Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 13-06-2018 kl. 08:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

33. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 10 dage inden mødet.

Dagsorden til rådets ekstraordinære møde den 13. juni 2018 er udsendt senere end de sædvanlige 10 dage. Det er sket for at sikre, at rådet både har det fornødne beslutningsgrundlag og kan overholde svarfristen for høringssvar.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning
 1. Godkendt.

34. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Trine Egetved (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

Kim G. Nielsen (DH Gribskov) har meldt afbud til ekstraordinært møde den 13. juni 2018. Inger Hansen (DH Gribskov) er indkaldt som stedfortræder for Kim G. Nielsen.

 

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Kim G. Nielsen (DH Gribskov) var forhindret i at deltage. Inger Hansen (DH Gribskov) deltog som stedfortræder for Kim G. Nielsen.

Fraværende: Jonna Præst (Gribskov Byråd) og Betina Sølver (Gribskov Byråd).

 

35. Høring af genåbning af budget 2018-2021

Sagsnummer: 00.30.00-G01-14-18


Resume

Handicaprådet får priorteringskataloger vedrørende genåbning af budget 2018-2021 i høring


Administrationen indstiller til Handicaprådet

1. at afgive høringssvar


Sagsfremstilling

Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar i forbindelse med genåbning af budget 2018-2021.

 

På byrådsmødet den 12. marts behandlede byrådet sagen om genåbning af budget 2018-2021. Her besluttede de, at fagudvalgene skulle gennemgå deres budgetgrundlag, for at se hvilke effektiviseringer og besparelser, der kan indgå i at skabe balance i budget 2019-2022.

 

Fagudvalgene har på deres møder i marts, april og maj 2018 behandlet genåbning af budget 2018-2021 og set på mulige besparelses- og effektiviseringsforslag. Det er de forslag der nu skal i høring hos de høringsberettigede parter.

Høringsmaterialet består af et katalog med de prioriteringsforslag, som udvalgene hver i sær har peget på. Disse kataloger er vedlagt som bilag.

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse, LBK nr. 2 af 04.01.2018


Høringsperiode og høringsparter

Høringsperioden løber frem til og med 18. juni. Handicaprådet er blandt de høringsberettigede.


Beslutning

Handicaprådet har valgt at fokusere i sit høringssvar på to områder:

 

 • besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
 • besparelsesforslag på Børn og Familie

 

og supplere med en bemærkning vedrørende formen af høringsmaterialet.

 

Vedrørende besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

 

Forslag om tilpasning af ydelser og bevillinger

Handicaprådet har forståelse for, at kommunen tilpasser ydelser til den gældende lovgivning. Det er svært for den enkelte at opleve at få frataget hjælp, men det er vigtigt at holde sig for øje, at kommunen er bundet af lovgivning, og at alle borgere skal kunne få en retfærdig behandling, hvilket kan blive svært med mindre kommunen administrer inden for lovens rammer. Handicaprådet bemærker dog, at en tæt faglig gennemgang af de tildelte ydelser må alt andet lige forventes også at afdække et behov for tildeling af flere ydelser til nogle borgere, som fik for lidt. Derfor kan den reelle besparelse være mindre end forventet.

 

Handicaprådet går ud fra, at kommunen vil sikre en ensrettet sagsbehandling i fremtiden, så den tildelte hjælp svarer til borgernes behov, og ikke varierer fra sagsbehandler til sagsbehandler.

 

Forslag om demensindsats

 

I forbindelse med høring af model for dagcenter for borgere med demens (februar 2016) fik Handicaprådet oplyst følgende af administrationen:

 

 • "Markante forandringer i hverdagen har stor betydning for borgere med demens og har typisk en negativ påvirkning både på trivsel og sygdommens udvikling. Det er derfor en klar fordel for både borgerne og kommunen, hvis forandringer kan minimeres”
 • "En del borgere med demens ønsker af forskellige årsager ikke at benytte kommunens almindelige dagcentertilbud da en del borgere har svært ved at se sig selv som en del af målgruppen på et plejecenter og derfor fravælger muligheden for at benytte tilbud placeret her”
 • "Endelig kan et målrettet dagtilbud for borgere med demens betyde, at flere borgere kan modtage målrettet aktivitet og træning, som kan begrænse udviklingen af sygdommen og udskyde behovet for en plejebolig. (…) en nødvendig investering, der kan medvirke til at begrænse udgiftspresset på ældreområdet fremadrettet (…) Der ses et stort forebyggende potentiale i at etablere et dagcenter målrettet borgere med demens, som kan medvirke til, at flere borgere kan være længere i egen bolig med deres ægtefælles hjælp”.
 • "Der er et stort potentiale i at inddrage frivillige i et dagcentertilbud for borgere med demens -  både som ekstra støtte til pårørende, og som generel støtte og udvikling af det daglige arbejde. Potentialet for samarbejde med frivillige vurderes at være størst, (...) hvor dagcenteret placeres på en selvstændig matrikel " 
 • Potentiale for at benytte velfærdsteknologiske løsninger er størst, hvis de introduceres så tidligt i sygdomsstadiet som muligt (...) jo tidligere i sygdomsforløbet borgerne bliver præsenteret for teknologierne, jo længere tid er de i stand til at anvende dem".

 

Handicaprådet forventer, at kommunens demensindsats tager højde for den faglige viden, der lå til grund for etablering af Holbohave, så demensindsats fortsat kan:

 

 • Sikre aflastning af pårørende i hverdagen
 • Sikre mere egnede rammer og flere målrettede og stimulerende aktiviteter
 • Understøtte borgernes livskvalitet
 • Vedligeholde nuværende færdigheder og funktioner  
 • Forebygge unødvendig forværring af sygdommen
 • Understøtte bedre koordinering af tilbud både i kommunalt og frivilligt regi

 

 

Handicaprådet bemærker derudover, at kompetenceudvikling af personalet er nødvendig, når personalet skal løse mere komplekse opgaver, men kompetenceudvikling kan ikke stå alene. Opgaven ændrer sig, når kompleksiteten stiger, og derfor skal normering ændre sig i takt med ændringen af opgaven. Den rette normering og de rette kompetencer danner forudsætninger for, at personalet kan levere god opgaveløsning i et godt arbejdsmiljø.

 

Vedrørende besparelsesforslag på Børn og Familie

 

Forslag 2

Handicaprådet antager, at når en deltidsbørnehaven lukker, så kan forældre får en deltidsplads til en deltidspladspris og ikke skal betale for en fuldtidspris for en plads, som de kun delvis bruger.

 

Forslag 4

Handicaprådet er bekymret for forslag om at reducere åbningstid i daginstitutioner. Beskriver forslaget alle konsekvenser en reduktion i åbningstiden kan have for de berørte familier? Både de aktuelt berørte familier, og de familier som har brug for udvidet åbningstid i fremtiden? Og dermed konsekvenser for børnenes opvækstvilkår? Handicaprådet mener, at forslaget har konsekvenser for alle de berørte børn, men rådet er  særlig bekymret for, hvilke konsekvenser den manglende sammenhæng i den daglige børnepasning kan have for børn med særlige behov.

 

Forslag 9 samt forslag vedrørende tre fællesudg. under forslag 16

Handicaprådet er meget bekymret for forslag om at nedlægge en sprogpædagogstilling og lukke for midler til motorik og bevægelse, sprognetværk og naturvejleder. Handicaprådet ser det som en kortsigtet besparelse, der skaber problemer for børn, og dermed kan generere udgifter over tid. Kommunen har en inklusionsstrategi, som går ud på, at flest mulige børn skal kunne profitere af at være et i almentilbud i lokalområdet; men de ovennævnte besparelsesforslag udhuler de kompetencer, der skal til for at løfte børn, også de børn, som har særlige behov. Forskningen viser, at det er vigtigt at sikre børnene god start i livet, og ovennævnte forslag rammer lige de yngste børn.

 

 

Supplerende om høringsmaterialet

Det vil være nemmere at give kvalificeret høringssvar:

 

 • Hvis også en læser, der ikke har faglige forudsætninger inden for økonomi, kunne læse ud af høringsmateriale, hvor stor procentdel af den enkelte opgaves samlede budget går det enkelte besparelsesforslag på? For eksempel: Når høringsmateriale taler om et besparelsesforslag på 3.500 (beløb i 1.000 kr. 2018 priser) på ”Tilpasning af ydelser og bevillinger ud fra gældende lovgivning og kommunalt serviceniveau på voksen/handicap- socialområdet”, hvor stor procent  af opgavens nuværende budget er der tale om? Handicaprådet havde svært ved at fortolke 162 (beløb i 1.000 kr. 2018 priser) i forhold til besparelsesforslag på 3.500 (beløb i 1.000 kr. 2018 priser).

 

 • Hvis materialet var bedre indekseret (alle forslag have numre, og der var bedre sidehenvisninger). Vi taler trods alt om et materiale på 78 sider.

 

  

Bilag

36. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning

 


Beslutning

Mødet begyndte klokken 08.05. Mødet sluttede klokken 9.30.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen