Høringer


Høring af forslag til lokalplan 555.09 for sommerhusområde ved Avlegård

09. januar 2019

Udvikling, By og Land besluttede den 19.11.2018 at sende lokalplanforslag i høring. Se venligst forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 19.11.2018 en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.