Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Miljø, Klima og Kyst

Mandag den 18-06-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

68. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-2913-18


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
  1. at godkende dagsorden

 


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 (kommunestyrelsesloven) § 20


Beslutning

Mødet startet kl. 14:15

Mødet slut kl. 14:40

 

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

69. Forslag til lokalplan nr. 316.08 for boliger på Centervejen i Græsted - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-12-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende at forslag til lokalplan sendes i offentlig høring. Planforslaget giver mulighed for at etablere 12 boliger i en eksisterende bygning, der tidligere har været anvendt til erhverv.

 

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe besllutning om at godkende miljøvurderingen. 

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1.       at godkende at forslag til lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 sendes i høring i 4 uger

 

 

 Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

2.       at beslutte at forslaget til lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 ikke miljøvurderes.

 


Historik

Udvikling, By og Land igangsatte 26.04.2018 udarbejdelse af forslag til lokalplan for boliger på Centervejen 5, Græsted.


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

  

Baggrund

Lokalplanen udarbejdes for at gennemføre et konkret byggeprojekt.

 

Byrådet besluttede den 20.06.2016, at der skulle være mulighed for dispensation til ikke at have butikker i udpegede områder i bymidten i Græsted. Centervejen 5 var dog ikke en af de udpegede vejstrækninger.

   

Beskrivelse af området

Ejendommen ligger i byzone i centerområde. Mod øst ligger Centervejen og Folkeparken, mod syd er der en parkeringsplads og erhvervsbygninger, mod vest en forholdsvis tom grund og mod nord boliger. Centervejen 5 ligger på den del af Centervejen, hvor der ikke er så meget aktivitet. Den anden del af Centervejen, syd for ejendommen, der løber mellem rundkørslen og Folkeparken, betjener flere dagligvarebutikker og har derfor betydelig mere aktivitet. Ejendommen ligger i gåafstand til Torvet og i umiddelbar nærhed til dagligvarebutikker og Folkeparken. Ejendommen ligger i overgangen mellem boliger og butikker.

 

Ejendommen omfatter matriklen 1 dæ Græsted By, er 1513 m2 og er beliggende i centerområde i byzone.

 

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere lejligheder i den eksisterende bygning på Centervejen 5. Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 1.

 

Som besluttet af Udvikling, By og Land 26.04.2018 har lokalplanen til formål:

 

  • At give mulighed for at etablere12 boliger.
  • At udearealet indrettes så der er plads til mindst en parkeringsplads pr. bolig.
  • At der sikres nødvendige opholdsarealer.

 

Forslaget til lokalplan illustrerer i lokalplanens kortbillag 2 en mulig indretning af grunden udfra de krav, der listes i § 7 omkring de ubebyggede arelaer. Tilsvarende illustrerer dette kortbilag også en mulig indretning af bygningen, der er beskrevet i planens § 5. Nedenfor ses denne illustration.

 

 

Forhold til gældende plangrundlag

Lokalplanen vil erstatte Lokalplan 16.3 Centerområde i Græsted Bymidte og Lokalplan 16.9 Centerområde i Græsted Bymidte, for Centervejen 5.

 

Den nye plan afviger fra det eksisterende lokalplangrundlag, ved at tillade boliger i stueetagen.

  

Ifølge Kommuneplan 2013-25 ligger lokalplanområdet inden for afgrænsningen af retningslinger for centerområde og inden for afgrænsningen af rammebestemmelse 3.C.01. Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser

 

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2

  

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, §§ 8, 10 og 33

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

 

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i 4 uger.

 


Beslutning

2.  Tiltrådt

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

 

Bilag

70. Behandling af miljøscreening for lokalplan 331.02

Sagsnummer: 01.02.05-P16-15-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende forslaget til lokalplan. Planforslaget handler om at give mulighed for at udføre et byggeprojekt med nye sommerhuse og et nyt helårshus på et større areal der tidligere har været anvendt til opbevaring af cirkusremedier.

 

Miljø, Klima og Kyst skal behandle miljøvurdering.

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1.       at godkende at forslaget til lokalplanen sendes i høring i 4 uger 

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

2.       at beslutte at forslaget til lokalplan 331.02 ikke miljøvurderes

 

 


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 06.11.2017 "at bemyndige administrationen til at igangsætte loklplanudarbejdelse, under forudsætning af at ansøger reviderer skitseprojektet, så det er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området og tager hensyn til fortidsminder og åbeskyttelseslinje".

 

Administrationen har siden været i dialog med ansøger om justering af projektet og på den baggrund udarbejdet planforslaget.

 

 

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre bebyggelse på den tidligere cirkusgrund i Dronningmølle. Lokalplanområdet ligger i et ældre sommerhusområde mellem kystvejen og kysten. Lokalplanområdet er omfattet af flere natur- og fortidsmindebeskyttelseshensyn og er derfor vanskeligt at disponere med nye anlæg. Planen muliggør at arealet kan udbygges med sommerhuse der kan passes ind i det øvrige sommerhusområde samtidig med, at områdets naturmæssige kvaliteter fastholdes og bevares samt at der kan opføres et helårshus i byzone.

 Kommunep

Beskrivelse af området

Lokalplanområdet ligger mellem Strandvejen og Hulerødvej, mellem eksisterende helårshusbebyggelse mod vest, sommerhusbebyggelse og Esrum Å mod øst. Fra lokalplanområdet er der ca. 100 m til Kattegat.

 

 

 

Ejendommen omfatter matr.nr. 3æ, 3bz, 3ø og 3cg Munkerup Gårde, er 10.852 m2 og er beliggende i både byzone og sommerhusområde. Matr.nr 3 bz Munkerup Gde. ligger i både sommerhusområde og byzone. Matr.nr 3 æ, 3 ø og 3 cg Munkerup Gde. ligger i sommerhusområde. Der er et eksisterende helårshus og strore bygninger tidligere anvendt til cirkusdyr og materialer samt et par bygninger anvendt til beboelse tæt på åen.

 

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanforslaget viser en disponering af området der tager hensyn til de omfattende beskyttelseshensyn til Esrum Å og fortidsminderne. Lokalplanmrådet er indrettet med udformning af grunde og med byggefelter. På grund af de omfattende beskyttelseshensyn er der lavet matrikler langs en fordelignsvej, der er mindre end det almindelige krav til grundstørrelser i sommerhusområder og samtidig er der udeladt et større fællesareal langs åen. Sammenholdes de enkelte grundstørrelser i sommerhusområdet med fællesarealet, svarer det til at der er over 1200 m2 pr bolig. Bebyggelsen er placeret med nøje hensyn til udsyn fra Esrum å og fortidsminderne. Områdets bebyggelse er udformet med en ensartet udtryk der er tilpasset omgivende sommerhusbebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for nye boliger i én etage, udført med sort træbeklædning og mørkt tegltag. Bygningerne må maksimalt være 5,25 m høje og facadehøjden maksimalt 3 m. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ét anneks med udhus til hver bolig. Den eksisterende helårsbolig i sommerhusområde vil kunne genopføres med en maksimal højde på 8,5 m og en maksimal facadehøjde på 5 m. Der er udlagt et stort område langs Esrum å, der skal friholdes for byggeri og andre anlæg.

 

Der er i dele af området risiko for oversvømmelse, hvorfor der i lokalplanen redegøres for hvilke afværgeforanstaltninger der træffes i dennne forbindelse.

 

Som besluttet af Plan og Miljøudvalget den 06.11.2017 har lokalplanen til formål:

·         at bevare og videreføre områdets sommerhuspræg

·         at fastlægge byggefelter

·         at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser om størrelse og antal af bygninger

·         at fastlægge byggelinje og udlægge åbent friareal mellem bebyggelsen og Esrum Å 

 

Lokalplanforslaget kan ses i bilag 1 (Revideret bilag tilføjet ved protokollering).

 

Forhold til gældende plangrundlag

Kommuneplan

Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 2.S.01 og rammeområde 2.B.03 i Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

 

Administrationen vurderer, at lokalplanen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, og derfor er der parallelt med med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

De områder hvor lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen er, fordi nogle af grundene i sig selv ikke er på 1200 m2 samt at den maksimale højde for de nye sommerhuse er 5,25 m, hvor der i rammeområdet 2.S.01 er en maksimal højde på 5 m. Derudover svarer lokalplanens udstykningsplan i kortbilag 2 ikke helt til kommuneplanens zoneafgrænsning.

 

Der er derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 18, som stiller krav om at grundstørrelserne samt deres andel af et fællesareal skal være mindst 1200 m2. Kommuneplantillægget indeholder en ny ramme for lokalplanområdets sommerhuszone og en ny ramme for lokalplanområdets byzone. Derudover er der også lavet nye rammer for det resterende areal i de to gamle rammer. Dvs. der kommer i alt 4 nye rammer. Der sker også en tilretning af zonegrænsen.

 

Naturbeskyttelsesloven

Forud for byggetilladelse skal der være meddelt tilladelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven §16 og §18.

 

Hele lokalplanområdet ligger inden for åbeskyttelseslinjen langs med Esrum Å. Der må ikke foretages ændringer indenfor åbeskyttelseslinjen uden byrådets forudgående tilladelse.

 

De forhold som lokalplanen giver mulighed for kræver også en dispensation for Naturbeskyttelseslovens § 16, der vil derfor sideløbende med lokalplansforslaget blive behandlet en sag om dispensation fra åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelseslovens §16). Opførelse af byggeriet kan ikke ske før der er givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16.

 

Lokalplanområdet er omfattet af beskyttelseslinjer fra 4 fortidsminder og realisering af lokalplanen kræver derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18.

 

En del af lokalplanområdets nuværende ubebyggede arealer mod nordøst og mod syd er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen til henholdsvis Esrum Kanal og Skansen, og er derfor friholdt helt for bygninger. En anden del af lokalplanområdet er ligeledes omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen til en rundhøj umiddelbart nord for Hulerød Kro. Da der i forbindelse med lokalplanen ønskes fjernet nogle store delvist udtjente erhvervsbygninger og erstatte dem med sommerhuse, vil der sideløbende med lokalplansforslaget blive behandlet en sag om dispensation fra beskyttelseslinjer.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

  

 

Delegation

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling by og land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer skal planerne godkendes af byrådet.

 

Endelig vedtagelse sker af administrationen hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis UBL har godkendt forslaget vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar.  

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

 

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, §§ 8, 10 og 33

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lov om naturbeskyttese, lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/06/2017 §16 og §18

 

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

 


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i 4 uger.

 


Beslutning

2.  Tiltrådt

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

 

Bilag

71. Godkendelse af miljøscreening for kommuneplantillæg

Sagsnummer: 01.02.15-P16-7-18


Resume

Udvikling, By og Land, behandler sagen for at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 18 til offentlig fremlæggelse.

 

Miljø, Klima og Kyst godkender beslutning om, at kommuneplantillæget ikke skal miljøvurderes.

 

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land,

1.       at godkende forslag til tillæg til kommuneplan nr 18 og sende det i høring i 4 uger

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst

2.       at beslutte, at forslaget til kommuneplantillæg nr 18 ikke miljøvurderes

 

 


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr 18 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt kommuneplanforslaget skal miljøvurderes.

 

 

Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre bebyggelse på den tidligere cirkusgrund i Dronningmølle. Arealet ligger i et ældre sommerhusområde mellem kystvejen og kysten. Området er omfattet af flere natur- og fortidsmindebeskyttelseshensyn og er derfor vanskeligt at disponere med nye anlæg. Kommuneplantillæget muliggør, at arealet kan udbygges med sommerhuse, der kan passes ind i det øvrige sommerhusområde samtidig med, at områdets naturmæssige kvaliteter fastholdes og bevares samt, at der kan opføres et helårshus i byzone.

 

Beskrivelse af området

Området ligger mellem Strandvejen og Hulerødvej. Mellem eksisterende helårshusbebyggelse mod vest, sommerhusbebyggelse og Esrum Å mod øst. Området er der ca. 100 m til Kattegat.

 

Kommuneplantillægget omfatter matr.nr. 3 cg, 3 bz, 3ø og 3æ Munkerup Gde. Arealet er 10.852 m2 og er beliggende i sommerhusområde og byzone.

 

De nye rammer indenfor lokalplanområdet hedder 2.B.23 og 2.S.06, og de nye rammer udenfor lokalplanområdet i det resterende areal hedder 2.B.24 og 2.S.07.

 

Hele området ligger indenfor åbeskytteleslinjen for Esrum Å og er delvis dækket af fire fortidsmindebeskyttelseslinjer. Dette er reguleret af Naturbeskyttelsesloven.

 

 

 

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Kommuneplantillæg nr.18 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan nr 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20. Med tillægets vedtagelse bringes overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

 

Kommuneplantillægget kan ses i bilag 1.(Revideret bilag tilføjet ved protokollering)

 

Kommuneplantillæget fastholder områdets zonestatus fordelt på sommerhusområde og byzone. Der sker en mindre tilretning af zonegrænsen. Der er en ny rammebestemmelse for sommerhusområdet og en ny for byzonearealet indenfor lokalplanområdet.

 

Tilsvarende bliver der lavet en ny rammebestemmelse for den resterende del af arealet i den tidligere ramme for henholdsvis sommerhusområdet og byzonen.

 

Den primære årsag til at lave disse to nye rammer er, at arealopdelingen indenfor lokalplanområdet ikke kan leve op til, at hver enkelt matrikel bliver mindst 1200 m2. De nye rammer giver mulighed for en grundstørrelse til boliger i sommerhusområde på mindst 900 m2 og i byzone på 1200 m2. Der kan i sommerhusområde laves 6 parceller til boliger, og det resterende areal skal udlægges til fællesareal mellem Esrum Å og bebyggelsen.

 

Bygningshøjden i den nye ramme i sommerhusområdet indenfor lokalplanområdet bliver op til 5,25 m.

 

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

  

Delegation

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling By og Land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer skal planerne godkendes af byrådet.

Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis UBL har godkendt forslaget vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar.  

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr 18 for Kommuneplan 2013-25 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, §§ 8, 10 og 33

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lov om naturbeskyttese, lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/06/2017 §16 og §18

 

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

 

 


Høringsperiode og høringsparter

Forslag til kommeplantillæg sendes i høring i 4 uger.

 

 


Beslutning

2.  Tiltrådt

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

 

Bilag

72. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-2913-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt. 

 

Følgende eftersendes fredag 15.06.2018:

  • Bilag til kommuneplantillæg 18 for sommerhusområder og boliger på Hulerødvej (tidligere Benneweis) – selve dagsordenpunktet flettes med det der udsendes i dag (12.06.2018)
  • Dagsordenpunkt med tilhørende bilag for forslag til kommuneplantillæg 17 og Lokalplan 215.15 for Gilleleje Renseanlæg

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
  1. at tage orienteringen til efterretning

 


Beslutning

Michael Hemming Nielsen orienterede om Blå Flag arrangementet

 

Allan Nielsen orienterede om Bio Blitz og Vilde Blomsters dag

 

Michael Hemming Nielsen orienterede om oreinteringsmøde vedr. Nordkystens Fremtid, hvor der var et flot fremmøde og en god dialog. Der opleves god sammenhæng til lodsejernes evt. tiltag. Generel positiv stemning. Der blev spurgt til indvindingsområdet, og administrationen orienterede om de undersøgelser som planlægges.

 

Natasha Stenbo Enetoft spurgte til møde vedr. Bakkebjergvej. Administrationen orienterede om, at det ikke har været muligt at få deltagerkredsen på plads forud for sommerferien, så mødet planlægges til umiddelbart efter ferien.

 

Allan Nielsen foreslog, at der arrangeres temamøde vedr. Naturstrategi om biodiversitet og det væsentlige i at arbejde med teamet.

 

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen