Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Torsdag den 26-04-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

116. Orangeri, disp fra bevarende lokalplan

Sagsnummer: 02.34.02-G01-435-17


Resume

Ejer af Bybakken 19, Annisse, Helsinge, ønsker at opføre 20 m2 'orangeri'/fritliggende udestue. Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan, som i delområdet stiller krav til facadematerialer. Opførelsen kræver dispensation fra lokalplan.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. at der gives dispensation fra lokalplan til opførelse af orangeri


Sagsfremstilling

Rådgiver har på vegne af ejer af Bybakken 19, ansøgt om opførelse af 20 m2 fritliggende orangeri/ en uopvarmet udestue.

Orangeriet ønskes opført med facader primært i glas (sprossede vinduespartier) stående på en muret brystningsmur, som laves med samme udseende som hovedhuset, dvs. murede teglstensvægge. Ansøger oplyser, at det stilmæssigt og arkitektonisk er søgt at få til at passe til huset. Orangeriet ønskes opført som en fritliggende bygning i havens ene hjørne.

 

Projektet er ikke i overensstemmelse med bevarende lokalplan og kan derfor ikke gennemføres uden dispensation.

 

Forhold til lokalplan

Ejendommen er omfattet af lokalplan 69,99,"Bevarende lokalplan for Gl. Annisse", 2001. Ejendommen er beliggende i planens delområde B3, 'nyere boligområde med parcelhuskarakter'.

Orangeriet der ønskes opført er i strid med lokalplanens § 8.14, der omhandler bygningsmaterialer på sekundære bygninger og tilbygninger:

Ydervægge på skure, garager, tilbygninger, udhuse m.v. skal udføres med karakter som ejendommens hovedhus, eller i let trækonstruktion med udvendig bræddebeklædning, behandlet i jord-, sandfarver eller sort.

  

Naboorientering

Ansøgningen har været sendt i naboorientering til henholdsvis naboer, Grundejerforening Arresøgrundene, Annisse Lokalråd, Annisse Borger- og grundejerforening.

Administrationen har alene modtaget en indsigelse fra Annisse Lokalråd. Der er ikke kommet yderligere bemærkninger- eller indsigelser fra andre hørte parter.

 

Annisse Lokalråd har følgende konkrete bemærkninger i deres indsigelse:

Det ønskes som udgangspunkt at lokalplanens bevarende bestemmelser skal overholdes, så området B3 opretholder sin oprindelige homogene karakter af parcelhuskarakter fra 60'erne.

Endvidere at glas som bygningsmateriale ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for tilbygninger, udhuse, garager og vil være med til at give et afvigende udtryk for områdets udhuse.

Det påpges også at orangeriet har referece til 'klassisk engelsk havestil' og derfor vil kunne skabe præcedens for området.

Lokalrådet nævner desuden, at de detaljerede regler for bebyggelsens ydre fremtræden i lokalplanen er fastsat netop med henblik på, at fastholde et særligt bygningsudformning, og et klart 60'er parcelhusudtryk i området B3. 

 

Det fulde høringssvar er vedhæftet.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen har i forbindelse med ansøgningen været på besigtigelse i området B3, som er et større parcelhuskvarter opført i meget blandede stilarter. Det vurderes ikke at kvarteret alene har et udtryk af 60'er karakter. Der blev observeret mange og flere moderne og arkitektoniske bygningsudtryk, både nyere tilbygninger og ombygninger samt større glaspartier i mange huse.

I området blev der observeret 2 almindelige glasdrivhuse som var synlige fra vej. Øvrige sekundære bygninger, carport/udhuse, som var mulige at se, var opført jf.lokalplanens bestemmelser.

 

Det ansøgte orangeri/udestue skal betragtes som tilbygning til eksisterende hovedhus, og i den konkrete sag en fritliggende tilbygning. Det er dermed ikke en sekundær bygning som eksempelvis udhus/carport.

 

Orangeriet har et klassisk udtryk både med hensyn til brystningsmuren, de sprossede vinduespartier samt udformningen med mindre karnap.

Det vurderes, at projektet ønskes udført under stor respekt for æstetik, gode materialer og tilpasset hovedhuset. Det vurderes endvidere, at orangeriet kan opføres uden at virke fremmed for området, der som nævnt, er af meget blandede stilarter og karakterer de fleste huse imellem.

 

Havde udestuen været ansøgt som en direkte tilbygning til hovedhuset vurderes det, at tilbygningen arkitektonisk vil vise, at der var tale om en udestue, men med respekt for det eksisterende hus,

Det vurderes derfor også, at bygningen ikke strider med principperene i lokalplanen, der beskriver området som er udlagt i 60'erne til nyere helårsbeboelse. Området er i planen den mindst restriktive del af lokalplanens tre delområder.

 

Orangeriet ønskes opført som en fritliggende bygning i havens ene hjørne, omkranset af hæk og mod vej og Arresø. Orangeriet vil således ikke give indbliks- og/eller skyggegener for omkringboende. Bygningen vil kunne ses fra vej, men på grund af lavereliggende vejkote kontra ejendommen, vil det primært være den øverste del, der vil være synlig udefra matriklen.

 

Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering af sagsdokumenter samt med besigtigelse af området, at der gives dispensation fra lokalplanen til opførelse af udestuen/orangeriet. 

Ifølge planlovens §19 kan Byrådet meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

 

 


Lovgrundlag

Lokalplan 69.99, Bevarende lokalplan for Gl. Annisse, 2001.

Planloven, § 19 og § 20.


Høringsperiode og høringsparter

To perioder da begge er gældende:

 

1. Høringsperiode fra den 19.03.2018 til den 05.04.2018 til modtagere via mail:

Grundejerforening Arresøgrundene

Annisse Lokalråd

Annisse Borger- og grundejerforening

 

2. Høringsperiode fra den 05.04.til den 19.04.2018 til modtagere via digital post. Skyldes i fejl SBSYS-system vedr. digital post:

Ansøger

Naboer til ejendom

 

 


Beslutning

1 sagen udsættes med henblik på besigtigelse

 

Jannich Petersen og Allan Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Bilag

117. Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Gilleleje havn

Sagsnummer: 01.00.00-P20-2-18


Resume

Udvikling By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen foreslår, at Gribskov Kommune søger miljø- og fødevareministeren om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på et nærmere afgrænset areal vest for Gilleleje Havn.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet :

1. at kommunen sender ansøgning til miljø- og fødevareministeren om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på det afgrænsede areal ved Gilleleje Havn.


Sagsfremstilling

Langs med kysterne er der fastlagt en strandbeskyttelseslinje, som omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden. Strandbeskyttelseslinjen er dog fastlagt konkret på de enkelte matrikler, og den er nogle steder væsentligt mindre end 300 meter.

Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet. Man må fx ikke opføre bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke areal eller ændre på terrænet.

Kystdirektoratet administrerer strandbeskyttelseslinjen og kan give dispensationer.

 

I forbindelse med at naturbeskyttelsesloven blev ændret i juni 2017, fik kommunerne mulighed for at søge miljø- og fødevareministeren om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på havnearealer eller på arealer mellem havnen og byen, der kan være med til at binde havn og by bedre sammen.

 

Fristen for at søge om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen er den 1. juni 2018. Kommunerne skal her én gang for alle tage stilling til på hvilke arealer, strandbeskyttelseslinjen ønskes ophævet. Administrationen vurderer, at det i Gribskov Kommune alene vil være muligt at søge om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen omkring havnen i Gilleleje.

 

Administrationen foreslår, at kommunen søger om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på et mindre areal lige vest for Gilleleje Havn. På kortet herunder er strandbeskyttelseslinjen ved Gilleleje Havn markeret med blå skravering og det område hvor strandbeskytteleslinjen foreslås ophævet er markeret med rød afgrænsning. De afgrænsede matrikler ejes af henholdvis Selskabet Gilleleje Strandbakker, Gilleleje Havnelaug og Gribskov Kommune. En ophævelse giver mulighed for udvikling ud i fremtiden, men indebærer ingen pligt til at gøre brug af muligheden.

 

 

 

I følge bemærkningerne til lovforslaget vil kriterierne for at imødekomme en ansøgning om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen blandt andet være "baseret på en samlet vurdering af de landskabelige og naturmæssige forhold på stedet og de eksisterende, konkrete bebyggelsesforhold på havnen og på kysten set i forhold til havnens karakter og afstand mellem byen og havnen."
Det fremgår endvidere ”
at hvor der er tale om større havne eller havne med væsentlig eksisterende bebyggelse, vil strandbeskyttelseslinjen som udgangspunkt kunne ophæves. Hvor der er tale om arealer, der ligger som en bræmme mellem byen og havnen, vil en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen forudsætte, at der dog landskabeligt er en vis sammenhæng mellem byen og havnen, som skaber mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen”. Der vil ikke kunne søges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på de åbne kyststrækninger.

 

Administrationen vurderer derfor at det kan være en udfordring for at få ophævet strandbeskyttelseslinjen, at araelet - hvor strandbeskyttelseslinjen ansøges om ophævnet - ligger på vestsiden af Gilleleje Havn og ikke mellem byen og havnen, hvis loven bliver tolket ordret. Kystdirektoratet har oplyst, at de bruger bemærkningerne til lovforslaget i sagsbehandlingen, men at der vil blive taget konkret stilling til en ansøgning. På den baggrund anbefaler administrationen, at der søges om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på det afgrænsede areal.

 

 


Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse 934 af 27. juni 2017, § 69, stk. 3.


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune


Beslutning

1. anbefalingen tiltrådt

 

Jannich Petersen og Allan Nielsen deltog ikke i sagens behandling

118. Forslag til nyt plangrundlag for udvidelse af Gilleleje Renseanlæg - igangsættelse

Sagsnummer: 02.00.10-G01-16-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag, der muliggør udvidelse af Gilleleje Renseanlæg. Parallelt med dette punkt, forelægges Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget et separat punkt på dagsordenen til beslutning i Byrådet om salg af areal til GribVand til formålet. (se separat punkt på den lukkede del af dagsordenen)


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
  1. at igangsætte udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Gilleleje Renseanlæg.

 


Sagsfremstilling

GribVand ansøger om at kunne udvide Gilleleje Renseanlæg med et indløbsbygværk. Renseanlægget er lokaliseret på Idrætsvej 8, 3250 Gilleleje, syd for Gilbjergskolen.

 

Indløbsbygværket er første led i en større ombygning af Gilleleje Renseanlæg, for at kunne rense spildevand fra Græsted, Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg. Ombygningen indebærer nyt indløbsbygværk og derefter udbygning af selve proceskapaciteten i form af nye procestanke.

 

GribVand opstiller tre mulige løsninger i forhold til placering:

 

 

 

A -  Udvidelse af det eksisterende areal mod nord. I alt ca. 800 m2. Placeringen er velegnet for ansøger, da placeringen ligger tæt på renseanlæggets indløbsledninger og tæt på den brønd, hvor det behandlede spildevand fra indløbsbygværket skal sendes ind i selve renseanlægget. Området er i dag belagt med asfalt, da det i sin tid har været anlagt som skateboardbane. Faciliteterne er dog rykket til Remisen i Gilleleje og ungdomsklubben i Helsinge, hvorfor arealet ikke anvendes i dag.

 

B - Udvidelse mod øst på arealet mellem renseanlægget og den nordsydgående sti. I alt 1250 m2. Området ligger imellem indkørslen til renseanlægget og Idrætsvej, og anvendes ikke i dag, men fremstår nærmere som et 'restareal'.

 

C - Indenfor eksisterende areal.

 

Teknisk prioriterer GribVand placering A og B lige højt, og nævner blot C som en teoretisk mulighed, da det vil være en væsentlig dyrere løsning end de to første. Desuden er der vigtigt for GribVand, at kunne komme i gang snarest muligt, således at bygværket kan stå klar primo 2019.

 

Ansøgningen af 11.04.2018 er vedlagt som bilag.

 

Eksisterende forhold

Alle tre alternativer er ubebyggede.

 

Løsning A og B er begge ejet af kommunen, beliggende i byzone og er hhv. omfattet af Lokalplan 315.15 (dækker løsning A), der udpeger anvendelsen til undervisnings (skole, kursus, konference) og indendørs og udendørs idrætsanlæg med tilhørende lege faciliteter og opholdsarealer og Lokalplan15.8 (dækker løsning B) , der udpeger anvendelsen til idrætsformål med mulighed for transformerstation.

 

Løsning A er desuden omfattet af en brugsaftale med Gilleleje Boldklub.

 

Løsning C er beliggende i landzone indenfor GribVands eksisterende område og er ikke omfattet af lokalplan.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Valg af løsning afhænger af byrådets beslutning i det lukkede punkt på dagsordenen.

 

Administrationen vurderer, at projektet har en sådan karakter, at det uanset løsning forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag i form af lokalplan såvel som kommuneplantillæg med tilhørende miljøscreening og eventuel VVM anmeldelse. Desuden forudsættes det, at der kan opnås dispensation fra å-beskyttelseslinjen. Det vurderes, at dispensation bedst vil kunne opnås ved placering B og C, da det eksisterende anlæg 'skærmer' i forhold til åen.

 

Administrationen anbefaler, at planarbejdet igangsættes for det areal, som byrådet beslutter at sælge til formålet (se separat punkt på dagsordenen). I forbindelse med planarbejdet bør desuden lægges vægt på at sikre en afskærmning af renseanlægget, så det fremstår præsentabelt for omgivelserne. Desuden vil det blive fastlagt, om planområdet alene skal omfatte udvidelsen, eller om det kan være en fordel at udarbejde en samlet plan for hele renseanlægget.

 

Høringsperiode og plan for inddragelse vil blive forelagt til politisk beslutning i forbindelse med behandling af forslag til nyt plangrundlag.

 

Planforslag forventes at kunne forelægges politisk inden sommerferien, så planerne efter høringsperioden kan vedtages i løbet af efteråret.

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lokalplan 315.15 for skole og idrætsanlæg i Gilleleje

Lokalplan 15.8 for idrætsanlæg ved Nellerupgårdskolen

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Høringsperiode fastlægges i forbindelse med behandling af planforslaget.


Beslutning

1. tiltrådt

 

Jannich Petersen og Allan Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagen pga. inhabilitet

 

Bilag

119. Boligreguleringsloven

Sagsnummer: 03.00.00-A26-1-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet om hvorvidt Boligreguleringslovens kap. II - V fortsat skal være gældende i Gribskov kommune.

 

Den 28. april 2014 besluttede byrådet, at Boligreguleringsloven skulle være gældende uden tidsbegrænsning. Jf.§3 i Boligreguleringsloven skal byrådets beslutning bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på en måde, der er sædvanlig i kommunen. Dette er ved en fejl ikke sket, hvorfor sagen forelægges byrådet påny.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet :
  1. at Boligreguleringsloven Kapitel II - V skal være gældende i Gribskov Kommune uden tidsbegrænsning

Sagsfremstilling

Alle lejere i private boliglejemål i hele landet er omfattet af Lejeloven. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan beslutte, om reglerne i Boligreguleringsloven skal være gældende for private boliglejemål. Denne lov indeholder mere beskyttende regler for lejere end Lejeloven, især når det gælder huslejefastsættelse. Langt de fleste af landets kommuner har besluttet, at Boligreguleringslovens regler skal være gældende.

 

Kapitel II - V i Boligreguleringsloven i stikord

Kap. II - Huslejeregulering for beboelseslejligheder

Kap. III - Vedligeholdelse og opretning

Kap. III A - vedligeholdelseskonti i Grundejernes Investeringsfond

Kap. IV - Forbedringer

Kap. IV A - Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kap V - Huslejeregulering for enkeltværelser

Kap VI - Huslejenævn

Kap. VII - Benyttelse af boliger

 

Såfremt det besluttes, at reglerne i kap. II-V fortsat skal være gældende for Gribskov Kommune, vil hele kapitel VII være gældende jf. boligreguleringslovens § 2 stk. 1.

 

Der skal alene tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Boligreguleringslovens Kap. II-V skal være gældende for private boliglejemål i Gribskov Kommune. Alternativt er det alene Lejeloven, der regulerer de private boliglejemål.

 

Beslutter Byrådet at Boligreguleringslovens kapitel II - V skal være gældende, indrykker administrationen annonce i Statstidende, i UgePosten med øvrige informationer fra Gribskov Kommune samt offentliggør beslutningen på gribskov.dk.


Lovgrundlag

LBK nr. 810 af 01/07/2015 Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene


Økonomi

Indrykning af annonce i Statstidende kr. 225,- incl.moms.

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.


Beslutning

Sagen taget af dagsorden

120. Lukket punkt

121. Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen