Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældrerådet

Onsdag den 23-05-2018 kl. 09:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

15. Godkendelses af dagsorden, meddelelser og fremmøderegistrering

Sagsnummer: 27.69.40-G01-1-18


Administrationen indstiller til Ældrerådet,
  1. at godkende dagsordenen
  2. at notere helt eller delvist fraværende rådsmedlemmer
  3. at notere mødets start og sluttidspunkt

Lovgrundlag

LBK 1096 af 13/09/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område

16. Tilbud om almindelig fodpleje

Sagsnummer: 27.36.20-G00-1-18


Resume

 

Denne sag forelægges Ældre, Social og Sundhed med henblik på godkendelse af en ny, kommunal kvalitetsstandard for almindelig fodpleje. Ældre, Social og Sundhed bedes samtidig indstille til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at bevilge de øgede udgifter, som denne lovpligtige opgave påfører Center for Social og Sundhed.

 


Administrationen indstiller til Ældrerådet,

1) at tiltræde kvalitetsstandarden

2) at indstille til  Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at bevilge kr. 250.000,- for sidste halvdel af budgetåret 2018 samt kr. 500.000 årligt fra 2019 og fremover til afholdelse af ovennævnte udgift.Administrationen indstiller, 28. maj 2018, pkt. 43:

1) at tiltræde kvalitetsstandarden

2) at indstille til  Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at bevilge kr. 250.000,- for sidste halvdel af budgetåret 2018 samt kr. 500.000 årligt fra 2019 og fremover til afholdelse af ovennævnte udgift.


Historik

 Ældre, Social og Sundhed , 28. maj 2018, pkt. 43:

 


Sagsfremstilling

I en principafgørelse fra juni 2016 stadfæster Ankestyrelsen, at almindelig fodpleje er omfattet af kommunens pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Ankestyrelsen fremhæver i sin afgørelse, at pligten til at tilbyde almindelig fodpleje efter Servicelovens § 83 udelukkende omfatter pleje, idet udgifter til egentlig behandling skal dækkes efter sundhedslovgivningen.

 

Af Ankestyrelsens afgørelse fremgår, at almindelig fodpleje bl. a. kan omfatte negleklipning og at få fødderne indsmurt i creme, mens egentlig behandling består af eksempelvis regelmæssig beskæring, så revner og sår forebygges.

 

Klipning af tånegle har ikke tidligere været blandt de opgaver, som kommunens plejecentre og leverandører af hjemmepleje har påtaget sig. Opgaven opfattes derfor som ny og er ikke beskrevet i kommunens eksisterende kvalitetsstandarder for personlig pleje.

 

Administrationen har derfor udarbejdet en kvalitetsstandard for almindelige fodpleje. Standarden præciserer målgruppen for tilbuddet samt hvilke opgaver kvalitetsstandarden omhandler. Standarden er vedlagt sagen som bilag.

 

Borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold er udelukket fra at blive visiteret til fodpleje, har mulighed for at ansøge om helbredstillæg i kommunens Borgerservice, og herigennem få tilskud til udgifter til fodbehandling hos en autoriseret fodterapeut. Servicelovens regler om dækning af merudgifter kan derimod ikke anvendes, når der er tale om fodpleje eller fodbehandling.

 

På baggrund af drøftelser med kommunens plejecentre og leverandører af hjemmepleje vurderes det, at ca. 400 borgere vil være i målgruppen for tilbuddet.

Dette vil betyde Center for Social og Sundhed vil kunne påregne en årlig merudgift på ca. kr. 500.000,-. Baggrunden for dette estimat fremgår af bilag 2. Det skal pointeres, at antallet af borgere i målgruppen hviler på et fagligt skøn og derfor er behæftet med usikkerhed. Udgifterne til tilbuddet om fodpleje vil derfor blive evalueret og, ved behov, justeret ved udgangen af 2018.

 


Lovgrundlag

Lov om Social Service LBK nr 988 af 17/08/2017

Ankestyrelsens principafgørelse 33-16 om fodpleje - fodbehandling - personlig pleje - sundhedslovgivningen KEN nr 9605 af 23/06/2016


Økonomi

Det vurderes at ca. 400 borgere vil være i målgruppen for tilbuddet.

Tilbuddet om fodpleje anslås derfor at ville påføre Center for Social og Sundhed en øget udgift på ca kr. 500.000,- årligt.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har fået sagen til orientering på deres møde den 23. maj 2018. Rådet giver følgende høringssvar:

Bilag

17. Ældremesse 2018

Sagsnummer: 29.09.00-A00-1-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sag om afholdelse af Ældremessen på deres møde den 28. maj 2018. Ældrerådet får sagen for at afgive høringssvar til udvalget.


Administrationen indstiller til Ældrerådet,
  1. at afgive høringssvar.

 


Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får på deres møde den 28. maj 2018 forelagt følgende sag:

 

Baggrund

Ældremessen i Gribskov kommune har traditionelt været afholdt omkring 1. oktober, hvor det er FNs internationale ældredag.

På messen har der typisk deltaget omkring 300 ældre - herunder et antal udstillere fra foreninger, leverandører, seniorcentre mv. Under messen har formanden for det ansvarlige fagudvalg holdt en tale og uddelt Seniorpisen på 5.000 kr. Seniorprisen er en pris, som er gået til en frivillig, der har gjort en særlig indsats indenfor frivilligt arbejde i Gribskov Kommune. I 2017 blev prisen ikke uddelt, da der trods annoncering ikke var indstillet nok kandidater. Deltagelse på messen har været gratis for både udstillere og deltagere.

   

Administrationen anbefaler 

Den 26. februar 2018 blev udvalget for Ældre og Omsorg bedt om at beslutte, hvorvidt Ældremessen skulle retænkes og afholdes på en anden måde. Udvalget besluttede, at Ældrerådet skulle tilbydes at være medansvarlig i afholdelsen af Ældremessen. Det har Ældrerådet afslået.

 

Planlægning og arrangering af Ældremessen er forbundet med et betydeligt ressourceforbrug i forvaltningen/administrationen, som ikke længere er til rådighed grundet besparelser i 2016 og 2017. Derudover er der som følge af hjemtagning af hjemmesygeplejen og andre ekstraordinære opgaver i 2018 et øget pres på de administrative ressourcer.

Da det skønnes, at messen sammenlagt kræver 150 arbejdstimer for administrationen, ser administrationen ikke mulighed for at afholde Ældremessen i 2018. 

 

Administrationen indstiller derfor til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, at der ikke afholdes Ældremesse i 2018.

  


Lovgrundlag

§ 79 i LBK nr. 1284 af 17/112015 (Serviceloven)

 


Økonomi

Der er i 2018 afsat følgende:

Ældremessen 10.500,-

Seniorprisen 5.000,-

Dertil kommer administrative ressourcer til planlægning og deltagelse på dagen.

 


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen til høring på deres møde d. 23.5.18. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får høringssvaret fra Ældrerådet tilsendt inden udvalgsmødet den 28. maj 2018, da det det ikke kan nå at blive indarbejdet i sagen.

18. Demensdag

Sagsnummer: 29.00.00-A00-9-18


Resume

I 2017 blev der afholdt en demensdag for alle interesserede i Gribskov Kommune i anledning af den internationale Alzheimerdag den 21. september.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen d. 28.5.18 for at træffe beslutning om afholdelse af en demensdag i 2018.

 


Administrationen indstiller til Ældrerådet, at afgive høringssvar vedr.

1. om der skal afholdes en demensdag i Gribskov Kommune den 21. september 2018Adminisstrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at beslutte 28. maj 2018, pkt. 34:

1. om der afholdes en demensdag i Gribskov Kommune den 21. september 2018


Historik

 Ældre, Social og Sundhed , 28. maj 2018, pkt. 34:

 


Sagsfremstilling

I anledning af den internationale Alzheimerdag den 21. september 2018 kan udvalget for Ældre, Social og Sundhed vælge at afholde en demensdag i Gribskov Kommune. Nyeste tal offentliggjort af Nationalt Videnscenter for Demens den 7. maj 2018 viser, at andelen af ældre i Danmark, der får stillet en demensdiagnose, falder. Men samlet set stiger antallet af ældre, der har en demenssygdom. I Gribskov skønnes antallet af borgere med demens at stige fra 739 i 2017 til 1.011 i 2025 - og til 1.202 i 2030. Til sammenligning viser tal for Hillerød Kommune en stigning fra 734 i 2017 til 1.110 i 2030.

 

Formålet med en demensdag

Formålet med at afholde en demensdag er at skabe fokus på sygdommen og de tanker, der ligger i den Nationale Demenshandlingsplan, som Regeringen og satspuljepartierne præsenterede januar 2017.

 

Den Nationale Demenshandlingsplan opstiller tre nationale mål:

I.              Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner

II.            Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose.

III.           En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

 

Som det fremgår ovenfor, er en af de tre overordnede målsætninger, at flere mennesker med demens bliver udredt og diagnosticeret. En rettidig og korrekt diagnose er helt afgørende for, at kommuner kan tilbyde en målrettet behandling og pleje til mennesker, der har fået en demenssygdom. Ved afholdelse af en demenstemadag øges opmærksomheden på sygdommen og symptomerne.

 

En anden målsætning er, at alle kommuner i Danmark kan kalde sig for demensvenlige kommuner. For at kunne kalde sig en demensvenlig kommune stilles der blandt andet krav om, at kommunens vifte af tilbud på demensområdet er tilgængelig for mennesker, der har en demenssygdom samt for deres pårørende. Ved at afholde en demenstemadag bliver der en ny mulighed for at præsentere kommunens borgere for de forskellige tilbud, der findes på demensområdet.

 

Mennesker med demens og deres pårørende kan opleve, at det er stigmatiserende og skamfuldt at leve med en demenssygdom, og af frygt for omgivelsernes reaktioner undlader de derfor at fortælle om sygdommen. Dette kan medføre, at personen, der har en demenssygdom og dennes pårørende, trækker sig fra sociale sammenhænge, hvilket øger risikoen for isolation, ensomhed og depression. For at nedbryde tabu og stigmatisering er det vigtigt, at det omgivende samfund øger bevidstheden om demens, således borgere med demens og deres pårørende kan mødes med forståelse, respekt og støtte. En demensdag kan bidrage til denne forståelse og bevidsthed blandt borgere i Gribskov Kommune.

 

Indhold på en demensdag i 2018

 

Det foreslås, at demensdagen i 2018 arrangeres som et et open space arrangement. Med open space arragemnet er den bærende ide, at ved temadage, konferencer m.v. er det mere kaffepauserne og de mere uformelle dialoger, der giver mening for mødedeltagerne end de formelle præsentationer og gruppearbejder. Med udgangspunkt i en sådan arrangementsform foreslås det, at pårørende, frivillighedscentrene, de ældre og borgere med interesse for demensområdet giver politikere og administrationen idéer til hvad de ønsker sig af demensindsatsen i de kommende år, hvor der bliver flere og flere demente. Spørgsmålene der kan tages udgangspunkt i kunne være disse:

 

  1. Hvilken rolle kan de frivillige bidrage med?
  2. Hvilken rolle kan de pårørende bidrgae med?
  3. Hvem kan bidrage ind til en endnu bedre indsats?
  4. Hvilke behov har de pårørende?
  5. Hvordan kan vi skabe fællesskaber i nærmiljøerne for pårørende til borgere med demens - støttegrupper og lignende.

 

En gennemgående præmis for hele arrangementet kan være at kommunerne under et ikke forventes at få tilført flere økonomiske midler og at nye tiltag derfor skal findes inden for de nuværende økonomiske rammer.

 

Det foreslås, at det i høj grad er frivillighedsområdet i samarbejdet med relevante aktører som eks. Ældrerådet, der afholder demensdagen.

 

Administrationen er presset på ressourcer grundet hjemtagning af hjemmesygeplejen, implementering af FællesSprog III og andre fastlagte opgaver. Der anbefales en afviklingform, der kræver få ressourcer til såvel planlægning, gennemførelse og opsamling fra selve demensdagen.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79


Økonomi

Der kan anvises finansiering op 15.000 kr. på udvalgets hovedkonto 6 (administation).


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på deres møde den 23. maj 2018.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen