Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Mandag den 28-05-2018 kl. 16:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

15. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.01.00-A00-97-18


Administrationen indstiller,

1, at godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgsmødet udsendes en dagsorden  med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er på dagsorden

 


Lovgrundlag

LBK 318 af 28. marts 2017 (kommunalstyrelsesloven) § 20


Beslutning

1. Tiltrådt

 

16. Genåbning af budget 2018-2021 BIU

Sagsnummer: 00.30.00-G01-5-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets opgave vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet. jvf. beslutning den 12. marts 2018 (Sag nr. 26) Sagen er en fortsættelse af sagerne om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra de tidligere udvalgsmøder i marts og april. Udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse skal ved denne sag indstille til Økonomiudvalget og Byrådet hvilke forslag, der skal indfri fagudvalgets måltal. De udvalgte forslag sendes i høring i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 14. maj 2018.


Administrationen indstiller, til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse:
 1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd hvilke forslag, der skal indfri udvalgets måltal.

  


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 at igansætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skulle arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indenfor udvalgets ansvarsområde. Alle fagudvalg har fået et måltal, der skal indfries. Måltallet for Beskæftigelse, Industri og Ungdomsuddannelse fremgår af tabellen nedenfor.

 

Tabel: Måltal for Beskæftigelse, Industri og Ungdomsuddannelse

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

1.215 

1.885

1.885 

  

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikrer, at dette indfries. 

 

Bilag til denne sag fremgår af andet dagsordenspunkt med samme navn.

 

  

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde i en proces, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter forslag til indfrielse af deres måltal

Økonomiudvalget beslutter forslag til indfrielse af Økonomiudvalgets måltal allerede på mødet den 07.05.2018

Forslagene sendes i høring ultimo maj

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

Økonomiudvalget og Byrådet beslutter de endelige forslag den 25. juni 2018.

 

Procesplanen blev besluttet af Byrådet den 12. marts 2018 og er justeret i forbindelse med Byrådets behandling af sagen om tilpasning af proces for genåbning af budget 2018 - 2021 den 14. maj 2018. 

 

Høringsproces

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

1. Udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående forslag skal indfri udvalgets måltal og dermed, at nedenstående forslag sendes i høring.

 

 Udvalget forventer, at der tilføres 0,25 mio kr. fra Puljen for fremme af erhverv og turisme, og at disse midler skal tilgå Jobcenterets aktiveringsbudget.

 

  

  

Beløb i 1000 kr., 2018 priser

2019

2020

2021

2022

Besparelsesforslag

 

 

 

 

Besparelser på aktiveringsbudgettet

750

750

750

750

Investering på ledighedsydelsesområdet

150

400

400

400

Investering på sygedagpengeområdet

315

735

735

735

Forslag i alt

1.215

1.885

1.885

1.885

Måltal

1.215

1.885

1.885

1.885

Difference

0

0

0

0

 

Det besluttede høringsmateriale er vedhæftet dette punkt som bilag i forbindelse med protokollering.

 

 

 

Bilag

17. Lukket punkt: Genåbning af budget 2018-2021 BIU

18. Frikommuneforsøg - Godkendelse af igangsættelse af frikommuneforsøg og implementeringsproces

Sagsnummer: 00.17.00-P08-3-18


Åben overskrift

Godkendelse af igangsættelse af frikommuneforsøg og den videre implementeringsproces


Resume

Udvalgene: Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse, Ældre, Social og Sundhed, Børn og Familie samt Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at anbefale beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen handler om igangsættelse af frikommune-forsøgene under Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP), herunder proces for den videre implementering. Sagen kommer på dagsorden, fordi Gribskov Kommune og de øvrige frikommuner i netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået svar på netværkets ansøgninger (bilag 1, 2 og 3).

 

Sagen skal behandles i fagudvalgene (Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse d. 28. maj 2018 og Ældre, Social og Sundhed d. 28. maj 2018, Børn og Familie d. 29, maj 2018 og Forebyggelse og Idræt d. 30. maj 2018 og i Økonomiudvalget d. 11 juni 2018 og endeligt i Byrådet d. 18 juni 2018). Beslutningsssagen skal læses i sammenhæng med efterretningssag om frikommuneforsøg i denne dagsorden. 

 


Administrationen indstiller til fagudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende igangsættelse af anden rundte af frikommuneforsøg, som omhandler muligheden for at sammentænke indsatser på tværs af sektorlovgivninger og datadeling
 2. at godkende igangsættelse af tredje rundte af frikommuneforsøg, som omhandler integration af mentoraftale i én plan
 3. om at tage frikommuneforsøgenes implementeringsprocessen til efterretning. 

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune og de øvrige frikommuner i netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået behandlet alle tre forsøgsansøgning. Byrådet godkendte den 30. maj 2016, at Gribskov Kommune indgik i frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Den 30. januar 2017 godkendte Byrådet, at frikommuneforsøgene blev forankret under VUP samt at følgende forsøg kunne igangsættes:

1) En handleplan

2) Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

3) Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

4) En sammenhængende indsats

 

Igangsættelse af frikommuneforsøg

Den anden frikommuneansøgning består af to dele. Den første del angår muligheden for at sammentænke indsatser fra Serviceloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at kunne give borgerne i målgruppen en samlet og helhedsorienteret indsats. Den anden del omhandler datadeling mellem mellem fagområderne med henblik på lettere at kunne identificere borgere med sammensatte og komplekse behov, som kan være i målgruppen for tilbud om én plan og lette sagsbehandlingen for helhedsorienterede indsatser, der går på tværs af fagområderne. 

 

Den tredje frikommuneansøgning omhandler integration af mentoraftale i borgerens plan, således at mentorkontrakten ikke udarbejdes i særskilt dokument. Regeringen gav afslag på netværkets ansøgningerne angående optag på integrationsgrunduddannelsen (IGU), da IGU er en treårig forsøgsordning, som eksplicit er del af trepartaftalen om integration på arbejdsmarkedet.

 

Næste skridt: den videre implementering af forsøgene i 2018 - 2020

I forbindelse med frikommuneansøgningerne er kommunerne i frikommunenetværket blevet pålagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet at iværksætte løbende progressionsmålinger. Således skal kommunerne udføre progressionsmåling:1) ved opstart af borgeforløb, 2) løbende hver 6 måned og 3) ved afslutningen af borgerforløb.

 

 • Løbende måling af borgernes progression

Via progressionsmålingen får de fagprofessionelle et solidt overblik over familiens eller den unges samlede situation og bedre mulighed for løbende at følge, om borgeren er på rette vej. Samtidigt er progressionsmålingen et vigtigt dialogredskab, som muliggør at indsatsen og borgerens plan løbende kan blive justeret. Derved giver dialogen om borgerens udvikling et fælles sprog- og en referenceramme. Administrationen præsenterer resultaterne fra progressionsmålingerne på et aggregeret niveau i de relevante fagudvalg, når der foreligger resultater fra første og anden måling.

 

 • Lovmedholdelig og korrekt registrering i fagsystemerne

I forbindelse med evalueringen i efteråret 2017 besluttede styregruppen, at der løbende skal afholdes frikommune-tilsyn på VUP-sager. Begrundelsen for behovet for løbende frikommunetilsyn er, frikommunelovgivningen griber ind i flere lovgivningsområder, samtidigt med at frikommune-rådgiverne anvender paragraffer fra andre lovgivningsområder end dem, som sagsbehandlerne og rådgiverne er specialiseret indenfor. Ved frikommune-tilsyn vil fokus være på:

1) Benyttes fritagelserne i frikommune-lovgivningen tilstrækkeligt

2) Juridisk kompetenceudvikling

3) Overholdes systemkravene og journaliseringskrav i fagsystemerne

 

For at sikre en systematisk implementering af forsøgene vil der fremover periodisk udtrækkes VUP-sager som gennemgås. Dette forudsætter løbende kan trække på juridiske kompetencer i fagcentrene.

 

 • Udbredelse af best practice – ny samarbejdsmodel for borgere der går på tværs

Frikommunenetværket har givet anledning til, at regeringen har udarbejdet et lovforslag om én plan, som har til formål at understøtte kommunerne i at kunne tilbyde borgere med komplekse og sammensatte problemer en helhedsorienteret indsats – gennem én plan. Regeringen forventer, at lovforslaget bliver besluttet og allerede vil træde i kraft i løbet af 2018. Det betyder, at endnu flere borgere på tværs af landets kommuner får glæde af denne tilgang.

 

Velfærdschefkredsen har besluttet at udbrede mindset og metoder fra VUP til endnu flere målgrupper: 1) voksne på offentlig forsørgelse med komplekse behov, 2) enlige flygtninge og familier med komplekse behov samt 3) borgere med hjerneskade. Derved får flere borgere med komplekse problemer en mere helhedsorienteret og bedre koordineret indsats. Administrationen er derfor i gang med at revitalisere samarbejdsmodelen fra Fælles Borgere og videreudvikle den tilhørende arenastruktur.  

 


Lovgrundlag

Se evt bilag om: Lov om frikommunenetværk og Udkast til ny lovgivning om en plan.

 


Økonomi

Udgifterne til frikommuneforsøgene finansieres fra pulje: Omstilling og organisationsudvikling - Velfærdsudviklingsprogrammet.


Beslutning

1.Tiltrådt

2.Tiltrådt

3.Tiltådt

Bilag

19. Status på frikommuneforsøg og paragraffritagelser for frikommunenetværket

Sagsnummer: 00.17.00-P08-3-18


Resume

Gribskov Kommune og de øvrige otte frikommuner i netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået behandlet: første, anden og tredje forsøgsansøgning i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udvalget orienteres om status på implementeringen af frikommuneforsøg under Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP), resultater og konklusioner fra VUP-evaluering og pressens positive bevågenhed.

 

Denne efterretningssag skal læses i sammenhæng med beslutningssag om frikommuneforsøg på denne dagsorden.

Deltagelse i frikommuneforsøg og forsøgsansøgninger har tidligere været behandlet politisk på Byrådet d. 14. marts 2016 (Sag nr. 34), 30.maj 2016 (sag nr. 94), og 30.januar 2017 (Sag nr. 16).


Sagsfremstilling

I oktober 2016 opnåede kommunerne: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød status som frikommunenetværk omkring temaet ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Økonomi og Indenrigsministeriet har i 2017 og 2018 behandlet netværkets første, anden og tredje forsøgsansøgning (jf. bilag 1, 2 og 3). Netværket har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om paragraffritagelser i tre ansøgningsrunder, hvor omdrejningspunktet er, at borgeren får én samlet handleplan, der rummer alle borgerens mål og indsatser:

 

 • I første ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at arbejde med 1) en handleplan fremfor flere sektorspecifikke handleplaner, 2) mere fleksiblel organisering af beskæftigelsesindsatsen og 3) øget fleksibilitet i det individuelle kontaktforløb mellem sagsbehandler og borger
 • Ved den anden ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at sammentænke indsatser fra Serviceloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ved den tredje og sidste ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at integrere mentoraftale i borgerens plan. Den sidste ansøgning er behandlet i Folketinget og kan tages i brug 1.7. 2018.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar ses i bilag 1, 2 og 3. Se eventuelt også bilag 4. der viser, hvad må frikommunerne i netværket på nuværende tidspunkt (maj 2018) og bilag 5. som viser et samlet overblik over frikommunenetværkets forsøgsansøgninger.

 

Byrådet godkendte den 30. maj 2016, at Gribskov Kommune indgik i frikommunenetværket. Den 30. januar 2017 godkendte Byrådet, at frikommuneforsøgene blev forankret under Velfærdsudviklingsprogrammet samt at følgende forsøg kunne igangsættes:

 

1) En handleplan

2) Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

3) Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

4) En sammenhængende indsats

 

Frikommuneforsøgene startede den 1. juli 2017 og kører til 1. juli 2020. Effekter af forsøgene evalueres af kommunerne i samarbejde med VIVE.

 

Organisering af frikommuneforsøgene under VUP

I Gribskov Kommune har vi valgt at fokusere på målgrupperne: 1) udsatte unge og 2) udsatte familier. Der er nedsat to teams (et unge- og familieteam), en tværgående implementeringsgruppe og endelig fungerer velfærdschefkredsen som styregruppe for programmet. I maj måned 2017 blev de første borgere taget ind under programmets to teams og disse mødes fast en gang om ugen.

 

 • Ungeteamet – Unge på vej

Der er etableret et tværfagligt ungeteam med i alt 3 socialrådgivere: en rådgiver fra Jobcenteret, en rådgiver fra Børne og Familieområdet og en rådgiver fra Social og Sundhedsområdet. Derudover bruger sagsbehandlerne faglige ressourcer fra eksempelvis Støttekontakt og Misbrugsbehandlingen. Fra d. 1. marts 2018 er der 19 udsatte unge tilknyttet teamet.

 

 • Familieteamet – En integreret familieindsats

Der er etableret et tværfaglig familieteam med i alt fem rådgivere, hvor to rådgivere stammer fra Børne- og Familieområdet, en rådgiver for fra Social- og Sundhedsområdet og to rådgivere fra Jobcenteret. Også her er fast tilknyttet forskellige faglige udførerprofiler, således at rådgiverne kan træk på faglige ressourcer fra Familiebehandling og Kompetencecentret. Fra d. 1. marts 2018 er der 20 familier tilknyttet teamet.

 

Fælles for de to VUP-teams er, at der en myndighedskompetence på tværs af de tre lovområder i henhold til forsøgenes to målgrupper, og sagsbehandlerne kan bevilge de fleste indsatser uden at skulle tilbage i deres respektive visitationsudvalg, dvs. beslutningskompetencen er tættere på. Det er et kerneelement, at der følges hyppigt op på borgernes progression, hvorfor der løbende gennemføres progressionsmålinger.

 

Målene er, at unge og familier med komplekse behov oplever:

• En mere entydig kontakt og der er færre aktører omkring borgerne

• En hurtigere og mere målrettet indsats

• Flere bliver selvforsørgende og kommer i uddannelse

• En integreret indsats som er helhedsorienteret og en bedre sammenhæng i sagsforløbene

 

Endelig har VUP en administrativ målsætning om færre udgifter til borgerne i de to målgrupper.

 

Evaluering af frikommuneforsøgene

Midtvejsevalueringen fra efteråret 2017 viser, at borgerne får stor værdi ud af frikommuneforsøgene. Følgende punkter opsummerer, hvilket udbytte borgerne får ud af at være med i VUP:

 1. Tættere kontakt med rådgiver og udfører, hyppigere opfølgning og en mere intensiv indsats. Hvor en koordinerende rådgiver leder borgeren på den rette vej. Det resulterer i tæt koordinering via hyppige og faste møder og en bedre relation ml. borgeren og rådgiveren.
 2. En plan frem for mange sektoropdelte planer. Bedre overblik for borgeren og mere samstemte og målrettede indsatser. Mere samstemte indsatser og reduktionen i antal af professionelle i berøring med familiens sag frigiver energi til de voksne, således at forældrene får større overskud til at være forældre for deres børn.
 3. Empowerment. Større fokus på borgerens ressourcer. Borgerne oplever, at der bliver lyttet til dem, der stilles realistiske krav og gives større ansvar til dem. Det er lettere for borgeren at få indflydelse, samtidigt med at der er en større palet af muligheder. Det betyder, at borgerne oplever, at der er større fremdrift i deres forløb.

 

Se evt. bilag med evalueringen fra 2017 (bilag 6).

 

Stor positiv opmærksomhed fra pressen

Frikommunenetværket og Gribskov Kommune har igennem det sidste år fået en del positiv presse fra nationale medier. Derudover har mediehuse, tænketank og forskere vist interesse for frikommuneforsøgene og Velfærdsudviklingsprogrammet, hvor følgende artikler og TV indslag er blevet publiceret:

 • I Go Morgen Danmark talte Sophie Løhde og Christian Tauby-Theill om Velfærdsudviklingsprogrammet, én handleplan og den nye sammenhængsreform
 • I TV2 Lorry var der et indlæg: Borgmestre: Mindre bureaukrati og mere fokus på borgeren
 • I Politikken havde en kronik: Lad os rydde op i den kludrede lovgivning og hjælpe udsatte borgere i stedet
 • I Danske Kommuner var artiklen: Ni borgmestre: Fokuser på at hjælpe udsatte borgere
 • Mandagmorgen: 1) Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere, 2) Vi bliver nødt til at tilpasse vores fagligheder til hinanden, så det hele tiden handler om borgerens behov og 3) Gribskov knækker koden: Udsatte unge får det bedre, og kommunen sparer millioner
 • VIVE: 1) 79 nye forsøg med frikommuner på vej og 2) Notatet: Frikommuneforsøg 2016-2020 - En status på forsøg, evalueringsdesign og implementeringsforhold
 • Frederiksborg Amt Avis: 1) Minister spejdede efter løsninger og 2) En samlet handleplan

 


Orientering om status på frikommuneforsøg

Administrationen indstiller til udvalget:

1.      at tage orientering om svar på første, andet og tredje frikommuneforsøg til efterretning

2.      at tage orientering om status på Velfærdsudviklingsprogrammets forsøg til efterretning.


Beslutning

1.Taget til efterretning

2.Taget til efterretning

Bilag

20. Proces omkring ny beskæftigelsesstrategi

Sagsnummer: 15.00.00-A00-2191-18


Resume

Udvalget behandler sagen, fordi den nuværende beskæftigelsesstrategi udløber med udgangen af 2018, og skal revideres for en ny 4 årig periode med henblik på en endelig godkendelse af byrådet.

Den nuværende beskæftigelsesstrategi blev vedtaget af byrådet den 26. oktober 2015, (Sag nr. 186)


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. at godkende og afgive eventuelle input til procesplan for Beskæftigelsesstrategi 2019-2022

2. at afsætte tid til udvidelse af udvalgets møde i september 2017 til et halvdagsmøde af ca. 4 timers varighed, alternativt et ekstraordinært møde

 


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en procesplan for revision af beskæftigelsesstrategien for perioden 2019 -2022. En revision af strategien indeholder bl.a.en høringsfase og den politiske behandling af sagen, og må derfor planlægges for en længere periode.

 

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til proces for behandlingen afbeskæftigelsesstrategien med udgangspunkt i BIU´s (Beskæftigelse Industri og Ungeuddannelse) mødeplan for 2018/primo 2019.

 

Som det fremgår af forslag til proces foreslås en kobling mellem vedtagelsen af en ny langsigtet beskæftigelsesstrategi med behandling af bekæftigelsesplan 2019 på møder i november 2018, henholdsvis januar 2019.

Som det også fremgår af oversigten, tænkes efterårets dialogmøde med de faglige organisationer ind som mulighed for at få eksterne input til Beskæftigelsesstrategien, og der er også tænkt et dialogmøde borgerne ind i planen.

 

Procesplan for arbejdet med Beskæftigelsstrategien

 

Aktivitet

Indhold

Bemærkninger

BIU Maj møde 2018

Godkendelse af tids- og procesplan

 

BIU August møde 2018

Indledende drøftelser af indholdet i en ny strategi – hvad er de centrale omdrejningspunkter. Administrationen fremlægger en række anbefalinger, som der kan tages politiske drøftelser ud fra og suppleres med øvrige politiske opmærksomhedspunkter 

 Der afsættes om muligt 1,5-2 timer på udvalgsmødet til dette.

Inddragelsesproces forud for BIU møde september 2018

 

 

Dialogmøde med arbejdsgiver- og lønmodtagersiden

( kan ske som fortsættelse af dialogmøder med de faglige organisationer. Handicaporganisationerne inviteres også ) 

 

 Der laves en borgerinddragelseproces, hvor borgerne i kommunen får mulighed for at byde ind if.t. de anbefalinger og øvrige politiske opmærksomhedspunkter udvalget har udarbejdet. 

 

Der laves endvidere en medarbejderinddragelsesproces gennem Jobcenterets MED udvalg

Der afholdes aftenmøde, hvor der udarbejdes et oplæg om de umiddelbare tanker og de forskellige organisationer kan byde ind i en dialog ift hvad de vægter.

 

BIU Septembermødet

Videre drøftelse af emner ift. august mødet og gennemgang / drøftelse af signalerne fra de forskellige parter på dialogmødet samt borgerne

Kan overvejes afholdt som et halvdagsarrangement for at få tid nok til den politiske drøftelse

BIU Novembermødet

Et udkast til ny beskæftigelsesstrategi 2019-2022 fremlægges for udvalget (sammen med beskæftigelsesplanen for 2019) 

 

BIU Decembermøde 

Endelig formel høringsperiode

 

BIU Januarmøde (2019) 

Vedtagelse af beskæftigelsesstrategi for 2019-2022 og Beskæftigelsesplanen for 2019

Beskæftigelsstrategien besluttes endeligt af byrådet primo 2019.

 

   


Økonomi

Har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune


Beslutning

Ad 1: Tiltrådt

Ad 2: Tiltrådt, med følgende bemærkninger: at der ønskes et ekstraordinært udvalgsmøde efter kl. 16.00 i september 2018 og ikke 2017, som det fejlagtigt fremstår i sagsfremstillingen

21. Virksomhedsbesøg 2. halvår 2018

Sagsnummer: 00.01.00-A00-97-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, udvalget ønsker at afholde udvalgsmøder på lokale virksomheder i anden halvdel af 2018.


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. at træffe beslutning om hvorvidt udvalget ønsker at afholde udvalgsmøder hos lokale virksomheder i anden halvdel af 2018

2. og såfremt nr. 1 tiltrædes, træffe beslutning om frekvensen af møder hos lokale virksomheder


Sagsfremstilling

Som led i udvalgets arbejde har udvalget mulighed for at placere udvalgsmøder, eksempelvis hos lokale virksomheder.

 

Formålet med at afholde møder hos lokale virksomheder er dels, at sikre en synlighed i udvalgets arbejde, og dels give anledning til at gå i dialog med virksomheden for at et indtryk af virksomheden og de beskæftigelsesmæssige spørgsmål, der er centrale for virksomheden.

 

Ved placering af møde på en lokal virksomhed skal indtænkes mindst 0,5 time til rundvisning og dialog med virksomheden.

 

Følgende skal endvidere overvejes inden udvalget træffer sin beslutning:

 • 14. maj 2018 vedtog Byrådet (sag nr. 105) en ny mødestruktur, hvor alle ordinære møder afholdes mandage. Dette giver en strammere tidsplan Det kan derfor eksempelvis være vanskeligt at udvide et mødes varighed, og det kan give udfordringer ift. at afholde møder eksternt p.g.a. transporttid m.m.
 • Det vil dog være muligt, at afholde ekstra udvalgsmøder på andre dage end mandage, evt i kombination med temadrøftelser i udvalget

Økonomi

Har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune

 


Beslutning

1. Tiltrådt, idet udvalget ønsker at besøge lokale virksomheder, men vil afvente hvordan den nye udvalgsmødestruktur fungerer.

22. Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse budget 2018

Sagsnummer: 00.30.14-G01-3-18


Resume

I denne sag orienteres Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse som fagudvalg for deres budget i 2018 efter tilpasninger jvf. Styrelsesvedtægten.


Sagsfremstilling

Baggrund

Siden januar 2018 har Byrådet besluttet to Styrelsesvedtægter, der bl.a. har betydet budgetmæssige ændringer siden det oprindeligt vedtagede budget. For at give fagudvalgene et overblik over, hvordan deres budgetter ser ud efter den seneste Styrelsesvedtægt, præsenteres udvalget i denne sag for budgettet i 2018 fordelt på rammer. Hvis der er særlige budgetmæssige opmærksomhedspunkter, som udvalget bør være opmærksomme på, nævnes disse også.

 

Budget 2018 for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse som fagudvalg.

Budgettet for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse som fagudvalg ligger pt. fordelt som nedenstående tabel. I Gribskov Kommune arbejder man ud fra princippet om retvisende budgetter. Derfor vil der løbende over året ske tilpasninger i budgetterne. Udvalgene præsenteres løbende for budgetterne ifm. budgetopfølgningerne. Den næste budgetopfølgning forelægges Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse i august 2018.

 

Nyt budget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse som fagudvalg

 

 

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Indenfor Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse som fagudvalgsområde er der følgende opmærksomhedspunkter, der følges i de kommende budgetopfølgninger:

 

 • Rammen overførsler indeholdende forsørgelsesudgifter har et indgangsniveau for 2018, der på flere områder ligger højt i forhold til det, der blev budgetteret medio 2017. Det vedrører primært sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud, hvor der samlet forventes en aktivitet i 2018, der ligger 35 helårspersoner over det budgetterede niveau.
 • Der udestår en usikkerhed vedrørende niveauet for refusionsindtægter på ydelsesområdet. I en situation med lav og faldende ledighed kan det forventes, at de tilbageværende borgere er længere væk fra arbejdsmarkedet, og generelt vil modtage ydelser over et længere tidsrum. Dette indebærer en risiko for lavere refusionsindtægter.
 • Budgetoverholdelse på rammen for Indsatser kræver en skærpet styring, som er implementeret i Center for Borgerservice og Beskæftigelse. Der er særlig fokus på at realisere lavere enhedspriser. Aktivitetsudvikling og priser på området analyseres nærmere.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har d. 22.3 2018 rettet henvendelse om, at der er en systemfejl på fleksjob og ledighedsydelsessager, hvor tilkendelsestidspunkterne måske er forkerte. Som konsekvens heraf skal CBB inden d. 30.6 2018. gennemgå ca. 720 sager manuelt. Gennemgangen kan have betydning for refusionsindtægterne på området, men den præcise effekt kendes endnu ikke. Det er et landsdækkende problem, og ikke et der kun vedrører Gribskov Kommune. 

 

 


Administrationen indstiller, til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

23. Status pensionsudvalgets arbejde 2018

Sagsnummer: 15.00.00-G01-15-18


Resume

Sagen fremlægges for parallel orientering af udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og udvalget Ældre, Social og Sundhed om den årlige status for arbejdet i Pensionsudvalget. Den seneste status for Pensionudvalgets arbejde blev givet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017 (Sag nr. 50) og på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. maj 2017 (Sag nr. 31)


Sagsfremstilling

Kort om Pensionsudvalgets arbejde

Pensionsudvalget har møde en gang ugentligt, hvor udvalget i den ene uge træffer afgørelse om, hvorvidt en sag om førtidspension kan rejses (§ 18 møder), og på møder i den anden uge træffer afgørelse om tilkendelse af pension i rejste pensionssager (§ 20 møder). Borgeren har ret til fremmøde på Pensionsudvalgets § 20-møde, inden der træffes afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension. Borgeren kan på mødet komme med supplerende bemærkninger til sagen. Borgeren må ikke deltage i udvalgets votering i sagen.

 

Ansøgninger om førtidspension skal forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, og der skal foreligge en rehabiliteringsplan, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget. Selve vurderingen af, hvorvidt en borger opfylder betingelserne i lov om social pension, sker med afsæt i, hvorvidt det er dokumenteret, at borgerens arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige.

 

En borger kan endvidere på eget initiativ anmode om, at kommunen tager stilling til, om betingelserne for at rejse sag om førtidspension er til stede på det foreliggende grundlag - en § 17 sag. Når en sag behandles på det foreliggende grundlag, betyder det, at der ikke kan indhentes yderligere oplysninger. Heller ikke selv om sagsbehandleren vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. Er grundlaget ikke tilstrækkeligt til at tilkende førtidspension, giver udvalget afslag på førtidspension. En sag kan efterfølgende tages op igen, hvis der kommer nye oplysninger, men skal igen forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget.

 

Lovændring - gældende for sager, hvor der søges om pension efter 1. juni 2016.

Med lovændringen har kommunerne i ansøgningssager mulighed for at træffe afgørelse i åbenlyse sager om førtidspension, uden at sagen først skal behandles af rehabiliteringsteamet. Dog skal der stadigvæk udarbejdes den obligatoriske og lovpligtige forberedende del af rehabiliteringsplanen. Lovforslaget ændrer ikke ved kriterierne for, hvem der kan få tilkendt førtidspension. Samtidig kan kommunens rehabiliteringsteam fremover fokusere på at behandle de sager, der kræver en tværfaglig vurdering.

 

Det er frivilligt for kommunen at undtage omtalte sager fra behandling i rehabiliteringsteamet, og kommunen kan derfor fortsat vælge, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet, selvom kommunen vurderer, at sagen er åbenbar. Der har kun været ganske få sager i 2017, som har været behandlet i Pensionsudvalget uden forudgående behandling i rehabiliteringsteamet.

 

De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension. Ansøgerne skal derfor opfylde de samme betingelser som hidtil for at få førtidspension. Der ændres heller ikke på borgernes mulighed for at klage over en kommunal afgørelse om retten til førtidspension.

 

Seniorførtidspension

Den 1. januar 2014 trådte anden del af pensionsreformen i kraft, og reglerne om seniorførtidspension blev implementeret. Det følger heraf, at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet fra 5 år før folkepensionsalderen kan ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.

 

Måltal for antal førtidspensioner

Gribskov Kommune opererer ikke med et decideret måltal for tilkendelser af førtidspensioner i beskæftigelsesstrategien 2015-2018. Dog tilsiger lovgivningen, at så mange borgere som muligt skal indgå på arbejdsmarkedet også selv om der er en begrænset arbejdsevne.

 

Statistik for behandling af førtidspensionssager

Statistikken er vist i tabel 1-3 og grundlaget derfor er egne optællinger i Pensionsudvalget.

 

Tabel 1: Antal behandlede førtidspensionssager (incl. seniorførtidspension)

 

 

   

Som det fremgår af tabel 1, er der ud af de i alt 56 behandlede sager tilkendt førtidspension i 44 sager. Der er således givet afslag i 6 sager, mens 6 sager er blevet tilbagevist til rehabiliteringsteamet, fordi Pensionsudvalget ikke fulgte rehabiliteringsteamets indstilling.

 

I 2017 er der behandlet 2 sager om seniorførtidspension. Der er tilkendt førtidspension i begge sager. Tal for seniorførtidspensioner indgår i tabel 1.

 

Statistik for tilkendte pensioner fordelt på lidelser

 

I tabel 2 nedenfor fremgår, hvordan de 44 tilkendte førtidspensioner i 2017 fordeler sig på lidelser. Til sammenligning er foregående års fordelinger indsat.

 

Tabel 2: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (alle personer)

 

 

   

Af tabel 2 ses, at der i 2017 fortsat er et lavt niveau for tildelinger af førtidspensioner set i forhold til hele perioden. Der er i de 6 år tilkendt førtidspension i 324 sager svarende til et årligt gennemsnit på 54 sager. 32 % af tilkendelserne er begrundet i psykiske lidelser, som den primære årsag, hvilket svarer til gennemsnittet for de sidste 6 år.

 

I tabel 3 nedenfor fremgår, hvordan de tilkendte førtidspensioner i 2017 til personer under 40 år fordeler sig på lidelser sammenlignet med foregående år. Tallene er en delmængde af tabel 2. Årsagen til at se særskilt på gruppen under 40 år er, at førtidspensionsreformen fra 2013 betyder, at borgere under 40 år, som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

 

 Tabel 3: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (personer under 40 år)

  

 

7 personer under 40 år fik tilkendt førtidspension i 2017, hvilket er 3 personer flere end i 2016. Der er i perioden 2013 - 2017 tilkendt førtidspension til 42 personer svarende til et gennemsnit på 8,4 sager årligt. Antallet af tilkendelser i 2017 ligger således under gennemsnittet for perioden med de skærpede krav for tilkendelser af førtidspension til personer under 40 år, som trådte i kraft med virkning fra d. 1. januar 2013.

 

Statistik for øvrige behandlede sager i 2017

Pensionsudvalget har endvidere behandlet følgende sager i 2017:

· 2 sager om forhøjelse af mellemste førtidspension til højeste førtidspension (førtidspensionssager med oprindelig tilkendelse før 1.1.2003)

· 4 klagesager

· 1 kontrolsag vedrørende fortsat berettigelse til førtidspension (førtidspension tilkendt uden kontrol)

· 1 sag forelagt m.h.p. fritagelse for aktivering (borger der ikke opfyldte opholdskravet i pensionsloven for at modtage pension)

 

Sammenligning med andre kommuner

Gribskov Kommune benchmarkes i hovedreglen med udviklingen blandt de 28 kommuner under Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - (RAR Hovedstaden).

 

I marts 2018 var der 1.143 personer på førtidspension i Gribskov Kommune, hvilket udgør et fald på 13 personer i forhold til antal førtidspensionister i marts 2017. Udviklingen svarer til et fald på 1,1 %. I september måned 2017 var antallet af førtidspensionister på sit laveste niveau i opgørelseperioden i Gribskov Kommune, hvor der var 1135 personer på førtidspension.Til sammenligning var faldet i RAR Hovedstaden i samme periode på 2,9 %. Antallet af førtidspensionister er faldet forholdsmæssigt mere i Gribskov Kommune end i RAR Hovedstaden igennem hele opgørelseperioden fra 2015 og frem.

 

Figur 1: Indekseret udvikling i modtagere af førtidspension jan 2015-mar 2018

 

 

 

 

 

Andel på førtidspension

I tabel 4 ses udviklingen i førtidspensioner i forhold til befolkningens størrelse. Aldersgruppen 16-66 anvendes som sammenligningsparameter, idet aldersintervallet definerer arbejdsstyrken.

 

Tabel 4: Førtidspension - Fuldstidspersoner i pct. af arbejdsstyrken.

  

2014

2015

2016

2017

Gribskov

7,1

6,7

6,3

6,0

RAR Hovedstaden

5,5

5,2

5,0

4,8

 

 

 Af tabel 4 ses, at antallet af fuldtidspersoner på førtidspension udgjorde 6,0 % af borgerne i aldersgruppen 16 og 66 år i Gribskov Kommune i 2017, hvilket er lidt højere end de 4,8 % i RAR Hovedstaden. Det procentvise andel af fuldtidspersoner på førtidspension er fra 2014 til 2017 faldet fra med 1,1 % af arbejdsstyrken i Gribskov Kommune, mens faldet på 0,7 % i RAR Hovedstaden har været lidt mindre. Udviklingstendensen understøttes i øvrigt af figur 1.

 

Årsager til fald i antal modtagere af førtidspension

Der har været en række politiske reformer på området, som alle har det sigte, at nedbringe antallet af borgere på førtidspension. Borgere bliver som udgangspunkt forsøgt henvist til beskæftigelsesrettede tilbud, og særligt for borgere under 40 år, er der ringe mulighed for at opnå førtidspension. Når tilgangen på den baggrund falder, er det naturligt, at det samlede antal også falder, da afgangen er stabil. Den altovervejende årsag til afgang er aldersbetinget, dvs. som følge af overgang fra førtidspension til folkepension.

 

Klagesager mv.

Pensionsudvalget har i 2017 behandlet 3 klager over afslag på førtidspension og 1 klage over tilkendelsestidspunktet indgivet af borgerens arbejdsgiver. Klagesagerne vedrørende afslag på tilkendelse af førtidspension er sendt til Ankestyrelsen, da Pensionsudvalget fastholdt afgørelserne efter en fornyet vurdering. Der er endnu ikke modtaget afgørelser fra Ankestyrelsen i sagerne. Administrationen har ingen mulighed for at vurdere klagesagsbehandlingstiderne, men det forventes, at der i løbet af 2018 kommer afgørelser på sagerne. Klagen vedrørende tilkendelsestidspunktet blev afvist, da klagen blev indgivet af borgerens arbejdsgiver, som ikke var part i sagen om tilkendelse af førtidspension.

 

  

Lovgrundlag

LBK nr. 1208 af 17. november 2017. Bekendtgørelse af lov om social pension (Pensionsloven).

LBK nr. 1209 af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Førtidspensionsloven)

 


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse,

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

24. Statistik over klagesager

Sagsnummer: 15.00.00-A00-2190-18


Resume

På møde den 31. maj 2017 (sag nr. 30) besluttede det daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, at man ønskede en statistik over ankesager og klagesager over afgørelser i Gribskov Kommunes Jobcenter og Ydelsescenter. Jobcenteret har derfor opgjort de ønskede oplysninger for 2017.


Sagsfremstilling

Antallet af klager og ankesager skal ses på baggrund af, at Jobcenter og Ydelsescentret håndterer mere end 10.000 henvendelser årligt.

 

I de fremlagte tal indgår ikke tværgående sager i organisationen, henvendelser fra virksomheder og ad hoc henvendelser.

 

Klager deles op i to overordnede kategorier:

 • Klager over afgørelser
 • Klager over sagsbehandlingen

 

Klager over afgørelser går til Ankestyrelsen, og oplysningerne baserer sig derfor på Ankestyrelsens statistiske oplysninger.

 

Klager over sagsbehandlingen tilgår Jobcenteret og besvares efter at være modtaget hos borgmesteren, borgerrådgiveren m.m.

Oplysninger om klager over sagsbehandlingen baserer sig på Jobcenterets opgørelse.

 

Klager over afgørelser:

Nedenstående tabel viser en oversigt over klager over afgørelser fra Jobcenter og Ydelsescenter Gribskov i 2017, fordelt på type af afgørelse fra Ankestyrelsen (tallene i parentes er tilsvarende tal fra 2016)

 

 Tabel 1.

   Sygedagpengelov

Afgørelsestype

Antal

 

Afgjorte sager i alt

34(51)

 

Stadfæstelse

28(41)

 

Ændring

1(4)

 

Hjemvisning (*)

2(3)

 

Afvisning

3(3)

Lov om Aktiv Socialpolitik

Afgørelsestype

Antal

 

Afgjorte sager i alt

46(39)

 

Stadfæstelse

26(27)

 

Ændring

8(6)

 

Hjemvisning

7(4)

 

Afvisning

5(2)

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

Afgørelsestype

Antal

 

Afgjorte sager i alt

11(14)

 

Stadfæstelse

9(11)

 

Ændring

1(0)

 

Hjemvisning

0(1)

 

Afvisning

1(2)

   

 

 (*) Når en sag hjemvises, betyder det, at Ankestyrelsen vurderer, at sagen skal genoptages af kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse.

 

Ankestyrelsen har i 2017 i alt behandlet 91 klager over afgørelser. Heraf blev 72 stadfæstet eller klagen blev afvist - svarende til 79 % af alle sager. Det tilsvarende tal i 2016 var 74%. Altså er antallet af hjemviste eller ændrede afgørelser faldet procentvis fra 2016 til 2017.

 

Oversigt over omgjorte sager 2017 - "omgørelsesprocent"

Af nedenstående tabel fremgår: Andelen af afgørelser i Gribskov Kommune , h.h.v. hele landet, der i 2017 efter klage blev omgjort af Ankestyrelsen enten gennem en ændring eller en hjemvisning - opgjort i procent af det samlede antal afgjorte sager

 

Tabel 2:

 Lovgivning

Sygedagpengeloven

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats

Gribskov Kommune

12%

33%

10%

Danmark

14%

28%

19%

 

 Af tabellen fremgår, at Gribskov Kommune ligger under landsgennemsnittet i antal sager, som ændres eller hjemvises (omgørelsesprocenten) på både sygedagpengeområdet og på sager inden for beskæftigelseslovgivningen, mens kommunen på sager indenfor sociallovgningen ligger lidt over landsgennemsnittet.

 

Klager over sagsbehandlingen:

Klager over sagsbehandlingen rettes typisk til kommunens politiske eller administrative ledelse. Borgerne får altid et skriftligt svar på deres henvendelse og indbydes efter vurdering til et møde. Jobcentret har gode erfaringer med at indkalde borgerne til et møde for at drøfte deres klage.

 

I 2017 er der modtaget 32 klager over sagsbehandlingen mod 35 i 2016. Det kan således konstateres, at der har været et lille fald i antallet af klager over sagsbehandlingen i 2017.

 

Klagerne i 2017 blev modtaget af følgende:

 

Borgmesteren har modtaget 7 klager

Udvalgsformanden har modtaget 2 klager

Centerchefen og teamledere i Center for Borgerservice og Beskæftigelse har modtaget 8 klager

 

Hertil kommer, at kommunens borgerrådgiver har modtaget 15 klager.  


Administrationen indstiller til udvalget Bekæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til eftreretning

25. Status på Grib livets nærmiljøer

Sagsnummer: 29.09.04-G01-2-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt, for Ældre, Social og Sund og for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse får sagen parallelt til orientering om, hvad der er sket i Grib livets nærmiljøer siden beslutning om udrulning af Grib livets erfaringer tilbage i august 2017 på møde i Social- og Sundhedsudvalget. Der er tale om en status, der alene viser, hvad der er sket siden sidst, og ikke om en evaluering af indsatserne.


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2014-17 at etablere en tværgående programorganisation med det formål at udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune. Formålet for Programorganisationen er at sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg samt at bygge videre på anbefalinger fra Temaudvalget fra 2013 og forbedre implementeringen af forebyggelsespakkerne.

 

Denne programorganisering er siden døbt ”Grib livet – hold dig på toppen” og favner al borgerrettet forebyggelse i kommunen. Programmet skal ”gribe” alle forpligtelser fra nationalt og regionalt hold omkring sundhedsfremme og forebyggelsesdagsordenen.

 

I oktober 2014 pegede Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på ét konkret nærmiljø inden for hvert fagområde til at udgøre arenaen for udvikling og forsøg med, hvordan vi kan lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i vores kerneopgave.

 

De fire nærmiljøer var:

 • Børnehuset Boager
 • Gilleleje bibliotek
 • Mødestedet (aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare)
 • Uddannelsescenteret

 

Pilotprojekterne er slutevalueret med gode resultater, se bilag 2. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget fik evalueringen til orientering på deres møder i april 2017.

 

Nye nærmiljøer i agusut 2017

I august 2017 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udrulle de gode erfaringer fra pilotprojekterne til yderligere fem nærmiljøer. Dette skete som led i trin 2 i udmøntningen af den nye Sundhedspolitik, som endeligt blev godkendt af Byrådet i oktober 2017. Politikken udvikles i følgende trin:

 

Trin 1: Udvikling af politik på overordnet målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets nærmiljøer - besluttet i Social- og Sundhedsudvalget i august 2017.

Trin 3: Plan for konkret udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via ”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

 

I Grib livets pilotprojekter er der gjort erfaringer med og udviklet en metode til, hvordan medarbejderne kan arbejde sundhedsfremmende som del af deres kerneopgave. Erfaringerne er dels samlet i et dialogværktøj (se bilag 2) og dels i et sæt principper, som er båret ind i udkastet til den ny sundhedspolitik.

 

Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret

 

De fem nye nærmiljøer skal således arbejde ud fra disse principper.

 

Dem fem nye nærmiljøer er:

 1. Kantinen på Jobcenteret
 2. Fabianhus
 3. Kantinerne på Rådhuset og i Gilleleje
 4. Events med fokus på sammenhold og sundhed (tværgående og ikke et egentligt nærmiljø)
 5. Kommunikation (tværgående og ikke et egentligt nærmiljø)

 

Alle fem er kommet godt i gang med arbejdet. I vedhæftede bilag 1 gives status på arbejdet siden august 2017 - både for de nye nærmiljøer og for de "gamle".

 

Læsevejledning

Bilag 2 om status på arbejdet i nærmiljøene udgør bilag til sagen. I bilag 1 er det særligt siderne 3-8 samt 27-29, der udgør bilag, idet udvalgene her kan læse kort præsentation af teori og metode i nærmiljøernes arbejde.


Administrationen indstiller til udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

26. Meddelelser

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2598-18


Resume

Udvalget orienteres under dette punkt om aktuelle henvendelser til udvalgets medlemmer m.m.


Sagsfremstilling

Gribskov Erhvervscenter

Kl. 16.45 er Dorte Kiilerich inviteret til og komme og fortælle kort om hendes og bestyrelsens tanker vedr. GEC´s fremtid

  

Udvalgets medlemmer bliver løbende orienteret om skrivelser modtaget fra Beskæftigelsesministeren, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og andre myndigheder på det beskæftigelsespolitiske område.

Siden sidste møde er modtaget følgende skrivelser, som alle er vedlagt som bilag.:

 

Brev fra Beskæftigelsesministeren vedr. manglende aktiv indsats for dagpengmodtagere m.m.

Svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedr. dagpengemodtageres deltagelse i aktiv indsatser m.m.

Orientering om beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Bekæftigelsesministeriet

Brev fra Beskæftigelsesministeriet vedr. beskæftigelsespolitiske mål for 2018

 

 

KL har indkaldt til det årlige træf for politikere og embedsmænd på beskæftigelsesområdet - Jobcamp 2018.  Jobcamp 2018 afholdes i dagene 8-9. november 2018 i Aalborg Kongrescenter. Interessen for deltagelse skal afdækkes.

 


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse,

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

 

Møde startede kl. 16.30

Møde sluttede kl. 17.45

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen