Udviklingsstrategi 2016 - Tekstversion

Gribskov Kommune - et lidt bedre liv

Udviklingsstrategi 2016 - version med billeder

Velkomst

Vi er glade for at præsentere Gribskov Kommunes Udviklingsstrategi 2016.

Udviklingsstrategien sætter retning for de kommende års udvikling. Vækst og velfærd er omdrejningspunktet for strategien, så vi fortsat kan gøre Gribskov Kommune til et bedre sted at leve. Vækst, fordi væksten skal være med til at sikre den fremtidige velfærd i Gribskov Kommune. Sikre den service og de tilbud og faciliteter, der giver rammen om det gode liv.
Vi skal derfor tiltrække nye borgere og virksomheder, som skaber endnu mere liv, omsætning og arbejdspladser. Vi skal udvikle velfærden, så borgerne får de bedste muligheder for at mestre og tilrettelægge eget liv. Vores ambition er at gøre Gribskov Kommune endnu mere attraktiv – og at blive bedre til at fortælle om alt det, der gør Gribskov attraktiv.

Udviklingsstrategien sætter rammen for de kommende budgetlægninger, byrådets mere uddybende delstrategier og politikker, og viser retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Desuden angiver strategien, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Vi er glade for de mange høringssvar, vi har modtaget, og for de input og ideer, der er kommet på facebook og på borgermødet. Det er dejligt med så mange engagerede og entusiastiske borgere.Vi har justeret strategien efter jeres input, hvor det har passet. Øvrige ideer og input har vi noteret og drøftet og tager med os videre, selvom det ikke fremgår af selve strategien. Tak for jeres input.

Synliggørelse af Gribskov

Når vi i højere grad skal fortælle om alt det attraktive og særegne i Gribskov, så er det ud fra et ønske om at udbrede kendskabet til kommunen og vores særlige kvaliteter. Historien og naturen har givet os nogle fanta­stiske rammer. Vi ønsker at værne om disse kvaliteter og aktivt bruge dem, som rammerne for det gode liv for alle. Gribskov Kommune har rigtig meget at byde på, og det skal vi styrke og gøre mere ud af at fortælle uden for kommunens grænser, så flere får lyst til at bo eller drive virksomhed i kommunen.

Gribskov Kommune kan ikke koges ned til én enkelt ting, for der er ikke kun én ting, som gør Gribskov til noget særligt. Det, som gør Gribskov til noget helt specielt, er, at her er lidt mere af det hele. Lidt mere natur, lidt mere plads, lidt mere kultur, lidt mere fællesskab, lidt mere ...

Vi har ikke Danmarks største skov, men vi har lidt mere skov end de fleste andre steder. Vi har måske ikke Danmarks længste strand, men vi har lidt mere strand end de fleste andre. Vi har måske ikke Danmarks billigste bygge­grunde, men du får alligevel lidt mere for pengene her, end de fleste andre steder i Nordsjælland. Og så fremdeles.

Kort sagt

Gribskov Kommune
- et lidt bedre liv.

Med udgangspunkt i dette slogan, vil vi fortælle om alle de gode ting, der er i vores kommune. Om naturen, byer og lokalsamfund, kulturlivet, idrætsfaciliteterne og mulighederne for at udvikle virksomheder og iværksætteri.

Strategi i tre dele

Strategien består af tre dele:

 • Den første del beskriver de to strategiske temaer som Byrådet særligt vil fokusere på de kommende år: Vækst med kvalitet og Velfærd i forandring, med tilhørende mål for de kommende år.
 • Den anden del handler om at Gribskov Kommune også er den del af Greater Copenhagensamarbejdet.
 • Den sidste del, Gribskov i dag, giver et indblik i Gribskov Kommunes identitet, det vi er i dag og det fundament vi står på.

Som bilag til strategien indgår en redegørelse for kommuneplanlægningen siden vedtagelsen af Planstrategi 2012 sammen med en oversigt over, hvilke dele af kommuneplanen som Udviklingsstrategi 2016 vil give anledning til at revidere i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29.

Venlig hilsen

Kim Valentin, Borgmester

og

Morten Ulrik Jørgensen, Formand for Plan- og Miljøudvalget

Vi vil vækst med kvalitet og velfærd i forandring

I Gribskov Kommunes byråd har vi en ambitiøs dagsorden både for væksten og for den nære hverdag for vores borgere og erhvervsliv. Denne offensive vækstdagsorden er en af forudsætningerne, som skal bidrage til en robust økonomi, så vi kan bevare velfærden og sikre at kommunen fortsat er attraktiv for borgere, fritidsborgere, virksomheder og turister.

Udviklingen i vækst og velfærd opnår borgere, fritidsborgere, virksomheder, organisationer og kommunen i fællesskab – fællesskaberne gør, at vi er stærke både sammen og hver for sig. Derfor skaber vi væksttiltag og velfærdsløsninger sammen. Vi skal have tæt dialog med hinanden, men også med verden omkring os. Udviklingen af kommunen skal derfor også spille godt sammen med udviklingen i Kongernes Nordsjælland, Hovedstadsregionen og Greater Copenhagen som vi er en del af.
Udviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag – her tænkes bæredygtighed i bred forstand, som økonomiske, sociale og miljømæssige forhold.

Derfor sætter vi i Byrådet særligt strategisk fokus på to temaer i arbejdet med at sikre, at det er godt at leve i Gribskov Kommune:

 1. skabe Vækst med kvalitet og
 2. sikre Velfærd i forandring

De to temaer hænger nøje sammen. For det første, fordi vækst i sig selv sikrer en robust økonomi, der giver mulighed for god velfærd og livskvalitet for Gribskovs borgere. For det andet, fordi velfærd i sig selv er en forudsætning for at skabe vækst. Velfærd gør kommunen til et attraktivt sted at bo, arbejde og tilbringe sin fritid og et godt sted for virksomheder at slå sig ned.

Vækst med kvalitet

Vækst med kvalitet handler om at skabe en robust og bæredygtig lokalsamfundsøkonomi på kort og lang sigt for at kunne give borgere, fritidsborgere, virksomheder og turister gode muligheder for at vokse og leve det gode, frie, trygge og sunde liv med god livskvalitet – også for dem der har særlige forudsætninger og behov.

Væksten skal samtidig bidrage til at styrke aktive og levedygtige byer og lokalsamfund og sikre de unikke Gribskov-kvaliteter (natur, kyst, havnen, kultur, historie og lokale fødevarer).

Kommunen skal fortsat blive mere attraktiv, tilgængelig, tryg og sjov at leve i.
Derfor er det vigtigt, at vi fastholder og tiltrækker flere borgere, virksomheder og besøgende, der kan bidrage aktivt til at skabe vækst med kvalitet til gavn for Gribskov Kommune, Kongernes Nordsjælland og resten af regionen.

Byrådets mål:

Nye varierede boformer og byudvikling, som kan tiltrække flere borgere, særligt børnefamilier og yngre-ældre. Sammen med borgere, fritidsborgere, erhvervsliv, foreninger og investorer skal der udvikles nye typer af boliger og fællesskaber samt attraktive lokalsamfund for børn, unge og voksne.

Stærke, attraktive lokalsamfund, hvor det tilstræbes, at de kommunale tilbud bevares i det omfang, der er efterspørgsel efter det.

Flere arbejdspladser og virksomheder der vækster. Eksisterende virksomheder skal vækste og være mere robuste og dynamiske, iværksætteri skal øges, og nye virksomheder og investorer tiltrækkes.

Flere oplevelsesmuligheder som kan gøre kommunen til et endnu mere attraktiv sted at bo og besøge hele året - for borgere, fritidsborgere og turister.

Øget og bredere udbud af overnatningsmuligheder og overnatningsmuligheder - særligt i kystområdet.

Styrke byudvikling, der giver flere muligheder for aktivt byliv med handel, kultur, mødesteder, leg og bevægelsesmuligheder og mere attraktive byrum og bymiljøer, som bl.a. Kulturhavnen i Gilleleje giver.

Øget brug og udvikling af natur og kyst, havnen, kultur, historie og lokale fødevarer.

Kortere transporttid for alle trafikanter ind/ud ad kommunen såvel som internt, og fuld digital dækning alle steder i kommunen. Forbedring af Græsted-Gillelejevejen og cykelstinettet. Forlængelse af Hillerød-motortrafikvej og S-tog til Helsinge.

Effektmål:

 • Flere borgere
 • Flere virksomheder og arbejdspladser
 • Flere turister

Velfærd i forandring

Velfærd i Gribskov Kommune betyder, at alle i videst muligt omfang har mulighed for at klare sig selv.

Både i forhold til sundhed, uddannelse og job og at tage aktivt ansvar for skabe et godt, frit og sundt liv, så man er tryg, lærer og trives både fysisk og mentalt. For os selv og for hinanden – vi er hinandens velfærd. Men velfærd er også at de svageste borgere, som ikke kan klare sig selv, behandles med værdighed.

Forventningerne er høje til kvalitet og nærhed til service og faciliteter i forhold til pasning og pleje, sundhedstilbud, uddannelse og livslang læring, leg, oplevelser og motion. Og løsningerne skal gerne matche den enkeltes og fællesskabets forudsætninger og behov.

Samtidig er det økonomiske råderum for det offentlige og mange private under pres, og vi bliver færre yngre og flere ældre. Velfærden i Gribskov Kommune er i forandring. Vi skal have ”mere ud af mindre” – og et styrket fokus på at forebygge og rehabilitere, samt udvikle og bruge velfærdsteknologi og nytænkende løsninger.

Vi skal fortsat konkurrenceudsætte kommunale velfærdsydelser for at sikre, at vi får ”det bedste til prisen”.

Byrådets mål:

Borgere skal i videst muligt omfang have mulighed for at mestre eget liv.

Flest mulige i uddannelse og job. Børnene skal trives bedre, have lyst til mere læring og opnå bedre resultater i folkeskolen. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Færre langtidsledige og flere job- og bomuligheder for borgere med særlige behov.

Forbedrede muligheder for at leve et sundt, sjovt, langt og indholdsrigt liv gennem forebyggelse; særligt i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og mentalt helbred. Inspirerende bevægelse og leg i vores byer og i naturen skal indgå aktivt i daginstitutioner, skoler og tilbud for ældre.

Styrket modtagelse og integration af flygtninge, så de nye borgere hurtigere bliver istand til at klare sig selv og deltage i udviklingen af kommunen.

Bedre rammer for aktive frivillige, lokale fællesskaber og ungemiljøer og for virksomheder, der aktivt tager et socialt og miljømæssigt ansvar.

Øget tilgængelighed til fysiske anlæg og
informationer, for alle der bor, arbejder eller kommer på besøg, også dem med særlige behov.

Effektmål:

 • Flere borgere kan klare sig selv
 • Flere kommer i job og uddannelse
 • Flere sunde borgere

Vi er Greater Copenhagen

Visionen

I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau
med de mest succefulde metropoler i Europa.

Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale Metropol – Greater Copenhagen

Vi er Greater Copenhagen

Gribskov Kommune er en del af Greater Copenhagen. Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Et samarbejde der har til formål at skabe vækst.

Greater Copenhagen har en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og Sydsverige.

Den internationale metropol Greater Copenhagen er i disse år udfordret i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. Væksten i Østdanmark og Sydsverige er væsentlig lavere end i konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam
og Hamborg.

Under det fælles navn Greater Copenhagen får vi international gennemslagskraft. Vi anerkender og bruger de forskellige styrker, der er i Greater Copenhagen, fordi det stiller os stærkere i den globale konkurrence.

Vi har en fælles vision og en vifte af initiativer, som skal skabe arbejdspladser og vækst i hele Greater Copenhagen

Det gør vi i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen bygger videre på de senere års tætte samabejder og effektive indsatser inden for eksempelvis sundhed, forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme.

Vi samarbejder fokuseret om at sikre vækst, fordi vi vil skabe arbejdspladser og have råd til velfærd, service og uddannelse til borgerne i hele Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen har to indsatsområder:

 • Internationalisering - fordi internationale virksomheder, investeringer, turister og højt uddannet arbejdskraft skaber vækst og beskæftigelse i hele regionen.
 • Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling - fordi en velfungerende region med god infrastruktur, plads til erhvervslivet og høje attraktivitet er grundlæggende for god vækst og beskæftigelse.

Med Greater Copenhagen inviterer Gribskov Kommune interesserede parter ind i samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden – erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.

 • Et trygt velfærdssafund, hvor det er rart at bo, med livskvalitet, tillid og god offentlig service - et solidt fundament for at udvikle moderne velfærdsteknologier og skabe sund vækst.
 • En miljømetropol med fælles værdier om grøn vækst, grøn transport, rent vand og bæredygtig energi.
 • Et veludviklet erhvervsområde med en højtuddannet arbejdsstyrke og spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, bioteknik, it og telekommunikation,
  miljøteknologi og fødevareproduktion
 • Et samlet arbejdsmarkedsopland på 3,8 millioner indbyggere stigende til 4,1 millioner indbyggere i 2025. En metropol med korte pendlerafstande og direkte adgang til to landes markeder.
 • Et førende forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospitaler, bio-sundhedsklynger og tradition for innovative samarbejdsmiljøer.
 • Et madmekka med unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord.
 • Krydspunktet mellem Skandinavien og Europa med direkte forbindelse til 140 interkontinentale og europæiske flydestinationer, øresundsforbindelse og den kommende Femern Bælt-forbindelse.
 • Et attraktivt turistmål med en vifte af tilbud inden for by-, kyst-. ø- og kulturturisme. Fra historiske købstæder og pulserende storbymiljøer til hvide strande, bøgeskove og åbne landskaber.

Gribskov i dag ...

Med udviklingsstrategien bygger vi videre på alt det gode Gribskov Kommune er i dag – på de styrker, der gør Gribskov Kommune til noget særligt.

En lidt bedre barndom …

I Gribskov Kommune har vi lidt mere skov og strand. Natur du kan udforske, lege og lære i. Små landsbyer med hyggeligt nærmiljø, hvor vi hjælper hinanden med børnepasning og fællesarrangementer for børn og forældre.

Her er velfungerende skoler, daginstitutioner, idrætstilbud og et væld af lokale ildsjæle.

Her er større byer, med alt hvad du har brug for som familie. Og for de større børn og unge er her produktionskole og gymnasium.

Kort sagt. Her er lidt bedre muligheder for en tryg og indholdsrig barndom og ungdom med vægt på inkluderende fællesskaber.

Lidt mere plads til forskellighed…

I Gribskov har vi lidt mere af det hele. I generationer har vi ikke alene formået, at holde fast i vores historie og traditioner, men vi har også fulgt – og måske endda drevet - udviklingen. For her er plads til alle.

Uanset om du er solisten, der ønsker en bolig med fred for dig selv, om I er familien, der ønsker at bo flere generationer under samme tag, om du er den enlige mor eller far, der gerne vil give børnene mulighed for en grøn barndom tæt på naturen og med masser af idrætsfaciliteter, eller du driver virksomhed. Om du ønsker parcelhuset eller bofællesskabet. Kun fantasien sætter grænsen.

Men ét er sikkert. Uanset hvad dine drømme og idéer er, så tror vi på, at vi har nogle lidt bedre rammer at føre dem ud i verden i. Og i Gribskov kommune har vi plads til alle.

Lidt mere ro i sjælen…

I Gribskov Kommune har vi lidt mere højt til loftet. Musikfestivaler i Tisvilde, Gilleleje og Dronningmølle. Revy på Græsted Kro. Og middelaldermarked på Esrum Kloster.

Her kommer både Den Kongelige Ballet og Nick & Jay på besøg. Og her kan du nyde en stille eftermiddag med jazz på torvet i Helsinge eller ved Kulturhavnen i Gilleleje. Her er lokale råvarer til din egen madlavning og kulinariske oplevelser i de mange restauranter.

Men her er også fred og ro. Gå eller rid en tur i Tisvilde Hegn, i Gribskov, langs Arresø eller på stranden en efterårsdag. Det giver ro i sjælen - året rundt.

Lidt mere fleksibilitet…

I Gribskov Kommune har vi lidt mere plads til at skabe vores egne rammer. Til at finde den rigtige balance mellem arbejde og fritid – eller få dem til at smelte sammen.

Vi har boliger med plads til værksteder og hjemmearbejde. Vi lytter, hvis du har gode idéer, og hjælper, hvor det er muligt. Og Gribskov Erhvervscenter danner rammen om vækst og iværksætteri. Her kan du få sparring omkring alle dine udfordringer og idéer og samtidig møde andre, der tænker og lever som dig.

Har du gode idéer du gerne vil føre ud i livet, så er her lidt mere åbne rammer i den samarbejdskultur, vi har.
For eksempel har vi tradition for at mødes, politikere, hestefolk og andre interesserede og udvikle ideer omkring alt vedrørende heste og ridesport.

At her samtidig er alle muligheder for at familien kan trives, er vel kun et plus? Her er skov og strand. Her er fest og farve. Her er kulturliv for alle aldre. Her er sportsfaciliteter og ungdomsklubber. Her er fællesskaber i de små byer og masser af indkøbsmuligheder. Både sommer og vinter.

Lidt mere af det gode liv, hver dag…

I Gribskov er der lidt mere sommerstemning – hele året. Du har købt fisk på havnen i Gilleleje. Nydt musikken i Lejet. Gået tur ved Arresø. Og mærket duften af lyng i Tisvilde Hegn.

Man kommer i en anden stemning, når man er her. Og det er ikke kun natur. Det er også muligheder for at handle. Både til dagligdagen og til fest. Det er muligheden for at få en øl på havnen i Gilleleje eller nyde en jazzkoncert på Torvet i Helsinge. Få friske råvarer på en af gårdene. Eller nyde solnedgangen med et koldt glas hvidvin på terrassen.

Det hele er lige i nærheden. Det gode liv. Du kalder måske området for “dit andet hjem.”
Men hvorfor skulle det ikke være dit første?


I Gribskov Kommune har vi lidt mere af det hele

- alt det der skal til, for et lidt bedre liv.