Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 16-05-2018 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

24. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller
  1. at Handicaprådet godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 10 dage inden mødet.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning
  1. Godkendt.

25. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Trine Egetved (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Fraværende: Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd). Stedfortræderen Trine Egetved forhindret i at deltage. Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd). Stedfortræderen Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd) forhindret i at deltage.

 

Orienteringen taget til efterretning.

26. Dialog med Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet har inviteret Centerchef for center for Byer, Ejendomme og Erhverv, Susanne Rasmussen, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken.


Administrationen indstiller til Handicaprdået
  1. At tage en dialog med centerchef for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
  2. At komme med input til realisering af Gribskov Kommunes Handicappolitik

 


Historik

 

Handicaprådet, 11. april 2018, pkt. 22:

Handicaprådet ønsker særligt at drøfte følgende

  • Hvordan arbejder Center for Byer, Ejendomme og Erhverv med forbedring af tilgængelighed i forbindelse med udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme? Center må gerne give konkrete eksempler som afsæt for drøftelsen, herunder eksempler fra skoleområdet, hvor de fysiske miljø har stor betydning for alle børn, også for børn med særlige behov, og fra rådhuset, som er den bygning, der potentielt benyttes af alle kommunens borgere og medarbejdere.
  • Hvilken tilgang har Center for Byer Ejendomme og Erhverv til planlægningsarbejde? Rådet foreslår, at drøftelsen tager afsæt i arbejdet med Møllebakken.
  • Hvordan kan Center for Byer, Ejendomme og Erhverv og handicaprådet samarbejde om større projekter? Som for eksempel skolebyggeri, renovering af tilbud mv.
  • Offentlige handicaptoiletter i Gribskov Kommune

 


Sagsfremstilling

 

Om Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv (CBEE) arbejder blandt andet med lokalplanlægning, byudvikling, erhvervsudvikling, køb og salg af ejendomme samt drift og udvikling af kommunale ejendomme. Center består af tre teams:

 

  • Ejendomme og Erhverv
  • By og Bolig
  • Service og Drift

 

 

Ejendomme og Erhverv

Teamet Ejendomme og Erhverv har opgaver som for eksempel:

  • Udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme
  • Anlægs- og byggeprojekter
  • Udbud og kontraktstyring
  • Erhvervsstrategi- og udvikling
  • Økonomifunktion og -styring
  • Risikostyring og forsikring

 

 

By og Bolig

Teamet By og Bolig har opgaver som for eksempel

  • Udviklingsstrategi, planstrategi, bosætningsstrategi og bæredygtighedsstrategi
  • Byudvikling
  • Køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme
  • Kommune- og lokalplanlægning
  • Miljøscreening og vurdering
  • Understøtte borgerinitiativer
  • Boligvisitation- og administration

 

 

Service og Drift

Teamet Service og Drift står for intern service for den kommunale organisation, som for eksempel:

  • Drift af kantine
  • Drift af bilpark
  • Tilpasning af kontorer
  • Kontrollering af rengøringskontrakter
  • Adgangskontrol
  • Logistik mellem kommunens ejendomme
  • Drift af post
  • Indkøb af møbler, kontorartikler m.v.
  • Aflæsning af forbrug (el, vand, varme) på kommunale ejendomme
  • Mindre håndværksydeler
  • Men også opgaver som for eksempel
  • Tilsyn og vedligehold af offentlige legepladser

 

 


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194, artikel 3 (Generelle principper), 9 (Tilgængelighed), 19 (Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet) og 20 (Personlig mobilitet)

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedloven)

Gribskov Kommunes Handicappolitik (Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed) vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2

 


Beslutning

1. Opsamling fra dialogen:

  • Efterspørgsel fra Center for Byer, Ejendomme og Erhverv efter en fast kontaktperson. Handicaprådet peger på, at rådets sekretariatsbetjening (Dorota Bindseil) skal fungere som kontaktperson, der sørger for relevant formidling til rådet og bemanding af de konkrete opgaver.
  • Problemer med offentlige handicaptoiletter drøftet; herunder behov for et offentligt handicaptoilet i Græsted. Ideer til, hvordan problemet kan løses efterspørges.
  • Spørgsmål til afmærkning af trapper på rådhuset i forhold til synshandicap og placering af for eksempel kontakter i forhold til højden, hvis man er bruger af kørestolen.
  • Aftalt, at CBEE formidler kontakt mellem Handicaprådet og projektet på Møllebakken.
  • Udendørsarealer drøftet.
  • Handicaprådet gør opmærksom på Tilgængelighedspuljen.

2. Ingen yderligere input.

27. Forberedelse til dialog med Center for Strategi og HR

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet har inviteret ledelse for Center for Strategi og HR til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken. På indeværende møde skal rådet forberede sig til dialogen.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at beslutte, hvad rådet særligt ønsker at drøfte med ledelsen for Center for Strategi og HR

Sagsfremstilling

Center for Strategi og HR er et stabscenter med særlig vægt på organisationens strategiske helhedstænkning og tværgående samarbejde. Centret betjener byråd og fagudvalg; direktion og koncernledelse og resten af organisationen. Centret har ansvar for strategi- og organisationsudvikling, jura, HR, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling samt kommunikation og branding.

 

Centret støtter direktion og de øvrige fagcentre på forskellig måde, så de kan fastholde fokus på kerneopgaverne. Centret er delt op i tre teams.

 

Team Udvikling og Kommunikation arbejder blandt andet med

  • Organisations- og ledelsesudvikling
  • Intern og ekstern kommunikation
  • Branding af Gribskov Kommune Koncernstrategi, centerstrategier og effektregnskaber
  • Større og tværgående projekter om f.eks. effektivisering og innovation
  • Personalepolitik Rekruttering, ansættelse og introduktion og fastholdelse af nye ledere og medarbejdere m.v.
  • Administration af elever
  • Strategisk kompetenceudvikling
  • MED samarbejdet; sekretariat for MED-udvalg, MED-uddannelsen m.v.
  • Arbejdsmiljø; forebyggelse på og indsatser på arbejdsmiljøområdet m.v.

 

Team Ledelsessekretariatet arbejder blandt andet med

  • Betjening af borgmester, byråd og udvalg
  • Betjening af direktion og koncernledelse
  • Juridisk rådgivning til hele organisationen
  • Planlægning og afholdelse af valg
  • Sekretariatsbetjening af Handicaprådet

 

Team HR- og koncernpartnere arbejder blandt andet med

  • Personalejura, personalesager og HR-rådgivning, herunder i forhold til overenskomster
  • Administration af løn til kommunens 2.300 ansatte
  • Personalepolitiske nøgletal
  • Administration af aftaler vedr. tillidsvalgte (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter)

 


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194, artikel 3 (Generelle principper), 8 (Bevidstgørelse), 19 (Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet) og 27 (Arbejde og beskæftigelse)

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedloven)

Gribskov Kommunes Handicappolitik (Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed) vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2

 


Beslutning

Handicaprådet ønsker blandt andet drøfte følgende:

  1. Hvad gør kommunen for, at mennesker med handicap kan blive ansat i kommunen. Hvilke erfaringer har man? Hvilke planer har man?
  2. Hjemmesiden: Søgefunktionen. Læsbarhed.
  3. Dagsordner (skriftstørrelse).

 

28. Ny tilsynspolitik

Sagsnummer: 29.09.00-K09-62-18


Resume

Handicaprådet får udkast til ny tilsynspolitik i høring.


Administrationen indstiller til Handicaprådet

1. at afgive høringssvar til Ældre. Social og Sundhed vedr. udkast til ny tilsynspolitik.


Sagsfremstilling

Kommunens tilsynspolitik er fra 2012 og skal dermed revideres. På den baggrund vedtog Social- og Sundhedsudvalget en tids- og procesplan for revision af tilsynspolitikken, som bl.a. omfattede afholdelse af et dialogmøde med relevante repræsentanter. Dialogmødet blev afholdt i november 2017 med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Ældrerådet. På mødet blev bl.a. drøftet ønsker til indhold i en ny tilsynspolitik.

Udkastet til ny tilsynspolitik er udarbejdet med afsæt i dels den lovgivningsmæssige ramme, dels den politisk fastsatte ramme og dels i drøftelserne på dialogmødet, i et samarbejde mellem Ældrerådet og administrationen.

Udkastet til ny tilsynspolitik med supplerende materiale er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

Lov om Social service, LBK nr. 369 af 18/04/2017.

Sundhedsloven, LBK nr. 1188 af 24/09/2016.


Økonomi

Der er ikke knyttet specifik økonomi til tilsynspolitikken


Beslutning

Handicaprådet har følgende bemærkninger til høringsprocessen og til tilsynspolitikken:

 

Handicaprådet ønsker, at følgende fremgangsmåde følges i forbindelse med høring af Handicaprådet:

• Sagen, som Handicaprådet skal afgive høringssvar til, skal sættes på dagsorden til det førstkommende møde.

• Sagen skal indeholde det oplysningsgrundlag som er relevant for rådets behandling af sagen.

• Rådets høringssvar er en protokol fra mødet. Den ansvarlige sagsbehandler skal derfor selv finde svaret, når protokollen er udsendt.

 

Handicaprådet gør opmærksom på, at mails med kommentarer fra rådets enkelte medlemmer kan udgøre input, men udgør ikke et høringssvar.

 

I forhold til indhold i politikken har Handicaprådet følgende bemærkninger:

  • Gælder tilsynspolitikken for dagtilbud og beskyttet beskæftigelse? Og hvis ikke, hvordan fører kommunen tilsyn med de områder i dag?
  • Bemærkning til side 4. Hvorfor vælger man at skrive "Kontrolgruppen har i 2016 gennemført en dybdegående undersøgelse af leverandørernes overholdelse af diverse kontraktforhold, herunder personalets ansættelse og kompetencer" i en politiktekst?
  • Hvad betyder med jævne mellemrum? Hvert år? Hvert tiende år?
  • Kan brugertilfredshedsundersøgelser beskrives lidt mere? Det er et stort arbejde at gennemføre tilfredshedsundersøgelser, derfor kan det være vigtigt at være mere præcis.
  • Kan formuleringer om gennemførsel af audit ledsages af en formulering om læring på baggrund af audit?
  • Handicaprådet foreslår, at der indskrives en formulering i politikken om, at dialog mellem visitator og borger skal bygge på anerkendende tilgang og tillid.

 

Bilag

29. Byrådets temamøde om realisering af Handicappolitikken

Sagsnummer: 27.69.48-G01-6-18


Resume

Den 16. april 2018 afholdt Byrådet et temamøde om realisering af Handicappolitikken. Handicaprådet var tovholder på programmet. Denne sag handler om en erfaringsopsamling, så erfaringerne kan komme fremtidig opgaveløsning til gode.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at reflektere over temamødet den 16. april 2018 med henblik på at formulere input til opgaveløsning i 2019

Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicappolitik

 

Gribskov Kommune har en handicappolitik. Handicappolitikken "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" blev vedtaget af Byrådet på mødet den 30. maj 2016. Politikken er bygget op omkring fem lokale fokuspunkter:

 

  1. Alle skal have firhed til at være så uafhængige af andre som muligt
  2. Der skal være adgang for alle bygninger, udeaarealer og information
  3. Arbejdsmarked skal være for alle
  4. Fritidsliv for alle
  5. Forskellige måder at bo på

 

 

Opfølgning på Handicappolitikken - Handicaprådet har en opgave

 

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. Handicaprådet udvælger mødets tema. Jævnfør sidste afsnit i politikken:

 

"Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte fokus på ét udvalgt tema.

 

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets tema. Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er opnået.

 

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017."

 

Erfaringer i 2018

Temamødet blev afholdt mandag den 16. april 2018. Handicaprådet besluttede, at mødets tema skulle være "Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt. Fokus på børn og unge". Programmet blev bygget op omkring 3 elementer:

 

  • Kort faktaoplæg ved centerchef for Center for Børn og Unge
  • Præsentation af cases ved repræsentanter for Handicaprådet
  • Dialog

 

Mødet varede en time.

 

Formål med dette dagsordenspunkt er at skabe rum til refleksion og erfaringsopsamling med henblik på forberedelse af fremtidig opgaveløsning.

 

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"

 


Beslutning

Det var godt for debatten, at oplæg var en kombination af faglige oplæg og cases.

Handicaprådet bemærker, at der var brug for mere tid. En time er meget lidt, når dialogen først kommer i gang.

Handicaprådet spørger til, om udvalgsformænd kan inviteres til møde med Handicaprådet eller om Handicaprådet kan mødes med udvalgene.

 

30. Gribskovmodellen

Sagsnummer: 27.12.06-A00-1-18


Resume

Handicaprådet får sagen til efterretning. Sagen omhandler Gribskovmodellen, som er under udvikling i Center for Børn og Unge. Sagen har været til orientering i udvalget for Børn og Familie og det daværende udvalg for Forebyggelse, Social og Sundhed på møderne henholdsvis den 20. og 22. marts 2018.


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 19. juni 2017 Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde. Handleplanen beskriver, hvordan der sikres en styrket faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde, og konkretiserer det 5. spor i faglig udviklingsstratgi, "Budget og økonomisk styring".

 

Handleplan for faglig og økonomisk styring indeholder 6 tiltag, herunder "Investering i hyppigere opfølgning", inspireret af den såkaldte Sverigesmodel. Sverigesmodellens formål er at sikre en tidligere og forebyggende indsats, øget kvalitet, rettidighed, tættere og hyppig opfølgning samt lokale indsatser. Mindsettet bag modellen er, at indsatser skal ydes på det mindst indgribende niveau.

Målet er til stadighed at komme ned på et lavere indsatsniveau ud fra det perspektiv, at det er ethvert barns ret at have en opvækst så tæt på "det normale" som muligt.

 

Principperne i Sverigesmodellen går ud på, at man arbejder med:

1. Et lavere antal sager pr. rådgiver

2. En nytænkt og fremskudt sagsbehandling

3. En systematisk inddragelse af familien og netværket

4. En hyppig opfølgning på sagerne

5. Et tæt, tværsektorielt samarbejde

 

Med handleplanen godkendte Byrådet, at der blev investeret i at kunne arbejde inspireret af principperne. Der blev godkendt en investering på 5. mio. kr. årligt fra 2018, i form af ansættelse af syv rådgivere, 2 PPR-behandlere og 1 sundhedsplejerske.

 

Ud over ovenstående investering er det centralt at efterse og udvikle den måde, der arbejdes på i Center for Børn og Unge, for at sikre det bedst mulige grundlag for en tidlig forebyggende indasts. Derfor blev der efter sommerferien 2017 nedsat en styregruppe til at iværksætte arbejdet med udvikling af Gribskovmodellen.Styregruppen er konsulentunderstøttet og består af centercheferne, fagchefter samt en skole- og en dagtilbudsleder. Med denne sagsfremstilling forelægges udvalget en status samt plan for det videre arbejde med Gribskovmodellen.

 

Faktuelle forhold

Sammenkobling, eftersyn og videreudvikling af forebyggende initiativer

Fokus på en tidligere, forebyggende indsats er ikke noget nyt i arbejdet med børn, unge og familier i Gribskov Kommune. Igennem de sidste år har CBU løbende iværksat en række programmer, samarbejdsstrukturer, strategier og handleplaner med samme omdrejningspunkt, herunder:

 

  • VUP (Velfærdsudviklingsprogrammet)
  • ELOF (Effektorienteret ledelse og faglighed)
  • FKI (Forebyggende, Konsultativ Indsats)
  • FSI (Fremskudt Socialfaglig Indsats)
  • FUS (Faglig Udviklingsstrategi)
  • Inklusionsstrategi
  • Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børne- og ungeområde.

 

Imidlertid mangler det fælles grundlag eller den fælles referenceramme, som binder rækken af initiativer sammen. Det er dette fælles grundlag, vi kalder Gribskovmodellen.

For det første er Gribskovmodellen det kit, der binder rækken af programmer, samarbejdsstrukturer, strategier og handleplaner sammen. Den beskriver måden, vi arbejder på, og på samme tid bidrager den til, at vi arbejder ud fra samme mindset. For det andet handler udviklingen og implementeringen af Gribskovmodellen om at lave et serviceeftersyn af børne- og ungeområdets daglige drift, herunder programmer, samarbejdsstrukturer, strategier og handleplaner. Det handler om - som en del af eftersynet - at justere og videreudvikle, eller nedbryde det, der står i vejen.

 

Gribskovmodellens vision og mål

Styregruppen har udarbejdet følgende vision for Gribskovmodellen:

 

Vision

Vi vil se en bevægelse, hvor færre børn og unge har brug for hjælp og støtte udenfor almenområdets og lokalsamfundets rammer.

Børn og unge, der oplever udfordringer ift. sundhed, læring og trivsel, herunder børn og unge med særlige behov, identificeres tidligt og modtager den mindst indgribende og mest virkningsfulde hjælp og støtte, i tæt samspil med familie og netværk.

 

Gribskovmodellen skal bidrage til opfyldelsen af de politisk vedtagne mål for børn og ungeområdet:

 

  • Alle børn og unge løftes fagligt, så det enkelte barn og den enkelte unge oplever faglig progression og udnytter sit potentiale uanset baggrund
  • Alle børn og unge har sociale og relationelle kompetencer til at indgå i fællesskaber
  • Børn og unges trivsel og sundhed styrkes
  • Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

 

I forlængelse af de politiske mål, har styregruppen opstillet tre fokuserede mål for Gribskovmodellen:

  • Børne- og ungeområdet har et velfungerende beredskab med fokus på tidlig opsporing og forebyggelse, som sikrer, at færre børn og unge har brug for hjælp og støtte udenfor almenområdet 
  • Børn, unge og familier oplever kontinuitet i løsninger. Hyppig opfølgning og løbende tilpasning af indsatser til det aktuelle behov medfører, at disse er mindst indgribende, mest virkningsfulde og oftest midlertidige
  • Indsatser gennemføres som udgangspunkt indenfor lokale rammer og/eller indenfor almenmiljøet, og inddrager familie og netværk

 

Gribskovmodellens elementer og fokuspunkter

Styregruppen har i en proces arbejdet med at formulere Gribskovmodellens grundlag. Dette i form af Gribskovmodellens bærende elementer, som kan siges at være den måde, vi skal arbejde på, for at opfylde Gribskovmodellens mål og nå visionen.

De bærende elementer (markerede overskrifter) har hver især nogle fokuspunkter, som konkretiserer elementet (bullets):

 

   

Tidsplan og inddragelsesproces

Tidsplanen for udvikling og implementering af Gribskovmodellen ser overordnet ud som følger:

Vi befinder os nu i 2. fase, oversættelse og afdækning.

I fase 1 udarbejdede styregruppen en ramme for Gribskovmodellen, bestående af vision, mål og modellens elementer.

I nuværende fase skal ledere, medarbejdere og borgere være med til at udfylde rammen.

Derfor skal der i fase 2 foregå en række aktiviteter, hvor rammen får indhold, i form af input til hvordan vi når mål og vision. Mere konkret vil der på en række møder/workshops blive gennemført processer, hvor der arbejdes med afsæt i modellens elementer og fokuspunkter.

 

Overordnet vil dette ske på:

 

  • CBU ledermøder (information og dialog med ledere og TR ) (1. kvartal - samt opfølgning efter distrikts- og dialogmøder - 4. kvartal)

 

  • Lokale processer i egne teams

 

  • Distriktsmøder med udvalgte ledere og medarbejdere i de 6 skoledistrikter (2. kvartal)

 

  • Dialogmøde med skolebestyrelser (3. kvartal)

 

  • Dialogmøde med forældrebestyrelser (3. kvartal)

 

  • Dialogmøder med udvalgte familier (3. kvartal)

 

Input fra distrikts- og dialogmøder vil løbende behandles i styregruppen, jf. fase 3. Styregruppen beslutter, om og hvordan der skal arbejdes videre med at omsætte input til forandringer i praksis.

Det første ledermøde og distriktsmøderne er fastlagt i kalenderen.Der er afholdt distriktsmøder d. 19. og 24. april samt 8. maj, de resterende distriktsmøder er planlagt til 17. maj samt 7. og 12. juni.

Styregruppens arbejde er planlagt til udgangen af 2018, hvorefter eventuelt videre arbejde vil være udlagt til organisationen.

 

Udvikling og implementering af Gribskovmodellen skal betragtes som en dynamisk proces, hvor vi i fællesskab tilpasser vores tiltag, organisering og projekter, således at vi kommer i mål med vores vision om, at færre børn og unge har brug for hjælp og støtte udenfor almenområdets og lokalsamfundets rammer. 

Arbejdet med Gribskovmodellen har tæt sammenhæng med Effektorienteret faglighed og ledelse, og vil derfor løbende koordineres med programledelsen herfor.

 

Økonomi

Som tidligere beskrevet er der investeret 5 mio. kr. årligt fra 2018, i form af ansættelse af syv rådgivere, 2 PPR-behandlere og 1 sundhedsplejerske. Som beskrevet i Handleplan for falig og økonomisk styring er det forudsat, at investeringen i flere medarbejdere hentes hjem i form af faldende udgifter som følge af den tidlige og forebyggende indsats. Derudover er der ikke afsat midler til arbejdet med Gribskovmodellen. Udgifter til konsulentunderstøttelse og i forbindelse med aktiviterer (forplejning og eventuel vikardækning i forbindelse med møder) afholdes således indenfor driften.


Administrationen indstiller til handicaprådet:
  1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning
  1. Taget til efterretning.

 

Orienteringen har givet anledning til følgende spørgsmål:

  • Hvordan er Team Børn og Voksne med særlige behov tænkt i forhold til modellen? Rådet spørger fordi det team er forankret i et andet center.
  • Hvordan vil kommunen sikre, at den faglige viden fra det specialiserede område kommer børn inden for almenområde til gavn; så almenområde bliver mere inkluderende?
  • Hvornår forventer kommunen, at investeringen går i nul? Og er kommunen ikke bekymret for, at det nødvendige arbejde med kulturændringen er underfinansieret?

 

Aftalt, at rådets spørgsmål formidles til centerchef Anne Steffensen med henblik på dialog i juni.

 

 

31. Socialtilsyn: Orientering om indkomne tilsynsrapporter (2. halvår 2017 og januar 2018)

Sagsnummer: 00.00.00-K09-2-18


Resume

Handicaprådet får sagen til orientering.

 

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23.04.18

 

"Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering med en samlet fremlæggelse af de tilsynsrapporter på det sociale tilbudsområde, som kommunen har modtaget i 2. halvår 2017 samt januar 2018.

 

Socialtilsynet gennemfører 1-2 gange årligt tilsyn på kommunens sociale tilbud. Indkomne tilsynsrapporter forelægges udvalget to gange årligt m.h.p. at

  • understøtte et samlet blik på tværs af tilbudsområdet - hvilke temaer og indsatser er fælles? Kan man lære af hinanden?
  • understøtte en fokusering, d.v.s. at vi sætter fokus på udvalgte områder og temaer.

 

Seneste fremlæggelse var på møde i Social- og Sundhedsudvalget 31.05.17. Den tidsmæssige forskydning af nærværende fremlæggelse skyldes, at Gribskov Kommune modtog en række rapporter tæt på årets slutning, og at administrationen efterfølgende har afventet opstart og introduktion af nyt udvalg.


Sagsfremstilling

Baggrund: Kort om tilsynets kvalitetsmodel

Socialtilsynet udfører tilsyn med afsæt i en såkaldt Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Generelt om tilsyn og Socialtilsynets arbejde kan bemærkes, at Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, og både Socialtilsynet og Gribskov Kommune vægter et tæt samarbejde om de enkelte tilsyn. Samarbejdet foregår i første omgang mellem den stedlige ledelse og tilsynet, men kan også involvere administrationen i Center for Social og Sundhed.

 

Kvalietsmodellen består konkret af følgende syv temaer:

1: Uddannelse og beskæftigelse

2: Selvstændighed og relationer

3: Målgruppe, metoder og resultater

4: Sundhed og Trivsel

5: Organisation og ledelse

6: Kompetencer

7: Fysiske rammer

 

Der bedømmes ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

 

Hvis der ønskes en uddybning af de syv temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

 

Tilsynsrapporterne indledes med en sammenfattende vurdering på tværs af de syv temaer, efterfulgt af en gennemgang af de enkelte teamer. Tilsynet kan i den forbindelse vælge at opstille opmærksomhedspunkter for tilbuddet.

 

Rapporterne afsluttes med en overordnet vurdering af tilsynets økonomi med vægt på, om tilbuddet vurderes som økonomisk bæredygtigt. Der er ikke tale om et egentlig økonomisk tilsyn.

 

Sagens forhold

Følgende tilbud har modtaget tilsynsrapporter i perioden 1. august 2017 til 1. februar 2018 (dato i parentes angiver, hvornår kommunen modtog den endelige rapport):

  • Botilbuddet Fabianhus (d. 22.08.17)
  • Vega Boliger og Dagcenter (d. 11.10.17)
  • Gribskov Misbrugsbehandling (d. 21.11.17)
  • Botilbuddet Skipperstræde (06.12.17)
  • Botilbuddet Kobbelhusene, afdeling Gydevej (d. 18.12.17)
  • Botilbuddet Kobbelhusene, afdeling Kirkeleddet 6 (d. 30.01.18)
  • Botilbuddene Ahornstien og Søfryd (d. 30.01.18)

 

Alle tilbud er godkendt. Alle scorer for alle syv temaer på tværs af alle rapporter er vurderet til over 3, bortset fra to enkelte tilfælde, hvor der er scoret mellem 3 og 2,5. Det bemærkes endvidere, at mange temaer på tværs af tilbud scorer tæt på 5.

  

Se bilag "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden 1. august 2017 til 1. februar 2018" for en samlet gennemgang af de nævnte tilsyn. Bilaget indeholder en skematisk oversigt med følgende indhold:

  • basisinformation om tilsynet
  • afrapportering på tilbudsniveau på 1) hovedbudskaber i tilsynets sammenfatning (gengivet i fulde længde), 2) opfølgningspunkter (hvis der er sådanne) og 3) tilbuddets handleplan
  • udvalgt tematisering på tværs af rapporter/tilbud - se nedenfor

 

Administrationen har i samarbejde med ledelsen på tilbudsområdet valgt at fremhæve temaet Målgruppe, Metoder og Resultater. Temaet giver et grundlæggende indblik i metoder og faglig tilgang, og samtidig afspejler det et aktuelt indsatsfelt med implementering af IT-system (Nexus), der understøtter dokumentation af pædagogisk praksis. Dokumentation og systematik i den pædagogiske praksis er også et tilbagevendende og vedvarende fokus i de gennemførte tilsyn .Tilsynets underkriterier til temaet er således:

 

  • Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne, herunder
    • Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætninger og målgrupper
    • Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen
    • Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldensen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold
    • Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås

 

Tilsynet er generelt positiv i sin vurdering af tilbuddenes indsats for at sikre det rette mach af målgruppe, metoder og resultater og for tydelighed omkring valg af indsats. Tilsynet anerkender aktuel indsats for at styrke dokumentation blandt andet via anvendelse af egnet IT-system, og at dette samtidig kan styrkes yderligere. Det enkelte tilbuds håndtering af tilsynets opmærksomhedspunkter fremgår som nævnt af bilaget.

  

Involvering af Handicaprådet

Fremlæggelsen for udvalget danner grundlag for en fremlæggelse i Handicaprådet, hvor administrationen efter nærmere aftale med Handicaprådet vil deltage.

 

Særligt om risikobaserede tilsyn

Pr. 1. januar 2017 trådte lovgivningen om Styrelsen for Patientsikkerheds nye såkaldte risikobaserede tilsyn i kraft. Det betød blandt andet, at flere nye typer af behandlingssteder skal have tilsyn med sundhedsforhold og sundhedsfaglig virksomhed, herunder sociale tilbud. Konkret drejer det sig i høj grad om tilsyn med medicinhåndtering og journalføring i den forbindelse, og tilsynene udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. I Gribskov Kommune har botilbuddet Fabianhus som det eneste sociale tilbud indtil videre gennemgået et sådant tilsyn d. 29.08.17. Konklusionen på tilsynet var, at der var "få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden" hvilket må betegnes som en tilfredsstillende konklusion".

 

Læsevejledning til bilag

Kun dokumentet "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden 1. august 2017 til 1. februar 2018 " udgør bilag til nærværende sag. Dokumentet er på 9 sider.

 

For særligt interesserede er yderligere vedlagt de syv indkomne tilsynsrapporter samt Socialtilsynets Kvalitetsmodel. Disse dokumenter udgør ikke bilag til sagen. De særlig interesserede kan læse alle dokumenterne på hjemmesiden


Administrationen indstiller til Handicaprådet

1. at tage orienteringen til efterretning. 

 


Beslutning
  1. Taget til efterretning.

Bilag

32. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Oversigt over de stående udvalg i Gribskov Kommune (efter april 2018)

 

  • Økonomiudvalget (betjenes primært af Center for Koncernstyring og IT)
  • Børn og Familie (betjenes primært af center for Børn og Unge)
  • Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (betjenes primært af Center for Borgerservice og Beskæftigelse)
  • Ældre, Social og Sundhed (betjenes primært af Center for Social og Sundhed)
  • Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (betjenes primært af Center for Kultur, Fritid og Turisme)
  • Miljø, Klima og Kyst (betjenes primært af Center for Teknik og Miljø)
  • Udvikling, By og Land (betjenes primært af Center for Byer, Ejendomme og Erhverv samt Center for Teknik og Miljø)
  • Forebyggelse og Idræt (betjenes primært af Center for Social og Sundhed samt Center for Kultur, Fritid og Turisme)

 

 

 

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.17.

 

Aftalt, at rådet afholder et ekstraordinært møde den 13. juni klokken 8.00 med henblik på at afgive høringssvar til budget 2018-2021 (genåbning af budgettet).

 

Mødet sluttede klokken 18.17.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen