Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Miljø, Klima og Kyst

Mandag den 18-06-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

73. Forslag til lokalplan 315.21 for Gilleleje Renseanlæg - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 02.00.10-G01-16-18


Resume

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 315.21 for Gillejele Renseanlæg til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Udvikling, By og Land behandler sagen, for at træffe beslutning om at godkende planforslaget til offentlig fremlæggelse.

 

Udvalget for Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land,

 1. at godkende Forslag til lokalplan 315.21 til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende delegation af beslutningskompetence.

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

         3.  at beslutte at forslaget til lokalplan 315.21 ikke miljøvurderes.


Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er en fremtidig udbygning af Gilleleje Renseanlæg, der sker som et led i effektiviseringen af Gribvand Spildevand A/S. Med effektiviseringen af selskabet sker der en centralisering af spildevandsrensningen, hvilket er besluttet af Gribvand Spildevand A/S og indarbejdet i Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021. Spildevandsrensningen skal fremadrettet centraliseres til tre renseanlæg – Gilleleje, Helsinge og Udsholt Renseanlæg

 

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udbygninger af renseanlægget. Udbygningerne vil omfatte etablering af et nyt indløbsbygværk og nye tanke. I forbindelse med udbygningen vil der blive etableret et beplantningsbælte rundt om anlægget, som vil fungere som afskærmning mod omgivelserne. Med udbygningen inddrages et mindre areal af byzonen mod nordøst, som med lokalplanen overføres til landzone.

 

Det nye indløbsbygværk er første led i en større ombygning af Gilleleje Renseanlæg, for at kunne rense spildevand fra Græsted, Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg.

Det skal bemærkes, at den forestående tilslutning af spildevand fra Dronningmølle, ikke i sig selv betinger en udbygning af renseanlægget. Restruktureringen af spildevandsrensningen i Gribvand Spildevand er kritisk for at kunne nedbringe driftsomkostningerne og derfor haster udbygningen af renseanlægget.

 

Ombygningen indebærer først nyt indløbsbygværk (se bilag 1) og derefter udbygning af selve proceskapaciteten i form af nye procestanke. De to ombygninger skal begge være afsluttede senest ved udgangen af efteråret 2019 og meget fordelagtigt ville det være, om de to ombygninger ikke sker samtidig, af hensyn til entreprenørernes respektive arbejder. Af hensyn hertil, skal indløbsbygværket være færdigt primo 2019.

 

Udvikling, By og Land igangsatte d. 26.04.2018 udarbejdelse af forslag til lokalplan for 315.21 (forsalget fremgår af se bilag 2) , der skal muliggøre udvidelse af Gilleleje renseanlæg mod øst.

 

Beskrivelse af området

Ejendommen er beliggende i Gillejleje på Idrætsvej 8, ved Gilbjergskolen på Parkvej og idrætspladsen. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Søborg Kanal og åbne marker, mod nord af idrætsanlæg og Gilbjergskolen, mod øst fodboldbaner og boligområdet Kringelholmen, mod syd et anlæg med antennemast og åbne marker.

 

Lokalplanområdet ligger som nævnt lige op af Søborg Kanal og er omfattet af Åbeskyttelseslinjen.

 

 

Lokalplanen omfatter matriklerne 4hs og del af 4ne, Gilleleje by, Gilleleje og omfatter et areal på ca.26.000 m2 hvoraf udvidelsen svarer til ca. 1.735 m2. Det eksisterende renseanlæg er beliggende i landzone og det areal der ønskes overført til udbygning af renseanlægget er beliggende i byzone. Med lokalplanen overføres arealet på 1735 m2 til landzone, så hele området fremadrettet er beliggende i landzone.

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen til teknisk anlæg i form af renseanlæg.

Lokalplanen skal muliggøre en mindre udvidelse af renseanlægget og udlægge byggefelter til etablering af nyt indløbsbygværk og nye tanke.

Endelig fastsætter lokalplanen maksimale højder for bygninger og konstruktioner, samt krav om afskærmende beplantning omkring anlægget

  

Tidsplan

Ved godkendelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag 315.21 til offentlig fremlæggelse d. 21.06.2018 vil den forventede process være:

 • 21.06.2018 - godkendelse af planforslag
 • Planerne bliver offentligt fremlagt i 6 uger.
 • såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden, kan administrationen vedtage forslaget umiddelbart efter endt høringsfrist.
 • 20.09.2018 - UBL behandler eventuelt indkomne indsigelser og kan endeligt vedtage plangrundlaget.

 

Forhold til gældende plangrundlag

Det eksisterende renseanlæg er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

Renseanlægget er omfattet af rammebestemmelse 2.D.02 for rensningsanlæg ved Gilleleje, i Kommuneplan 2013-25.

Arealet hvor renseanlægget ønskes udvidet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2.D.01 Gilleleje skole ved Parkvej, som udlægger anvendelsen til skoler, institutioner for børn og unge, institutioner for ældre, sportspladser, kursusvirksomhed mv. Dette areal er ligeledes omfattet af Lokalplan nr. 15.8 for et idrætsanlæg ved Nellerupgårdskolen. Arealet er dog udelukkende et mindre areal langs vejen, der anvendes som grøn vejrabat uden særlig funktion i dag.

 

Ændring i anvendelsen på arealet, hvor renseanlægget udvides, vil kræve ny lokalplan og tillige ændringe i kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor parallelt med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen (se særskilt dagsordenspunkt).

 

Udvidelsen af Gilleleje Renseanlæg hænger sammen med Spildevandsplan 2018, der fastsætter ønske om at samle spildevandet ved Gilleleje Renseanlæg og nedlægge Smidsstrup, Græsted og Dronningmølle renseanlæg.

 

Udvidelsen af Gilleleje renseanlæg vil kræve en dispensation for Åbeskyttelseslinjen. Det er dog administrationens vurdering at dette vil kunne opnås, da udvidelsen af renseanlægget er mod øst, på bagsiden af det eksisterende renseanlæg i forhold til kanalen, og fordi der tages højde for ikke at bygge højere end de eksisterende anlæg på området. Derfor vil udvidelsen ikke forringe udsynet til eller fra åen. 

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 3

 

Delegation af beslutningskompetence 

Da arealet for udvidelsen er under 2.000 m2, anbefaler administrationen at forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes af Udvikling By og Land til offentlig fremlæggelse. Dette på trods af, at plansager der involverer salg af kommunale arealer, i henhold til delgationsplanen, ellers skal besluttes af Byrådet.

Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Udvikling By og Land vedtager planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar.   

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til lokalplan 315.21 for Gilleleje Renseanlæg godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Se dog seperat sag om salg af areal, godkendt af Byrådet d. 14.05.2018.

 


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i 6 uger.


Beslutning

3.  Tiltrådt

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

 

Bilag

74. Forslag til tillæg nr.17 til Kommuneplan 2013-25 for Gilleleje Renseanlæg - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-8-18


Resume

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17  til kommuneplan 2013-25for Gillejele Renseanlæg til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Udvikling, By og Land behandler sagen, for at træffe beslutning om at godkende planforslaget til offentlig fremlæggelse.

 

Udvalget for Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land,

 1. at godkende Kommuneplantillæg nr. 17 til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende delegation af beslutningskompetence.

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

3.   at beslutte at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 17 ikke miljøvurderes.

 


Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 17 skal sikre rammerne for en fremtidig udbygning af Gilleleje Renseanlæg (se bilag 1), der sker som et led i effektiviseringen af Gribvand Spildevand A/S. Med effektiviseringen af selskabet sker der en centralisering af spildevandsrensningen, hvilket er besluttet af Gribvand Spildevand A/S og indarbejdet i Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021. Spildevandsrensningen skal fremadrettet centraliseres til tre renseanlæg – Gilleleje, Helsinge og Udsholt Renseanlæg

 

Formålet med kommuneplantillæg nr. 17 er at sikre overenstemmelse imellem lokalplan 315.21 og Kommuneplan 2013-25 og at muliggøre udbygninger af renseanlægget. Udbygningerne vil omfatte etablering af et nyt indløbsbygværk og nye tanke. Med udbygningen inddrages et mindre areal af byzonen mod nordøst, som med lokalplanen overføres til landzone.

 

Det nye indløbsbygværk er første led i en større ombygning af Gilleleje Renseanlæg, for at kunne rense spildevand fra Græsted, Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg.

Det skal bemærkes, at den forestående tilslutning af spildevand fra Dronningmølle, ikke i sig selv betinger en udbygning af renseanlægget. Restruktureringen af spildevandsrensningen i Gribvand Spildevand er kritisk for

at kunne nedbringe driftsomkostningerne og derfor haster udbygningen af renseanlægget.

 

Udvikling, By og Land igangsatte d. 26.04.2018 udarbejdelse af et nyt plangrundlag, der skal muliggøre udvidelse af Gilleleje renseanlæg mod øst.

 

Beskrivelse af området

Kommuneplantillægget afgrænses mod vest af Søborg Kanal og åbne marker, mod nord af idrætsanlæg og Gilbjergskolen, mod øst fodboldbaner og boligområdet Kringelholmen, mod syd et anlæg med antennemast og åbne marker.

 

Kommuneplantillæget ligger som nævnt lige op af Søborg Kanal og er omfattet af Åbeskyttelseslinjen.

 

 

 

Kommuneplantillægget omfatter matriklerne 4hs og del af 4ne, Gilleleje by, Gilleleje og omfatter et areal på ca.26.000 m2 hvoraf udvidelsen svarer til ca. 1.735 m2. Det eksisterende renseanlæg er beliggende i landzone og det areal der ønskes overført til udbygning af renseanlægget er beliggende i byzone. Med lokalplanen overføres arealet på 1735 m2 til landzone, så hele området fremadrettet er beliggende i landzone.

 

Ejendommen omfatter matrikel 4hs Gillelejeby, Gilleleje der er beliggende i landzone og del af matrikel 4ne Gilleleje by, Gilleleje der er beliggende i byzone, men med kommuneplantillæg 17 og tilhørende lokalplanforslag 315.21 overføres hele området til landzone.

 

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Kommuneplantillæg nr. 17 har til formål at fastlægge anvendelsen til teknisk anlæg i form af renseanlæg.

Kommuneplantillægget skal muliggøre en mindre udvidelse af renseanlægget, ved etablering af nyt indløbsbygværk og nye tanke.

 

Kommuneplantillæg nr. 17 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 315.21 (se særskilt dagsordenspunkt).

 

I kommuneplantillæget indføres 2 nye rammeområder:

2.D.11 der udvider eksisterende ramme 2.D.02 for et rensningsanlæg i Gilleleje, og sikre rammerne for udvidelsen af Gilleleje renseanlæg.

2.D.12 beskærer tidligere kommuneplanramme 2.D.10  for skole og idræt ved parkvej, med det areal 2.D.11 udvider.

 

Det ændret areal er markeret med rød kant i kortet nedenfor.

 

Tidsplan

Ved godkendelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag 315.21 til offentlig fremlæggelse d. 21.06.2018 vil den forventede process være:

 • 21.06.2018 - godkendelse af planforslag
 • Planerne bliver offentligt fremlagt i 6 uger.
 • såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden, kan administrationen vedtage forslaget umiddelbart efter endt høringsfrist.
 • 20.09.2018 - UBL behandler eventuelt indkomne indsigelser og kan endeligt vedtage plangrundlaget.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

 

Delegation af beslutningskompetence 

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling By og Land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer skal planerne godkendes af byrådet.

Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis Udvikling By og Land har godkendt forslaget vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar. Hvis der er tale om væsentlige ændringer godkender byrådet planerne endeligt. 

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-25 for Gilleleje renseanlæg godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15 og evt. § xx

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, § xx

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Se dog seperat sag om salg af areal, godkendt af Byrådet d. 14.05.2018.


Høringsperiode og høringsparter

Forslaget til kommuneplantillæg sendes i høring i 6 uger.

 


Beslutning

3.  Tiltrådt

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

 

Bilag

75. Badebro på Strandbakkerne og retningslinjer for badebroer i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 04.18.10-A00-2-18


Resume

Selskabet Gilleleje Strandbakker har ansøgt Gribskov Kommune om tilladelse til at etablere en ny badebro på Strandbakkerne.

 

Miljø, Klima og Kyst får sagen til behandling da broens udformning adskiller sig fra kommunens retningslinjer på området.

Administrationen foreslår en tilpasning af retningslinjerne.

 


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

1. at give tilsagn om tilladelse til T-formet badebro på strandbakkerne

2. at stille vilkår for broen som beskrevet i afsnittet 'vurdering og anbefaling'

3. at godkende tilføjelse til retningslinjerne som beskrevet i afsnittet 'vurdering og anbefaling'


Sagsfremstilling

Ansøgning om badebro og beskrivelse af området

Selskabet Gilleleje Strandbakker har ansøgt Gribskov Kommune om tilladelse til at etablere en ny badebro på Strandbakkerne. Badebroen erstatter den eksisterende og opføres på samme placering: Matrikel nr. 87bz, Gilleleje By. Den ansøgte badebro er 25 meter lang og 1,5 meter bred. For enden af broen bygges en platform (4 x 3 meter) således at broen er formet som et T. Se tegningsmateriale bilag 1.

 

Strandbakkerne er et privatejet offentligt tilgængeligt strandområde øst for Gilleleje. Strandbakkerne er meget populært som badeområde og kommunen har blå flag på stranden. Den nuværende badebro er nedslidt og selskabet har derfor ønske om etablering af ny. T-formen skal give bedre mulighed for, at de mange brugere af broen kan komme forbi hinanden ved op- og nedgang til vandet på en sikker måde.  

 

Lovgrundlag

Jf. § 2, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 232 af 12.marts 2007 om bade- og bådebroer, er det kommunen der skal give tilladelse til badebroer der opføres i træ og som udelukkende anvendes til badeformål.

 

Retningslinjer for badebroer i Gribskov Kommune:

Ifølge "Vejledningen til ansøgning om badebroer" fra 2013 der ligger på kommunens hjemmeside, har Gribskov Kommune følgende retningslinjer på området:

 • Der kan kun gives tilladelse til broer af træ, uden platforme og etableret på pæle.
 • Der skal være et dokumenteret behov for broen.
 • Der skal være min. 300 m. til nærmeste badebro.
 • Broen må ikke være mere end 50 m. lang.
 • Ansøgeren skal være bekendt med, at der er offentlig adgang på badebroen, samt at ejer har erstatningspligt, hvis brugere kommer til skade på grund af dårlig udførelse eller mangelfuld vedligeholdelse.

 

I vejledningen står der beskrevet at hensigten er, at der skal lægges vægt på kyststrækningernes æstetiske indhold og pleje. Afgørelserne skal dog fortsat kunne begrundes i forhold til den konkrete ansøgning og med udgangspunkt i et konkret skøn.

Se vejledningen bilag 2.

 

Det har ikke været muligt at afklare om Teknisk Udvalg tidligere har taget stilling til disse retningslinjer.

 

Vurdering og anbefaling

Den T-formede badebro vurderes at kunne indpasses i området uden æstetiske eller plejemæssige gener. Broen opfylder de øvrige retningslinjer og har desuden en stor offentlig interesse.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte, på vilkår af:

 • At badebroen opføres i træ
 • At der er offentlig adgang på badebroen, og broen ikke vanskeliggør offentlighedens færdsel
 • At broens landfæste ikke når længere ind på kysten end kystlinjen ved daglig vande
 • At der ikke placeres borde, bænke, gelænder, fortøjningspæle eller lignende på broen
 • At ejer forpligter sig til at vedligeholde broen i god og forsvarlig stand. Hvis broen ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester fjernes fuldstændigt, og området retableres.

 

Administrationen anbefaler følgende tilføjelse til retningslinjerne:

 •  På større offentligt tilgængelige badeområder kan der gives tilladelse til broer med platforme, såfrem de kan indpasse uden gener for omgivelserne.

 

 


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 232 af 12.marts 2007 om bade- og bådebroer


Beslutning

1.-3.  Tiltrådt

 

Brian Lyck Jørgensen og Bent Hansen fraværende

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen