Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

Onsdag den 24-01-2018 kl. 08:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-G01-2-18


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for byrådets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 (Kommunestyrelsesloven) § 20


Beslutning
 1. Dagsordenen blev godkendt.

 

 

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-A01-7-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
 1. At vælge formand for udvalget
 2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017, § 22, stk. 1.


Beslutning
 1. Pia Foght (A) pegede på Morten Ulrik Jørgensen (G) som formand

For stemte G og A (4)

Imod stemte: 0

V og O undlod at stemme

 

Morten Ulrik Jørgensen blev valgt som formand

 

 

2.  Kim Valentin (V) pegede på Jørgen Simonsen (V) som næstformand

For stemte V og O (3) 

Imod stemte A og G (4)

 

Forslaget blev ikke tiltrådt

 

Morten Klitgaard (G) pegede på Mikkel Andersen (A) som næstformand

for stemte A og G (4)

Imod stemte: 0

V og O undlod at stemme (3)

 

Mikkel Andersen blev valgt som næstformand

 

 

3. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om tilrettelæggelse af udvalgsmøder i 2018.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi,
 1. At vælge mødedag og mødetidspunkt for udvalgsmøder
 2. At beslutte mødeforplejning

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene beslutter for hvert år, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Byrådet besluttede en foreløbig mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2018 i september 2017. Den foreløbige mødeplan (korrigeret for ændringer i januar) er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018).

 

Mødeplan for udvalget

 

Udvalget skal beslutte, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Udvalget bedes træffe beslutningen med afsæt i den foreløbige mødeplan og under hensyntagen til afholdelse af møder i andre udvalg, herunder tidsfrister for udsendelse af dagsordner til møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Et eksempel på, hvordan mødeplanen vil se ud, hvis udvalgene viderefører mødedage og mødetidspunkter fra januar er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018 hvis løsningen for januar videreføres).

 

Mødeforplejning

 

Udvalget bedes tage stilling til mødeforplejning til udvalgsmøder. Forslag til forplejning i tabellen nedenunder:

 

Møde afholdes indenfor tidsrammen

Standardforslag

06.00 - 10.00

morgenmad inklusive vand, kaffe, te

10.00 - 12.00

frugt/grønt, vand, kaffe,te

12.00 - 14.00

smørrebrød (2 stykker pr. person), vand, kaffe, te, chokolade, frugt

14.00 - 16.00

kage, frugt, vand, kaffe, te

16.00 - 20.00

smørrebrød ( 3 stykker pr. person), frugt, chokolade, vand, kaffe, te

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1


Beslutning
 1. Udvalget ønsker at fastholde onsdag som mødedag, dog kl. 6.00
 2. Af forplejning ønsker udvalget morgenmad incl. vand, kaffe, the - og gerne også rugbrød

 

 

 

 

 

Udvalget ønsker at holde møder: onsdag morgen kl. 6.00

Bilag

4. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-G01-1-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Tidspunkt for mødestart: 8.00

Tidspunkt for mødeslut: 9.40

 

Der blev givet følgende meddelelser:

 

 • Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde i Herning den 12.-13, april 2018

 

 • Mikkel Andersen orienterede om, at der afholdes DM i skolehåndbold i disse dage i Helsinge Hallen med inddragelse af Nordstjerneskolen.

 

 • Brian Lyck Jørgensen orienterede om Fishing Zealand , hvor Halsnæs og Helsingør har meldt sig ud.

Der planlægges med 3 events i år i Gribskov.

5. Introduktion til udvalgets opgaveområde

Sagsnummer: 00.22.04-A00-1-18


Resume

Introduktionen til udvalgets opgaveområde formidler grundlæggende viden og oplysninger med relevans for udvalgets arbejde og skaber et rum, hvor udvalget kan afstemme ønsker og behov for yderligere viden og former for udvalgets arbejde.


Administrationen indstiller til udvalget
 1. At drøfte den indledende introduktion med henblik på at definere udvalgets ønsker til et introduktionsforløb og former for udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

For at skabe et godt afsæt for udvalgets arbejde har administrationen forberedt en indledende introduktion. Introduktionen skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer, og ikke blot dem med lang erfaring på området, får en fælles viden om udvalgets opgaveområde.

 

Introduktionen er foreløbig planlagt med følgende tiltag:

 

Januar

Ledelsen for Center for Kultur, Fritid og Turisme deltager på mødet med oplæg og præsentationer om 6 temaer:

 

 • Udvalgets opgaveområde
 • Fakta om området
 • Udviklingstendenser og udfordringer
 • Eksterne samarbejdsrelationer
 • Politikker og strategier på området
 • Arbejdsformer i løbet af året

 

Februar

På dagsordenen til udvalgsmøde kommer et dagsordenpunkt om budget på udvalgets område.

 

I det omfang udvalget ønsker dette, kan administrationen forberede en orientering om større projekter/indsatser som er i gang samt en sag om et årshjul for udvalgets arbejde.

 

Tema til introduktion i januar

Nedenunder kan udvalget læse nogle indledende bemærkninger til de temaer, udvalget får præsenteret på mødet.

 

Opgaver

Et udvalgs opgaveområde er defineret i kommunens styrelsesvedtægt. På mødet gennemgår ledelsen styrelsesvedtægtens beskrivelse af udvalgets opgaveområde og præsenterer udvalget for tre typiske sager inden for udvalgets opgaveområde.

De tre sager er følgende:

 

 1. Ansøgning til puljen til Kultur- og Fritisdspolitikken - konkret Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater
 2. Godkendelse af retningslinier - konkret Infostandere i Helsinge - Regler for foreninger
 3. Idrætsprisuddeling

 

Fakta

Ledelsen præsenterer nogle udvalgte nøgletal for området, herunder:

 

Bibliotekerne

 • Antal besøgende på Gilleleje Bibliotek: 386.287
 • Antal besøgende på BLIK: 158.025
 • Antal besøgende på Helsinge Bibliotek: 238.066
 • Samlet antal besøgende på bibliotekerne: 762.662
 • Antal fysiske udlån: 264.860
 • Antal udlånte digitale materialer: 20.670
 • Antal arrangementer - bl.a. borgercafeer,
  koncerter, foredrag, IT-værksted m.m.:187
 • Antal frivillige samarbejdspartnere: ca. 130

 

Arkivet

 • Antal besøgende:1.413
 • Antal eksp. sager til forvaltningen: 27
 • Antal frivillige:17
 • Antal følgere på Facebook: 738

 

Svømmehallen

 • Antal besøgende: 134.198

 

Kulturskolen

 • Aktive elever i Musikskolens ordinære
  undervisningstilbud: 439
 • Musikskolens samarbejde med
  dagtilbud (10-12 årligt): ca. 220 børn
 • 6. klassernes musikundervisning
  koncentreres på korte forløb i i samarbejde

med Ungdomsskolen: ca. 170 elever

 • Antal elever i Billedskolen (lange kurser på 20 uger

og workshopspå 5 uger:120 elever

 

Foreningsområdet

 • Antal idrætsforeninger: 119
 • Antal kulturelle foreninger
  (incl. spejdergrupper):149
 • Antal sociels foreninger: 35

 

Turisme

 • Turismeomsætning: 1,3 mia. kr.
 • Værditilvækst: 824 mio. kr. (13,1 % af kommunens samlede værditilvækst)
 • Turismeskabte jobs: 1.580 årsværk (12,6 % af alle jobs i kommunen)

 

Udviklingstendenser og udfordringer

Et fælles billede af udfordringer og udviklingstendenser kan tjene som baggrundstæppe for udvalgets arbejde. Nogle tendenser og udfordringer har lokal karakter, andre er nationale eller globale. På mødet sætter ledelsen fokus på:

 

Generelt er der en tendes på området og i samfundet henimod, at  borgerne i højere grad orienterer sig i (midlertidige) fællesskaber og aktiviteter udenfor det etablerede foreningsliv. Vi skal som kommune forstå at understøtte borgernes ønsker og ressourcer i disse fællesskaber.

 

 • Idrætsområdet - fra foreningsorganisering og holdundervisning til ønske om fleksibilitet og ændring i befolkningens (idræts)vaner
 • Behov for fleksibel lokaleanvendelse contra foreningers ønsker om egne lokaler (også idrætsfaciliteter)
 • Biblioteksområdet - udover biblioteksbetjening bliver der i højere grad fokus på borgerdrevne aktiviteter og fællesskaber (samskabelse)
 • Kulturområdet - eksempelvis den aktuelle debat om hvordan statsstøtte skal fordeles til statsanerkendte museer (fx Museum Nordsjælland)

 

Eksterne samarbejdsrelationer

På dette udvalgs område er det karakteristisk, at:

 

 • mange opgaver og kompetencer er lagt så langt ud til brugerne/borgerne som muligt (fx vedligehold af de grønne idrætsarealer, den årlige fordeling af lokaler/faciliteter til foreninger, uddelegeret kompetence til Idrætsråd og Kulturråd)
 • en del opgaver varetages af andre end kommunen selv (svømmehallen drives delvist af et eksternt firma, idrætshallerne i kommunen er selvejende institutioner, flere kulturinstitutioner er selvejende)
 • kommunen indgår derudover i en række tværkommunale samarbejder (Museum Nordsjælland, Visit Nordsjælland, Kulturmetropolen)

 

Politikker og strategier på området

Alle 44 politisk vedtagne politikker og strategier er offentliggjort på kommunens hjemmeside. De politikker og strategier, som har særlig betydning for udvalgets opgaveområde er:

 

 • Kulturstrategi 2008 - 2020, 2008
 • Folkeoplysningspolitik, 2012
 • Idrætspolitik, 2013
 • Turismestrategi 2016 - 2020, 2016

 

Arbejdsformer i løbet af året

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder, og en mødeform kan have betydning for de politiske processer. Det er ikke sikkert, at den samme mødeform er den bedste ramme om alt udvalgets arbejde.

 

Administrationen nævner nogle af de muligheder, udvalget har for at skabe rum til at hente inspiration, opbygge viden, føre dialig med borgere og andre interessenter. For eksempel:

 

 • Oplæg udefra
 • Institutions- og virksomhedsbesøg
 • Møder med bestyrelser - bl.a. årlige møder med Idrætsrådet og Kulturrådet
 • Møder med Kulturkontraktindehavere - bl.a. afholdes et årligt netværksmøde, hvor kulturkontraktindehaverne, Kulturrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi inviteres
 • Studieture
 • Besigtigelser
 • Temamøder
 • Eventuel deltagelse i nogle af følgende årligt tilbagevendende møder:

KL's Turismetræf - afholdes den 4.8.18

KL's Kultur- og Fritidskonference

Bibliotekspolitisk Topmøde - afholdes den 12. - 13.4.18

Kulturmødet på Mors - afholdes den 23. - 25.8.18

Folkemødet på Bornholm - afholdes den 14. - 17.6.18

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 kapitel III

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune kapitel V, §15


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme


Beslutning
 1. Udvalget tog introduktionen til efterretning og kom med input til det videre introduktionsforløb og former for udvalgets arbejde.

6. Udpegning af repræsentanter til politisk styregruppe i den regionale kulturaftale Kulturmetropolen

Sagsnummer: 20.20.00-A00-1-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Udvalget skal udpege 2 repræsentanter til den politiske styregruppe for den regionale kulturaftale, Kulturmetropolen.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. At udpege 2 repræsentanter fra udvalget til den politiske styregruppe for Kulturmetropolen

Sagsfremstilling

Kulturmetropolen er en 4-årig regional kulturaftale, som er indgået mellem 14 kommuner i Hovedstadsområdet og Kulturministeriet. Aftaleperioden er 2016 - 2019.

 

Kulturmetropolen er landets største kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeren. Sammen arbejder kommunerne for at skabe flere og bedre kulturtilbud til borgerne i hele Kulturmetropolen på tværs af kommunegrænser. Kulturaftalen samler kommunens kulturinstitutioner, kompetencer og erfaringer om 3 konkrete indsatser på henholdsvis musik- og ungeområdet såvel som på festivaler og events.

 

Kulturmetropolen er organiseret således, at Ishøj Kommune varetager formandsskabet. Formanden for Kulturudvalget i Ishøj er politisk formand, og kulturchefen i Ishøj er administrativ formand. Derudover er der en politisk styregruppe og en administrativ følgegruppe.

 

Den administrative følgegruppe består af kulturcheferne i de involverede kommuner.

 

I den politiske styregruppe sidder repræsentanter for de involverede kommuners kulturudvalg. Det er disse 2 repræsentanter udvalget skal vælge på dette møde.Som udgangspunkt er det udvalgsformanden samt en yderligere repræsentant.

 

Den politiske styregruppe er Kulturmetropolens øverste besluttende myndighed. Den arbejder for en sammenhængende regional kulturpolitik og sikrer lokal opbakning til og forankring af Kulturmetropolen. Styregruppen skal løbende orienteres om fremdriften i de igangsatte indsatsområder, og skal desuden drøfte regionale kulturpolitiske emner og eventuelt beslutte at igangsætte nye indsatsområder eller aktiviteter.

 

Den politiske styregruppe holder 2 møder årligt.


Lovgrundlag

Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, lovbekendtgørelse nr. 728 af 07.06.2007


Økonomi

Deltagelse i den politiske styregruppe medfører ikke honorar


Beslutning
 1. Udvalget udpegede Morten Ulrik Jørgensen (G) og Brian Lyck Jørgensen (O)

Bilag

7. Valg af repræsentant til Den selvejende institution KunsthusUdenMure

Sagsnummer: 20.04.00-A30-1-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Udvalget skal udpege en repræsentant til Den selvejende institution KunsthusUdenMure.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
 1. At udpege en repræsentant fra udvalget til Den selvejende institution KunsthusUdenMure for perioden 2018 - 2021

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Den selvejende institution KunsthusUdenMure skal der udpeges et medlem fra Gribskov Kommunes udvalg for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi.

 

KunsthusUdenMure er en selvejende institution, hvor bestyrelsen består af de fem vægtige kulturinstitutioner i Gribskov Kommune:

 

 • Rudolph Tegners Museum & Statuepark
 • Museum Nordsjælland
 • Munkeruphus
 • Esrum Kloster & Møllegård
 • Kulturskolen i Gribskov

 

Derudover udgøres bestyrelsesmedlemmerne af:

 

 • en byrådspolitiker udpeget af Gribskov Kommunes udvalg for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
 • en advokat
 • en erfaren museumsfaglig person
 • en anerkendt billedkunstner fra den danske kunstscene
 • en tilforordnet med tilknytning til området

 

Der må påregnes 4-5 møder årligt for den udpegede repræsentant.

 

Det daglige arbejde varetages af en kunstfaglig medarbejder i Gribskov Kommune. Bestyrelsen danner, med de meget forskellige profiler og forpligtelser, et unikt tværfagligt samarbejde og fællesskab, der har gjort det muligt at realisere en lang række udstillinger. De foregående år har cementeret samarbejdet i KunsthusUdenMure meget fint og har skabt en stor tilbagevendende kunstbegivenhed hvert tredje år - en triennale.


Lovgrundlag

Kulturstrategi 2008 - 2020, Gribskov Kommune, 2008

Vedtægter for Den selvejende institution KunsthusUdenMure


Økonomi

Deltagelse i bestyrelsens arbejde medfører ikke honorar


Beslutning
 1. Brian Lyck Jørgensen (O) pegede på Kim Valentin (V)

For stemte V og O (3)

Imod stemte A og G (4)

 

Forslaget blev ikke tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) pegede på sig selv.

For stemte: A og G (4)

Imod stemte: 0

V og O undlod at stemme (3)

 

Morten Ulrik Jørgensen blev valgt.

Bilag

8. Ansøgning fra Blistrup Medborgerhus om støtte til arrangement med Finn Nørbygaard

Sagsnummer: 20.00.00-G01-1-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning fra Blistrup Medborgerhus om støtte på 7.300 kr. til arrangement med Finn Nørbygård den 19. februar 2018


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. At beslutte om ansøgningen skal imødekommes

Sagsfremstilling

Aktivitetsudvalget i Blistrup Medborgerhus har indsendt ansøgning om støtte til deres arrangement den 19. februar 2018 med Finn Nørbygård. Arrangørerne vurderer, at arrangementet vil resultere i et underskud på 7.300 kr. og det er således dette beløb, der ansøges om.

 

Aktivitetsudvalget begrunder det forventede underskud med, at deltagerprisen ikke må overstige 125 kr. Ved en deltagerpris på 125 kr. vurderer arrangørerne, at der vil blive udsolgt til arrangementet, hvilket vil resultere i en entréindtægt på 16.250 kr. (130 personer).

 

Ansøgningen blev oprindeligt sendt til Kulturrådet, som behandlede sagen på deres møde den 12. juni 2017 og igen den 11. september 2017. Kulturrådet besluttede at give afslag på ansøgningen med anbefaling til ansøger om, at tilrettelægge arrangementer/foredrag, så de kan løbe rundt eller give overskud.

 

 


Lovgrundlag

Kulturstrategi 2008 - 2020 side 7 "Tilskudspolitik"

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

 


Økonomi

Der ansøges om underskudsgaranti på 7.300 kr. Beløbet kan finansieres via Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2018: 188.374 kr. Heraf er disponeret 85.000 kr. til hhv. Kulturmetropolen samt Kulturprisen 2018

 


Beslutning
 1. Ansøgningen blev imødekommet - som tilskud og ikke som underskudsgaranti.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen