkommunalt samarbejde i Nordsjælland om Den nationale demenshandlingsplan og Demensvenligt Nordsjælland.


Sagsfremstilling

Den nationale demenshandlingsplan
For at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, har regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgået en politisk aftale den 15. december 2016. Aftaleparterne er enige om udmøntning af de 470 mio. kr., som parterne afsatte i 2015 til en ny national demenshandlingsplan. Pengene bevilliges fortrinsvis via puljer, som de enkelte kommuner har mulighed for at søge.


Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

De tre mål indebærer, at:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose.
 • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2015

 

De tre mål understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. Flere af områderne er støttet af puljer til konkrete indsatser på demensområdet:

 

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3. Støtte til mennesker med demens og pårørende

4. Demensvenlige boliger og samfund

5. Øget videns- og kompetenceniveau

 

Et af de tre mål i Den Nationale Demenshandlingsplan er, at Danmark får 98 demensvenlige kommuner, som understøttes af initiativ om etablering og udvikling af demensvenlige samfund, hvilket blandt andet indebærer etablering af nye tilbud samt kvalificering af allerede etablerede tilbud.

 

I Gribskov Kommune er der allerede etableret udviklingstiltag til understøttelse af, at Gribskov Kommune på sigt kan opfylde kriterierne for at kalde sig demensvenlig kommune. Der er bl.a. sket kompetenceudvikling på plejecentrene, fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin, udvikling af fælles faglig tilgang samt etableret Holbohave, som er et tilbud, der støtter op om borgere med demens og deres pårørende.

Derudover er Gribskov Kommune indgået i samarbejde med de andre 7 kommuner i Nordklyngen, som arbejder sammen om initiativer, der understøtter den nationale demenshandlingsplan, og som understøtter ønsket om et demensvenligt samfund i hele Nordsjælland. Kommunerne samarbejder om at få skabt overblik over initiativerne i den nationale demenshandlingsplan. Samarbejdet skal afdække fælles tværkommunale handlemuligheder og udarbejde forslag til konkrete indsatser, hvor det giver mening at samarbejde på tværs af kommunegrænser.

De 8 kommuner har udarbejdet et fælles notat som er vedhæftet i bilag.

 

De 8 kommuner i Nordklyngen har forskellige lokale tilbud og serviceniveauer. Men fælles for dem alle er, at den nationale demenshandlingsplan og forløbsprogrammet kræver nye tilbud, nye handlinger og nye kompetencer.

 

Demensvenligt Nordsjælland

De 8 kommuner har indgået samarbejde omkring flere puljeansøgninger. Samarbejdet er båret af de forskellige muligheder og situationer, som kommunerne aktuelt er i, og det er ikke alle kommuner, der indgår i alle projekter eller samtlige dele af projekterne.

 

Et af de tværkommunale samarbejder er projektet "Demensvenligt Nordsjælland".  Her deltager Gribskov Kommune i et 2-årigt tværkommunalt puljeprojekt, hvor omdrejningspunktet er at skabe viden på tværs i samfundet og at arbejde hen imod, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. Målet er at skabe et demensvenligt samfund på tværs af kommuner, samt at forebygge isolation, ensomhed og tabuisering.

 

Projekt 'Demensvenligt Nordsjælland - gennem viden og relationer'

Projektet ”Demensvenligt Nordsjælland - gennem viden og relationer” skal gennem bredt forankrede oplysningskampagner, målrettede oplysningsaktiviteter og inkluderende fællesskaber på tværs af kommuner skabe viden, handlekompetencer og relationer i lokalsamfundene. Initaitivet har til formål, at virksomheder, idrætsforeninger og andre, der møder borgere med demens, skal have større kendskab til sygdommen og dens følger. Projektet samarbejder med de eksisterende Frivillighedscentre i Nordsjælland og løber over 2 år. I Gribskov Kommune er der løbende tæt samarbejde mellem Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent, demenskoordinatorerne og Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted om projektets lokale aktiviteter.

 

I Gribskov Kommune vil der i forbindelse med dette projekt bl.a. fokuseres på aktiviteter målrettet borgere med demens og deres pårørende, oplysningskampagner samt vidensdeling til lokalsamfundet. F.eks. planlægges undervisning i virksomheder og idrætsforeninger samt undervisning til pårørende og middage for borgere med pårørende og deres ægtefæller.

De første aktiviteter i projektet vil starte op i efteråret 2018. 


Administrationen indstiller til Ældrerådet,

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og vil gerne deltage konstruktivt i projektet.

Bilag

11. Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave

Sagsnummer: 27.00.00-G00-75-18


Resume

Ældrerådet får sagen til beslutning mhp. at afgive høringssvar vedr. justering af udvidet åbningstid på Holbohave.


Administrationen indstiller til Ældrerådet,
 1.  at fastholde udvidet åbningstid på Holbohave hver onsdag kl. 15.00 -21.00. Herunder særlig satsning på fællesarrangementer for både borgere i målgruppen og deres pårørende én onsdag aften pr. måned
 2. at sætte tilbud om udvidet åbningstid første lørdag i hver måned i bero foreløbig
 3. at ovenstående justering evalueres januar-marts 2019

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave, dagcenter for borgere med demens.
Formålet med udvidet åbningstid er at aflaste pårørende til borgere med en demenssygdom.  

På baggrund af beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget har der siden d.1. marts 2017 været tilbud om udvidet åbningstid på Holbohave:

 

 • Hver onsdag kl. 15.00 – 21.00
 • Den første lørdag i hver måned kl. 10.00 – 14.00.

 

Deltagelse i Holbohaves udvidede åbningstider kræver, at borgeren har en demensdiagnose og er visiteret i Gribskov Kommune. Deltagelse i selve tilbuddet om udvidet åbningstid kræver ikke visitation. Derimod er tilmelding nødvendig, således at udvidet åbningstid kun gennemføres, når der er et behov hos hhv. borgere i målgruppen eller deres pårørende.

 

Ældrerådet for sagen til høring, da der foreligger en ny evaluering af udvidet åbningstid for perioden marts 2017 til februar 2018.

 

Evaluering af udvidet åbningstid for perioden marts 2017 til februar 2018
Evalueringen omfatter:

 1. En optælling af hhv. antal dage, hvor udvidet åbningstid har været gennemført, samt antallet af deltagende borgere
 2. En spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til de 33 borgere, der er visiteret til Holbohave
 3. Kvalitative uddybende interviews med 2 pårørende
 4. To evalueringsmøder med Holbohaves ledelse og Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent med henblik på at indsamle erfaringer fra Holbohaves ledelse og personale omkring udvidet åbningstid samt idéer til mulige tiltag

 

Bemærk venligst, at evalueringen ikke omfatter borgere med demens eller pårørende til borgere med demens, der IKKE er visiteret til Holbohave.

 

Det anvendte spørgeskema samt det samlede resultat af besvarelserne af spørgeskemaet er vedhæftet i bilag.

 

Evalueringens resultater:

 

 1. Optællingen viser:
 • At der i perioden har været gennemført udvidet åbningstid på Holbohave 3 aftener på onsdage med 2 deltagende borgere hver gang. Alle borgerne har været visiteret til Holbohave.
 • At der i perioden har været afholdt 1 særarrangement om onsdagen i udvidet åbningstid for borgere, visiteret til Holbohave, og deres pårørende, hvor op mod 50 deltog
 • At der i perioden ikke har været gennemført udvidet åbningstid lørdag på grund af manglende tilmeldinger

 

 1. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet besvaret af 13 informanter ud af 33 pårørende og viser at:
 • 12 ud af 13 informanter er informerede om tilbud om udvidet åbningstid og kender fristerne for tilmelding
 • 1 ud af 13  informanter har behov for udvidet åbningstid onsdag og lørdag
 • 6 ud af 13 informanter har svaret, at de slet ikke har behov for udvidet åbningstid på Holbohave
 • 3 ud af 13 informanter forventer at få et behov for udvidet åbningstid onsdag og lørdag i fremtiden
 • 5 ud af 13 informanter giver i deres uddybende kommentarer udtryk for, at de er glade for muligheden for at kunne benytte udvidet åbningstid

 

 1. I de kvalitative interviews fortæller to pårørende, at deres behov for at blive aflastet bliver dækket gennem de hverdage, hvor deres pårørende med demens er på Holbohave i dagtimerne. Derudover finder de ikke, at deres pårørende med demens har overskud til at være på Holbohave mere end de dage, de er visiteret til. Imidlertid er de glade for tilbuddet om udvidet åbningstid og vil gerne benytte tilbuddet på længere sigt. De to pårørende roser fællessarrangementer på Holbohave og vil gerne deltage i flere.

 

 1. Borgernes manglende benyttelse af udvidet åbningstid lørdag bekræftes af Holbohaves ledelse og medarbejdere. Tilbuddet har aldrig været benyttet af borgere, der ikke er visiteret til Holbohave, skønt tilbud om udvidet åbningstid har været formidlet bredt.Derimod har Holbohave gode erfaringer med arrangementer for både borgere og pårørende såsom musik-café, høstfest med dansemusik samt møder for pårørende med undervisning. Ved disse fællesarrangementer er der generel stor tilslutning fra både pårørende og borgere. Der synes at være stor efterspørgsel blandt pårørende på sociale fællesaktiviteter med mulighed for at skabe netværk og tale med andre pårørende i samme situation. Derudover efterspørger de pårørende også undervisning.

 

Administrationens vurdering

På baggrund af ovenstående resultater samt drøftelser med Holbohaves ledelse og Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent, vurderes det, at tilbud om udvidet åbningstid foreløbig bør fastholdes efter udtrykt ønske fra de pårørende.

 

Dog er der behov for en justering og en mere fokuseret indsats. Administrationen vurderer, at kendskab og tryghed ved Holbohave og Holbohaves medarbejdere blandt pårørende er vigtigt for, at tilbuddet bliver benyttet af borgere, der eksempelvis er visiteret til andre demensdagcentre i Gribskov Kommune. Dette kan med fordel ske via løbende fællesarrangementer for både borgere og pårørende, der har vist sig at have stor interesse og tilslutning. De pårørende kan herigennem få indirekte aflastning ved at være sammen med sin ægtefælle, mor eller far med demens i trygge rammer, uden at skulle bekymre sig om, om denne vil udvise en adfærd, der kan vække opsigt. Administrationen vurderer, at særligt pårørende og borgere, der ikke er visiteret til Holbohave, via fællesarrangementerne, kan blive trygge ved Holbohave og Holbohaves personale og vil herefter lettere kunne benytte tilbud om udvidet åbningstid.

 

Ved fællesarrangementerne er der desuden mulighed for at kombinere sociale aktiviteter med undervisning af pårørende, hvor de kan få sparring, viden om deres muligheder og redskaber til at mestre hverdagen. Undervisning kan på skift varetages af hhv. Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent, demenskoordinatorer og Holbohaves ledelse. Imidlertid bør indsatsen i første omgang fokuseres omkring at øge tilgangen til udvidet åbningstid onsdag aften, herunder planlægning og formidling af fællesarrangementer en onsdag om måneden. Herigennem kan tilbud om udvidet åbningstid for borgere på månedens øvrige onsdage samt første lørdag i hver måned formidles og få flere borgere til at benytte tilbuddet om udvidet åbningstid.

 

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående, anbefaler administrationen:

 • At den nuværende udvidede åbningstid hver onsdag kl. 15.00- 21.00 fastholdes, dog med fokus på at styrke formidling af tilbuddet til borgere tilknyttet andre demensdagcentre i Gribskov Kommune
 • At der på én onsdag om måneden afholdes et særarrangement for både borgere indenfor målgruppen og deres pårørende. Der kan laves et årshjul, så pårørende i god tid kan orientere sig i datoer og indhold.Tilmelding til fællesarrangementer er nødvendig, som det også gælder borgernes deltagelse i udvidet åbningstid de øvrige onsdage samt lørdag.
 • At tilbud om uvidet åbningstid om lørdagen sættes på pause, indtil justeringen i tilbuddet om udvidet åbningstid om onsdagen er kommet godt i gang, og/eller der opstår behov fra borgere eller pårørende for udvidet åbningstid om lørdagen.
 • At ovenstående afprøves i en periode på 8-10 måneder inklusive opstart, efterfulgt af en evaluering i januar-marts 2019, hvor resultatet fremlægges for det politiske fagudvalg i april 2019
 • At der i hele prøveperioden gennemføres løbende opfølgning på status for udvidet åbningstid på alle driftsmøder på Holbohave.

 


Lovgrundlag

Lov om Social Service ,LBK nr 102 af 29/01/2018, §81

 


Økonomi

 Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.


Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet foreslår at der gøres en større indsats for at orientere om onsdagstilbudet.

Bilag

12. Reaktive tilsyn 2017

Sagsnummer: 29.18.00-G00-194-18


Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i efteråret 2017 såkaldte reaktive tilsyn hos Attendo Helsinge, Attendo Græsted , Attendo Gilleleje og Center for Midlertidigt Ophold Toftebo.

I dette dagsordenspunkt præsenteres Ældrerådet for de væsentligste konklusioner fra Styrelsens tilsynsbesøg.

 

De 4 tilsynsrapporter og påbuddet er vedhæftet som bilag.


Sagsfremstilling

Baggrund

Center for Social og Sundhed kontaktede den 29. juni 2017 Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en bekymring for patientsikkerheden hos hjemmesygeplejen hos Attendo Helsinge. Bekymringen var blandt andet opstået på grund af 2 specifikke borgersager, hvor alvorlige hændelser havde givet anledning til påbud fra Center for Social og Sundhed til Attendo Helsinge.

 

Udover de planlagte, tematiserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører regelmæssigt, har Styrelsen tillige mulighed for at gennemføre et såkaldt reaktivt tilsyn med alle pleje- og behandlingsenheder. Det reaktive tilsyn indebærer, at Styrelsen foretager aktiv kontrol i form af f.eks. tilsynsbesøg eller anden undersøgelse, hvis styrelsen får kendskab til eller mistanke om overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, der indebærer farer for patientsikkerheden. Reaktive tilsyn gennemføres f.eks. på baggrund af bekymringshenvendelser, ligsynssager, klagesager eller medieomtale. Hvis det findes nødvendigt på baggrund af det reaktive tilsyn, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud, hvori der stilles sundhedsmæssige krav, eller Styrelsen kan stille krav om midlertidig hel eller delvis lukning af den pågældende enhed.

 

På baggrund af henvendelsen fra Center for Social og Sundhed og gennemgang af en del tilsendt materiale besluttede Styrelsen for Patientsikkerhed at gennemføre reaktivt tilsyn hos Attendo Helsinge d. 12. september 2017.

Styrelsen ville fokusere særligt på områderne "patientforløb og journalføring" samt "kompetencer og ansvars- og opgavefordeling".

 

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede efter tilsynet hos Attendo Helsinge, at de ligeledes ønskede at genemføre reaktive tilsyn hos de 2 øvrige Attendo afdelinger i henholdsvis Græsted og Gilleleje samt på Center for Midlertidigt Ophold, Toftebo. Baggrunden for at udvælge Toftebo var, at kommunens akutfunktion har til huse her.

Alle 3 tilsyn blev gennemført d. 31. oktober 2017.

 

Vurderingen ved tilsynet

Ved tilsynet vurderer Styrelsen patientsikkerheden, og enheden "placeres" på baggrund af resultaterne af tilsynet i en af følgende kategorier:

Kategori 0:    Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Kategori 2:    Større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Kategori 3:    Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Alt efter hvilken kategori enheden bedømmes at være i på baggrund af fundene i tilsynet, kan Styrelsen bede om handleplaner for de enkelte problemområder (kategori 1), eller give påbud/forbud (kategori 2 og 3). Ved placering i kategori 1-3 følger Styrelsen op inden for relativt kort tid.

 

Tilsynet hos Attendo Helsinge

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Attendo Helsinge på baggrund af tilsynet var i:

 • Kategori 2:    Større problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har i vurderingen lagt vægt på omfanget af uopfyldte målepunkter, samt på at der var gennemgående fejl og mangler i stikprøverne. Desuden var den sundhedsfaglige dokumentation meget mangelfuld og præget af manglende systematik, entydighed og overskuelighed. Der blev endvidere konstateret fejl og mangler i medicinhåndteringen, hvilket rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden.

 

Styrelsen har på denne baggrund d. 1. marts 2018 tildelt Attendo Helsinge påbud om:

 • At sikre forsvarlig medicinhåndtering.
 • At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen.
 • At sikre implementering af sundhedsfaglige instrukser.

 Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

 

Center for Social og Sundheds opfølgning

Center for Social og Sundhed var tilstede ved tilsynet hos Attendo Helsinge d. 12. september 2017 og har derfor haft mulighed for at følge op på Styrelsens mundtlige tilbagemelding direkte efter tilsynet.

Attendo Helsinge har justeret de allerede igangværende handleplaner i relation til kommunens påbud, således at handleplanerne nu også indeholder de nødvendige tiltag til at rette op på Styrelsens krav.

Attendo Helsinge gennemfører egenkontrol på udvalgte områder, som fremsendes til Center for Social og Sundhed, og der afholdes møder om konkrete problemstillinger.

Desuden blev det den 22. februar 2018 offentliggjort, at Gribskov Kommune hjemtager hjemsygeplejen pr.1. maj 2018. 

 

Tilsynet hos Attendo Græsted

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Attendo Græsted på baggrund af tilsynet var i :

 • Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet hos Attendo Gilleleje

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Attendo Gilleleje på baggrund af tilsynet var i:

 • Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet på Center for Midlertidigt ophold, Toftebo

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Center for Midlertidigt ophold, Toftebo på baggrund af tilsynet skulle "placeres" i:

 • Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Center for Social og Sundheds opfølgning

Center for Social og Sundhed finder resultatet af de 3 tilsyn tilfredsstillende.

Tilsynsrapporterne vil blive drøftet på kommende driftsmøder, og det vurderes, at den vanlige faste kvalitetsopfølgning vil være tilstrækkelig for at sikre den nødvendige opfølgning,


Administrationen indstiller til Ældrerådet,

1. tage afrapporteringen af de reaktive tilsyn og opfølgningen herpå til efterretning.

 


Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

13. Bedre bemanding i plejen

Sagsnummer: 27.42.00-P20-1-18


Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder friplejecentre, til fordeling mellem kommunerne. Ældrerådet får sagen for at afgove høringssvar vedrørende Gribskov Kommunes anvendelse af puljemidlerne.


Administrationen indstiller til Ældrerådet,

1. at afgive høringssvar til forslagene om anvendelse af puljemidlerne til bedre bemanding i plejen som præsenteret i sagsfremstillingen.


Sagsfremstilling

Puljemidlerne - krav og anvendelse

Sundheds- og Ældreministeriet har i brev udsendt til kommunerne meddelt, at rammerne for kommunernes andel i puljemidler er, at:

 • Puljen skal anvendes til at sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder friplejeboliger.
 • De konkrete opgaver, som puljemidlerne ønskes anvendt til, skal specificeres og beskrives i en redegørelse til ministeriet.
 • Alle kommunens leverandører af pleje skal have adgang til midler fra puljen indenfor de opgaver, kommunen ønsker at anvende puljemidlerne til.
 • Puljemidlerne skal anvendes til opgaver, som ligger udover de opgaver, der allerede er budgetlagt.  

 

Der var frist for ansøgning til puljen den 1. april 2018, hvorfor administrationen, for at overholde ansøgningsfristen, har udarbejdet forslag til anvendelse af puljemidlerne. Forslaget til anvendelse af puljemidlerne er sket ud fra en vurdering af hvilke opgaver, det giver mest mening, at målrette puljemidlerne til. Vurderingen er bl.a. baseret på de erfaringer, som administrationen har med hjemmeplejens og plejecentrenes anmodninger om ekstra ydelser til at håndtere konkrete opgaver. Hvis der er politisk ønske herom, kan indholdet i opgaverne ændres, men det vil dels betyde, at der skal indsendes en fornyet redegørelse til ministeriet og dels, at kommunen kommer senere igang med anvendelse af midlerne i 2018. Puljen fortsætter med nye midler i 2019, 2020 og 2021, hvorfor udvalget i efteråret 2018 skal godkende anvendelsen af midlerne til konkrete opgaver for 2019 og så fremdeles for de efterfølgende år. Fra og med 2022 tildeles puljemidlerne kommunerne som en del af bloktilskuddet. Redegørelsen, som er indsendt til ministeriet, er vedlagt som bilag.

 

Der er for 2018 ansøgt om puljemidler til følgende opgaver:

 • Bedre bemanding i hjemmeplejen

Gribskov Kommune ønsker at øge antallet af medarbejdere/arbejdstid i hjemmeplejen ved at indføre, at hjemmeplejen træner 2 x 20 minutter ugentligt med borgerne i eget hjem. Dette øger både arbejdstiden i hjemmeplejen og styrker træningsindsatsen hos de borgere, som er visiteret til rehabilitering via §83A. Det er social- og sundhedshjælpere, der fortrinsvis skal varetage træningsopgaven hos borgerne. Opgaven vil forventeligt medføre både opjustering i arbejdstid hos det personale, der ønsker det, og medføre ansættelse af yderligere personale. Grundet Gribskov Kommunes struktur på hjemmeplejeområdet, med varetagelse af hjemmeplejeopgaverne via private leverandører, er det op til den enkelte leverandør at håndtere enten opjustering i det allerede ansatte personales tid og/eller ansættelse af yderligere personale til opgaven. Opgaven vil blive fordelt mellem alle kommunens leverandører af hjemmepleje (2 private).      

 

 • Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Gribskov Kommune ønsker at øge tilstedeværelsen af personale på plejecentrene, herunder i friplejeboliger, ved at løse opgaven med fast vagt til beboere med demens på plejecentrene, når disse beboere er/bliver urolige m.v. Grundet den lavere personalebemanding på plejecentrene om aftenen og i nattetimerne søges der ofte midlertidigt fast vagt til håndtering af opgaver omkring især beboere med demens. Midlerne fordeles til de enkelte plejecentre og herunder friplejecentre efter antal beboere på hvert center og skal dække øget bemanding med særligt fokus på at varetage opgaven med fast vagt. Det er centrene selv, der vurderer, om de fra dag til dag har mest behov for at anvende de ekstra ressourcer til fast vagt og/eller løsning af øvrige opgaver, når/hvis der ikke er behov for fast vagt. Det forventes, at der både vil blive tale om øget arbejdstid for de medarbejdere, der måtte ønske dette og om ansættelse af yderligere medarbejdere. Derudover kan evt. overskydende bemanding i dagtimerne, som følge af mere personale i aften- og nattetimerne, anvendes til f.eks. øget tilstedeværelse sammen med beboerne i fællesrum og/eller ved måltiderne. Dette planlægges i dialog med centerlederne på de enkelte plejecentre.

 

Der er i kravene til puljen fra ministeriets side lagt vægt på, at midlerne både skal anvendes til at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske dette samt til ansættelse af yderligere medarbejdere, hvis der ikke kan opjusteres tilstrækkeligt med eksisterende personale, der ønsker at gå op i tid. Administrationen forventer, at beløbet anvendes nogenlunde ligeligt mellem opjustering af allerede ansat personales arbejdstid og ansættelse af yderligere personale til at løse de nye opgaver.


Lovgrundlag

BEK. nr. 174 af 5. marts 2018 vedr. Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.


Økonomi

Midlerne i puljen fordeles til kommunerne iht fordelingsnøglen efter befolkningstal. Gribskov Kommune forventes at modtage 4.512.000 kr. fra puljen i 2018. Puljemidlerne er foreløbig afsat i Finansloven fra og med 2018 til og med 2021. Fra og med 2022 overgår puljen til fordeling mellem kommunerne sammen med det øvrige bloktilskud. For 2018 til og med 2021 skal der årligt ansøges om puljemidlerne ved indsendelse af redegørelse for anvendelse af midlerne hvert år. Der skal tillige afrapporteres til ministeriet om anvendelse af midlerne hvert forår for det foregående år, ligesom der skal aflægges revisorgodkendt regnskab.


Beslutning

Ældrerådet kan kun være tilfreds med, at der er flere midler til ældreplejen og at de anvendes til flere varme hænder.

Bilag

14. Ny Servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen

Sagsnummer: 29.18.00-A00-4-18


Resume

Ældrerådet får sagen vedrørende ny servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen, for at afgive høringssvar til Ældre, Social og Sundhed.


Administrationen indstiller til Ældrerådet,

1. at afgive høringssvar til Ældre, Social og Sundhed vedrørende nye servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Der er flere årsager til, at det har været nødvendigt at udarbejde en ny servicebeskrivelse med tilhørende kvalitetsstandarder for hjemmesygeplejen:

 •  Ved udvalgsmøde den 5. februar d.å. blev det besluttet at lade driften af hjemmesygepleje til borgere i eget hjem overgå til den kommunale leverandør, PlejeGribskov pr. 1. maj 2018. Hjemmesygeplejen bliver herved adskilt fra hjemmeplejen. Den eksisterende servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen er en integreret del af servicebeskrivelsen "Borgere i eget hjem uden for plejecenterr". Med den forestående organisatoriske adskillelse af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er der opstået et behov for en selvstændig servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen.
 • I lighed med de øvrige danske kommuner er Gribskov Kommune forpligtet til at indføre en ny dokumentationsmetode, Fællessprog III, på områderne for hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning. Metoden omfatter et sæt af fastlagte sygeplejeindsatser. Dette betyder, at kommunen ikke fremover kan anvende de eksisterende indsatser og de kvalitetsstandarder, der er knyttet til disse.
 • I servicebeskrivelserne "Borgere på plejecentre" og "Borgere på midlertidigt ophold" er sygeplejen ligeledes en integreret del af plejen og beskrevet efter gammel dokumentationsmetode. Den nye Servicebeskrivelse for hjemmesygepleje vil derfor også blive gældende for sygeplejen på plejecentre og på center for midlertidigt ophold. Dette for at tilgodese anvendelse af de nye fastlagte sygeplejeindsatser efter Fællessprog III.
 • Fælllessprog III (FSIII) forventes fuldt implementeret i kommunen inden udgangen af 2018. Implementeringen påbegyndes sidst i april på kommunens plejecentre. Implementeringen af FSIII i den udekørende hjemmesygepleje vil tidligst ske i august, så hjemmesygeplejen vil i en periode kun anvende den nye servicebekrivelse delvist, blandt andet vil man anvende det katalog over sygeplejefaglige indsatser, som vi kender i dag, indtil overgangen til FSIII.

 

Sagens forhold

Servicebeskrivelsen for hjemmesygepleje er gældende for sygepleje, der udføres i borgers eget hjem, på plejecentre og center for midlertidigt ophold.

 

Store dele af servicebekrivelsen genbruger tekst fra de oprindelige servicebeskrivelser, der blev godkendt i 2013. Det gælder i særdeleshed de afsnit, der omhandler visioner og strategi, medarbejdernes uddannelse og kompetencer, patientsikkerhed, kvalitetsopfølgning samt samarbejde og kommunikation mellem Gribskov Kommune og leverandør.

 

Servicebeskrivelsen adskiller sig dog fra de tidligere servicebeskrivelser på følgende områder:

 • Servicebeskrivelsen omfatter udelukkende hjemmesygeplejen
 • Der er en meget klar opdeling mellem dokumentets Del 1 og 2. Det er tanken, at det herved bliver lettere at bruge især Del 2, som et opslagsværk, hvor man eksempelvis hurtigt kan orientere sig om indholdet af en specifik indsats
  • Del 1 indeholder de overordnede visioner, krav og forventninger til samarbejdsparter på området
  • Del 2 er det egentlige indsatskatalog, hvor de indsatser, der kan visiteres til, er beskrevet sammen med den kvalitetsstandard, der knytter sig til den konkrete indsats
 • Da den udekørende hjemmesygepleje organisatorisk bliver en selvstændig enhed, er forventninger til samarbejdet med andre aktører på sundhedsområdet, herunder hjemmeplejen, blevet præciseret.
 • FSIII-metoden omfatter specifikke anvisninger ift. dokumentation af pleje og sygepleje. Krav til dokumentation er derfor beskrevet relativt detaljeret
 • En væsentlig ændring ift. tidligere servicebeskrivelser er visitationsprocessen og "visitationsretten".
  • Visitationsprocessen: FSIII er, udover at være en dokumentationsmetode, også en procesmodel, og det har derfor været nødvendigt at ændre de afsnit, der omhandler sagsbehandlingen
  • "Visitationsretten": Hvor Gribskov Kommune i dag har en central visitation på både hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet, vil leverandøren af hjemmesygepleje fremover selv kunne visitere til ydelser på kendte borgere. Hjemmesygeplejen bliver således delvist selvvisiterende. De ydelser, der visiteres af hjemmesygeplejen, vil, ved ønske om forlængelse, blive vurderet af Visitationen, der således bevarer en vis grad af indsigt med ydelsesforbruget. Modellen forventes evalueret i slutningen af 2018
 • Ift. medarbejdernes kompetence er det, som noget nyt, beskrevet, hvilke tværgående og mere specifikke kliniske sygeplejefaglige kompetencer, hjemmesygeplejen skal råde over, eksempelvis sårpleje, palliation eller dokumentation
 • Forudsætninger for videredelegering af sygeplejefaglige opgaver er indskrevet i både Del 1 og 2 af den nye Servicebeskrivelse, blandt andet ved en tydelig kobling til den instrukssamling, "Sygeplejeinstrukser og delegation", som kommunens praksiskonsulent har udarbejdet

 

Hele den nye servicebeskrivelse er udarbejdet i et tæt samarbejde med den fremtidige leverandør af hjemmesygepleje, PlejeGribskov, og repræsentanter for Visitationen. 


Lovgrundlag

Vejledning om hjemmesygepleje VEJ nr.102 11/12/2006

Bekendtgørelse om hjemmesygepleje BEK nr 1601 af 21/12/2007

Sundhedsloven LBK nr 191 af 28/02/2018


Økonomi

Økonomien vil blive behandlet i et senere selvstændigt dagsordenspunkt.


Beslutning

Ældrerådet tager servicebeskrivelsen til efterretning

 Ældrerådet finder det positivt, at der er strammet op på visitationsprocessen.

Ældrerådet anbefaler desuden, at servicebeskrivelsen suppleres med en kort og letforståelig beskrivelse af, hvorledes borgeren skal forholde sig ved behov for akut hjælp. Dvs. hvordan kontakter borgeren den kommunale akutfunktion?

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen