Garage, carport, udhus eller overdækket terrasse

Skal du bygge carport, garage, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, skal du anmelde dit byggeri til kommunen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er det samlede areal af den sekundære bebyggelse på grunden, der er afgørende for, om bygningen kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Det er derfor ikke den enkelte bygning, der højst må have et samlet areal på 50 m2, men derimod det samlede areal af den sekundære bebyggelse, der er opført på grunden.

 Det er ikke afgørende, hvilket byggeri sekundær bebyggelse opføres i forbindelse med. Det gælder for alle former for bebyggelse, herunder enfamiliehuse, rækkehuse, etageboligbyggeri, industri- og lagerbebyggelse, at der samlet må bygges 50 m2 på hver grund uden ansøgning om byggetilladelse.

 Hvis der samlet set er under 50 m² sekundær bebyggelse på grunden, kan bygningen opføres uden byggetilladelse, men skal stadig anmeldes til BBR.

Dette kan gøres på BBR

Det er en forudsætning, at bygningsreglementet, deklarationer og anden lovgivning overholdes. 

Hvad er sekundært byggeri? 

Sekundær bebyggelse er bygninger der ikke er beregnet til personophold - bygninger man ikke bor i - og som vi ifølge loven derfor ikke medregner i boligarealet. Det er f.eks. garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignende mindre bygninger, der opføres i tilknytning til en primær bebyggelse.

Bygninger til beboelse, køkken, toilet, bad eller at bo i vil derfor ikke være et sekundært byggeri.

Byggeri, som ikke er boligareal, men som alligevel er beregnet til personophold, kræver også en byggetilladelse. Det kan fx være annekser, shelter, udestuer, lukkede overdækninger, lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende.

Byggeri, der udvider etagearealet kræver en byggetilladelse. Der er ikke forskel på hvor ofte eller hvor længe man opholder sig i bygningen - er bygningen beregnet til personophold, kræver loven en byggetilladelse. 

Bygningsreglementets vejledning til sekundær bebyggelse foreskriver dog, at drivhuse, orangerier og lignende glasbygninger betegnes som sekundær bebyggelse, selvom det indrettes med fx spisebord eller liggestole, og fungere som fx spiseplads eller ekstra terrasse. 

Terrasser 

Som udgangspunkt kræver en terrasse ikke byggetilladelse, hvis den ikke er overdækket. Dog vil der være krav om tilladelse samt afstand til skel, hvis terrassen/opholdsarealet er hævet mere end 30 cm over terræn. Læs mere om dette i bygningsreglementets §179

Ansøg om byggetilladelse på Byg og Miljø

Ofte stillede spørgsmål

Inden du går i gang

Inden du går i gang med byggeri

Du skal undersøge om, der er en lokalplan eller en byplanvedtægt for dit område. Er dit byggeri i strid med bygningsreglementet, en lokalplan eller andre bestemmelser, kan du søge om dispensation.

Det forlænger svartiden, og byggeriet må ikke begynde før, der er truffet en afgørelse. Vi anbefaler, at du allierer dig med en professionel rådgiver til at hjælpe med opgaven at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen. Rådgiveren kan hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.


En anmeldelse skal generelt indeholde oplysning om anvendelse, materialer og konstruktioner. Du skal også oplyse, om der er deklarationer om f.eks. byggelinjer på din ejendom – det kan du undersøge på tinglysning.dk.
Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger, som skal være målfaste og forsynet med målangivelser og kvoter.

  • Situationsplan og plantegning.
  • Snit med materialebeskrivelse.
  • Facadetegninger.

Når kommunen har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag.