Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Torsdag den 21-06-2018 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

158. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-2920-18


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende dagsorden

 


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 (kommunestyrelsesloven) § 20


Beslutning
 1. Tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

 

159. Delegationsplan for Udvikling, By og Land

Sagsnummer: 00.22.00-1334-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om mulige ændring af den gældende delegation for udvalget. Hvis en sag vurderes at have principiel karakter, har politisk eller offentlig opmærksomhed eller på anden måde fraviger øvrige afgørelser inden for sagsområdet, kan administrationen forelægge sagen til politisk behandling, selvom kompetencen er delegeret.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at afgørelser om anvendelsesændringer i landzone (planlovens § 35) delegeres til administrationen, såfremt det vurderes at det ansøgte er af mindre betydning for ejendommen og naboer,
 2. at beslutning i henhold til planloven om dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan eller deklaration uddelegeres til administrationen,
 3. at beslutning om fastholdelse af bestemmelser i bevarende lokalplaner afgøres administrativt. Dispensationer fra bevarende lokalplaner forelægges fortsat til politisk behandling.
 4. at beslutninger om trafiksaneringer på private fællesveje (jf. Lov om Private Fællesvej § 56 og 57) delegeres til administrationen.
 5. at beslutning om at indkalde til vejsyn jf. Lov om private Fællesveje § 48 stk. 1 og stk. 2 delegeres til administrationen
 6. at kompetence til af forhandle med politiet om lokale hastighedsbegrænsninger jf.Færdselsloven § 92 lægges op i udvalget 
 7. at Udvalget udpeger en eller flere repræsentanter til deltagelse i vejsyn

 

 


Historik

Udvalget har på deres møde 22.03.2018 ønsket at få forslag til ændret delegation vedr. landzone, anvendelsesændringer, dispensation for lokalplaner ift. gradueringer, ændrings af hastigheder og vejsyn.

 


Sagsfremstilling

Udvalget har på deres møde 22.03.2018 ønsket at få forslag til ændret delegation vedr. landzone, anvendelsesændringer, dispensation for lokalplaner ift. gradueringer, ændring af hastigheder og vejsyn.

 

Med udgangspunkt i de input udvalget videregav på mødet i marts forelægges hermed forslag til ændringer i gældende delegationsplan for Udvikling, By og Land.

 

Nuværende delegationsplan for det tekniske område gældende fra 01.02.2017 vedlægges igen som bilag . Flere steder trænger delegationsplanen til en gennemskrivning ift. revideret lovgrundlag. Der er igangsat en revision af den samlede delegationsplan.

 

Landzone, anvendelsesændringer

Anvendelsesændringer i henhold til planlovens § 35 forelægges i dag til politisk behandling af Udvikling, By og Land. Det foreslås, at give administrationen kompetence til at vurdere, om det ansøgte er af mindre betydning, og der dermed kan træffes afgørelse administrativt. Det kan f.eks. være, hvis det ikke giver anledning til nybyggeri, væsentlig øget trafik eller væsentlige synlige udendørs aktiviteter eller på anden måde alene omfatter ændringer af mindre betydning for omgivelser, ejendommen og naboer.

 

Dispensation eller afslag fra lokalplaner m.m.

Beslutning i henhold til planloven om dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan eller deklaration er i delegationsplanen lagt til administrationen som beslutningstager. Det har i en periode været praksis, at forelægge nævnte sagstyper for Udvikling, By og Land. Af hensyn til sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandlingen foreslås det, at kompetencen igen uddelegeres til administrationen.  

 

Bevarende lokalplaner

Bevarende lokalplaner har til formål at sikre f.eks. historiske træk i en bydel. Administrationen foreslår, at fastholde at dispensationer fra bevarende lokalplaner kun kan ske efter forudgående politisk behandling, men at afgørelser, hvor der ikke meddeles dispensation fra den bevarende lokalplan, kan træffes af administrationen.

 

Veje

Trafiksaneringer på private fællesveje

Beslutninger om trafiksaneringer (vejbump/chikaner m.v.) på private fællesveje (jf. Lov om Private Fællesvej § 56 og 57) træffes af administrationen. Kommunens godkendelse eller tilladelse til et trafiksaneringsprojekt er et udtryk for, at almene offentligretlige hensyn ikke er til hinder for det ansøgte eller tilladte, og indebærer ikke rettigheder i forhold til vejens ejer og de vejberettigede. Kommunen har derved ikke umiddelbar mulighed for at afvise en ansøgning, medmindre projektet giver afledte trafikale gener for almenheden. 

Om indehaveren af tilladelsen kan udnytte denne og etablere den ansøgte regulering, er et privatretligt spørgsmål, dvs. et spørgsmål om hvorvidt de private aftaler om vejen gør det muligt at foretage den ønskede regulering. Hverken kommunalbestyrelsen eller Vejdirektoratet som klagemyndighed kan tage stilling til fortolkningen af disse aftaler. I tilfælde af uenighed mellem parterne (vejejeren og de vejberettigede) må spørgsmålet afgøres ved domstolene

Kompetencen uddelegeres til administrationen.

 

Vejsyn

Beslutninger om at indkalde til vejsyn, jf. Lov om private Fællesveje § 48, stk. 1 og stk. 2 træffes af administrationen, idet et udvalgsmedlem deltager i selve vejsynet og beslutning om vejsynskendelser fortsat træffes af Udvalget. Dvs. at kompetencen til at indkalde til vejsyn uddelegeres til administrationen.

 

Hastighed

Beslutning om lokale hastighedsbegrænsninger træffes af politiet (Færdselsloven § 92) efter forhandling med kommunen. Kompetencen til at forhandle med politiet lægges op i udvalget.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 318 af 28. marts 2017)

 


Beslutning

1.-7.  Tiltrådt

 

Sager af væsentlig politisk interesse forelægges

 

Morten Ulrik Jørgensen og Bo Jul Nielsen fraværende

Bilag

160. Agerkær 18 A-F - genoptagelse af byggesag

Sagsnummer: 02.34.02-G01-1296-18


Åben overskrift

Agerkær 18 A-F - genoptagelse af byggesag vedrørende ændring af lade til feriebolig


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe en beslutning.

 

Sagen har senest været behandlet i udvalget den 26. april 2018, hvor udvalget traf beslutning om, at sagen skulle genoptages, da man var positivt indstillet over for ansøgningen om ændring af laden til en 7. feriebolig. Udvalget ønskede sagen forelagt, hvis der kom væsentlige indsigelser.

 

Der er kommet en væsentlig naboindsigelse, hvorfor sagen forelægges på ny,

 

Til orientering kan det vedr. den tilknyttede sag om genoptagelse af lovliggørelse af carportbygningen på ejendommen oplyses, at der ikke er kommet væsentlige indsigelser, hvorfor denne sag viderebehandles af administrationen med henblik på retlig lovliggørelse.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at der træffes beslutning om, hvorvidt anvendelsesændringen skal tillades eller afslås.

Sagsfremstilling

Anvendelsesændringen fra lade til feriebolig overskrider byggeretten på følgende punkter:

 1.  Bebyggelsesprocenten ville blive 20,5 - er max. 15 ifølge byggeretten.
 2. Der er 2 etager i bygningen - der må max. være 1 etage ifølge byggeretten.
 3. Bygningen er 5,24 m høj - den må max. være 5 m ifølge byggeretten.

 

En anvendelsesændring fra lade til feriebolig vil medføre øget trafik/en mere intensiv udnyttelse af ejendommen, hvor der i forvejen er 6 ferieboliger.

 

Ansøgningen har efter beslutning truffet af Udvikling, By og Land den 26. april 2018 været i partshøring hos naboen på Agerkær 16, som administrationen har vurderet, er den eneste anden part i sagen ud over ansøger.

 

Naboen er i sit partshøringssvar kommet med følgende væsentlige indsigelse:

 "Angående indretning af ny fritidsbolig i 'Stalden' er vi stærkt negativt stemte overfor dette. Vi mener, at den forventelige ekstra trafik vil give mange gener og særdeles meget ekstra trafik internt på gården, idet 'Stalden' ikke ligger naturligt i forhold til de 6 øvrige fritidsboliger, der meget naturligt er indrettet i den gamle gårds længer. Vi er særligt opmærksomme på muligheden for denne øgning af trafikken/brugen af boligerne, idet vi er bekendet med, at nuværende ejer ønsker at sælge hele Ammekærgård. En af fritidsboligerne var kortvarigt annonceret til salg her i foråret. Nuværende ejere har udlejet boligerne så godt som det har kunnet lade sig gøre (få lejere), men hvis gården sælges, - og der indrettes en 7. feriebolig i 'Stalden' kan brugesmønstret ændre sig kraftigt.

 

Desuden vil der med en 7. fritidsbolig faktisk være behov for ekstra parkeringspladser, noget der jo ikke løses med carportbygningen, der jo 'bare' skal lovliggøres, men ikke ændres, jvf. den anden ansøgning, der er i høring.

 

Derfor er vi samlet set imod ombygningen."

 

 


Lovgrundlag

Byggeloven og Bygningsreglement 2015 (BR15)

Forvaltningsloven


Økonomi

Sagen vurderes ikke at have budgetmæssige konsekvenser.


Høringsperiode og høringsparter

Ansøgningen har været partshøring hos naboen på Agerkær 16, som administrationen har vurderet er den eneste anden part i sagen ud over ansøger. Der vedlægges kopi af det indkomne partshøringssvar.


Beslutning

1.  Anvendelsesændringen tillades

 

Morten Ulrik Jørgensen og Bo Jul Nielsen fraværende

161. Tagmateriale på 13 carporte i tilknytning til 13 rækkehuse

Sagsnummer: 02.34.02-G01-686-18


Åben overskrift

Tagmateriale på 13 carporte og 13 skure på bryggervej 5A


Resume

Der er anøgt om byggetilladelse til 13 rækkehuse på bryggervej 5A. I tilknytning til rækkehusene ansøges der om at opføre 13 carporte og 13 skure.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. At der gives tilladelse til at opføre 13 carporte og skure med andet tagmateriale end tegl.

Sagsfremstilling

Introduktion

 

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning.

 

Der er søg om byggetilladelse til 13 rækkehuse på bryggervej 5A. I tilknytning til rækkehusene ansøges der om at opføre 13 carporte og 13 skure.

I lokalplan 104.06 står der at mindre bygninger kan tilladelse med andet tagmateriale end tegl eller betonsten.

 

Lokalplanen giver mulighed for at der kan benyttes anden tagmateriale, men det kræver en tilladelse fra byrådet.

 

Baggrund og sagens forhold

 

Der ansøges om at carportene og skurene opføres med tagpap eller klare plader, I lokalplan 104.06 § 8.1 står at:

 

På beboelsesbygninger skal tage beklædes med røde eller

sorte tegl eller betontagsten. Tagbelægning på alle boliger

skal være ens.

Tagrender og tagnedløb skal udføres af zink. Solfangere

på tage kan godkendes, hvis anlægget i sin placering og

udformning tilpasses bebyggelsen.

Mindre bygninger, overdækninger og lignende kan dog

med Byrådets tilladelse opføres med et andet tagmateriale.

 

Området nord for bryggervej 5 A består af tæt lav bebyggelse, her er de sekundere bygninger opført med tagpap.

Det omkringliggende område består af almen boligbebyggelse og parcelhuse. En stor del af det sekundere byggeri i området er opført med fladt tag og med tagpap eller klare plader.

 

 


Lovgrundlag

Planloven


Høringsperiode og høringsparter

Der er ikke foretaget naboorientering eller partshøring.


Beslutning

1.  Tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen og Bo Jul Nielsen fraværende

162. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Skovbovej 21, 3230 Græsted

Sagsnummer: 02.34.02-G01-1315-18


Åben overskrift

Ændring af status til sommerhusbeboelse - Skovbovej 21, 3230 Græsted

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.

 


Sagsfremstilling

Skovbovej 21, 3230 Græsted er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde.

 

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune og er beliggende i sommerhusområde ved Smidstrup, Udsholt og Rågeleje (5.S.01).

 

Det samlede boligareal er 108 m². Derudover er der en garage på 15 m² og et udhus på 15 m².

 

Beboelsen er opført i 1954 som et sommerhus og omtales første gang som et helårshus i 1962 i forbindelse med at der ansøges om tilbygning.

 

Tidligere praksis i Plan- og Miljøudvalget

En afgørelse skal iagttage lighedsprincippet. Dette betyder, at kommunen som udgangspunkt skal behandle to ens sager lige.

 

Administrationen har gennemgået sager, hvor der er ansøgt om ændret anvendelse. Administrationen er bekendt med, at der i 2016 har været behandlet 2 sager i Plan- og Miljøudvalget, hvor boligerne var helårshuse beliggende i sommerhusområde. I disse to sager tiltrådte udvalget administrationens indstilling om at give samtykke til ændret anvendelse.

 

Sammenfattende har kommunen fulgt en praksis, efter hvilken der er givet tilladelse til ændret anvendelse for så vidt angår helårsboliger beliggende i sommerhusområder.

 

Retsgrundlaget

Planloven og boligreguleringsloven eksisterer side om side.

 

Planloven har forrang for boligreguleringsloven. Dette betyder, at der ikke kan træffes en afgørelse efter boligreguleringsloven, som strider mod planloven.

 

Det vil ikke være i strid med planloven, at huset overgår til sommerhus, fordi huset er beliggende i et sommerhusområde.

 

Det vil dog kræve tilladelse efter boligreguleringsloven, hvis huset inden for de seneste 5 år har været benyttet som helårsbolig. Dette følger udtrykkeligt af boligreguleringslovens § 50, stk. 1.

 

Samtykke eller afslag

Boligreguleringslovens § 50, stk. 1, overlader det til kommunens skøn at træffe afgørelse om, hvorvidt samtykke til ændret anvendelse til sommerhus skal gives.

 

Beslutningen om samtykke eller afslag skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom.

 

I forbindelse med skønsudøvelsen er det vigtigt at pointere, at kommunen kun kan nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens 51, stk. 2.

 

Skønnet i denne situation er forholdsvis snævert, idet der konkret og individuelt skal være  behov for at kunne disponere over boligen til boligsøgende inden for 6 uger. Er der modsætningsvis ikke et sådant konkret behov, må der meddeles samtykke.

 

Erstatning

Kommunen kan ifalde erstatningsansvar over for ejeren af ejendommen, hvis kommunen meddeler afslag på samtykke til sommerhus, og denne afgørelse bliver underkendt af domstolene.

 

Risikoen for erstatningsansvar må ses i sammenhæng med anvisningsretten.

 

Anvisningsreglerne medfører, at hvis der meddeles afslag til at ændre status til sommerhus, kan ejeren anmode kommunen om at anvise en lejer til boligen. Hvis kommunen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses det som om kommunen har givet samtykke, jf. boligreguleringsloven § 51, stk. 3.

 

Risikoen for erstatningsansvar er særlig stor, hvis boligen anvendes som helårsbolig, på det tidspunkt, hvor ejeren anmoder om at ændre status til sommerhus. Grunden til dette er, at regler om anvisning ikke er praktisk anvendelige på en ejendom, der er beboet.

 

Hvis boligen er ledig, vil tabet være tvivlsomt på grund af anvisningsretten.

 

Meddele et afslag

Udvalget kan beslutte at meddele et afslag.

 

Der henvises her til det anførte vedrørende muligt erstatningsansvar.

 

Vurdering og anbefaling

Administrationens vurdering og anbefaling i sagen er baseret på en gennemgang af såvel lovgrundlag som kommunens praksis.

 

For at følge lighedsprincippet og praksis fra lignende sager vurderer administrationen, at der også i denne sag skal gives samtykke til ændret anvendelse til sommerhus

 

Dertil kommer, at en anvendelse af boligen til sommerhus er i overensstemmelse med plangrundlaget samt at beboelseshuset tidligere har haft status som sommerhus.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der gives samtykke til ændret anvendelse til sommerhus.

 


Lovgrundlag

§§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.

 

Bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer om planlægning (planloven).

 

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

 

 

 


Høringsperiode og høringsparter

Der har i forbindelse med sagsbehandlingen ikke været foretaget en høring.


Beslutning

1.  Tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgense og Bo Jul Nielsen fraværende

163. Nye pavilloner på dagskolen Ternen

Sagsnummer: 01.00.00-G01-31-18


Resume

Dagskolen Ternen søger med fuldmagt fra ejer om tilladelse til at gennemføre etape 1 i ansøgning, herunder at opføre to nye pavillonbygninger og flytte skolens parkeringsareal. Der er tale om en midlertidig løsning, idet ansøger ønsker at der forud for ansøgningens etape 2 udarbejdes et mere blivende plangrundlag for skolen, der sikrer rammerne for skolens videre udvikling.

 

Sagen berører planlovens landzonebestemmelser, § 35, stk. 1.

 

Ansøger har i 2014 fået landzonetilladelse til at opføre en midlertidig pavillonbygning til administrative funktioner med krav om at denne fjernes senest 1. januar 2016. Fristen for denne midlertidige tilladelse er administrativt forlænget frem til 1. januar 2018, og der er endnu ikke taget stilling til en ny forlængelse. Med ansøgningen er der såleds også indirekte anmodet om en forlængelse af tilladelsen til den midlertidige adminstrationspavillon.

 

Dagskolen Ternen anmoder endelig med sin ansøgning om at Gribskov Kommune tilkendegiver, om det vil være muligt at sikre et stærkere grundlag for skolens virksomhed og udviklingsmuligheder ved tilvejebringelse af lokalplan forud for skolens ansøgning om gennemførelse af etape 2, der ønskes opført i perioden 2020 - 2022.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende etape 1 med opstilling af to midlertidige pavilloner for en treårig periode frem til 1.august 2021 og etablering af nyt parkeringsområde
 2. at forlænge midlertidig landzonetilladelse til eksisterende administrationspavillon for en treårig periode frem til 1. august 2021
 3. at anmode administrationen om at undersøge mulighederne for at sikre rammer for skolens udvikling ved lokalplanlægning og forud for en eventuel etape 2

 


Sagsfremstilling

Dagskolen Ternen, der er et socialpædagogisk dagbehandlings- og undervisningstilbud til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som ikke trives og udvikler sig i et ordinært skoletilbud, har ansøgt Gribskov Kommune om muligheden for at udvide skolens bygninger med to nye pavilloner.

 

De nye pavilloner skal anvendes til klasserum og faglokaler.

 

Det er ansøgers ønske, at pavillonerne kan nå at blive opført så de er klar til det nye skoleår - august 2018.

 

Med etape 1 skabes større funktionalitet for dagskolen, men der sker ikke en udvidelse af skolens elevantal.

 

Vurdering

Dagskolen Ternen har gennem de senere år udviklet skole - og dagbehandlingstilbud for børn, der medvirker til at aflaste Gribskov Kommunes og nabokommuners egne tilbud.

 

Admnistrationen har foretaget en vurdering af det ansøgte i forhold til de skønsmæssige, saglige hensyn, som planloven skal varetage i det åbne land. Det vurderes, at udvidelsen med to nye pavilloner giver god mening og er vel motiveret i skolens aktiviteter, og at denne udvidelse kan indpasses på ejendommen uden visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, naboer og ejendommens øvrige bygninger.

 

Administrationen bemærker, at eventuel ny overkørsel fra Jydebjergvej skal godkendes særskilt af vejmyndigheden.

 

Der er med denne indstilling ikke taget stilling til yderligere udvidelse af dagskolen, herunder som beskrevet i ansøgningens etape 2. Administrationen vil forholde sig særskilt til denne del, herunder om denne etape skal behandles efter planlovens landzonebestemmelser, eller om der skal stilles krav om et egentligt plangrundlag med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Områdets karakter og plangrundlag

Jydebjergvej 7 er en landbrugsregistreret ejendom i landzone med et jordareal på 2,7 ha.

 

Stuehuset og udearealerer er indrettet til dagskolen Ternen, og er godkendt den 18.11.2005 af Græsted-Gilleleje Kommunes Børne- og borgerrådgivning, som selvejende institution til undervisning af indtil elever med særlige behov.

 

I  overensstemmelse med planlovens landzoneregler er skolen tillige godkendt ved landzonetilladelse den 23.11.2007.

 

Ejendommen ligger i det åbne land. Øst, vest og syd for ejendommen ligger der mindre landbrugsejendomme. Nord for ejendommene på Jydebjergvej ligger Udsholts store sommerhusområder.

 

I henhold til Gribskov Kommuneplan 2013 - 25 er ejendommen beliggende inden for kystnærhedszonen i et landbrugsinteresseområde, udpeget som potentielt ønsket skovrejsningsområde. Dette har får ikke indflydelse på ansøgningen.

 

Ejendommen er endvidere beliggende i et område til anvendelse for friluftsanlæg; anvendelseszone 2, støjzone C, hvilket ikke er uforeneligt med dagskolens aktiviteter.

 

Langs ejendommens skel mod øst er der registreret beskyttet sten-/jorddige, som dog ikke får indflydelse på det ansøgte.

 

Administrationen konstaterer, at Jydebjergvej 7 ikke er berørt af særlige habitathensyn, herunder forhold relateret til Natura 2000 og bilag IV arter. Aktiviteterne på dagskolen Ternen strider således ikke med disse særlige naturhensyn. Konkret finder administrationen heller ikke anledning til at skønne, at aktiviteterne på dagskolen vil medføre forringelse eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det nærmest beliggende internationale naturbeskyttelsesområde.

 

Beskrivelse af projektet

Dagskolen Ternen består i dag af et 3-længet hovedhus i 2 plan med tilhørende garage nær Jydebjergvej samt træpavillon til adminstrationen trukket længere tilbage på grunden.

 

Med ansøgningen ønsker dagskolen at påbegynde en helhedsplan for udvidelse af rammerne for skolens aktiviteter. Dagskolen har i sin ansøgning beskrevet en udviklingsproces i to etaper samt at man forud for etape 2 får tilvejebragt et stærkere grundlag for dagskolens virksomhed og udviklingsmuligheder ved lokalplan.

 

Denne indstilling vedrører alene ansøgningens etape 1 - etablering af to pavilloner og flytning af personbilsparkering.

 

De to pavilloner bliver hver på 95 kvm. Bygningerne placeres parallelt og med et glasoverdækket areal mellem disse. Pavillonerne udføres i samme kvalitet og udseende som nuværende pavillon, og umiddelbart vest for denne.

 

Personbilsparkeringen ønskes flyttet til grundens syd-østlige hjørne mellem nyplantede bøgetræer og med anlæg af ny tilkørsel til/fra Jydebjergvej. Det hidtidige parkeringsareal, den centrale gårdsplads, etableres herefter med grusbelægning og flagplads og tilpasses de omkringliggende landskabelige bøgehække. Med den nye placering af parkering sikres, at den kørende trafik adskilles fra børnenes opholds- og legearealer.

 

Etape 1 indeholder også et ønske om at etablere en skatebane vest for de to pavillonsbygninger. Denne del ansøges der dog først om særskilt i løbet af efteråret 2018.

 

Naboorientering

Efter planlovens § 35, stk. 4 har sagen været i 14 dages naboorientering i perioden 28.05 - 11.06.2018. Der er modtaget negativ tilkendegivelse fra grundejerforeningen Damgården ved formand Jann Stokking og en positiv tilkendegivelse fra naboerne/beboerne på Aarupsvej 68. Disse tilkendegivelser er sammen med ansøgers redegørende svar til grundejerforeningens indsigelse vedhæftet som bilag.

 

 • Grundejerforeningen ønsker ikke at dagskolen Ternen får mulighed for at bebygge hele grunden med huse og legeplads.

 

 • Naboerne er positive over for skolens virksomhed, og har ikke indsigelser mod ønsket om at opføre de to pavilloner.

 

Ansøger har ikke bemærkninger til den positive tilkendegivelse, der således står alene som et eksempel på naboer, der synes at udvidelsen er en god idé, og som ikke forstyrres af skolens aktiviteter eller støjgener herfra.

 

Derimod fremfører ansøger i forbindelse med den negative tilkendegivelse, at der i vid udstrækning søges at tage hensyn til naboerne omkring skolen. Blandt andet ved at bevare et bredt beplantningsbælte mellem bygningerne, de nye pavilloner, og naboerne mod nord (somemrhusområdet). Et større område på ca 1 ha, Ansøger oplyser, at de to pavilloner søges opført, så de medvirker til at samle ejendommens bygninger, og der er således ingen planer om at bebygge det naturlige beplantningsbælte mod sommerhusene.

 

Admnistrationen finder ikke anledning til at revurdere sin indstilling til projektet med baggrund i naboorienteringen og grundejerforeningens indsigelse.

 


Lovgrundlag

Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer).

Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune.

 


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Beslutning

1.-3.  Tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgense og Bo Jul Nielsen fraværende

Bilag

164. Stiplan - prioritering af budgetmidler

Sagsnummer: 05.04.00-P15-1-18


Åben overskrift

Stiplan - prioritering af budgetmidler


Resume

I den forgangne byrådsperiode har Teknisk Udvalg arbejdet med stier. Arbejdet har resulteret i en række forslag, hvoraf enkelte er udført eller besluttet udført og de resterende afventer prioritering. I budgettet er der afsat ca.9,1 mio. kr. til stinettet i 2018-2021. Denne sag lægger op til beslutning om prioritering af de konkrete projektforslag ud fra de vedtagne kriterier; sikre skoleveje, adgang for turister samt forbindelse mellem byerne.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. At følgende forslag prioriteres til videre arbejde inden for de afsatte budgetmidler
  1. Sikre skoleveje: krydsning af Idrætsvej v/ Gilbjergskolen, afd. Parkvej (1 mio. kr.)
  2. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 12 ruteskiltning Gribskov Vest (0,24 mio. kr.)
  3. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 13 ruteskiltning Gribskov Nord (0,35 mio. kr.)
  4. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 14 ruteskiltning Gribskov Øst (0,30 mio. kr.)
  5. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 15 ruteskiltning Gribskov Syd (0,21 mio. kr.)
  6. Adgang for turister: 6-kommune-sarbejdets forslag om ruteskiltning af Slotsruten og Kongeruten (0,5 mio. kr.)
  7. Forbindelse mellem byer: Del af forslag 1 i stiplanen; en dobbeltrettet cykelsti langs Valbyvej mellem Løgelandsvej og Vibelandsvej (3,2 mio. kr.)
  8. Forbindelse mellem byer: Del af forslag 1 i stiplanen; en dobbeltrettet cykelsti langs Valbyvej mellem Laugøvej og Bukkarvej (2,2 mio. kr.)
  9. Forbindelse mellem byer: Idékatalogets forslag 2: Præstevejen (0,05 mio. kr.)
  10. Forbindelse mellem byer: Idékatalogets forslag 3: Nellerødvej (0,08 mio. kr.)
  11. Forbindelse mellem byer: Idékatalogets forslag 4: Løgelandsvej (0,10 mio. kr.)
 2. At administrationen vender tilbage konkrete beslutningsoplæg til udvalget for de konkrete forslag, som forudsætter politisk beslutning.

 


Historik

 Udvikling, By og Land, 31. maj 2018, pkt. 138:

Sagen udsættes til næste møde


Sagsfremstilling

Tidligere udvalgsbehandling

Prioritering blev drøftet på udvalgets møde i april, hvor Udvikling By og land tiltrådte følgende indstillinger:

 1. At drøfte forslag til prioritering
 2. At følgende foreslag tages med i det videre arbejde:
  1. Sikre skoleveje: krydsning af Idrætsvej v/ Gilbjergskolen, afd. Parkvej (1 mio. kr.)
  2. Sikre skoleveje: Del af forslag 1 i stiplanen; en dobbeltrettet cykelsti langs Valbyvej mellem Løgelandsvej og Vibelandsvej (3,2 mio. kr.)
  3. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 12 ruteskiltning Gribskov Vest (0,24 mio. kr.)
  4. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 13 ruteskiltning Gribskov Nord (0,35 mio. kr.)
  5. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 14 ruteskiltning Gribskov Øst (0,30 mio. kr.)
  6. Adgang for turister: Idékatalogets forslag 15 ruteskiltning Gribskov Syd (0,21 mio. kr.)
  7. Forbindelse mellem byer: Idékatalogets forslag 2: Præstevejen (0,05 mio. kr.)
  8. Forbindelse mellem byer: Idékatalogets forslag 3: Nellerødvej (0,08 mio. kr.)
  9. Forbindelse mellem byer: Idékatalogets forslag 4: Løgelandsvej (0,10 mio. kr.)
 3. At forslag til prioritering sættes på dagsorden på møderne i maj i h.h.v. Grundejerkontaktudvalget og Det Grønne Dialogforum
 4. At administrationen retter henvendelse til skolebestyrelserne mhp. at bede dem udpege eventuelle usikre krydsningspunkter for skolebørn.
 5. At endelig beslutning om prioritering forelægges Udvikling, By og Land 31.05.2018

 

 Efterfølgende har emnet været drøftet i Det Grønne Dialogforum samt Grundejerkontaktudvalget. Referater fra disse møder forventes at foreligge ved mødet i Udvikling, By og Land den 31/5-18.

  

Budget 2018

Der er afsat penge til 'Stinettet' i budgettet. I alt ca. 9,1 mio. kr. i 2018 og overslagsår.

 

I budgetaftalen 2017-2020 (som er videreført) ønskes det, at der arbejdes med ”cykelveje”. Ved ”cykelveje” forstås strækninger, som er indrettet med henblik på, i videst mulig omfang i forhold til strækningernes karakter, at tilgodese cyklisternes/ de bløde trafikanters behov. Prioriteringen skal ske efter følgende kriterier:

 1. Sikre skoleveje
 2. Adgang for turister
 3. Forbindelse mellem byerne

 

Det fremgår endvidere af budget 2018, at der i løbet af 1. halvår 2018 skal udarbejdes en plan for anvendelsen af anlægsmidlerne og strækningen fra Løgelandsvej mod Rågeleje (Valby – Vibelandsvej) som ønskes opprioriteret i 2018.

 

Status

Stiplan med 10 anlægsprojekter

Der er udarbejdet en 'Stiplan' (2016) med 10 forslag til nyanlæg af stier (se bilag 1). Planen blev til oven på en inddragelse, hvor 700 borgere digitalt har indtegnet forslag til placering af stier.

Det er relativt dyrt at anlægge stier - særligt hvis de skal befæstes og funderes, så der kan sneryddes og saltes. Stiplanen rummer forslag til anlæg af stier for godt 100 mio. kr.

Stiplanen er vedtaget som 'vidensgrundlag' af Teknisk Udvalg.

 

Idé-katalog med mindre projekter 

Der er desuden lavet et 'Idékatalog' om stier (se bilag 2) med projektforslag af forskellig karakter:

 • formidling og/eller skiltning af ruter, som benytter eksisterende veje og stier
 • omlægning af eksisterende veje til cykelveje
 • forbedring af belægning/grusunderlag på eksisterende stier

 

Idékatalogets forslag er noget billigere end nyanlæg af stier og mange af forslagene kan rummes inden for det afsatte budget. Tidsplan for gennemførelse er dog afhængig af det forudgående myndighedsarbejde, som kræves, hvis man f.eks. vil lukke en vej mhp. at omdanne den til cykelvej. Idékataloget har været drøftet i Teknisk Udvalg i 2017.

 

Cykelsikring af Tingbakken var ét af forslagene i idékataloget. Projektet indgik i budget 2017 og er udført og indviet i november 2017.

Derudover indgår skiltning af 'Slotsruten' og 'Kroneruten' i idékataloget. I 6-kommune-samarbejdet har man peget på disse to ruter til udførelse. Arbejdet med skilteplan og kommunikationsplan er gennemført. Navngivning af ruter foreslås koblet til Nationalparken Kongernes Nordsjælland, hvilket betyder en fordyrelse af selve skiltningen, da Nordkystruten i givet fald skal omdøbes.

 

Private initiativer

Der tages også private initiativer til ruter og stier. Kløverstier, hjertestier, Pilgrimsruten Tisvildevejen og Perimeterstien i Græsted er eksempler herpå. I disse tilfælde kan kommunen bidrage med økonomisk støtte. Desuden kan det kræve tilladelse fra vejmyndigheden, hvis der skal skiltes på vejarealer. Og så skal man sikre, at der foreligger de fornødne tilladelser, såfremt private arealer indgår i en rute.

Kommunen har flere gange støttet udviklingen af Pilgrimsruten Tisvildevejen; senest med et tilsagn fra Byrådet om støtte til afmærkning, trykning af kortmateriale samt opsætning af formidlingstavler langs ruten. En støtte som bliver givet som medfinansiering i relation til en bevilling fra Friluftsrådet

 

Ønsker til stinettet

Stier kan have mange formål, målgrupper og succeskriterier afhængigt af om man pendler til skole/arbejde, om man er turist, motionscyklist, vandrer eller på gå-ben med familie og barnevogn. Tilgængelighed for dårligt gående eller kørestolsbrugere kan også være et hensyn. Ridestier er også et ønske fra flere sider, men ridning kan ofte konflikte med andre brugergrupper.

For nogen, er det vigtigt at ruten går forbi natur, skov og strand. Andre søger kulturelle mål og atter andre sætter pris på muligheder for mad, drikke og toiletbesøg på vejen. Ift. sikre skoleveje, kan helt lokale forhold omkring f.eks. krydsning af en vej have betydning for brug af stien.

 

Jf. budgetaftalen fra 2018 ønskes en del af forslag 1 fra stiplanen opprioriteret i 2018. Derudover ønskes en plan for anvendelse af de afsatte anlægsmidler.

 

Byrådet har angivet en prioritering af skoleveje, adgang for turister og forbindelse mellem byer.

 

Cykelturismen i Danmark er i vækst. Visit Nordsjælland har lavet en strategi for cykelturismen i Nordsjælland, som giver idéer til hvordan kommunerne kan udvikle stinet til gavn for turismen. Strategien har en vision om, at flere turister skal cykle under deres ophold. Og peger på, at kommunerne skal understøtte denne udvikling med drift og anlæg af infrastruktur; herunder sikre veje og stier til cyklister samt skiltning af cykelruter.

 

I 6-kommune-samarbejdet har borgmestrene besluttet, at man vil skilte hhv. Slotsruten og Kroneruten. Udgiften forventes at være ca. 500.000 kr for den del af ruterne, som ligger i Gribskov Kommune.

 

Græsted Perimetersti er et forslag til stier i Græsted, formuleret af byens borgere sammen med kommunen i Områdefornyelsesprojektet i Græsted. Det er en samskabelsesproces der går tilbage til projektstart i 2013, og snart foreligger som færdigt forslag. Perimeterstien har en økonomisk ramme fra områdefornyelsens midler på 600.000 kr. og har været behandlet af Plan og Miljøudvalget 21.11.2016

 

Vurdering og anbefaling

Sikre skoleveje

Inden for hvert skoledistrikt søges det understøttet, at hovedparten af børnene nemt kan færdes til fods eller på cykel til skolen. Det vurderes, at det understøtter såvel læring som sundhed.

 

Administrationen vurderer, at man får mest for pengene ved investeringer for bløde trafikanter tæt på skolerne, hvor mange børn kan have glæde af det. Hvorimod investeringer i stier langt fra skolerne kun vil tilgodese et mindre antal skolebørn, som måske i forvejen bruger andre transportformer pga. afstanden til skolen.

 

Bjørnehøjskolen har den udfordring, at skoledistriktet ligger på begge sider af Helsinge, hvilket giver relativt lang transportvej for elever øst for Helsinge. I nærområdet omkring skolen er der gode forbindelser for bløde trafikanter med bl.a. stier og tunnel under Helsingevej.

  

Ligeledes er Gilbjergsskolens skoledistrikt udfordret af store afstande for nogle af de større elever.

Ved Gilbjergskolen afd. Parkvej påpeger skolen nogle problemer med krydsning af Idrætsvej, som bør søges løst ifm. byggeprojektet på skolen.

Ved Gilbjergskolen afd. Blistrup er der relativt gode stiforbindelser fra boligområderne syd for skolen.

 

Ved ombygning af Nordstjerneskolen afd. Helsinge har man sikret de bløde trafikanter bl.a. ved at adskille biler og bløde trafikanter, som skal til skolen.

 

Ved Ramløse Skole er der gode muligheder for, at trafik til skolen kan færdes ad mindre befærdede veje.

 

Ved Gribskolen afd. Tingbakken er der lavet sti fra Esrum i 2017.

 

Ved Skt. Helene Skole afd. Vejby er der relativt gode skoleveje. De større børn fra Tisvilde har cykelsti langs Tisvildevej/Vejbyvej.

Ved Skt. Helene Skole afd. Tisvilde er der også relativt gode skoleveje.

 

Administrationen vurderer samlet

 • at stianlæg til at binde hele skoledistrikter sammen er uden for økonomisk rækkevidde.
 • at man med fordel kan koble en løsning omkring krydsning af Idrætsvej med byggeprojektet på Gilbjergskolen, afd. Parkvej. Udgift anslås til ca. 1 mio. kr. men det vil afhænge af nærmere viden om byggeprojekt og fremtidige adgangsforhold.

 

Adgang for turister

Jf. anbefalingerne i Visit Nordsjællands strategi for cykelturisme ønskes det, at kommunen understøtter cykelturismen med drift og anlæg af infrastruktur; herunder sikre veje og stier til cyklister samt skiltning af cykelruter.

 

Administrationen anbefaler Idékatalogets forslag 12 (ruteskiltning Gribskov Vest), 13 (ruteskiltning Gribskov Nord, 14 (ruteskiltning Gribskov øst) og 15 (ruteskiltning Gribskov Syd), som handler om rekreative ruter, hvor turister kan komme rundt i kommunen - både mellem byerne og på landet.

Overslag over udgifter for de 4 forslag er ca. 1,1 mio kr.

 

Forbindelse mellem byerne

Forbindelse mellem Helsinge og Græsted er etableret for nyligt. Man kan evt. arbejde videre med sikring af cyklister langs Østergade mod stationen og centrum. Der er også lavet cykelsti fra Blistrup til Smidstrup, som kobler til den eksisterende sti langs kysten til Gilleleje.

Forbindelse kunne føres videre mod Helsinge - jf. forslag 1 og 3 i stiplanen, som dog er relativt omkostningstunge, men vil give en god forbindelse mellem flere byer. Man kan reducere behovet for anlæg af ny sti langs Valbyvej ved at lade ruten gå ad Løgelandsvej og videre gennem Valby Hegn til Helsinge. På den måde kan man nøjes med at anlægge en del af stiforslag 1 fra stiplanen . F.eks. på strækningen mellem Vibelandsvej og Løgelandsvej samt mellem Bukkarvej og Laugøvej. Strækningen Vibelandsvej-Løgelandsvej er også udpeget i budget 2018, som en strækning der ønskes opprioriteret i 2018. Strækningen Bukkarvej- Laugøvej vil tilgodese forbindelse til Troldebakkerne. Stiforbindelser inden for rammelokalplanens område vil blive drøftet ifm. planprocessen.

Overslagsmæssigt vil en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Vibelandsvej og Løgelandsvej (ca. 1,1 km) koste ca. 3,2 mio. kr. mens strækningen Bukkarvej og Laugøvej (0,75 km) overslagsmæssigt vil koste ca. 2,2 mio. kr. Priserne er overslag uden konkret vurdering af forholdene på den enkelte strækning og uden omkostninger til arealerhvervelse.

 

Hvis der laves ny vejforbindelse mellem Græsted og Gilleleje vil man enten kunne lave ny cykelsti eller henvise cyklister til den gamle vej. 

Mellem Helsinge og Ramløse er der sti langs Frederiksværkvej. Der er også cykelsti fra Helsinge til Ørby.

 

I regi af 6-kommune-samarbejdet arbejdes der med ruteskiltning af Slotsruten og Kongeruten, som vil give gode forbindelse også ud af kommunen.

 

Administrationen vurderer samlet at nyanlæg af stier mhp. bedre forbindelse mellem byer er uden for økonomisk rækkevide i det nuværende budget. Men at man kan arbejde videre med delstrækninger langs Valbyvej samt ruteskiltning. Skiltning vedr. Kongeruten og Slotsruten vil koste ca. 0,5 mio. kr. Derudover kan man opgradere eksisterende skiltning af cykelruter, som visse steder er mangelfuld. Eller man kan på andre måder arbejde med formidling af eksisterende ruter.

Supplerende kan man arbejde med forslag 2, 3 og 4 fra Idé-kataloget, som tjener formålet forbindelse mellem byer:

 

Forslag 2: Præstevejen

Forslag 3: Nellerødvej

Forslag 4: Løgelandsvej

 

Overslag over udgifter for de 3 forslag er 0,23 mio. kr. De 3 forslag skal bearbejdes nærmere og vil i den forbindelse bliver forelagt politisk igen mhp. beslutning om  f.eks. trafiksanering, hastighed, afspærring og eventuel ændring af buslinjer .

 


Beslutning

1.-2.  Udsættes

 

Morten Ulrik Jørgense og Bo Jul Nielsen fraværende

Bilag

165. Forsøg med ny type affaldsstativ på Tisvilde Strand

Sagsnummer: 05.07.01-P00-1-18


Resume

Sagen forelægges udvalget mhp. beslutning om forsøg med ny type affaldsstativ på Tisvilde Strand

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at beslutte om der skal gennemføres forsøg med ny type affaldsstativ med talemodul på Tisvilde Strand
 2. at forsøget finansieres inden for puljen til forskønnelse af by og land

 


Sagsfremstilling

Mængder af affald i det offentlige rum varierer over sæsonen. Den store variation i belastning er søgt imødekommet med meget varierende tømningshyppigheder hen over året. Driften er tilrettelagt ud fra viden om årstid, område og type af affaldsstativer. I ekstreme situationer - f.eks. godt vejr eller events - kan der dog være uoverensstemmelser mellem behovet og tømningshyppighed og kapaciteten, hvilket kan animere til henkastet affald.

I 2018 er tømningshyppigheden sat op til 7 gange/ugen på strandene allerede i maj måned pga. det gode vejr.

 

For at øge motivation til at bruge affaldsstativerne kan man lave kampagner og nudge til brug af affaldsstativer. Det er allerede besluttet at iværksætte kampagne mod henkastet affald. Man kan supplere med forsøgsvis at opsætte affaldsbeholder, der har indbygget talemodul mhp. at motivere til brug.

 

Fra andre kommuner kendes typen Big-Belly, Der er gode erfaringer fra bl.a. Helsingør, hvor man har erstattet 160 affaldsspande med 40 Big-Belly´s. De kan komprimere affaldet, men man oplever nogle tekniske problemer med talemodulet.

 

Argenturet for Big-Belly er netop solgt til et svensk firma, hvorfor pris/levering m.v. derfor ikke umiddelbart kan afklares. Administrationen er i gang med at undersøge, om der også findes andre typer på markedet.

Man må forvente en anskaffelsespris omkring 30.000 kr og hertil kommer udgifter til opsætning. Det vil være muligt at låne en Big-Belly fra Helsingør Kommune i en periode, indtil en ny kan leveres. Der gøres dog opmærksom på, at talemodulet ikke er installeret i denne.

 

Administrationen foreslår, at man laver et forsøg med opsætning af en talende affaldsbeholder. Placering kunne være ved Tisvilde Strand (på Stejlepladsen / nedgangen til molen)

 

 


Økonomi

Finansiering af forsøg med Big-Belly kan finansieres via puljen til forskønnelse inden for de afsatte midler til kampagne vedr. affald. 

 


Beslutning

1.-2.  Tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgense og Bo Jul Nielsen fraværende

166. Forslag til tillæg nr.17 til Kommuneplan 2013-25 for Gilleleje Renseanlæg - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-8-18


Resume

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17  til kommuneplan 2013-25for Gillejele Renseanlæg til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Udvikling, By og Land behandler sagen, for at træffe beslutning om at godkende planforslaget til offentlig fremlæggelse.

 

Udvalget for Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land,

 1. at godkende Kommuneplantillæg nr. 17 til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende delegation af beslutningskompetence.

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

3.   at beslutte at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 17 ikke miljøvurderes.

 


Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 17 skal sikre rammerne for en fremtidig udbygning af Gilleleje Renseanlæg (se bilag 1), der sker som et led i effektiviseringen af Gribvand Spildevand A/S. Med effektiviseringen af selskabet sker der en centralisering af spildevandsrensningen, hvilket er besluttet af Gribvand Spildevand A/S og indarbejdet i Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021. Spildevandsrensningen skal fremadrettet centraliseres til tre renseanlæg – Gilleleje, Helsinge og Udsholt Renseanlæg

 

Formålet med kommuneplantillæg nr. 17 er at sikre overenstemmelse imellem lokalplan 315.21 og Kommuneplan 2013-25 og at muliggøre udbygninger af renseanlægget. Udbygningerne vil omfatte etablering af et nyt indløbsbygværk og nye tanke. Med udbygningen inddrages et mindre areal af byzonen mod nordøst, som med lokalplanen overføres til landzone.

 

Det nye indløbsbygværk er første led i en større ombygning af Gilleleje Renseanlæg, for at kunne rense spildevand fra Græsted, Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg.

Det skal bemærkes, at den forestående tilslutning af spildevand fra Dronningmølle, ikke i sig selv betinger en udbygning af renseanlægget. Restruktureringen af spildevandsrensningen i Gribvand Spildevand er kritisk for

at kunne nedbringe driftsomkostningerne og derfor haster udbygningen af renseanlægget.

 

Udvikling, By og Land igangsatte d. 26.04.2018 udarbejdelse af et nyt plangrundlag, der skal muliggøre udvidelse af Gilleleje renseanlæg mod øst.

 

Beskrivelse af området

Kommuneplantillægget afgrænses mod vest af Søborg Kanal og åbne marker, mod nord af idrætsanlæg og Gilbjergskolen, mod øst fodboldbaner og boligområdet Kringelholmen, mod syd et anlæg med antennemast og åbne marker.

 

Kommuneplantillæget ligger som nævnt lige op af Søborg Kanal og er omfattet af Åbeskyttelseslinjen.

 

 

 

Kommuneplantillægget omfatter matriklerne 4hs og del af 4ne, Gilleleje by, Gilleleje og omfatter et areal på ca.26.000 m2 hvoraf udvidelsen svarer til ca. 1.735 m2. Det eksisterende renseanlæg er beliggende i landzone og det areal der ønskes overført til udbygning af renseanlægget er beliggende i byzone. Med lokalplanen overføres arealet på 1735 m2 til landzone, så hele området fremadrettet er beliggende i landzone.

 

Ejendommen omfatter matrikel 4hs Gillelejeby, Gilleleje der er beliggende i landzone og del af matrikel 4ne Gilleleje by, Gilleleje der er beliggende i byzone, men med kommuneplantillæg 17 og tilhørende lokalplanforslag 315.21 overføres hele området til landzone.

 

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Kommuneplantillæg nr. 17 har til formål at fastlægge anvendelsen til teknisk anlæg i form af renseanlæg.

Kommuneplantillægget skal muliggøre en mindre udvidelse af renseanlægget, ved etablering af nyt indløbsbygværk og nye tanke.

 

Kommuneplantillæg nr. 17 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 315.21 (se særskilt dagsordenspunkt).

 

I kommuneplantillæget indføres 2 nye rammeområder:

2.D.11 der udvider eksisterende ramme 2.D.02 for et rensningsanlæg i Gilleleje, og sikre rammerne for udvidelsen af Gilleleje renseanlæg.

2.D.12 beskærer tidligere kommuneplanramme 2.D.10  for skole og idræt ved parkvej, med det areal 2.D.11 udvider.

 

Det ændret areal er markeret med rød kant i kortet nedenfor.

 

Tidsplan

Ved godkendelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag 315.21 til offentlig fremlæggelse d. 21.06.2018 vil den forventede process være:

 • 21.06.2018 - godkendelse af planforslag
 • Planerne bliver offentligt fremlagt i 6 uger.
 • såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden, kan administrationen vedtage forslaget umiddelbart efter endt høringsfrist.
 • 20.09.2018 - UBL behandler eventuelt indkomne indsigelser og kan endeligt vedtage plangrundlaget.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

 

Delegation af beslutningskompetence 

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling By og Land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer skal planerne godkendes af byrådet.

Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis Udvikling By og Land har godkendt forslaget vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar. Hvis der er tale om væsentlige ændringer godkender byrådet planerne endeligt. 

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-25 for Gilleleje renseanlæg godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15 og evt. § xx

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, § xx

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Se dog seperat sag om salg af areal, godkendt af Byrådet d. 14.05.2018.


Høringsperiode og høringsparter

Forslaget til kommuneplantillæg sendes i høring i 6 uger.

 


Beslutning

1 - 2. tiltrådt

 

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

 

Bilag

167. Forslag til lokalplan 315.21 for Gilleleje Renseanlæg - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 02.00.10-G01-16-18


Resume

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 315.21 for Gillejele Renseanlæg til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Udvikling, By og Land behandler sagen, for at træffe beslutning om at godkende planforslaget til offentlig fremlæggelse.

 

Udvalget for Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land,

 1. at godkende Forslag til lokalplan 315.21 til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende delegation af beslutningskompetence.

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

         3.  at beslutte at forslaget til lokalplan 315.21 ikke miljøvurderes.


Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er en fremtidig udbygning af Gilleleje Renseanlæg, der sker som et led i effektiviseringen af Gribvand Spildevand A/S. Med effektiviseringen af selskabet sker der en centralisering af spildevandsrensningen, hvilket er besluttet af Gribvand Spildevand A/S og indarbejdet i Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021. Spildevandsrensningen skal fremadrettet centraliseres til tre renseanlæg – Gilleleje, Helsinge og Udsholt Renseanlæg

 

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udbygninger af renseanlægget. Udbygningerne vil omfatte etablering af et nyt indløbsbygværk og nye tanke. I forbindelse med udbygningen vil der blive etableret et beplantningsbælte rundt om anlægget, som vil fungere som afskærmning mod omgivelserne. Med udbygningen inddrages et mindre areal af byzonen mod nordøst, som med lokalplanen overføres til landzone.

 

Det nye indløbsbygværk er første led i en større ombygning af Gilleleje Renseanlæg, for at kunne rense spildevand fra Græsted, Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg.

Det skal bemærkes, at den forestående tilslutning af spildevand fra Dronningmølle, ikke i sig selv betinger en udbygning af renseanlægget. Restruktureringen af spildevandsrensningen i Gribvand Spildevand er kritisk for at kunne nedbringe driftsomkostningerne og derfor haster udbygningen af renseanlægget.

 

Ombygningen indebærer først nyt indløbsbygværk (se bilag 1) og derefter udbygning af selve proceskapaciteten i form af nye procestanke. De to ombygninger skal begge være afsluttede senest ved udgangen af efteråret 2019 og meget fordelagtigt ville det være, om de to ombygninger ikke sker samtidig, af hensyn til entreprenørernes respektive arbejder. Af hensyn hertil, skal indløbsbygværket være færdigt primo 2019.

 

Udvikling, By og Land igangsatte d. 26.04.2018 udarbejdelse af forslag til lokalplan for 315.21 (forsalget fremgår af se bilag 2) , der skal muliggøre udvidelse af Gilleleje renseanlæg mod øst.

 

Beskrivelse af området

Ejendommen er beliggende i Gillejleje på Idrætsvej 8, ved Gilbjergskolen på Parkvej og idrætspladsen. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Søborg Kanal og åbne marker, mod nord af idrætsanlæg og Gilbjergskolen, mod øst fodboldbaner og boligområdet Kringelholmen, mod syd et anlæg med antennemast og åbne marker.

 

Lokalplanområdet ligger som nævnt lige op af Søborg Kanal og er omfattet af Åbeskyttelseslinjen.

 

 

Lokalplanen omfatter matriklerne 4hs og del af 4ne, Gilleleje by, Gilleleje og omfatter et areal på ca.26.000 m2 hvoraf udvidelsen svarer til ca. 1.735 m2. Det eksisterende renseanlæg er beliggende i landzone og det areal der ønskes overført til udbygning af renseanlægget er beliggende i byzone. Med lokalplanen overføres arealet på 1735 m2 til landzone, så hele området fremadrettet er beliggende i landzone.

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen til teknisk anlæg i form af renseanlæg.

Lokalplanen skal muliggøre en mindre udvidelse af renseanlægget og udlægge byggefelter til etablering af nyt indløbsbygværk og nye tanke.

Endelig fastsætter lokalplanen maksimale højder for bygninger og konstruktioner, samt krav om afskærmende beplantning omkring anlægget

  

Tidsplan

Ved godkendelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag 315.21 til offentlig fremlæggelse d. 21.06.2018 vil den forventede process være:

 • 21.06.2018 - godkendelse af planforslag
 • Planerne bliver offentligt fremlagt i 6 uger.
 • såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden, kan administrationen vedtage forslaget umiddelbart efter endt høringsfrist.
 • 20.09.2018 - UBL behandler eventuelt indkomne indsigelser og kan endeligt vedtage plangrundlaget.

 

Forhold til gældende plangrundlag

Det eksisterende renseanlæg er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

Renseanlægget er omfattet af rammebestemmelse 2.D.02 for rensningsanlæg ved Gilleleje, i Kommuneplan 2013-25.

Arealet hvor renseanlægget ønskes udvidet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2.D.01 Gilleleje skole ved Parkvej, som udlægger anvendelsen til skoler, institutioner for børn og unge, institutioner for ældre, sportspladser, kursusvirksomhed mv. Dette areal er ligeledes omfattet af Lokalplan nr. 15.8 for et idrætsanlæg ved Nellerupgårdskolen. Arealet er dog udelukkende et mindre areal langs vejen, der anvendes som grøn vejrabat uden særlig funktion i dag.

 

Ændring i anvendelsen på arealet, hvor renseanlægget udvides, vil kræve ny lokalplan og tillige ændringe i kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor parallelt med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen (se særskilt dagsordenspunkt).

 

Udvidelsen af Gilleleje Renseanlæg hænger sammen med Spildevandsplan 2018, der fastsætter ønske om at samle spildevandet ved Gilleleje Renseanlæg og nedlægge Smidsstrup, Græsted og Dronningmølle renseanlæg.

 

Udvidelsen af Gilleleje renseanlæg vil kræve en dispensation for Åbeskyttelseslinjen. Det er dog administrationens vurdering at dette vil kunne opnås, da udvidelsen af renseanlægget er mod øst, på bagsiden af det eksisterende renseanlæg i forhold til kanalen, og fordi der tages højde for ikke at bygge højere end de eksisterende anlæg på området. Derfor vil udvidelsen ikke forringe udsynet til eller fra åen. 

  

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 3.

  

Delegation af beslutningskompetence 

Da arealet for udvidelsen er under 2.000 m2, anbefaler administrationen at forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes af Udvikling By og Land til offentlig fremlæggelse. Dette på trods af, at plansager der involverer salg af kommunale arealer, i henhold til delgationsplanen, ellers skal besluttes af Byrådet.

Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Udvikling By og Land vedtager planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar.   

  

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til lokalplan 315.21 for Gilleleje Renseanlæg godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Se dog seperat sag om salg af areal, godkendt af Byrådet d. 14.05.2018.

 


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i 6 uger.


Beslutning

1 - 2. tiltrådt

 

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

 

Bilag

168. Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-25 for sommerhuse og helårsboliger på Hulerødvej 14-20 i Dronningmølle

Sagsnummer: 01.02.15-P16-7-18


Resume

Udvikling, By og Land, behandler sagen for at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 18 til offentlig fremlæggelse.

 

Miljø, Klima og Kyst godkender beslutning om, at kommuneplantillæget ikke skal miljøvurderes.

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land,

1.       at godkende forslag til tillæg til kommuneplan nr 18 og sende det i høring i 4 uger

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst

2.       at beslutte, at forslaget til kommuneplantillæg nr 18 ikke miljøvurderes

 


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr 18 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt kommuneplanforslaget skal miljøvurderes.

 

 

Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre bebyggelse på den tidligere cirkusgrund i Dronningmølle. Arealet ligger i et ældre sommerhusområde mellem kystvejen og kysten. Området er omfattet af flere natur- og fortidsmindebeskyttelseshensyn og er derfor vanskeligt at disponere med nye anlæg. Kommuneplantillæget muliggør, at arealet kan udbygges med sommerhuse, der kan passes ind i det øvrige sommerhusområde samtidig med, at områdets naturmæssige kvaliteter fastholdes og bevares samt, at der kan opføres et helårshus i byzone.

 

Beskrivelse af området

Området ligger mellem Strandvejen og Hulerødvej. Mellem eksisterende helårshusbebyggelse mod vest, sommerhusbebyggelse og Esrum Å mod øst. Området er der ca. 100 m til Kattegat.

 

Kommuneplantillægget omfatter matr.nr. 3 cg, 3 bz, 3ø og 3æ Munkerup Gde. Arealet er 10.852 m2 og er beliggende i sommerhusområde og byzone.

 

De nye rammer indenfor lokalplanområdet hedder 2.B.23 og 2.S.06, og de nye rammer udenfor lokalplanområdet i det resterende areal hedder 2.B.24 og 2.S.07.

 

Hele området ligger indenfor åbeskytteleslinjen for Esrum Å og er delvis dækket af fire fortidsmindebeskyttelseslinjer. Dette er reguleret af Naturbeskyttelsesloven.

 

 

 

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Kommuneplantillæg nr.18 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan nr 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20. Med tillægets vedtagelse bringes overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

 

Kommuneplantillægget kan ses i bilag 1 (Revideret bilag tilføjet ved protokollering).

 

Kommuneplantillæget fastholder områdets zonestatus fordelt på sommerhusområde og byzone. Der sker en mindre tilretning af zonegrænsen. Der er en ny rammebestemmelse for sommerhusområdet og en ny for byzonearealet indenfor lokalplanområdet.

 

Tilsvarende bliver der lavet en ny rammebestemmelse for den resterende del af arealet i den tidligere ramme for henholdsvis sommerhusområdet og byzonen.

 

Den primære årsag til at lave disse to nye rammer er, at arealopdelingen indenfor lokalplanområdet ikke kan leve op til, at hver enkelt matrikel bliver mindst 1200 m2. De nye rammer giver mulighed for en grundstørrelse til boliger i sommerhusområde på mindst 850 m2 og i byzone på 1200 m2. Der kan i sommerhusområde laves 6 parceller til boliger, og det resterende areal skal udlægges til fællesareal mellem Esrum Å og bebyggelsen.

 

Bygningshøjden i den nye ramme i sommerhusområdet indenfor lokalplanområdet bliver op til 5,25 m.

 

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

  

Delegation

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling By og Land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer skal planerne godkendes af byrådet.

Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis UBL har godkendt forslaget vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar.  

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr 18 for Kommuneplan 2013-25 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, §§ 8, 10 og 33

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lov om naturbeskyttese, lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/06/2017 §16 og §18

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

 


Høringsperiode og høringsparter

Forslag til kommeplantillæg sendes i høring i 4 uger.

 


Beslutning

1 - 2. tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Bilag

169. Forslag til Lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-15-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende forslaget til lokalplan. Planforslaget handler om at give mulighed for at udføre et byggeprojekt med nye sommerhuse og et nyt helårshus på et større areal der tidligere har været anvendt til opbevaring af cirkusremedier.

 

Miljø, Klima og Kyst skal behandle miljøvurdering.

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1.       at godkende at forslaget til lokalplanen sendes i høring i 4 uger 

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

2.       at beslutte at forslaget til lokalplan 331.02 ikke miljøvurderes

 


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 06.11.2017 "at bemyndige administrationen til at igangsætte loklplanudarbejdelse, under forudsætning af at ansøger reviderer skitseprojektet, så det er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området og tager hensyn til fortidsminder og åbeskyttelseslinje".

 

Administrationen har siden været i dialog med ansøger om justering af projektet og på den baggrund udarbejdet planforslaget.

 

 

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre bebyggelse på den tidligere cirkusgrund i Dronningmølle. Lokalplanområdet ligger i et ældre sommerhusområde mellem kystvejen og kysten. Lokalplanområdet er omfattet af flere natur- og fortidsmindebeskyttelseshensyn og er derfor vanskeligt at disponere med nye anlæg. Planen muliggør at arealet kan udbygges med sommerhuse der kan passes ind i det øvrige sommerhusområde samtidig med, at områdets naturmæssige kvaliteter fastholdes og bevares samt at der kan opføres et helårshus i byzone.

 Kommunep

Beskrivelse af området

Lokalplanområdet ligger mellem Strandvejen og Hulerødvej, mellem eksisterende helårshusbebyggelse mod vest, sommerhusbebyggelse og Esrum Å mod øst. Fra lokalplanområdet er der ca. 100 m til Kattegat.

 

 

 

Ejendommen omfatter matr.nr. 3æ, 3bz, 3ø og 3cg Munkerup Gårde, er 10.852 m2 og er beliggende i både byzone og sommerhusområde. Matr.nr 3 bz Munkerup Gde. ligger i både sommerhusområde og byzone. Matr.nr 3 æ, 3 ø og 3 cg Munkerup Gde. ligger i sommerhusområde. Der er et eksisterende helårshus og strore bygninger tidligere anvendt til cirkusdyr og materialer samt et par bygninger anvendt til beboelse tæt på åen.

 

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanforslaget viser en disponering af området der tager hensyn til de omfattende beskyttelseshensyn til Esrum Å og fortidsminderne. Lokalplanmrådet er indrettet med udformning af grunde og med byggefelter. På grund af de omfattende beskyttelseshensyn er der lavet matrikler langs en fordelignsvej, der er mindre end det almindelige krav til grundstørrelser i sommerhusområder og samtidig er der udeladt et større fællesareal langs åen. Sammenholdes de enkelte grundstørrelser i sommerhusområdet med fællesarealet, svarer det til at der er over 1200 m2 pr bolig. Bebyggelsen er placeret med nøje hensyn til udsyn fra Esrum å og fortidsminderne. Områdets bebyggelse er udformet med en ensartet udtryk der er tilpasset omgivende sommerhusbebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for nye boliger i én etage, udført med sort træbeklædning og mørkt tegltag. Bygningerne må maksimalt være 5,25 m høje og facadehøjden maksimalt 3 m. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ét anneks med udhus til hver bolig. Den eksisterende helårsbolig i sommerhusområde vil kunne genopføres med en maksimal højde på 8,5 m og en maksimal facadehøjde på 5 m. Der er udlagt et stort område langs Esrum å, der skal friholdes for byggeri og andre anlæg.

 

Der er i dele af området risiko for oversvømmelse, hvorfor der i lokalplanen redegøres for hvilke afværgeforanstaltninger der træffes i dennne forbindelse.

 

Som besluttet af Plan og Miljøudvalget den 06.11.2017 har lokalplanen til formål:

·         at bevare og videreføre områdets sommerhuspræg

·         at fastlægge byggefelter

·         at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser om størrelse og antal af bygninger

·         at fastlægge byggelinje og udlægge åbent friareal mellem bebyggelsen og Esrum Å 

 

Lokalplanforslaget kan ses i bilag 1 (Revideret bilag tilføjet ved protokollering).

 

Forhold til gældende plangrundlag

Kommuneplan

Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 2.S.01 og rammeområde 2.B.03 i Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

 

Administrationen vurderer, at lokalplanen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, og derfor er der parallelt med med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

De områder hvor lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen er, fordi nogle af grundene i sig selv ikke er på 1200 m2 samt at den maksimale højde for de nye sommerhuse er 5,25 m, hvor der i rammeområdet 2.S.01 er en maksimal højde på 5 m. Derudover svarer lokalplanens udstykningsplan i kortbilag 2 ikke helt til kommuneplanens zoneafgrænsning.

 

Der er derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 18, som stiller krav om at grundstørrelserne samt deres andel af et fællesareal skal være mindst 1200 m2. Kommuneplantillægget indeholder en ny ramme for lokalplanområdets sommerhuszone og en ny ramme for lokalplanområdets byzone. Derudover er der også lavet nye rammer for det resterende areal i de to gamle rammer. Dvs. der kommer i alt 4 nye rammer. Der sker også en tilretning af zonegrænsen.

 

Naturbeskyttelsesloven

Forud for byggetilladelse skal der være meddelt tilladelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven §16 og §18.

 

Hele lokalplanområdet ligger inden for åbeskyttelseslinjen langs med Esrum Å. Der må ikke foretages ændringer indenfor åbeskyttelseslinjen uden byrådets forudgående tilladelse.

 

De forhold som lokalplanen giver mulighed for kræver også en dispensation for Naturbeskyttelseslovens § 16, der vil derfor sideløbende med lokalplansforslaget blive behandlet en sag om dispensation fra åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelseslovens §16). Opførelse af byggeriet kan ikke ske før der er givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16.

 

Lokalplanområdet er omfattet af beskyttelseslinjer fra 4 fortidsminder og realisering af lokalplanen kræver derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18.

 

En del af lokalplanområdets nuværende ubebyggede arealer mod nordøst og mod syd er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen til henholdsvis Esrum Kanal og Skansen, og er derfor friholdt helt for bygninger. En anden del af lokalplanområdet er ligeledes omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen til en rundhøj umiddelbart nord for Hulerød Kro. Da der i forbindelse med lokalplanen ønskes fjernet nogle store delvist udtjente erhvervsbygninger og erstatte dem med sommerhuse, vil der sideløbende med lokalplansforslaget blive behandlet en sag om dispensation fra beskyttelseslinjer.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

  

 

Delegation

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling by og land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer skal planerne godkendes af byrådet.

 

Endelig vedtagelse sker af administrationen hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis UBL har godkendt forslaget vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar.  

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, §§ 8, 10 og 33

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lov om naturbeskyttese, lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/06/2017 §16 og §18

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i 4 uger.


Beslutning

1. tiltrådt

 

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

 

Bilag

170. Forslag til lokalplan nr. 316.08 for boliger på Centervejen i Græsted - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-12-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende at forslag til lokalplan sendes i offentlig høring. Planforslaget giver mulighed for at etablere 12 boliger i en eksisterende bygning, der tidligere har været anvendt til erhverv.

 

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om at godkende miljøvurderingen. 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1.       at godkende at forslag til lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 sendes i høring i 4 uger

 

 

 Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

2.       at beslutte at forslaget til lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 ikke miljøvurderes.

 


Historik

Udvikling, By og Land igangsatte 26.04.2018 udarbejdelse af forslag til lokalplan for boliger på Centervejen 5, Græsted.


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

 

Baggrund

Lokalplanen udarbejdes for at gennemføre et konkret byggeprojekt.

 

Byrådet besluttede den 20.06.2016, at der skulle være mulighed for dispensation til ikke at have butikker i udpegede områder i bymidten i Græsted. Centervejen 5 var dog ikke en af de udpegede vejstrækninger.

 

  

Beskrivelse af området

Ejendommen ligger i byzone i centerområde. Mod øst ligger Centervejen og Folkeparken, mod syd er der en parkeringsplads og erhvervsbygninger, mod vest en forholdsvis tom grund og mod nord boliger. Centervejen 5 ligger på den del af Centervejen, hvor der ikke er så meget aktivitet. Den anden del af Centervejen, syd for ejendommen, der løber mellem rundkørslen og Folkeparken, betjener flere dagligvarebutikker og har derfor betydelig mere aktivitet. Ejendommen ligger i gåafstand til Torvet og i umiddelbar nærhed til dagligvarebutikker og Folkeparken. Ejendommen ligger i overgangen mellem boliger og butikker.

 

Ejendommen omfatter matriklen 1 dæ Græsted By, er 1513 m2 og er beliggende i centerområde i byzone.

 

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere lejligheder i den eksisterende bygning på Centervejen 5. Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 1.

 

Som besluttet af Udvikling, By og Land 26.04.2018 har lokalplanen til formål:

 

 • At give mulighed for at etablere12 boliger.
 • At udearealet indrettes så der er plads til mindst en parkeringsplads pr. bolig.
 • At der sikres nødvendige opholdsarealer.

 

Forslaget til lokalplan illustrerer i lokalplanens kortbillag 2 en mulig indretning af grunden udfra de krav, der listes i § 7 omkring de ubebyggede arelaer. Tilsvarende illustrerer dette kortbilag også en mulig indretning af bygningen, der er beskrevet i planens § 5. Nedenfor ses denne illustration.

 

 

Forhold til gældende plangrundlag

Lokalplanen vil erstatte Lokalplan 16.3 Centerområde i Græsted Bymidte og Lokalplan 16.9 Centerområde i Græsted Bymidte, for Centervejen 5.

 

Den nye plan afviger fra det eksisterende lokalplangrundlag, ved at tillade boliger i stueetagen.

  

Ifølge Kommuneplan 2013-25 ligger lokalplanområdet inden for afgrænsningen af retningslinger for centerområde og inden for afgrænsningen af rammebestemmelse 3.C.01. Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser

 

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2

  

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017, §§ 8, 10 og 33

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i 4 uger.

 


Beslutning

1. tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

 

Bilag

171. Forslag til lokalplan for etageboliger på Østergade/Nytorv i Helsinge - igangsættelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-14-18


Åben overskrift

Igangsættelse af lokalplan. Forslag til lokalplan nr 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge.


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for en etageejendom ved Nytorv i Helsinge. Ejer har afleveret et byggeprojekt, der i vid udstrækning er i overensstemmelse med eksisterende lokalplan på nær anvendelsen i stueetagen, hvor ejer ønsker boliger i stedet for butikker.   


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan.
 2. at lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en bygning mod Nytorv med boliger og tilhørende udearealer.
 3. at fastholde butiksanvendelse i stueetagen for eksisterende bygning på hjørnet af Østergade og Nytorv.
 4. at parkering etableres via kommunens parkeringsfond.
 5. at der laves en udbygningsaftale med bygherre om istandsættelse af en del af Nytorv.
 6. at den forventede tidsplan er at godkende forslag til lokalplan i efteråret med efterfølgende høring og endelig vedtagelse senere i 2018.

 


Sagsfremstilling

Ejer af matr.nr. 4v Helsinge By, Helsinge ønsker at opføre 21 boliger og fællesareal på egen ejendom og parkering på naboejendommen, der er ejet af Gribskov kommune. Bygningen er i 3 etager samt kælder, og der er elevator.  

 

Ejer ønsker at lave en udbygningsaftale med Gribskov Kommune om at skabe et attraktivt rekreativt anlæg på Nytorv.

 

  

Eksisterende forhold

 

Lokalplanområdet omfatter hele matr. nr.4v og del af matr.nr. 7000 bæ, begge Helsinge By, Helsinge. Sidstnævnte er del af offentligt vejareal ejet af kommunen og udlagt (men ikke anlagt) til offentlig parkeringsplads.

 

Arealerne er henholdsvis 1394 m2 og 500 m2, i alt 1894 m2. Hele området ligger i byzone. Mod nord grænser arealet op til Gadekærvej, mod øst til offentlig parkeringsplads og mod vest til Nytorv. Mod syd grænser arealet op til gågaden i Østergade, samt Østergade 27 og 29. Østergade 25 er en eksisterende bygning i lokalplanområdets sydligste del. Denne bygning er en hjørnebygning med butik i stueetagen der henvender sig til Østergade og Nytorv og lejligheder i de øvrige to etager.

 

Der er adgang til området fra Nytorv og fra parkeringspladsen mod øst.

 

Hele området er et gammelt haveareal med buskbeplantning og enkelte større træer. Arealet har ikke været vedligeholdt i mange år og er mere eller mindre vildtvokset.

 

Nytorv har oprindelig været sammenhængende på tværs af Gadekærvej, men er for flere år siden blevet blændet og ligger nu i et lavere niveau end Gadekærvej. Den nordligste ende af Nytorv er præget af ikke at have en aktiv funktion og giver indtryk af forfald.

    

Gældende planforhold

Lokalplanområdet er omfattet af ramme 1.C.03 i Kommuneplan 2013-25.Kommuneplanrammen fastsætter at anvendelsen må være helårsboliger og forskellige former for erhverv og service. Der er krav til bygningshøjde, opholdsarealer og adgangsforhold. Projektet ligger indenfor kommuneplanens rammer og retningslinjer.

 

Den gældende lokalplan for området er Lokalplan nr. 512.04 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge, vedtaget i 2010. Denne giver mulighed for at opføre op til 15 boliger og 3 erhvervsenheder til detailhandel, cafe eller lignende. Der stilles krav til at underetagen i bygningsfløjen mod Nytorv skal anvendes til erhverv.

  

Planlægningsmæssig vurdering

Administrationen vurderer, at projektet ligger tæt op af retningslinjerne i den eksisterende lokalplan bortset fra anvendelsen af stueetagen, samt antal af lejligheder. Parkering etableres vis parkeringsfonden i henhold til gældende planlægning. Det er ikke muligt at etablere det ønskede projekt med boliger i stueetagen indenfor den gældende lokalplan, og det er således nødvendigt  at udarbejde ny lokalplan, for at kunne imødekomme det ønskede projekt.

 

Det vurderes, at denne placering egner sig særligt godt til det ansøgte projekt, da det understøtter byrådets mål om fortætning af bykernen.

  

At fjerne eksisterende planlægningskrav om at der skal være butikker på Nytorv, ses som et målrettet fokus på at styrke handel og butikker i Helsinge, ved at koncentrere butikker langs Østergade i denne del af byen.

I august 2017 udarbejde COWI en analyse af detailhandlen i Helsinge. Med baggrund i denne analyse anbefaler COWI at fastholde krav om butikker i stueplan i Østergade. Eksisterende planlægning stiller tillige krav om butikker langs sidegader/strøg til Østergade. COWI har ikke anbefaling om at fastholde disse bestemmelser, men derimod at butikkerne bør centres på Østergade, som rygrad i bymidtens butiksliv.Ny lokalplan for området vil fastholde, at der fortsat skal være butik i stueetagen på den eksisterende bygning, Østergade 25, men fjerner, med udgangspunkt i detailhandelsanalysen, kravet om butikker langs Nytorv.

 

Bygherres interesse for en udbygningsaftale, der kan skabe et attraktivt rekreativt areal på en del af Nytorv, kan ligeledes bidrage til at skabe mere byliv i dette område til glæde for ejendommens beboere og byens øvrige brugere. Det vurderes at være godt for byen, at det ubenyttede gadeareal, hvor der ikke længere er adgang for biler, sættes i spil på en ny måde. 

  

Interessenter

Planen udarbejdes i dialog med ejer og ansøger.

 

Den begrænsede ændring af planforholdene med antal boliger og anvendelse af stueetagen, vurderes ikke at medføre store ændringer i de ydre forhold for området. Samtidig vurderes det, at interessenter til en kommende lokalplan for området vil være de nærmeste naboer, der omgiver området og eventuelle grundejerforeninger og Gadekærsforeningen. Disse interessenter indgår i den lovpligtige høring af lokalplanforslaget.

 

Da lokalplanen kun omfatter et lille område, og da den kommende anvendelse ikke vurderes at påvirke omgivelserne på en væsentlig anderledes måde end eksisterende lokalplan lægger op til, foreslåes der ikke yderligere inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan. 

 

Forventet tidsplan

Bygherre bidrager til udarbejdelse af lokalplanforslag, der forventes at kunne behandles i efteråret, efterfulgt af en 4 ugers høringsperiode og med vedtagelse i den sidste del af 2018. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen kan der dog opstå behov for uddybning af emner, der gør at tidsplanen må justeres.

 

Administrationens anbefaling

 Administrationen anbefaler, at udarbejdelse af lokalplan nr 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge igangsættes og udarbejdes med udgangspunkt i følgende principper:

 • at give mulighed for at opføre bebyggelse til beboelse og erhverv
 • at fastlægge bestemmelser for den fremtidige bebyggelses omfang, placering og udseende
 • at fastholde anvendelse til butik i stueetagen for eksisterende hjørnebygning mod Østergade

 

 Administrationen anbefaler, at igangsætte samarbejdet med en udbygningsaftale for istandsættelse af Nytorv.

 


Lovgrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 § 15

Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr.934 af 27/06/2017 §§ 15-19

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 


Beslutning

1 - 6. tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen og Bo Jul Nielsen fraværende

Bilag

172. Forslag til lokalplan for vaskehal på Bonderupvej i Gilleleje - igangsættelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-11-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag, der muliggør opførsel af en vaskehal på Bonderupvej 111 i Gilleleje.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. At igangsætte udarbejdelsen af plangrundlaget for en ny vaskehal i Gilleleje.

 


Sagsfremstilling

Sagen handler om igangsættelse af plangrundlaget for opførelsen af en vaskehal i forlængelse af tankstationen på Bunderupvejen 109 i Gilleleje, ved Super Brugsen i Gilleleje

 

Ansøgningen

Der ansøges om etablering af svanemærket OK vaskehal, placeret som anvist på bilag 1, på Bonderupvejen 111, 3250 Gilleleje. En forudsætning for opførelse af en ny vaskehal på Bonderupvejen 111, er at boligen på samme adresse nedlægges. Boligen er i dag ejet af EGB A/S, der er indforstået med nedlæggelsen af boligen, jf. fuldmagt, der ligger på tilhørende byggesag (sagsnummer 02.34.02-G01-1227-18).

 

Skiltning

Eksisterende pylon tilpasses med vaskeskilt. Skiltning på vaskehallen er illustreret på bilag 2.

 

Bygning

Vaskehallen fremtræder som en muret bygning i facadesten der er tilpasset de omgivende farvevalg. Hallen udføres med afstivende fuldgalvaniseret stålkonstruktion. Indvendig overflade i vaskehal og kunderum er overfladebehandlede aluminiumspaneler. Principskitser for facader fremgår af bilag 2.

 

Spildevand

Al spildevand fra vaskehal, kunde- og teknikrum samt forvaskepladsen, umiddelbart foran indkørselsporten, afledes via det interne rensningsanlæg. Forvaskehallen bliver støbt i beton.

 

Vaskehallen forsynes med selvstændig biologisk rensningsanlæg. Dette anlæg er fuldt recirkulerende og behandler alt spildevand fra vaskehal og forpladsen. Vandrens-anlægget fungerer som et beluftet rensningsanlæg, hvor ilttilsætningen sker via diffusorer forsynet med lufttryk.

 Afledning af spildevandet til det offentlige system sker fra pumpebrønd, og afledning styres automatisk via styringstavle. Ved anvendelse af det biologiske vandrens-anlæg er forbruget af frisk vand til vaskeprocessen begrænset til ca. 30 ltr, pr. vask.

 

Afløbsanlægget er forsynet med sandfang, der indgår i det interne system. Med monteret Vandrens-anlæg udgår kravet til montering af benzinudskiller. Evt. benzin- og olieindhold i vaskevandet vil dels blive nedbrudt af sæbestofferne og dels nedbrudt via rensningsforanstaltningerne.

 

Regnvand afleveres via separat ledningssystem til det offentlige fællessystem.

 

Af bilag 1 fremgår den ønskede placering af vaskehallen, samt hvilken bygning der ansøges nedlagt og afstanden til nærmeste eksisterende beboelse.

 

Eksisterende forhold

Området er beliggende på del af matrikel 3acy Gilleleje by, og dækker et område på ca. 1.600 m2.

 

Området er i dag delvis en tankstation og en bolig, der ikke er i brug. Arealet til tankstationen udgør ca. 950 m2 og beboelsesejendommen udgør ca. 650 m2, hvoraf boligen udgør ca. 110 m2.

 

Mod vest afgrænses området af et supermarked, mod nord afgrænses området af Bonderupvejen og boliger, mod øst og syd afgrænses området af boliger.

 

 

 

Gældende planforhold

Indenfor området er hhv. rammmebestemmelse 2.C.05 lokalcenter ved Bonderupvej/parkvej i Gilleleje og 2.B.01 boligområde i Gilleleje gældende. Vaskehallen på Bonderupvejen 109 er beliggende i 2.C.05 og boligen beliggende på Bonderupvejen 111 ligger i 2.B.01.

 

2.B.01 er udlagt til:

Generel anvendelse: Boligområde

Specific anvendelse: Boligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse samt mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.

 

2.C.05  er udlagt til:

Generel anvendelse: Centerområde

Specific anvendelse: Centerformål som dagligvarebutikker og benzinanlæg samt møde og forsamlingsformål. Der må ikke etableres udvalgsvarebutik i området.

 

 

Der er ingen eksisterende lokalplaner indenfor området.

 

  

Planlægningsmæssig vurdering

Administrationens overordnede vurdering af projektet ifht gældende rammebestemmelser er, at vaskehal vil være i strid med kommuneplan 2013-25 ramme 2.B.01, der er gældende for ejendommen på Bonderupvej 111. På den baggrund vurderer administrationen, at det ansøgte er af en sådan karakter, at der skal udarbejdes en lokalplan og kommuneplantillæg. Kommuneplantillægets formål vil være at udvide centerrammen, så den også omfatter Bonderupvej 111. Lokalplanens formål vil være at sikre de fysiske rammer for vaskehallen og dens udtryk og indpasning i lokalområdet.

 

Administrationens vurdering af selve projektet er, at det kan indpasses i området.

 

Vaskehallen kommer til at ligge meget tæt på eksisterende boliger, til trods for at vejledende minimums afstand på 20 m overholdes. Der bør derfor i projektet stilles krav til støjvurdering og være en særlig opmærksomhed på eventuelt afskærmende foranstaltninger.

 

Desuden bør der i den videre planlægning rettes opmærksom på terrænforskellene indenfor området, samt en grøn afgrænsing af området mod boliger.

 

Forventet tidsplan

Godkendes ingangsættelsen af plangrundlaget af Udvikling, By og Land vil processen kunne forløbe som nedenstående:

 

September 2018 - godkendelse af forslag til offentlig fremlæggelse.

Uge 39 - 42 - offentlig fremlæggelse af plangrundlag (høring).

November 2018 (alternativ primo 2019)– tidligst mulig endelig vedtagelse.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at udarbejdelse af lokalplan for en vaskehal i Gillleje igangsættes og udarbejdes med udgangspunkt i følgende principper:

 • At indpasse vaskehal i området.
 • At sikre en pæn og grøn afgrænsning mod beboelse.
 • At sikre en overgang imellem lokalplanområdet og boligområdet der tager hensyn til områdets karakter.

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Det forventes forslaget kommer i høring i 4 uger.


Beslutning

1. tiltrådt men pga. ressourcesituationen bliver bygherre bedt om at levere det sagsforberedende arbejde

 

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Bilag

173. Forslag til lokalplan for dagligvarebutik på Tibirke Sand - igangsættelse

Sagsnummer: 01.00.00-G00-497-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om igangsættelse af ny lokalplan, der muliggør etablering af dagligvarebutik og sandwichbar på Klitrosevej 1, Klitrosevej 3 og Frederiksværkvej 184, 3300 Frederiksværk.
Hvis der træffes beslutning om igangsættelse af lokalplanproces for at imødekomme ansøgningen, vil det ligeledes kræve ændring i kommuneplanens bestemmelser for detailhandelsstruktur for udpegning af nyt lokalcenter. Det vil sige, at der også skal træffes beslutning om, at det skal inddrages som en del af det igangværende arbejde med revision af retningslinjer og rammer for detailhandel i form af et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013-25.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1.at imødekomme ansøgningen

a. og dermed igangsætte lokalplanlægning for området

b. og bemyndige administrationen til at igangsætte lokalplanen, når der foreligger et fyldestgørende materiale for vej/trafikprojekt.

c. og lokalplanlægning sker under forudsætning at indgåelse af udbygningsaftale

d. og samtidig indarbejde mulighed for nyt lokalcenter i forbindelse med revision af kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser for detailhandel,

e. og give tilladelse til overskridelse af vejbyggelinje, på betingelse af tinglysning af nedrivningsdeklaration

 

ELLER

 

2. ikke at imødekomme ansøgningen

a. og udtage muligheden for etablering af dagligvarebutik i området i forbindelse med revision af kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser for detailhandel

 

 


Sagsfremstilling

 

Baggrund

Sagen har tidligere været behandlet af det daværende Plan- og Miljøudvalg den 06.06.2016, hvor udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. Ansøgningen dengang drejede sig om etablering af en dagligvarebutik, hvor den nuværende ansøgning er mere omfattende.

I forbindelse med behandlingen i 2016 blev det ligeledes besluttet at ændre i Kommuneplanens rammebestemmelser ved næstkommende revision af kommuneplanen, således at muligheden for at etablere dagligvarebutik i området skal udtages ved førstkommende revision.

 

I foråret 2017 søgte K3 Ejendomme, med baggrund i et revideret projekt, om igangsættelse af ny lokalplan, og sagen blev sat til behandling i Plan- og Miljøudvalget d. 24.04.17. Indholdet i denne ansøgning var en dagligvarebutik med samarbejde med restaurant Tinggården og mulighed for at lave markedsplads på parkeringspladsen med stadepladser med salg af lokale fødevarer.

Da dagsordenen til mødet d. 24.04.17 blev offentliggjort, kom der indsigelser fra grundejerforeninger og naboer i området, og det gav anledning til at udskyde sagens behandling. Efterfølgende indkom der flere indsigelser, således at der foreligger indsigelser fra alle omkringliggende grundejerforeninger, som grundlæggende er i mod etablering af en dagligvarebutik i området.

Indsigelserne drejede sig særligt om bekymring for støjgener fra trafik og aktivitet på området, trafiksikkerhed, placering af gæsteværelser til Tinggården, samt spørgsmål om lovlighed i at placere en butik i området.

 

Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen den 29.05.2017, hvor udvalget besluttede, at ansøger skulle arbejde videre med trafikanalyser, og samtidig, at der skulle afholdes et borgermøde.

Den 26.6.2017 blev der afholdt borgermøde med ca. 250 fremmødte. Den generelle stemning var, at de fremmødte ikke ønskede, at der gives tilladelse til en butik i området.

 

Projektforslaget som blev behandlet på daværende tidspunkt indeholdt en ide om etablering af bygning på Klitrosevej 3 med gæsteværelser til Tinggården, og projektet lagde op til samarbejde med Tinggården.

 

Projektudviklingen er overddraget fra K3 Ejendomme, således at det nu er Rema Butiksudvikling A/S, der er ansøger vedrørende projektet og ny lokalplan for området. Se bilag med anmodning om igangsættelse af lokalplan.

Etablering af gæsteværelser til Tinggården og samarbejde med Tinggården er ikke længere en del af projektet, I stedet indeholder ansøgningen etablering af en sandwichbar på Klitrosevej 3, således at dagligvarebutik og sandwichbar deles om parkeringsområdet.

Projektet indeholder fortsat mulighed for opstilling af midlertidige stadepladser til salg af lokale fødevarer

 

Ansøgning

Ansøger, Rema Butiksudvikling A/S ønsker at opføre en dagligvarebutik (areal maks. 1.000 m2) og en sandwichbar på ca. 100 m2. Der etableres parkeringsplads med kapacitet på 59 pladser, inkl. 2 handicap p-pladser

 

I projektoplægget etableres kundeindkørsel til det samlede område fra Klitrosevej og adgang for varetilkørsel direkte fra Frederiksværkvej

 

Dagligvarebutikken, som vist i ansøgningen (se bilag med projektpræsentation), placeres med facade ud til Frederiksværkvej, og varegården er placeret længst mod vest skjult i en beplantet jordvold.

 

Det nye, siden udvalgets behandling af sagen den 29.05.2017 er, at projektet nu indeholder ønske om etablering af en sandwichbar i tilknytning til området. Projektet er ændret så støjafskærmningen mod vest og nord nu er en jordvold mod førhen en støjskærm, og selve arkitekturen på dagligvarebutikken tænkes udformet så den i højere grad indpasser sig de grønne omgivelser. Dagligvarebutikken ønskes opført med facader i rødbrune mursten og med 'grønt' tag bekældt med sedum-urt.

Murværket opbrydes med reliefvirkning i murværket og partier beklædt med vedbend.

Mod nord og vest og omkring varegården etableres en 3 m høj begrønnet jordvold, der skal fungere som støjafskærmning mod de nærmeste naboer.

Langs vejen etableres et stendige som afskærmning af parkeringsområdet. Dels som visuelt afskærmning, men også med funktion som støjafskærmning.

Sandwichbaren skal udformes som sortmaltet træbygning, med hvide vinduer og tag beklædt med tagpap.

 

 

Planmæssig vurdering

Lokalplan og kommuneplan

Ejendommene er beliggende i sommerhusområde. Klitrosevej 1 og 3 er ubebyggede grunde, mens der på Frederiksværkvej 184 er et én-familiehus fra starten af 1900-tallet.

 

Projektområdet er omfattet af gældende lokalplan 531.01 for Sommerhusområdet Sandet fra 2009, der angiver, at området kun må anvendes til boligformål, og der kun må opføres sommerhusbebyggelse.

Projektet forudsætter nedrivning af beboelsesejendommen og dermed også tilladelse til nedlæggelse af en helårsbolig. Hvis der igangsættes lokalplanproces, vil den formelle proces for nedlæggelse af boligen blive forelagt parallelt med behandling af den endelige vedtagelses af lokalplan.

Pga. projektets omfang og karakter, forudsætter en realisering, at der udarbejdes en ny lokalplan for projektområdet.

 

Det vurderes planmæssigt, at etablering af en dagligvarebutik i samspil med en sandwichbar og den tætte beliggenhed til Tinggården, er at betragte som en centerdannelse. Området er omfattet af Kommuneplan 2013-25, rammebestemmelser for rammeområde 7.S.01 for sommerhusområde ved Sandet.

Kommuneplanen giver mulighed for etablering af én mindre dagligvarebutik til områdets lokale forsyning.

Etablering af en centerdannelse og udlæg af et lokalcenter er ikke i overenstemmelse med den gældende kommuneplan, og vil kræve et kommuneplantillæg. Ændringer i den eksisterende struktur for detailhandel kan kun ske ved at revidere de samlede retningslinjer og rammer for detailhandel, med redegørelse for bl.a. behov og kundegrundlag for etablering af ny butiksforsyning på Sandet.

 

I juni 2017 blev planloven ændret, bl.a.med muligheder for udlæg af større butiksstørrelser. Byrådet har besluttet, at revision af kommuneplanens bestemmelser for detailhandel kan ske i form af et tillæg til Kommuneplan 2013. Dette arbejde er igang, men afventer på nuværende tidspunkt offentliggørelse af nyt landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet. Gribskov Kommune har indmeldt ønske om mulighed for etablering af et aflastningsområde i Tofte Erhvervsområde til Erhvervsstyrelsens arbejde med nyt landsplandirektiv. Gribskov Kommune afventer nu at se, om dette udlæg er med i forslag til nyt landsplandirektiv. Landsplandirektivet forventes sendt i høring ca. midt juli 2018

 

Planlægning for et nyt lokalcenter vurderes potentielt at kunne være i strid med kommunens overordnede planlægning, hvor butikker og byfunktioner koncentreres indenfor de allerede udpegede bymidte- og lokalcenterudpegninger.

Hvis der træffes beslutning om at inddrage et nyt lokalcenter på Tibirke Sand, som en del af revision af detailhandelsbestemmelserne, skal denne proces indledes med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen af en nyt tillæg til kommuneplanen, en såkaldt foroffentlighed.

 

Det er usikkert, hvordan et nyt lokalcenter vil påvirke de nærmest beliggende dagligvarebutikker. Den nærmeste dagligvarebutik ligger ca. 800 m væk (luftlinje) mod vest. Der er ca. 3.5 km til dagligvarebutik i Ramløse.

Som en del af arbejdet med kommuneplanrevision blev der i sommeren 2017 udarbejdet detailhandelsanalyse for Helsinge. Hvis byrådet ønsker at inddrage udlæg af nyt lokalcenter på Tirbirke Sand, som en del af nyt kommuneplantillæg for detailhandelsebestemmelser, vil der være behov for yderligere detailhandelsanalyse for at redegøre for evt. påvirkning og opland. Der vil være behov for ekstern ekspertise til denne analyse og omkostningen skønnes til ca. 150.000 kr.

 

Undersøgelser viser, at en dagligvarebutik på 1.000-1.200 m² har i størrelsesordenen 400-800 kunder om dagen. Hvis det antages, at butikken har åbent i 350 dage om året, svarer det til et årligt kundeflow på i størrelsesordenen 150-300.000 kunder om året. For den pågældende butik placeret i sommerhusområde, må det antages at kundeflowet er størst i sommerhalvåret.

 

Den gældende lokalplan for området lægger vægt på at fastholde karakteren af en grøn, ikke bymæssigt karakter i området. Eksempelvis er det ikke tilladt at opsætte vejbelysning, og der må ikke opsættes reklameskilte. Dette hensyn bør afspejles ind i en eventuel ny lokalplan for området, således at der arbejdes med meget hensynsfuld belysning af parkeringsområdet, og skiltning til butikken bør reguleres restriktivt.

 

Støj

Flere af indsigerne udtrykker bekymring for støjgener fra trafik og markedsaktiviteter på området. I den sammenhæng stilles tillige spørgsmål til, hvordan der kan ske en tilstrækkelig støjafskærmning, når der også skal tages hensyn til, at vildt skal kunne passere området.

 

Projektet indeholder en støjafskærmning i form af en 3 m høj beplantet jordvold mod nord, vest og i det sydvestlige hjørne af området. Ligeledes skal der etableres et lavere stendige mod syd og øst omkring parkeringsområdet.

Ansøger har fået udarbejdet støjnotat med beregning af støj fra virksomheden.

Støjnotatet konkluderer, at projektet vil kunne overholde de vejledende støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

I støjnotatet er det medtaget i grundlaget for beregningerne, at når sandwichbar og dagligvarebutik deles om parkeringspladsen, så er området at betragte som en offentlig tilgængelig parkeringsplads, og støjpåvirkning herfra medtages derfor ikke i beregningen. Det er jf. referencelaboratoriet korrekt, at man kan undtage bidraget fra bilerne på parkeringspladsen, når flere funktioner deles om parkeringspladsen.

I det sydvestlige hjørne af ejendommen er der en servicesti frem til en transformerstation. Trafik i området foran dagligvarebutikken medfører således støj fra en blanding af varekørsel til butikken og servicebiler til transformerstationen, og støjpåvirkning fra dette område kan derfor ligeledes udelades i de samlede beregninger at støjpåvirkning fra området.

Det er med de nævnte forudsætninger,(klassificering af parkeringspladsen som offentlig og fælles adgang med transformerstation) at beregning af støjpåvirkning fra området kan overholde de vejledende støjgrænser.

 

I dialogen omkring projektudviklingen for området har Rema Butiksudvikling tidligere i processen fået udarbejdet et støjnotat der kun omhandlede støjpåvirkningen fra dagligvarebutikken, og hvor muligheden for at undtage støjpåvirkning fra p-areal og forareal til varetilkørsel ikke var indarbejdet.

Det bør understreges at uden sandwichbar og uden service til transformerstation kan projektet ikke overholde de vejledende støjgrænser, fordi støj fra varetilkørsel og støj fra biler og smæk med bildøre på parkeringspladsen overstiger de vejledende grænseværdier i flere punkter i skel til naboerne - primært på sydsiden af landevejen.

En eventuel lokalplan kan udlægge mulighed for en sandwichbar, men det bør nævnes at en lokalplan ikke medfører handlepligt. Kommunen kan ikke sikre at sandwichbaren etableres eller holdes i drift. Lokalplanprocessen kan gennemføres med baggrund i undtagelsesreglen for støj, herefter kan dagligvarebutikken opføres lovligt også uden sandwichbar.

 

Trafik

I projektoplægget ønskes varetilkørsel med direkte ind- og udkørsel til Frederiksværkvej, samt kundetrafik ad Klitrosevej.

 

I de indledende undersøgelser har en trafikanalyse vist, at det er nødvendigt at etablere venstresvingsbane på Frederiksværkvej.

Rema Butiksudvikling oplyser i ansøgningen, at svingbanen er forudsat udført og bekostet af projektudvikler ved indgåelse af en udbygningsaftale med Gribskov Kommune.

For at øge trygheden for bløde trafikanter, etableres en helle, hvor bløde trafikanter kan afvente ved krydsning af Frederiksværkvej

 

Overvejende vurderer administrationen, at det er muligt at etablere de nødvendige vej- og trafikmæssige tiltag, der er nødvendige for projektet, men der er fortsat behov for uddybende tegningsmateriale med højere detaljeringsniveau.

Formel igangsættelse af lokalplanprocessen bør afvente, at administrationen kan godkende et konkret projektoplæg for vej og trafikafvikling til området. Det foreslås at administrationen bemyndiges til at foretage den formelle igangsættelse når der foreligger tilstrækkeligt materiale for projekt for vej/trafikafvikling

 

Deklaration med vejbyggelinje

Langs hovedlandevejen, Frederiksværkvej er der tinglyst en vejbyggelinje på 10 m fra vejmidte. Byggelinjen skønnes til at være beliggende ca. 1,5 m inden for vejskel på matriklerne langs landevejen. Det vurderes ud fra projektmaterialet at jordvolden og stendiget vil blive placeret delvist i det berørte areal. Der skal således tages stilling til, om der kan gives tilladelse til overskridelse af vejbyggelinjen.

Administrationen vurderer, at vejen på denne strækning er tilstrækkelig bred, og at det for nuværende ikke er aktuelt med udvidelse af vejen. Dog foreslås det, at en tilladelse kan gives på den betingelse, at der skal tinglyses en nedrivningsdeklaration, således at det ved fremtidigt behov for udvidelse er vejen er sikret, at jordvold, stendige og andre faste konstruktioner skal fjernes, hvis nødvendigt, fra deklarationsarealet for lodsejeres regning, uden omkostning for kommunen.

 

Øvrige forhold

I Kommuneplan 2013-25 er der udpeget områder, hvor der med en 100 års regnhændelse i 2050 vil være oversvømmelse. Med ændringer i Planloven i januar 2018 kan en lokalplan, jf. §15, optage bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse i områder, der kan blive udsat for oversvømmelse, som betingelse for ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse. Ligeledes kan der optages bestemmelser om friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom,  

 

 

Kortet viser området omkring Klitrosevej. Den lyseblå signatur viser, hvor der er beregnet til at ske oversvømmelse. Både området til placering af dagligvarebutikken og sandwichbar er vist som områder der vil blive berørt af oversvømmelse. I lokalplanprocessen skal det således sikres at et kommende projekt for området tager højde for at afværge en oversvømmelse af bygninger og værdifulde konstruktioner. Projektet skal ligeledes påvise og sikre, at etablering af jordvolden ikke medfører afledning af overfladevand til naboejendomme og ligeledes, at volden ikke ændrer de naturlige afstrømninger i området. Overfladevand skal kunne håndteres på egen ejendom.

 

Administrationen anbefaling

Administrationen anbefaler at vælge mellem:

 

Løsning A.

 • Ansøgningen imødekommes og der igangsættelses lokalplan for dagligvarebutik og sandwichbar. Det anbefales af administrationen bemyndiges til at foretage den formelle igangsættelse af lokalplanen, når der foreligger et uddybet materiale for vej/trafikforhold.
 • Samtidig indarbejdes der ved revision af Kommuneplan 2013-25 for samlet revision af retningslinjer og rammer for detailhandel mulighed for etablering af nyt lokalcenter inden for projektområdet.
 • Lokalplanen igangsættes med udgangspunkt i, at der udarbejdes en udbygningsaftale parallelt med lokalplanprocessen.
 • Der meddeles tilladelse til at overskride den tinglyste vejbyggelinje, på betingelse af at der tinglyses en nedrivningsdeklaration på ejendommen for sikring af evt. fremtidig behov for vejudvidelse

 

Løsning B.

 • Ansøgningen imødekommes ikke, fordi det er i strid med den gældende lokalplans intentioner om, at området alene må anvendes til boligformål og fordi projektet medfører centerdannelse i området.
 • Ved kommende revision af Kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel udtages muligheden for at etablere dagligvarebutik i området

 

 


Lovgrundlag

Lov om Planlægning §§ 5n, 5q, 5t, 21b, 22b og § 24 (Planloven), LBK nr. 287 af

16/04/2018

Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 om offentlige veje m.v.

Lov om private fællesvej § 26 LBK nr. 1234 af 04.11.2015

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, ramme 7.S.01, retningslinje 1.4 om detailhandel og retningslinjer 2.6 om klimatilpasning.

Lokalplan 531.01 for Sommerhusområdet Sandet fra Juli 2009.

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK 810 af 01/07/2015, §§ 45-52

 

 


Økonomi

Behov for midler til rådgiverhjælp til detailhandelseanalyse - skønnes til 150.000. Udgiften er ikke finansieret.


Høringsperiode og høringsparter

Udvalget tager stilling til høringsperiode og eventuel bemyndigelse af beslutningskompetance i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslag


Beslutning

2.tiltrådt

2a genoptages ifm. kommuneplanrevisionen

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Bilag

174. Perimetersti i Græsted - godkendelse af trace og anlæg

Sagsnummer: 01.11.20-A00-1-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende Perimeter- og Centerstiens tracé i Græsted, samt igangsætte proces til anlæg af sti og inventar.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende tracé for Perimeter- og Centerstien.
 2. at bemyndige administrationen til at igangsætte anlæg af sti og inventar finansieret af afsat anlægsbudget for 2018. Igangsætningen sker under forudsætning af, at der ikke modtages væsentlige høringssvar i forbindelse med myndighedsbehandling.

Sagsfremstilling

Perimeter- og Centerstien i Græsted er et resultat af en bred involveringsproces i byen, hvor man over de seneste 5 år har gennemført en områdefornyelse. I den forbindelse blev der oprettet en række arbejdsgrupper, som hver i sær arbejdede/arbejder med forskellige dele af byen; f.eks. Folkeparken, Bolig-bygaden samt Stier og sammenhænge. Sidstnævntes gruppes arbejde over de seneste tre år, er bl.a. det som i dag er projektet Perimeter- og Centerstien i Græsted.

 

Stien

Perimeter- og Centerstien er en sti og fortælling om en by i udvikling, og om det, at bo i en by på landet. Perimeterstien går rundt om byen, og centerstien går igennem de centrale dele af byens nye centrumer (Folkeparken, handelscentrum ved centerstrøget, det nye torv i bymidten, samt skolen, biblioteket og idrætsanlægget) og kobler sig på Perimeterstien ved Græsted Station.

 

Stien mangler tre mindre stistykker for at ruten fremstår som samlet. De tre stistykker går under navnene

 • Center-stykket - skal anlægges på kommunalt ejet jord. Her er ingen umiddelbare naboer, og stien kan etableres uden partshøring, hvor der allerede i dag eksisterer trampesti.
 • Vest-stykket - skal anlægges på kommunalt ejet ejendom. Her vil føres partshøring i forbindelse med anlæg med naboerne (Menighedsrådet i Græsted og Boenheden på Kirkeleddet).
 • Nord-stykket - skal anlægges på privat landbrugsjord i landzone. Forudgående dialog med de nære naboer beskrevet nedenfor.

 

På kortbilag 1 kan man se den samlede rute samt de stistykker der skal etableres. For nordstykket gælder dog et andet tracé, se nedenstående.

 

Perimeterstiens nordstykke

Stigruppen foreslog oprindeligt tracéet på kortbilag 1 samt i nedenstående skema (1). Dette gav anledning til bekymring fra de nære naboer pga. af den tætte placeringen til deres private ejendomme.

Det medførte en række dialogmøder med de nære naboer, skitseret i nedenstående.

 

1. Dialogmøde 4. oktober 2017. Det oprindelige forslag fra borgerarbejdsgruppen lød på opkøb af tre meter fra skel med etablering af grussti på ca. 1,20 i bredden. Stigruppen præsenterede projektet og dets idégrundlag. Forslaget mødte stor modstand fra de nære naboer. I dialog med naboerne blev det aftalt, at administrationen og stigruppen skulle se på et nyt forslag, som skulle præsenteres på et nyt møde.

 

2. Dialogmøde 4. april 2018. Nyt forslag til tracé blev præsenteret. Der opkøbes på den "vestlige" del 6 meter i stedet for tre, og den vestlige del tinglyses en sti hen over marken, ca. som anført. I dialog med naboerne blev der på mødet skabt et tredje forslag til tracé. Referat fra mødet med forslag til stiforløb kan findes som bilag 2.

 

3. Det nye forslag til tracé skabt sammen med de fremmødte på dialogmødet 4. april 2018. Stien føres fra stien ved Græsted Vænge vest for læbæltet langs marken og enten nord eller syd om gården, og går langs eller på grusvejen til Pårupvej.

Det nye og næsten tre gange så lange tracé betyder, at der ikke er midler i den indeværende økonomiske ramme til at anlægge "rigtig" sti, lignende det der anlægges/er anlagt, Her må istedet oprettes trampesti - herefter natursti. Længden forudsætter desuden en større postering for opkøb/leje. Det blev aftalt at administrationen arbejder videre mod en realisering af dette forslag, som skal præsenteres på et nyt møde.

 

Administrationen har derfor arbejdet videre med at:

- gå i dialog med lodsejer og Græsted Vænge GF om stiens nye forløb

- gennemgå budgettet for nyt tracé, herunder et overslag for fordeling af indeværende økonomiske ramme.

 

 

4. Resultat

I forbindelse med administrationen arbejde mod løsning beskrevet i pkt. 3, fandt vi ud af, at det er både en dyr og besværlig løsning. Derfor foreslår administrationen følgende tracé:

 

Stien føres fra gadekæret langs Schiwesvej til broen over Ny Mårumvej, og følger Ny Mårumvej på vestsiden langs højderyggen med udsigt over byen. Stien føres helt til rundkørslen, og tilbage til byen og den eksisterende rute, langs Pårupvej. Stien opføres fortsat som natursti.

 

Det nye tracé er med til at styrke rutens fortælling om en by på landet, med dens vej igennem by og land, med udsigt og adgang til nærliggende naturoplevelser.

 

Fremadrettet for nord-, vest-, og centersti:

 • Konkret opgørelse af arealbehov
 • Offentliggørelse og partshøring foretages forud for arealopkøb
 • Opkøb af arealer tillægges eksisterende offentlige vejenarealer eller udskilles som offentlig vej
 • Arealopkøb eller tinglyst brugsret foretages som frivillige aftaler 
 • Nordstykket anlægges som natursti
 • Vest- og Centerstykket anlæges som grussti
 • Der vil opføres vejvisere, rutebeskrivelser samt inventar langs hele Perimeterstien.