Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Mandag den 23-04-2018 kl. 16:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

14. Godkendelse af indstilling fra borgmestre vedr FGU (Forberedende Grund Uddannelse)

Sagsnummer: 15.08.00-A00-2-18


Resume

Udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse skal forholde sig til beslutning fra borgmestermødet i Nordkommunerne den 23. april 2018 om FGU (Forberedende Grund Uddannelse) til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

 


Administrationen indstiller, at Udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse anbefaler økonomiudvalget og byrådet

1. at godkende indstillingen vedr. fremtidig struktur for FGU uddannelsen fra borgmestermøde i Nordkommunerne den 23 april 2018, der er som følger:

"Der er opbakning til model 2, hvor Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde model 2 A, mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm model 2B) udgør det andet dækningsområde.Institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør. Borgmestrene vil bede direktørerne fra de 2 dækningsområder om at sætte sig sammen hurtigst muligt, og udarbejde en tidsplan for den videre proces omkring etablering af FGU institutionerne"

 

 


Sagsfremstilling

 Baggrund

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grund Uddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU’en vil bestå af tre spor:

 

Almen grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

 

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne lægger op til, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

 

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Denne udgør udgør 358 kr. pr. uge for deltagere under 18 år mens skoleydelsen for deltagere, som er 18 år eller derover, udgør 621 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.440 kr. pr. uge for udeboende (2017 niveau).

 

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som mulig af tilbuddet.

 

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

 

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

Tilstrækkeligt elevgrundlag

Geografisk nærhed til de unge

Udgangspunkt i eksisterende bygninger

Sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø

Plads til alle tre spor af FGU

 

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommune(se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

 

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 . KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

 

Arbejdet i KKR Hovedstaden

KKR har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 ). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 4).

 

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

 

Samarbejdet mellem de Nordsjællandske kommuner

 

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

 

Borgmestrene i Nordkommunerne arbejder ud fra, at der skal være to dækningsområder. Der er fem kommuner, som er interesserede i at have en af de to mulige moderinstitutioner: Helsingør i det østlige område og Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund i det midtvestlige område og har på borgmestermødet i Nordkommunerne den 23.4 2018 besluttet følgende:

 

"Der er opbakning til model 2, hvor Gribskov Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød (Model 2A) udgør det ene dækningsområde mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (model 2B) udgør det andet dækningsområde.Institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

Borgmestrene vil bede direktørerne fra de 2 dækningsområder om at sætte sig sammen hurtigst muligt, og udarbejde en tidsplan for den videre proces omkring etablering af FGU institutionerne"

 

 

 Kommunerne arbejder med at sikre afklaring selv, uden at skulle involvere den opmand, som er udpeget af ministeriet.

 

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især ”grænsekommuner” som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

 

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige områder peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

Formand med erfaring fra selvejende institutioner

Ét medlem blandt de involverede kommuner

Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler

Ét medlem blandt de involverede VUC

 

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

 

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

Til udvalgets medlemmer er der lagt følgende bilag ved til orientering: 

 

Bilag 1: Beregning af fordeling af elever fra UVM

Bilag 2: Tidsplan for FGU

Bilag 3: Høringssvar fra KKR vedr FGU

Bilag 4: Høringssvar fra KL vedr FGU

Bilag 5 Notat om af FGU institutioner i Nordkommunerne 

 


Lovgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

 


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konskevenser


Beslutning

1. Tiltrådt

 

For stemte: A,V,Ø (3)

Undlod at stemme: C (1)

 

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen