Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 17-01-2018 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden udsendes til udvalgsmedlememr senest 10 dage inden mødet.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5


Beslutning

Godkendt at behandle henvendelsen fra Dialogforum for kollektiv trafik. Herefter dagsorden godkendt.

2. Valg af formand og næstformand for Handicaprådet

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet vælger formand
 2. at handicaprådet vælger næstformand

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede 8 medlemmer til Handicaprådet. Udpegningen fandt sted på konstitueringsmøde den 4. december 2017. Udpegningen er gældende for perioden 01.01.2017 - 31.12.2021.

Handicaprådet bedes på dette møde konstituere sig med udpegning af formand og næstformand for rådet.


Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RSL) § 37a (LBK nr. 1096 af 13.09.2017).

BEK nr 1249 af 13/11/2017 bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 8

VEJ nr. 10283 af 07/12/2017 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, punk. 420 - 429

Forretningsorden for Handicaprådet § 2, stk. 1

 


Beslutning
 1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) valgt som formand.
 2. Annelise Hansen (DH Gribskov) valgt som næstformand.

3. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet beslutter mødeplan for 2018 som foreslået

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal beslutte sin mødeplan.

Handicaprådet holder et årligt antal møder svarende til byråd og fagudvalgs mødefrekvens (Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 3 stk.1).

 

Forslag til mødeplanen i 2018 er vedlagt denne dagsorden som bilag. Forslaget omfatter følgende datoer: 17. januar 2018, 7. februar 2018, 7. marts 2018, 11. april 2018, 16. maj 2018, 20. juni 2018, eventuelt 8. august 2018, 5. september 2018, 7. november 2018. Onsdag er valgt som mødedag, fordi når Handicaprådet holder møder om onsdagen, har administrationen tid til at behandle høringssvar inden dagsordener til udvalgene sendes ud. Møderne foreslås afholdt i tidsrammen 16.15 - 18.15.

 

Administrationen gør rådet opmærksom på, at mødeplanen 2018 for de politiske udvalg skal godkendes endeligt af Byrådet den 5. ferbruar 2018. Administrationen gør også opmærksom på, at det kan være nødvendigt at indkalde et ekstraordinært møde i forbindelse med høring af budget 2019 - 2022.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 3 stk.1


Beslutning

Mødeplanen tiltrådt med den bemærkning, at Handicapprisen skal overrækkes mandag den 3. december 2018, som er FN's Handicapdag.

 

 

 

Bilag

4. Rammer for Handicaprådets arbejde

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
 2. at Handicaprådet beslutter, om nogle af de temaer, som punktet dækker, skal tages op og behandles på de kommende møder i Handicaprådet

Sagsfremstilling

Hvad er et handicapråd?

Kommunebestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet er et kommunalt råd. Det betyder, at brugerinddragelse kræver mere end høring af handicaprådet.

 

Hvad laver handicaprådet?

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

 

Rådet er udelukkende et rådgivende organ i forhold til kommunalbestyrelsen. Rådet har ikke beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet.

 

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Rådets virksomhed omfatter alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer. Handicaprådet må ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

 

Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.

 

Hvilke regler gælder for handicaprådets virksomhed?

Handicaprådet er et kollektivt organ. Det betyder, at Handicaprådet udøver sin virksomhed i møder.

 

Medlemmer af Handicaprådet og deres stedfotrædere er omfattet af reglerne i forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

 

Handicaprådets virksomhed er reguleret i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger samt vedtægter og forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune. Byrådet har besluttet vedtægter for Handicaprådet den 2. november 2009 (punkt 119). Handicaprådet beslutter selv sin forretningsorden. Det afgående handicapråd besluttede forretningsorden den 25. oktober 2017 som led i forberedelsen til ny en periode. Både vedtægter og forretningsorden er vedlagt denne dagsorden som bilag.

 

Udgifter ved rådets virksomhed?

Kommunalbestyrelsen skal afholde udgifterne ved rådets virksomhed, herunder afholdelse af møder, dækning af eventuelle udgifter til tegnsporgstolkning og anden handicapkompensation samt diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter styrelseslovens § 16a til de rådets medlemmer, som kommer fra handicaporganisationerne.

 

Byrådet har senest den 3. april 2017 besluttet rammevilkår for budget, diæter, befordringsgodtgørelse m.v. Beslutningen er vedlagt denne dagsorden som bilag. Byrådet afsatte 64.464 kr. til udgifter ved Handicaprådets virksomhed i 2018.

 

God praksis for handicaprådet - anbefalinger

KL og Danske Handicaporganisationer har i Fællesskab udarbejdet en revideret version af pjecen "Handicapråd - den gode praksis". Pjecen er vedlagt denne dagsorden som bilag, da pjecen kan tjene som inspiration til at udvikle praksis. Det skal bemærkes, at rammerne for rådets arbejde og den hidtidige praksis blev udviklet med afsæt i den oprindelige version af pjecen.

 

Handicaprådet 2014 - 2017 har evalueret sit virke og har formuleret følgende anbefalinger til Handicapråd 2018 - 2021:

 

 • Det er vigtigt med en grundig introduktion til rammer for handicaprådets virke og til den kommunale organisation i begyndelsen af virkeperioden.
 • Da kendskab til kommunens institutioner og tilbud er en hjælp for rådets arbejde, kan en besøgsrunde anbefales som en del af introduktionen.
 • Handicaprådet skal være kendt i organisationen, og rådet skal også kende organisationen. Vigtigt med løbende dialog med ledelsesrepræsentanter for de enkelte centre.
 • Mødefrekvensen, som følger de politiske udvalgs mødekadence, er optimal. Der er tale om mange møder, men kun ved at afholde et møde forud  for hvert mødeforløb i de politiske udvalg (fagudvalg, økonomiudvalg og byråd) kan rådet reelt deltage i høringer og få indflydelse.
 • Selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
 • Dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de kan følge med og har et grundlag, når de deltager i et møde.
 • Vigtigt at have forståelse for og fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
 • Læsevejledning til bilag er en hjælp til forberedelse.
 • Formandsafgørelser fastholdes som nu.
 • Det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjening, det vil sige, hvad man kan forvente.
 • Dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere.

 


Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RSL) § 37a (LBK nr. 1096 af 13.09.2017).

BEK nr 1249 af 13/11/2017 bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 8

VEJ nr. 10283 af 07/12/2017 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, punk. 420 - 429

Forretningsorden for Handicaprådet § 2, stk. 1


Beslutning
 1. Orienteringen taget til efterretning
 2. Besluttet, at Handicaprådet er interesseret i en form for besøgsrunde, gerne i løbet af forår/sommer 2018.

 

Handicaprådet besluttede, at dagsordner og bilag, som udsendes til stedfortrædere, udsendes som udgangspunkt elektronisk (pr. mail). Den enkelte stedfortræder kan konkret bede om at få dagsordner og bilag i papir. To af rådets medlemmer (Kim G. Nielsen og Hanna Levy) ønsker at modtage mødemateriale alene elektronisk. Øvrige rådets medlemmer ønsker at modtage mødemateriale i papir.

 

Handicaprådet bemærker også, at læsbarheden af dagsordner opleves forringet i forhold til den tidligere standard.

 

 

 

 

Bilag

5. Gribskov Kommunes Handicappolitik

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet beslutter, hvordan rådet vil arbejde med Handicappolitikken

Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicappolitik

 

Gribskov Kommune har en handicappolitik. Handicappolitikken "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" blev vedtaget af Byrådet på mødet den 30. maj 2016. Handicappolitikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Politikken er bygget op omkring fem lokale fokuspunkter:

 

 1. Alle skal have firhed til at være så uafhængige af andre som muligt
 2. Der skal være adgang for alle bygninger, udeaarealer og information
 3. Arbejdsmarked skal være for alle
 4. Fritidsliv for alle
 5. Forskellige måder at bo på

 

Opfølgning på Handicappolitikken - Handicaprådet har en opgave

Handicaprådet gøres særligt opmærksom på sidste afsnit i politikken:

 

"Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte fokus på ét udvalgt tema.

 

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets tema. Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er opnået.

 

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017."

 

Erfaringer

Byrådets første temamøde om realisering af Handicappolitikken blev afholdt den 3. april 2017. Handicaprådet har været tovholder på programmet og valgte "Adgang til information" som tema for mødet. Rådet har arbejdet med forberedelsen af temamødet over flere møder.

 

Mødet blev bygget op på følgende måde:

 • Der blev afsat en time til temamødet. Mødeformen skulle tage højde for debat i plenum (uden gruppearbejde).
 • Handicaprådet valgte mødets tema. Byrådet blev orienteret om temavalg pr. mail.
 • Handicaprådet indsamlede cases til at illustrere dilemmaer og problemer knyttet til det valgte tema. Formandskabet blev udpeget til at omsætte cases til et oplæg på rådets vegne.
 • Borgmesteren bød kort velkommen. Rådets formand holdt det indledende oplæg. Debatten fyldte ca. 40 minutter og stilnede før der var gået den afsatte tid.

 

Handicaprådet har valgt at give følgende input:

 

 • Vigtigt at overveje, hvad rådet vil have ud af mødet med politikerne. Ønsker man sætte nogle tanker i gang? Skabe opmærksomhed omkring nogle principielle eller nogle konkrete problemer? Andet? Det kan være forskeligt fra år til år.
 • Værd at overveje, om Handicaprådet skulle selv pege på to - tre ting, som rådet gerne vil have Byrådet til at arbejde med i den kommende tid.
 • I forhold til selve forberedelsen er det godt at arbejde med cases.
 • Et ønske om, at hele rådet får tilsendt eventuelle oplæg inden mødet.
 • En tidsramme på en time er fin.
 • Vigtigt at sørge for, at teknikken fungerer. Problemer med teleslyngen kan forhindre nogle af deltagerene at kunne følge med og deltage i debatten.

 

Forslag

Administrationen foreslår, at Handicaprådet arbejder på, at temamødet kan afholdes i april måned (hvis Byrådet beslutter mødeplanen for byrådsmøde uden ændringer, vil det være mandag den 16. april 2018), og at Hadicaprådet arbejder med sagen hen over rådets møder i februar og marts måned.

 


Lovgrundlag

Gribskov Komunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" 2016


Beslutning

Besluttet, at rådet lige nu og her vil fokusere på at forberede Byrådets temamøde, og sagen om temamødet skal behandles på næste møde i Handicaprådet.

Bilag

6. Årsplan 2018

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet beslutter, om rådet ønsker en årsplan for rådets arbejde
 2. at Handicaprådet, hvis rådet ønsker årsplanen, giver input til plan for rådets arbejde i 2018

Sagsfremstilling

De tidligere handicapråd har hvert år lavet en årsplan for rådets arbejde. Hensigten med årsplanen er at skabe overblik over rådets arbejde i løbet af året. Men planlægning er vanskelig og årsplanen er aldrig fyldestgørende.

 

I forhold til 2018 er sekretariatet bekendt med tre aktiviteter:

 • Byrådets temamøde om Handicappolitikken (2. kvartal af 2018)
 • Handicappris 2018 (september - december 2018)
 • Handicaprådets årsbertning 2018 (november - december 2018)

 

Derudover kan rådet forvente høring i forbindelse med budget 2019 - 2021 og rammeaftaler på socialområdet.

 

I betragtning af, at året 2018 er første år i den fireårige perioden, kan rådet have behov for at tilrettelægge et introduktionsforløb, som strækker sig over længere tid. Årsplanen kan være et redskab i dette arbejde.

 

Sekretariatet anbefaler, at rådet drøfter fordele og ulemper ved at lave årsplanen inden rådet tager stilling til, om en plan skal laves. Hvis rådet ønsker en årsplan, genoptages sagen til behandling på næste møde i Handicaprådet.

 

 


Lovgrundlag

Ingen lovkrav om årsplaner.


Beslutning
 1. - 2.

Besluttet, at der ikke skal laves en årsplan for rådets arbejde; men at sekretariatet skal forberede en plan for dialog med centerchefer.

7. Procedure for bevilling af kurser/konferencer

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet tiltræder forslaget til procedure for bevilling af kurser og konferencer for rådet medlemmer

Sagsfremstilling

De tidligere handicapråd besluttede procedure for bevilling af kurser og konferencer for rådets medlemmer. Beslutninger blev truffet henholdsvis 31.10.07, punkt 8, og 24.02.10, punkt 6, samt 22.01.2014, punkt 6. Denne procedure forelægges hermed til beslutning.

 

Forslag til procedure:

Det tilstræbes, at ønske om bevilling af udgifter til deltagelse i kurser og konferencer så vidt muligt forelægges til beslutning på et af rådets møder.

 

Sekretariatet samler de tilbud om kurser og konferencer, som sendes til Handicaprådet i Gribskov Kommune, og forelægger det på førstkommende møde med henblik på drøftelse af relevans for rådets arbejde, og hvis dette er tilfældet, om nogen af rådets medlemmer ønsker at deltage.

 

I tilfælde hvor der er deadline for tilmelding før rådets næstfølgende møde, kan relevans og deltagelse besluttes af formanden. Afgørelsen udsendes til orientering for medlemmerne af Handicaprådet inden 1 uge efter afgørelsen.

 

Ved drøftelse af relevans indgår, om medlemmet ved deltagelse repræsenterer Handicaprådet eller en anden instans, herunder egen handicaporganisation.

 

Bevilling af deltagelse i kurser/konferencer indebærer, at rådet afholder udgift til deltagergebyr og transport af sit budget.

 

Der kan bevilges overnatning, hvis kursus/konference begynder tidligt på dagen, og der er problemer med at nå det.

 

Efter bevilling tilmelder deltagerne sig selv. Ved tilmelding benyttes EAN-nr., som sekretariatet sender pr. mail til deltagerne, således at regning for deltagergebyr og evt. overnatning sendes direkte til Gribskov Kommune. Deltagerne lægger ud for transportudgifter. Efter kurset/konferencen udfylder deltagerne blanket vedr. befordringsgodtgørelse, som med dokumentation for udgiften (billetter, brobizz mv) afleveres/sendes til sekretariatet, der sørger for refusion af udgiften.

 


Lovgrundlag

BEK nr 1249 af 13/11/2017 bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 8

VEJ nr. 10283 af 07/12/2017 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, punk. 420 - 429


Beslutning
 1. Tiltrådt.

8. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Mødet begyndte kl. 16.15, og blev afsluttet kl. 17.05.

 

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov) deltog i mødet som stedfortræder for Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov). Louise Lundstrøm var forhindret i at deltage.

 

Handicaprådet besluttede (under godkendelse af dagsorden) at behandle på indeværende møde en henvendelse fra administrationen om udpegning af en repræsentant for Handicaprådet til Dialogforum (dialoggruppen) for kollektiv trafik. Rådet besluttede at genudpege Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) med Jørgen Eckmann (DH Gribskov) som den personlige stedfortræder.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen