Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 25-06-2018 kl. 06:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

152. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18


Administrationen indstiller,
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) §§ 8 og 20


Beslutning
  1. Godkendt inklusive den eftersendte anbefaling fra udvalget Udvikling, By og Land på punkt 154.

 

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen (G). Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

153. Genåbning af budget 2018-2021

Sagsnummer: 00.30.00-G01-14-18


Resume

Fagudvalgene blev stillet en opgave af byrådet den 12. marts 2018. Opgaven bestod i at finde effektiviseringer og besparelser i forbindelse med genåbningen af budget 2018-2021, der kan indgå i arbejdet med at skabe langsigtet balance i kommunens økonomi. Alle fagudvalg har behandlet sagerne om "Genåbning af budget 2018-2021" på deres møder i marts, april og maj måned.

De udvalgte forslag har været sendt i høring og høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget behandler og beslutter hvilke af fagudvalgenes forslag til indfrielse af det samlede måltal, der skal indstilles til Byrådet.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte hvilke forslag listet op i bilag 1, der skal udmøntes i budget 2019-2022 

2. såfremt beslutningen på punkt 1 ikke indfrier det samlede måltal at pege på yderligere forslag fra fagudvalgenes bruttokatalog i bilag 3


Sagsfremstilling

Denne sag handler om Økonomiudvalgets behandling og anbefaling til byrådet af fagudvalgenes forslag til effektiviseringer og besparelser til genåbningen af budget 2018-2021. Sagen er en afslutning på den sag om "Genåbning af budget 2018-2021", som byrådet behandlede 12. marts 2018.

Her besluttede byrådet at fagudvalgene frem til sommerferien skulle gennemgå deres budgetgrundlag og se på mulige effektiviseringer og besparelsesforslag. Udvalgene fik hver et måltal at arbejde efter, som summer op til 25 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Dette måltal danner grundlag for den langsigtede balance i kommunens økonomi.

 

Du kan se fagudvalgenes måltal i tabellen herunder:

Fagudvalg, beløb i 1.000 kr.. 2018-pl

2019

2020 og frem

Udvikling, By og Land

1.902

3.038

Miljø, Klima og Kyst

148

239

Børn og Familie

7.852

12.551

Ældre, Social og Sundhed

9.757

15.966

Forebyggelse og Idræt

469

469

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1.215

1.855

Kultur, Erhver og Oplevelsesøkonomi

673

1.337

Økonomiudvalget

2.983

4.514

I alt

25.000

40.000

 

De forslag fagudvalgene har peget på, har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag 2. Derudover ligger der er et høringssvar modtaget efter høringsfristen som bilag 4.

Høringssvarene er opdelt på fagudvalg og der er lavet en oversigt over hvor mange svar der er kommet vedrørende de enkelte forslag. Vær opmærksom på at bilag 2 i forhold til læsning og udprint, er et meget omfangsrigt materiale.

 

Hvis fagudvalgene ikke selv har indfriet deres måltal, skal Økonomiudvalget sikre, at det samlede måltal er indfriet når de sender deres anbefaling videre til Byrådets behandling. Derfor er alle brutto prioriteringeskataloger med forslag fra alle fagudvalg vedlagt som bilag 3. Her kan Økonomiudvalget vælge at anbefale yderligere forslag for at sikre at måltallet indfries. 


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

Venstre anmoder om enkeltstående afstemninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde udmøntning af forslag listet op i bilag 1 med følgende ændringer:

 

 

Udvikling, By og Land

 

Ændringsforslag fra Venstre

Punkt 2: Trafiksikkerhed udgår.

For: V (3)

Imod: G, A, Ø, C, O (8)

Ikke tiltrådt.

 

Ændringsforslag vedrørende Udvikling, By og Land ved udalgsformand

Den manglende indfrielse i 2020 på 36.000 kr. finansieres af merindrielsen i  2019, og at Udvikling, By og Land indfrier 60.000 kr. mere end måltallet til delvis finansiering af Miljø, Klima og Kyst måltal, således forslaget om livredningstjenesten udgår. Finansieringen sker af merindfrielsen i 2019, 2021 og 2022. Resten af merindfrielse i 2019, 2021 og 2022 bruges til at nedskrive forslaget vedrørende vejbidrag.

Tiltrådt.

 

 

Miljø, Klima og Kyst

 

Ændringsforslag fra Venstre

Punkt 8 og 9 Aftale med strandbakkerne og Naturpleje udgår.

For: V (3)

Imod: G, A, Ø, C, O (8)

Ikke tiltrådt

 

Punkt 10: Forslaget om livredningstjenesten udgår, og beløbet indfries af Udvikling, By og Land.

Tiltrådt.

 

 

Børn og Familie

 

Ændringsforslag fra A, G, C

Vedr. Dagplejens gæstehus: ”Besparelsen fastholdes. Den konkrete udmøntning aftales lokalt i et samarbejde mellem administrationen, dagplejen og daginstitutionerne. Gæstehus-funktionen kan for eksempel indtænkes i dagplejens legestuer, hvis det giver mening.”

Vedr. kapacitetstilpasning i Gilleleje: ”Det fastholdes at der skal lukke en matrikel i Gilleleje i sommeren 2019, forudsat at børnetallet ser ud som forventet. Hvilken matrikel der skal lukkes, aftales i et samarbejde med Gilbjerg Børnehuse”

Vedr. lukkeuger og FO-Camp: Som alternativ til det foreslåede, anbefales en model hvor der er større overensstemmelse mellem lukkeuger i dagtilbud og FO. Derfor anbefaler vi at FO og dagtilbud holder lukket mellem jul og nytår samt sommerlukket i FO i 2 uger. FO-Camp udgår af forslaget.

Vedr. SKP huset: Beslutningen bør alene omhandle at SKP huset skal flyttes, ikke præcis hvor det skal flytte hen. Den konkrete placering aftales i dialog med de berørte parter.

Vedr. Tingbakken: Besparelsen fastholdes. Udmøntningen aftales med de lokalt berørte parter.

Vedr. ledelse FO/skole: Besparelsen fastholdes og findes på skole/FO området. Men der er plads til lokale løsninger.

Besparelsen på HOP-puljen udgår af forslag 26 såvel som beløbet nedskrives med merindfrielsen fra lukkeuger.

 

Den manglende indfrielse i 2021 og 2022 på 507.000 kr. arbejder Børn og Familie udvalget videre med, så besparelsen udmøntes senest i forbindelse med budgettet 2021 - 2024.

 

For: G, A, Ø, C, O (8)

Undlod: V (3)

Tiltrådt

 

Inhabilitet: Pia Foght (A) deltog ikke i behandling af punktet vedrørende Børn og Familie på grund af inhabilitet.

 

 

Ældre, Social og Sundhed

 

Ændringsforslag fra A,G, O

Annullerer besparelsen på kontingent på Seniorcentrene 274.000 kr.

I stedet for:

Besparelses på mad 1.2 mio. i stedet for 1.mio.                   200.000  kr.

Indkøb af hjælpemidler  574.000 kr. i stedet 500.000.           74.000 kr.

 

For: G, A, Ø, C, O (8)

Undlod: V (3)

Tiltrådt

 

 

Forebyggelse og Idræt

Tiltrådt.

 

 

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Tiltrådt med den præcisering at puljen til erhvervsstrategiske investeringer i 2018 overføres til 2019 til indfrielse af måltallet på Kultur, Erhverv og oplevelsesøkonomi og Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (deles mellem udvalgene)

 

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tiltrådt med den præcisering at puljen til erhvervsstrategiske investeringer i 2018 overføres til 2019 til indfrielse af måltallet på Kultur, Erhverv og oplevelsesøkonomi og Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (deles mellem udvalgene)

 

For: G, A, Ø, C, O (8)

Undlod: V (3)

Tiltrådt

 

 

Økonomiudvalget

Tiltrådt med den bemærkning at effekten af energioptimering på ejendomsområdet evalueres.

 

 

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen (G). Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen. 

 

Bilag

154. Lukket punkt: Salg af ejendom

155. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt. 

 


Administrationen indstiller,
  1. at tage orienteringen til efterretning

 


Beslutning

Mødet begyndte kl. 06.30. Mødet sluttede kl. 07.27.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) har lovligt forfald. Valggruppen bestemte, at Pernille Søndergaard (G) indtræder i udvalget og deltager i økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2018 som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen (LBKG 2018-01-04 nr 2 § 28 stk. 2).

 

Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

 

Punkt 154: Salg af ejendom

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G). Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G). Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen