Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 07-05-2018 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

114. Høringssvar til redegørelse af Råstofplan 2016

Sagsnummer: 01.09.10-P00-1-18


Resume

Region Hovedstaden har udarbejdet en redegørelse for revision af Råstofplan 2016. Administrationen har udarbejder et forslag til høringssvar for Gribskov Kommune.

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning overfor byrådet.

 

Sagen er udsendt som tillægsdagsorden til  Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2018 for at nå møde om nye interesseområde med Region Hovedstaden d.26 april og inarbejde det i høringssvar til regionen med høringsfrist d. 16 maj.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet:
  1. at godkende forslag til høringsvar fra Gribskov Kommune til redegørelse for revision af Råstofplan 2016

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt redegørelse til revision af Råstofplan 2016 i offentlig høring fra d. 21. marts 2018 til d. 16. maj 2018.

 

Redegørelsen er udsendt i høring forud for, at Regionsrådet den 21. august 2018 tager stilling til om Råstofplan 2016 skal revideres. Efter høringen tager Regionsrådet den 21. august 2018 stilling til om Råstofplan 2016 skal reviseres.

 

Den første af flere høringsperioder

I følge råstofloven skal regionen hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller en revision af planen. Vurderingen tager udgangspunkt i en redegørelse - en sådan der nu er i høring.

 

Hvis Regionsrådet beslutter, at der skal udarbejdes en ny råstofplan, skal Region Hovedstaden udarbejde et forslag til ny råstofplan. Udarbejdelsen af den nye råstofplan starter med, at der udarbejdes et debatoplæg, hvor der indkaldes forslag og ideer til den nye råstofplan. Debatoplægget skal indeholde en beskrivelse af status for området samt en række hovedspørgsmål. Debatoplægget bliver sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor det vil være muligt for kommunen at indesende forslag og ideer.

 

Herefter udarbejder Region Hovedstaden et forslag til ny råstofplan, hvor høringssvarene fra redegørelsen og debatoplægget indgår. Forslag til ny råstofplan skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, hvor der igen bliver mulighed for at komme med høringssvar. Hvis der i den nye råstofplan udpeges nye råstofgraveområder, skal der udarbejdes en miljøvurdering/miljøscreening af de nye områder, og i den forbindelse vil kommunen blive hørt som myndighed for relevante områder. Der bliver således flere muligheder for kommunen til at komme med høringssvar til regionens evt. nye udpegninger af områder til råstofindvinding

 

Redegørelsens indhold

Redegørelsen indeholder dels en status for råstofområdet og dels en beskrivelse af situationen på råstofforsyningsområdet, herunder en vurdering af, hvor meget råstof der forventes forbrugt i regionen inden for den 12-årige planperiode, og en vurdering af om der er behov for at udlægge nye råstofgraveområder.

 

Råstoindvindingsområder er i råstofplanen delt op i råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Råstofgraveområder er områder, hvor der er givet tilladelse til råstoifindvinding. Råstofinteresseområder er områder, hvor der forventes at være råstoffer i undergrunden, men hvor der er behov for nærmere undersøgelser for at vurdere om det reelt er rentablet og muligt at indvinde råstofferne.

I Gribskov kommune er der 11 råstofgraveområder og 3 interesseområder for råstofindvinding.

 

Udover udpegning af råstofgraveområder og -interesseområder indeholder råstofplanen en række retningslinjer. I redegørelsen foreslår regionen, at der indføres en bagatelgrænse for hvilke ansøgninger om råstofgravning uden for de udpegede graveområder, der skal forelægges Regionsrådet. Formålet er at give større mulighed for at give tilladelse til mindre udvidelser af råstofgrave. Desuden fremgår det, at regionen overvejer at indføre en retningslinje om rækkefølgeplanlægning i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding. Formålet er at forbedre muligheden for at de enkelte graveområder færdiggraves og efterbehandles hurtigere, så færrest muligt oplever langvarrige gener af udgravningen.

 

Forslag til høringssvar

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Gribskov Kommune til redegørelse for revision af råstofplanen.

Høringssvaret omhandler blandt andet bemærkninger til konkrete udpegninger af interesseområder for råstofindvinding. Det gælder særligt:

 

  • Interesseområde Helsinge, hvor et lokalplanlagt og byggemodnet byudviklingsområde ved Ammendrup samt et byudviklingområde for erhverv syd for Helsinge ligger indenfor interesseområdet. Kommunen opfordrer til at disse områder udgår af udpegningen.
  • Interesseområde Dronningmølle, der ligger lige op ad Ruslandsfredningen. Kommunen opfordrer til at interesseområdet udgår af udpegningen, så der tages hensyn til det værdifulde naturområde.
  • Interesseområde Nellerød ved Høbjerg Hegn, der indeholder dele af skovområdet Høbjerg Hegn, som har stor rekreativ betydning for Helsinge by og derfor ikke bør påvirkes af råstofgravning, revideres så der tages hensyn til fredskovudpegning og kommuneplaninteresser.

 

Høringssvaret indeholder desuden en opfordring til at inddrage kommunen tidligt i forbindelse med den fremtidige planlægning og udlægning af nye graveområder.

 

Administrationens  forslag til høringssvar er i sin helhed vedlagt som bilag til sagen.

 


Lovgrundlag

Lov om Råstoffer, lovbekendtgørelse 124 af 26. januar 2017


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Redgørelse til revision af råstofplan 2016 er i offentlig høring fra den 21. marts til den 16. maj 2018.


Beslutning

 

  1. Anbefalet at godkende forslag til høringssvar med følgende ændringer: Argumentation omkring interesseområde Dronningmølle (ved Rusland) skal styrkes, blandt andet skal Nationalparken Kongernes Nordsjælland nævnes eksplicit i argumentationen. Regionen skal opfordres til at rydde op i gamle tilladelser. Der skal gøres opmærksom på, at tidsfrist på 10 er en meget lang tid.

 

Økonomiudvalget beslutter, at administrationen skal udarbejde en ny udkast til høringssvar, som afspejler Økonomiudvalgets input, og at den nye udkast må eftersendes dagsorden til Byrådet.

 

Supplerende

Godkendt i forbindelse med godkendelse af dagsorden, at bilag til dette punkt, som blev udsendt med tillægsdagsorden til Økonomiudvalgets møde, skiftes ud til en version uden redaktionelle fejl i forbindelse med protokollen fra Økonomiudvalgets møde. Økonomiudvalget fik det korrekte bilag forelagt på mødet.

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen