Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Erhverv og Beskæftigelse

Mandag den 22-01-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.01.00-A00-97-18


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1. at godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgsmøder udarbejdes der en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmmelse af de sager, der skal optages på dagsorden


Lovgrundlag

LBK 318 af 28.03 2017, § 20


Beslutning

1. Godkendt

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-7-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  1. At vælge formand for udvalget
  2. At vælge næstformand for udvalget

 


Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 22, stk. 1.


Beslutning

1. Michael Hemming Nielsen (Ø) stillede forslag til valg af Mikkel Andersen (A) som formand.

 

1. Tiltrådt

 

2.

Jørgen Emil Simonsen (V) stillede forslag om sig selv som næstformand. 

For stemte: C, V (3)

Imod stemte: A, G, Ø (4)

Undlod at stemme; Ingen

 

 

Bo Jul Nielsen (A) stillede forslag til valg af Michael Hemming Nielsen (Ø) som næstformand

For stemte: A, G, Ø (4)

Undlod at stemme: C, V (3)

Imod stemte: ingen

 

  

Michael Hemming Nielsen (Ø) blev valgt som næstformand

 

 

 

3. Introduktion til udvalgets arbejde

Sagsnummer: 15.21.00-A00-97-18


Resume

Introduktionen til udvalgets opgaveområde formidler grundlæggende viden og oplysninger med relevans for arbejdet og skaber et rum, hvor udvalget kan afstemme ønsker og behov for yderligere viden og former for udvalgets arbejde


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1. at drøfte den indledende introduktion med henblik på at definere udvalgets ønsker til et introduktionsforløb og former for arbejdet


Sagsfremstilling

For at skabe et godt afsæt for udvalgets arbejde har administrationen forberedt en indledende introduktion. Introduktionen skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer og ikke blot dem med lang erfaring fra området, får en fælles viden om udvalgets opgaveområde

 

Introduktionen er foreløbigt planlagt med følgende tiltag:

 

 

Januar:

 

Ledelsen for Center for Borgerservice og Beskæftigelse deltager på mødet med oplæg og præsentationer om seks overordnede temaer:

 

- Udvalgets arbejdsområde

- Fakta om området

- Udviklingstendenser og udfordringer

- Politikker og strategier på området

- Arbejdsformer i løbet af året

 

Februar:

 

- På dagsorden til udvalgsmøde kommer et dagsordenpunkt om budget på udvalgets område.

 

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 kapitel 3. Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme


Beslutning

Taget til efterretning

4. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om tilrettelæggelse af udvalgsmøder i 2018.


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  1. At vælge mødedag og mødetidspunkt for udvalgsmøder
  2. At beslutte mødeforplejning

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene beslutter for hvert år, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Byrådet besluttede en foreløbig mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2018 i september 2017. Den foreløbige mødeplan (korrigeret for ændringer i januar) er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018).

 

Mødeplan for udvalget

 

Udvalget skal beslutte, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Udvalget bedes træffe beslutningen med afsæt i den foreløbige mødeplan og under hensyntagen til afholdelse af møder i andre udvalg, herunder tidsfrister for udsendelse af dagsordner til møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Et eksempel på, hvordan mødeplanen vil se ud, hvis udvalgene viderefører mødedage og mødetidspunkter fra januar er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018 hvis løsningen for januar videreføres).

 

Mødeforplejning

 

Udvalget bedes tage stilling til mødeforplejning til udvalgsmøder. Forslag til forplejning i tabellen nedenunder:

 

Møde afholdes indenfor tidsrammen

Standardforslag

06.00 - 10.00

morgenmad inklusive vand, kaffe, te

10.00 - 12.00

frugt/grønt, vand, kaffe,te

12.00 - 14.00

smørrebrød (2 stykker pr. person), vand, kaffe, te, chokolade, frugt

14.00 - 16.00

kage, frugt, vand, kaffe, te

16.00 - 20.00

smørrebrød ( 3 stykker pr. person), frugt, chokolade, vand, kaffe, te

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1


Beslutning

Trine Egetved (C) stillede forslag om, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møder er placeret mandage og starter kl. 16.30.

 

Forslag tiltrådt

 

Mikkel Andersen (A) stillede forslag om, at møderne som udgangspunkt placeres på Jobcenteret, Bymosevej 4, 3200 Helsinge samt, at nogle udvalgsmøder placeres

på lokale virksomheder.

 

Forslag tiltrådt

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede, at de ønsker smørrebrød eller lignende som forplejning under møderne.

 

Bilag

5. Udbud af STU tilbud

Sagsnummer: 15.00.20-K07-1-18


Resume

Stigende udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelser (STU) har gjort det relevant at gennemføre et udbud i samarbejde med andre kommuner eller som et selvstændigt udbud for Gribskov Kommune. Sagen behandles parallelt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børn og Famile udvalget og Forebyggelse Social- og Sundhed udvalget.


Administrationen indstiller til Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget at:

1: At der i 2018 igangsættes et arbejde med at gennemføre et udbud på STU området.

2: At Gribskov Kommune ikke deltager i det fælles kommunale udbud.

3: At Gribskov Kommune gennemfører eget udbud gennem en dialogbaseret proces med forhandling på samme måde, som der blev gennemført et udbud på arbejdsmarkedsområdet i 2017.

 


Sagsfremstilling

 

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen blev indført i 2007. For at blive berettiget til et STU forløb, skal man målgruppegodkendes af Gribskov Kommunes visitationsudvalg.

Aktuelt deltager 32 unge fra Gribskov Kommune i et STU forløb.

 

Udgifterne til STU har været stigende frem mod 2016. Priserne for STU forløb varierer, afhængig af de særlige behov den enkelte unge har. Et typisk forløb koster omkring 22.000 kr. pr måned. Dertil kommer udgifter til transport og i særlig tilfælde bolig, m.v.

 

Byrådet har i december 2011 besluttet et serviceniveau for STU. Den Socialøkonomiske Virksomhed Kilden er Gribskov Kommunes primære STU tilbud til kommunens unge. Er den unge ikke i målgruppen for Kildens STU-tilbud, visiteres til andre STU tilbud.

 

Gennem 2017 og ind i 2018 arbejder 10 kommuner i Nordsjælland sammen om, at gennemføre et udbud af STU forløbene.

Formålet er bl.a., at der opnås et ensartet og forbedret aftalegrundlag mellem de enkelte kommuner og de institutioner, der udvælges.

Det forventes endvidere, at udbuddet vil være med til at skærpe den reelle markedspris og på sigt være med til at stabilisere udgifterne på STU området.

 

Administrationens vurdering af behov for udbud.

 

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt og ønskeligt, at Gribskov Kommune gennemfører et udbud på STU området. bl.a. af følgende årsager:

 

1 For at sikre at EU's udbudsregler under det såkaldte ”light regime” overholdes. Det betyder, at indkøb som over en 4-årig periode overstiger tærskelværdien på ca. 5.6 mio. kr. skal udbydes.

2. Der er ikke tidligere gennemført udbud på STU-området i Gribskov Kommune, og det er kun sket få steder på landsplan. Det er derfor forventningen, at der via et udbud vil kunne ske forbedringer i forhold til såvel pris som kvalitet, indhold og effekter.

3. Opnå en tættere kontraktstyring og opfølgning hos udbyderne af STU-tilbud.

 

Tværkommunalt eller eget udbud

Et tværkommunalt udbud vil sikre, at Gribskov Kommune overholder EU's udbudsregler.

Det vil endvidere sikre en ensretning af kontraktvilkårene og dermed mulighed for en tættere kontraktstyring. Slutteligt vil et tværkommunalt udbud også sikre, at markedet bliver prismæssigt afprøvet.

Det er dog administrationens vurdering, at det tværkommunale udbud, som det er forelagt, ikke i tilstrækkelig grad vil have fokus på kvaliteten / tilsyn med STU stederne,

de forventede effekter i forhold til job og uddannelse, samt på den personlige udvikling i forhold til voksenlivet.

 

STU området hører under det såkaldte ”light-regime” i udbudslovens afsnit III. Det betyder, at der er brede rammer for hvordan en udbudsproces tilrettelægges og gennemføres.

Derfor kan det undre, at man i det tværkommunale udbud, vil gennemføre udbuddet som et offentligt udbud, i stedet for et dialogbaseret udbud med forhandling.

Det er erfaringen, at når markedet i høj grad er uafprøvet, og der er tale om udbud af indsatser til borgere, så vil de endelige tilbud i højere grad leve op til formålet med udbuddet, når processen har været baseret på dialog.

Det tværkommunale udbud gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede og egnede tilbudsgivere kan deltage, og tildelingen vil alene ske på baggrund af tilbudsgivernes skriftlige tilbud.

 

Det er administrationens vurdering, at man vil kunne opnå øget kvalitet, bedre effekter, lavere priser og færre fejl/misforståelser ved at gennemføre et udbud med forhandling / dialog.

 

I 2017 har Jobcenter Gribskov i samarbejde med Gribskov Kommunes Team Udbud og Kontrakter gennemført et udbud af Jobcenterets Arbejdsmarkedsydelser (beskæftigelsesrettede tilbud til borgere). Forløbet blev gennemført som et udbud med forhandling, hvor der i forløbet blev lagt vægt på dialog med tilbudsgiverne forud for tildelingen af kontrakter.

Dialogen gav Jobcenteret gode muligheder for, at vurdere pris og kvalitet i tilbuddene, og tilbudsgiverne fik mulighed for at afgive et revideret tilbud, efter forhandlingsmøderne. På baggrund af de reviderede tilbud, foretog Jobcenteret den endelige tildeling af kontrakterne.

Udbuddet er efterfølgende blevet omtalt meget positivt af såvel de tilbudsgivere, der fik tildelt kontrakterne, som af de tilbudsgivere der fik afslag.


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om STU, Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016.


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme.


Beslutning

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

3. Tiltrådt

6. Meddelelser til udvalget

Sagsnummer: 00.01.00-A00-97-18


Sagsfremstilling

Hvis der er meddelelser, eller anden for for orientering bliver dette behandlet under dette punkt


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelses udvalget

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

Mødestart: Kl. 16.02

Møde slut: Kl. 18.15

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen