Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse og Idræt

Onsdag den 30-05-2018 kl. 18:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

12. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-18


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 20


Beslutning

1. Godkendt

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

13. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-8-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Natasha Stenbo Enetoft (V) deltager som stedfortræder for Knud Antonsen (V), som er fraværende.

 

14. Lukket punkt: Lukkede mødemeddelelser

15. Introduktion til idrætsområdet

Sagsnummer: 18.20.00-G01-2-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen til orientering. Sagen handler om introduktion til idrætsområdet i Gribskov Kommune. Teamleder Mette Larsen vil deltage på mødet og præsentere området for udvalget.


Sagsfremstilling

For at skabe et godt afsæt for udvalgets arbejde har administrationen forberedt en indledende introduktion. Introduktionen skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer, og ikke blot dem med lang erfaring på området, får en fælles viden om udvalgets opgaver indenfor idrætsområdet. 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

16. Status på Grib livets nærmiljøer

Sagsnummer: 29.09.04-G01-2-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt, for Ældre, Social og Sund og for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse får sagen parallelt til orientering om, hvad der er sket i Grib livets nærmiljøer siden beslutning om udrulning af Grib livets erfaringer tilbage i august 2017 på møde i Social- og Sundhedsudvalget. Der er tale om en status, der alene viser, hvad der er sket siden sidst, og ikke om en evaluering af indsatserne.


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2014-17 at etablere en tværgående programorganisation med det formål at udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune. Formålet for Programorganisationen er at sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg samt at bygge videre på anbefalinger fra Temaudvalget fra 2013 og forbedre implementeringen af forebyggelsespakkerne.

 

Denne programorganisering er siden døbt ”Grib livet – hold dig på toppen” og favner al borgerrettet forebyggelse i kommunen. Programmet skal ”gribe” alle forpligtelser fra nationalt og regionalt hold omkring sundhedsfremme og forebyggelsesdagsordenen.

 

I oktober 2014 pegede Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på ét konkret nærmiljø inden for hvert fagområde til at udgøre arenaen for udvikling og forsøg med, hvordan vi kan lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i vores kerneopgave.

 

De fire nærmiljøer var:

 • Børnehuset Boager
 • Gilleleje bibliotek
 • Mødestedet (aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare)
 • Uddannelsescenteret

 

Pilotprojekterne er slutevalueret med gode resultater, se bilag 2. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget fik evalueringen til orientering på deres møder i april 2017.

 

Nye nærmiljøer i agusut 2017

I august 2017 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udrulle de gode erfaringer fra pilotprojekterne til yderligere fem nærmiljøer. Dette skete som led i trin 2 i udmøntningen af den nye Sundhedspolitik, som endeligt blev godkendt af Byrådet i oktober 2017. Politikken udvikles i følgende trin:

 

Trin 1: Udvikling af politik på overordnet målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets nærmiljøer - besluttet i Social- og Sundhedsudvalget i august 2017.

Trin 3: Plan for konkret udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via ”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

 

I Grib livets pilotprojekter er der gjort erfaringer med og udviklet en metode til, hvordan medarbejderne kan arbejde sundhedsfremmende som del af deres kerneopgave. Erfaringerne er dels samlet i et dialogværktøj (se bilag 2) og dels i et sæt principper, som er båret ind i udkastet til den ny sundhedspolitik.

 

Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret

 

De fem nye nærmiljøer skal således arbejde ud fra disse principper.

 

Dem fem nye nærmiljøer er:

 1. Kantinen på Jobcenteret
 2. Fabianhus
 3. Kantinerne på Rådhuset og i Gilleleje
 4. Events med fokus på sammenhold og sundhed (tværgående og ikke et egentligt nærmiljø)
 5. Kommunikation (tværgående og ikke et egentligt nærmiljø)

 

Alle fem er kommet godt i gang med arbejdet. I vedhæftede bilag 1 gives status på arbejdet siden august 2017 - både for de nye nærmiljøer og for de "gamle".

 

Læsevejledning

Bilag 2 om status på arbejdet i nærmiljøene udgør bilag til sagen. I bilag 1 er det særligt siderne 3-8 samt 27-29, der udgør bilag, idet udvalgene her kan læse kort præsentation af teori og metode i nærmiljøernes arbejde.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

Bilag

17. Genåbning af budget 2018-2021 FI

Sagsnummer: 00.30.00-G01-12-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af opgaven vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet jf. beslutning den 12. marts 2018. Sagen er en fortsættelse af sagerne om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra de tidligere udvalgsmøder i marts og april. Udvalget for Forebyggelse og Idræt skal ved denne sag indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke forslag der skal indfri fagudvalgets måltal. De udvalgte forslag sendes i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 14. maj 2018.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd, hvilke forslag der skal indfri udvalgets måltal.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 at igansætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skulle arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indenfor udvalgets ansvarsområde. Alle fagudvalg har fået et måltal, der skal indfries. Måltallet for Forebyggelse og Idræt fremgår af tabellen nedenfor.

 

Tabel: Måltal for Udvalget Forebyggelse og Idræt

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

 1.469

1.469

1. 469

Øget måltal jvf. beslutning i KIO d. 21. marts 2018

65

65

65

Måltal ialt i 1.000 kr.

1.534

1.534

1.534

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet, vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikrer, at dette indfries. 

 

Bilag til denne sag fremgår af andet dagsordenspunkt med samme navn.

  

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde i en proces, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter forslag til indfrielse af deres måltal

Økonomiudvalget beslutter forslag til indfrielse af Økonomiudvalgets måltal allerede på mødet den 07.05.2018

Forslagene sendes i høring ultimo maj

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

Økonomiudvalget og Byrådet beslutter de endelige forslag den 25. juni 2018.

 

Procesplanen blev besluttet af Byrådet den 12. marts 2018 og er justeret i forbindelse med Byrådets behandling af sagen om tilpasning af proces for genåbning af budget 2018 - 2021 den 14. maj 2018. 

 

Høringsproces

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

Udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at nedenstående forslag skal indfri udvalgets måltal og dermed, at nedenstående forslag sendes i høring.

 

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser

Besparelsesforslag

 2019

2020

2021

2022

Reduktion af budget vedr. sundhedsfremmende tiltag

1.300

1.300

1.300

1.300

Nedlæggelse af Investeringspulje

303

303

303

303

I alt inkl.

1.603

1.603

1.603

1.603

Måltal

1.469

1.469

1.469

1.469

Øget måltal jf. beslutning i KIO den 21. marts 2018

65

65

65

65

Nyt måltal

1.534

1.534

1.534

1.534

Difference

69

69

69

69

 

Det besluttede høringsmateriale er vedhæftet dette punkt som bilag i forbindelse med protokollering.

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen 

 

Bilag

18. Genåbning af budget 2018-2021 FI

Sagsnummer: 00.30.00-G01-12-18


Resume

Dette dagsordenspunkt knytter sig til det åbne punkt med samme navn, der også behandles på dette udvalgsmøde.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd, hvilke forslag der skal indfri udvalgets måltal.

  


Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt indeholder bilag til udvalgets beslutning om, hvilke forslag der skal indfri udvalgets måltal jf. andet dagsordenspunkt med samme navn.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018


Beslutning

Udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at nedenstående forslag skal indfri udvalgets måltal og dermed, at nedenstående forslag sendes i høring.

 

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser

Besparelsesforslag

 2019

2020

2021

2022

Reduktion af budget vedr. sundhedsfremmende tiltag

1.300

1.300

1.300

1.300

Nedlæggelse af Investeringspulje

303

303

303

303

I alt inkl.

1.603

1.603

1.603

1.603

Måltal

1.469

1.469

1.469

1.469

Øget måltal jf. beslutning i KIO den 21. marts 2018

65

65

65

65

Nyt måltal

1.534

1.534

1.534

1.534

Difference

69

69

69

69

 

Det besluttede høringsmateriale er vedhæftet dette punkt som bilag i forbindelse med protokollering.

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen 

Bilag

19. Forebyggelse og idræt 2018

Sagsnummer: 00.30.14-G01-3-18


Resume

I denne sag orienteres udvalget for Forebyggelse og Idræt om udvalgets budget i 2018 efter tilpasninger jf. Styrelsesvedtægten.


Sagsfremstilling

Baggrund

Siden januar 2018 har Byrådet besluttet to Styrelsesvedtægter, der bl.a. har betydet budgetmæssige ændringer siden det oprindeligt vedtagede budget. For at give fagudvalgene et overblik over, hvordan deres budgetter ser ud efter den seneste Styrelsesvedtægt, præsenteres udvalget i denne sag for budgettet i 2018 fordelt på rammer. Hvis der er særlige budgetmæssige opmærksomhedspunkter, som udvalget bør være opmærksomme på, nævnes disse også.

 

Budget 2018 for Forebyggelse og Idræt

Budgettet for Forebyggelse og Idræt ligger pt. fordelt som nedenstående tabel. I Gribskov Kommune arbejder man ud fra princippet om retvisende budgetter. Derfor vil der løbende over året ske tilpasninger i budgetterne. Udvalgene præsenteres løbende for budgetterne ifm. budgetopfølgningerne. Den næste budgetopfølgning forelægges Forebyggelse og Idræt til august.

 

Nyt budget for Forebyggelse og Idræt

 

 

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Indenfor Forebyggelse og Idræt er der pt. ingen opmærksomhedspunkter, der følges i de kommende budgetopfølgninger.


Administrationen indstiller,Administrationen indstiller til Forebyggelse og Idræt:

1. at tage orienteringen om budget til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

20. Nordsjælland Håndbold

Sagsnummer: 18.20.02-G01-1-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget. Sagen handler om et ekstraordinært tilskud til Nordsjælland Håndbold i 2018 samt indgåelse af en 3 årig guldpartnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt, at anbefale Økonomiudvalget,
 1. at beslutte et ekstraordinært tilskud til Nordsjælland Håndbold i 2018 på 100.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets Reservepulje
 2. at beslutte, en 3 årig partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold, hvoraf sæson 2018/2019 på 250.000 kr. betales i 2018, finansieret af Økonomiudvalgets Reservepulje
 3. at beslutte, at en fremadrettet finansiering af partnerskabsaftalen på årligt 250.000 kr. fra 2019 indgår i budgetforhandlingerne for 2019 - 2022

Sagsfremstilling

Baggrund

Nordsjælland Håndbold har sendt en henvendelse til Gribskov Kommune, hvor der søges om et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. i 2018. Derudover ønsker Nordsjælland Håndbold at indgå en 3 årig guldpartneraftale med kommunen.

 

Baggrunden for henveldelsen om behov for et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. skal ses i lyset af, at Nordsjælland Håndbold har akut behov for kapitaltilførsel for at kunne fortsætte i ligaen.

 

Sagens forhold

Nordsjælland Håndbold skal inden regnskabsafslutningen den 20. juni 2018 have skaffet i alt 1,8 mio. kr. yderligere. De oplyser, at der pt. er indsamlet 0,8 mio. kr., og at der er nedsat 5 arbejdsgrupper, der hver har en målsætning om at skaffe 150.000 - 200.000 kr. Derudover er bestyrelsen i fuld gang med at lave en ny kommerciel plan, som skal sikre et stabilt økonomisk grundlag.

 

Engangstilskud på 100.000 kr.

På baggrund af ændrede kapitalkrav fra Dansk Håndbold Forbund i 2017, hvor kravet til kapital blev forhøjet markant, ansøgte Nordsjælland Håndbold i 2017 om et yderligere tilskud på 175.000 kr. fra hhv. Gribskov, Helsingør og Hillerød kommune. De 3 kommuner besluttede at imødekomme ansøgningen i foråret 2017 med hver 175.000 kr.

 

I forbindelse med sagens behandling i 2017 blev Nordsjælland Håndbold opfordret til at ændre sine vedtægter og tilføje en bestemmelse om udbyttebegrænsning, hvilket betyder, at kommunen kan yde støtte efter eliteidrætslovens §7. Dette skete på en ekstraordinær generalforsamling. Det vil derfor være muligt at yde det ekstraordniære éngangstilskud på 100.000 kr. efter kommunalfuldmagtsreglerne som et sponsorat.

 

Grunden til, at der er behov for et éngangstilskud i 2018 er, at Nordsjælland Håndbold ikke har haft mulighed for at nå de opstillede salgsmål. Udgifterne har været under skarp kontrol, men indtægterne har svigtet blandt andet fordi, det ikke lykkedes at skaffe en hovedsponsor.

 

Helsingør og Hillerød har på nuværende tidspunkt vedtaget at give det ekstraordinære tilskud i 2018.

 

3 årig guldpartnerskabsaftale

Nordsjælland Håndbold anmoder ligeledes om, at Gribskov Kommune indgår en 3 årlig guldpartnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold.

 

Gribskov Kommune har siden 2014 haft en partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold. Den årlige udgift til dette har de seneste år været på 250.000 kr. årligt. Der er ikke afsat midler til en partnerskabsaftale fra og med sæson 2018/2019, så midler til dette skal findes, hvis kommunen ønsker en fortsat aftale med Nordsjælland Håndbold.

 

Helsingør og Hillerød har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om en 3 årig guldpartnerskabsaftale. 


Lovgrundlag

Eliteidrætsloven


Økonomi

I forslaget lægges der op til følgende økonomi:

100.000 kr. som et ekstraordinært tilskud i 2018 samt

250.000 kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til en 3 årig partnerskabsaftale.

 

Udgift i 2018 vil således være 100.000 kr. + 250.000 kr. = i alt 350.000 kr.

Beløbet kan finansieres af Økonomiudvalgets Reservepulje

 

Spørgsmålet om finansiering i 2019 og 2020 på årligt 250.000 kr. må indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019 - 2022.


Beslutning

1:

For: V, G, O, C (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: A (1)

Indstillingpunkt anbefalet.

 

2: 

For: V, G, C (5)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: A, O (2)

Indstillingspunkt anbefalet.

 

3.

Anbefalet. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at bede administrationen om at udarbejde en tværgående analyse af den værdi, som partnerskabet med Nordsjællands Håndbold tilfører kommunen.

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

Bilag

21. Helsinge Hallernes arbejde med professionalisering

Sagsnummer: 04.04.00-G01-225-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen til orientering. Sagen handler om Helsinge Hallernes arbejde med at professionalisere bestyrelsesarbejdet.


Sagsfremstilling

Baggrund

I 2017 søgte Helsinge Hallerne om, at Gribskov Kommune stillede en garanti i forbindelse med Helsinge Hallernes leasing af særlige redskaber til Hal 5 (Springhallen).

Byrådet besluttede at give den ønskede garanti, men samtidig havde Byrådet et ønske om, at Helsinge Hallerne skulle arbejde med en professionalisering af bestyrelsesarbejdet samt sikre, at der blev ført en ansvarlig økonomisk styring af hallerne.

 

Nu har Helsinge Hallernes bestyrelse meldt tilbage med en orientering om, hvordan bestyrelsen har arbejdet med professionalisering af arbejdet.

 

Sagens forhold

Formanden for bestyrelsen Anna Recinella anfører følgende:

 

 • Bestyrelsen har arbejdet fokuseret med rolleafklaring i forhold til opgaver og ansvar i bestyrelsen og hos haldirektøren. Dette betyder bl.a., at bestyrelsen nu i højere grad beskæftiger sig med det overordnede arbejde i forhold til strategi og udvikling.
 • Helsinge Hallernes vedtægter er ændret, således at bestyrelsens sammensætning er ændret. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er nedsat fra 9 til 7 medlemmer, og sammensætningen er 4 medlemmer fra HSI (paraplyforening for foreningerne), 2 politisk udpegede medlemmer og 1 medlem fra erhvervsforeningen. Denne sammensætning vil understøtte det at arbejde mere professionelt, holde fokus på den overordnede opgave og ikke tænke i særinteresser for enkeltforeninger.
 • Bestyrelsen har derudover haft et stort fokus på hallens økonomi, og halinspektøren har fået til opgave at udarbejde en langsigtet renoveringsplan, optimere på ressourcer og opgaver og have et skarpt øje på økonomi og budgetopfølgning. Dette har allerede båret frugt, og økonomien er inde i en fornuftig udvikling.
 • I løbet af 2018 er det planen at igangsætte et arbejde med en vision for hallen og dermed lægge en langsigtet plan for hallen og dens udvikling.
 • Der er skabt et øget fokus på tilfredshed hos hallens brugere og styrke samarbejdet med de mange foreninger og borgere, som bruger hallen.

 

Administrationens vurdering

Med ovenstående tiltag er det administrationens vurdering, at Helsinge Hallernes bestyrelse nu lever op til de ønsker, som Byrådet har til en professionel virksomhed og bestyrelse. 

 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt,
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

22. Frikommuneforsøg - Godkendelse af igangsættelse af frikommuneforsøg og implementeringsproces

Sagsnummer: 00.17.00-P08-3-18


Åben overskrift

Godkendelse af igangsættelse af frikommuneforsøg og den videre implementeringsproces


Resume

Udvalgene: Beskæftigelse, Industri og Uddannelse, Ældre, Social og Sundhed, Børn og Familie samt Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at anbefale beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen handler om igangsættelse af frikommune-forsøgene under Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP), herunder proces for den videre implementering. Sagen kommer på dagsorden, fordi Gribskov Kommune og de øvrige frikommuner i netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået svar på netværkets ansøgninger (bilag 1, 2 og 3).

 

Sagen skal behandles i fagudvalgene (Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse d. 28. maj og Ældre, Social og Sundhed d. 28. maj, Børn og Familie d. 29, maj og Forebyggelse og Idræt d. 30. maj og i Økonomiudvalget d. 11 juni og til sidst i Byrådet d. 18 juni). Beslutningsssagen skal læses i sammenhæng med efterretningssag om frikommuneforsøg i denne dagsorden. 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende igangsættelse af anden runde af frikommuneforsøg, som omhandler muligheden for at sammentænke indsatser på tværs af sektorlovgivninger og datadeling
 2. at godkende igangsættelse af tredje runde af frikommuneforsøg, som omhandler integration af mentoraftale i én plan
 3. at tage frikommuneforsøgenes implementeringsprocessen til efterretning. 

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune og de øvrige frikommuner i netværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået behandlet alle tre forsøgsansøgninger. Byrådet godkendte den 30. maj 2016, at Gribskov Kommune indgik i frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Den 30. januar 2017 godkendte Byrådet, at frikommuneforsøgene blev forankret under VUP samt at følgende forsøg kunne igangsættes:

 

1) En handleplan

2) Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

3) Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

4) En sammenhængende indsats

 

Igangsættelse af frikommuneforsøg

Den anden frikommuneansøgning består af to dele. Den første del angår muligheden for at sammentænke indsatser fra Serviceloven og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats for at kunne give borgerne i målgruppen en samlet og helhedsorienteret indsats. Den anden del omhandler datadeling mellem fagområderne med henblik på lettere at kunne identificere borgere med sammensatte og komplekse behov, som kan være i målgruppen for tilbud om én plan og lette sagsbehandlingen for helhedsorienterede indsatser, der går på tværs af fagområderne. 

 

Den tredje frikommuneansøgning omhandler integration af mentoraftale i borgerens plan, således at mentorkontrakten ikke udarbejdes i særskilt dokument. Regeringen gav afslag på netværkets ansøgninger angående optag på integrationsgrunduddannelsen (IGU), da IGU er en treårig forsøgsordning, som eksplicit er del af trepartaftalen om integration på arbejdsmarkedet.

 

Næste skridt: den videre implementering af forsøgene i 2018 - 2020

I forbindelse med frikommuneansøgningerne er kommunerne i frikommunenetværket blevet pålagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet at iværksætte løbende progressionsmålinger. Således skal kommunerne udføre progressionsmåling:1) ved opstart af borgerforløb, 2) løbende hver 6. måned og 3) ved afslutningen af borgerforløb.

 

 • Løbende måling af borgernes progression

Via progressionsmålingen får de fagprofessionelle et solidt overblik over familiens eller den unges samlede situation og bedre mulighed for løbende at følge, om borgeren er på rette vej. Samtidigt er progressionsmålingen et vigtigt dialogredskab, som muliggør, at indsatsen og borgerens plan løbende kan blive justeret. Derved giver dialogen om borgerens udvikling et fælles sprog og en referenceramme. Administrationen præsenterer resultaterne fra progressionsmålingerne på et aggregeret niveau i de relevante fagudvalg, når der foreligger resultater fra første og anden måling.

 

 • Lovmedholdelig og korrekt registrering i fagsystemerne

I forbindelse med evalueringen i efteråret 2017 besluttede styregruppen, at der løbende skal afholdes frikommune-tilsyn på VUP-sager. Begrundelsen for behovet for løbende frikommunetilsyn er, at frikommunelovgivningen griber ind i flere lovgivningsområder, samtidigt med at frikommune-rådgiverne anvender paragraffer fra andre lovgivningsområder end dem, som sagsbehandlerne og rådgiverne er specialiseret indenfor. Ved frikommune-tilsyn vil fokus være på:

 

1) Benyttes fritagelserne i frikommune-lovgivningen tilstrækkeligt?

2) Juridisk kompetenceudvikling

3) Overholdes systemkravene og journaliseringskrav i fagsystemerne?

 

For at sikre en systematisk implementering af forsøgene vil der fremover periodisk udtrækkes VUP-sager, som gennemgås. Dette forudsætter, at der løbende kan trækkes på juridiske kompetencer i fagcentrene.

 

 • Udbredelse af best practice – ny samarbejdsmodel for borgere, der går på tværs

Frikommunenetværket har givet anledning til, at regeringen har udarbejdet et lovforslag om én plan, som har til formål at understøtte kommunerne i at kunne tilbyde borgere med komplekse og sammensatte problemer en helhedsorienteret indsats – gennem én plan. Regeringen forventer, at lovforslaget bliver besluttet og allerede vil træde i kraft i løbet af 2018. Det betyder, at endnu flere borgere på tværs af landets kommuner får glæde af denne tilgang.

 

Velfærdschefkredsen har besluttet at udbrede mindset og metoder fra VUP til endnu flere målgrupper: 1) voksne på offentlig forsørgelse med komplekse behov, 2) enlige flygtninge og familier med komplekse behov samt 3) borgere med hjerneskade. Derved får flere borgere med komplekse problemer en mere helhedsorienteret og bedre koordineret indsats. Administrationen er derfor i gang med at revitalisere samarbejdsmodelen fra Fælles Borgere og videreudvikle den tilhørende arenastruktur.


Lovgrundlag

Se bilag 4 og 5: Lov om frikommunenetværk og Udkast til ny lovgivning om en plan.

 


Økonomi

Udgifterne til frikommune-forsøgene finansieres fra pulje: Omstilling og organisationsudvikling - Velfærdsudviklingsprogrammet.


Beslutning

1.-3. Anbefalet

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

Bilag

23. Status på frikommuneforsøg og paragraffritagelser for frikommunenetværket

Sagsnummer: 00.17.00-P08-3-18


Resume

Gribskov Kommune og de øvrige otte frikommuner i netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået behandlet: første, anden og tredje forsøgsansøgning i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forebyggelse og Idræt orienteres om status på implementeringen af frikommuneforsøg under Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP), resultater og konklusioner fra VUP-evaluering og pressens positive bevågenhed.

 

Denne efterretningssagen skal læses i sammenhæng med beslutningssag om frikommuneforsøg på denne dagsorden.

Deltagelse i frikommune-forsøg og forsøgsansøgninger har tidligere været behandlet politisk, se evt. sags nr. 2016/07699 behandlet på Byrådet d. 14.03 2016 (Nyt frikommuneforsøg 2016 - 2019),  sagsnr. 2016/11954 d. 30.05 2016 på Byrådet (Deltagelse i frikommuneforsøg) og sags nr. 2016/32404 på Byrådet d. 30.01 2017 (Frikommuneforsøg - Beslutning vdr. paragraffritagelser).


Sagsfremstilling

I oktober 2016 opnåede kommunerne: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød i fællesskab status som frikommunenetværk omkring temaet ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 og 2018 behandlet netværkets første, anden og tredje forsøgsansøgning (jf. bilag 1, 2 og 3). Netværket har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om paragraffritagelser i tre ansøgningsrunder, hvor omdrejningspunktet er, at borgeren får én samlet handleplan, der rummer alle borgerens mål og indsatser:

 

 • I første ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at arbejde med 1) én handleplan fremfor flere sektorspecifikke handleplaner, 2) mere fleksibel organisering af beskæftigelsesindsatsen og 3) øget fleksibilitet i det individuelle kontaktforløb mellem sagsbehandler og borger
 • Ved den anden ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at sammentænke indsatser fra Serviceloven og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
 • Ved den tredje og sidste ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at integrere mentoraftale i borgerens plan. Den sidste ansøgning er behandlet i Folketinget og kan tages i brug per d. 1.7. 2018.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar ses i bilag 1, 2 og 3. Se eventuelt også bilag 4. der viser, hvad frikommunerne i netværket må på nuværende tidspunkt (maj 2018) og bilag 5, som viser et samlet overblik over frikommunenetværkets forsøgsansøgninger.

 

Byrådet godkendte den 30. maj 2016, at Gribskov Kommune indgik i frikommune-netværket. Den 30. januar 2017 godkendte Byrådet, at frikommuneforsøgene blev forankret under Velfærdsudviklingsprogrammet samt at følgende forsøg kunne igangsættes:

 

1) En handleplan

2) Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

3) Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

4) En sammenhængende indsats

 

Frikommuneforsøgene startede den 1. juli 2017 og kører til 1. juli 2020. Effekter af forsøgene evalueres af kommunerne i samarbejde med VIVE og løbende internt.

 

Organisering af frikommuneforsøgene under VUP

I Gribskov Kommune har vi valgt at fokusere på målgrupperne: 1) udsatte unge og 2) udsatte familier. Der er nedsat to teams (et unge- og familieteam), en tværgående implementeringsgruppe, og endelig fungerer velfærdschefkredsen som styregruppe for programmet. I maj måned 2017 blev de første borgere taget ind under programmets to teams, og disse mødes fast en gang om ugen.

 

 • Ungeteamet – Unge på vej

Der er etableret et tværfagligt ungeteam med i alt 3 socialrådgivere: en rådgiver fra Jobcenteret, en rådgiver fra Børne- og Familieområdet og en rådgiver fra Social- og Sundhedsområdet. Derudover bruger sagsbehandlerne faglige ressourcer fra eksempelvis Støttekontakt og Misbrugsbehandlingen. Fra d. 1. marts 2018 er der 19 udsatte unge tilknyttet teamet.

 

 • Familieteamet – En integreret familieindsats

Der er etableret et tværfaglig familieteam med i alt fem rådgivere, hvor to rådgivere stammer fra Børne- og Familieområdet, en rådgiver for fra Social- og Sundhedsområdet og to rådgivere fra Jobcenteret. Også her er fast tilknyttet forskelle faglige udføreprofiler, således at rådgiverne kan trække på faglige ressourcer fra Familiebehandling og Kompetencecentret. Fra d. 1. marts 2018 er der 20 familier tilknyttet teamet.

 

Fælles for de to VUP-teams er, at der en myndighedskompetence på tværs af de tre lovområder i henhold til forsøgenes to målgrupper, og sagsbehandlerne kan bevilge de fleste indsatser uden at skulle tilbage i deres respektive visitationsudvalg, dvs. beslutningskompetencen er tættere på. Det er et kerneelement, at der følges hyppigt op på borgernes progression, hvorfor der løbende gennemføres progressionsmålinger, der følger op på, om borgerne bevæger sig i mod målene.

 

Målene er, at unge og familier med komplekse behov oplever:

• En mere entydig kontakt, og der er færre aktører omkring borgerne

• En hurtigere og mere målrettet indsats

• Flere bliver selvforsørgende og kommer i uddannelse

• En integreret indsats, som er helhedsorienteret og bedre sammenhæng i sagsforløbene

 

Endelig har VUP en administrativ målsætning om færre udgifter til borgerne i de to målgrupper.

 

Evaluering af frikommuneforsøgene

Midtvejsevalueringen fra efteråret 2017 viser, at borgerne får stor værdi ud af frikommuneforsøgene. Følgende punkter opsummerer, hvilket udbytte borgerne får af at være med i VUP:

 1. Tættere kontakt med rådgiver og udfører, hyppigere opfølgning og en mere intensiv indsats. Hvor en koordinerende rådgiver leder borgeren på den rette vej. Det resulterer i tæt koordinering via hyppige og faste møder og en bedre relation ml. borgeren og rådgiveren.
 2. En plan frem for mange sektoropdelte planer. Bedre overblik for borgeren og mere samstemte og målrettede indsatser. Mere samstemte indsatser og reduktionen i antal af professionelle i berøring med familiens sag frigiver energi til de voksne, således at forældrene får større overskud til at være forældre for deres børn.
 3. Empowerment. Større fokus på borgerens ressourcer. Borgerne oplever, at der bliver lyttet til dem, der stilles realistiske krav og gives større ansvar til dem. Det er lettere for borgeren at få indflydelse, samtidigt med at der er en større palet af muligheder. Det betyder, at borgerne oplever, at der er større fremdrift i deres forløb.

 

Se evt. bilag med evalueringen fra 2017 (bilag 6).

 

Stor positiv opmærksomhed fra pressen

Frikommunenetværket og Gribskov Kommune har igennem det sidste år fået en del positiv presse fra nationale medier. Derudover har mediehuse, tænketank og forskere vist interesse for frikommuneforsøgene og Velfærdsudviklingsprogrammet, hvor følgende artikler og TV indslag er blevet publiceret:

 • I Go Morgen Danmark talte Sophie Løhde og Christian Tauby-Theill om Velfærdsudviklingsprogrammet, én handleplan og den nye sammenhængsreform
 • I TV2 Lorry var der et indlæg: Borgmestre: Mindre bureaukrati og mere fokus på borgeren
 • Politikken havde en kronik: Lad os rydde op i den kludrede lovgivning og hjælpe udsatte borgere i stedet
 • Danske Kommuner bragte artiklen: Ni borgmestre: Fokuser på at hjælpe udsatte borgere
 • Mandagmorgen: 1) Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere, 2) Vi bliver nødt til at tilpasse vores fagligheder til hinanden, så det hele tiden handler om borgerens behov og 3) Gribskov knækker koden: Udsatte unge får det bedre, og kommunen sparer millioner
 • VIVE: 1) 79 nye forsøg med frikommuner på vej og 2) Notatet: Frikommuneforsøg 2016-2020 - En status på forsøg, evalueringsdesign og implementeringsforhold
 • Frederiksborg Amt Avis: 1) Minister spejdede efter løsninger og 2) En samlet handleplan

 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt

1.      at tage orientering om svar på første, andet og tredje frikommuneforsøg til efterretning

2.      at tage orientering om status på Velfærdsudviklingsprogrammets forsøg til efterretning.


Beslutning

1. Taget til efterretning

 

Fraværende: Knud Antonsen (V)

Stedfortræder: Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Knud Antonsen

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen