Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn og Familie

Tirsdag den 23-01-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-1-18


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-A01-6-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie
 1. At vælge formand for udvalget
 2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 22, stk. 1.


Beslutning

Allan Nielsen pegede på Sisse Krøll Willemoes som formand

 

Stemte for: A, G (4)

Stemte imod: C (1)

Undlod at stemme: V (2)

 

Sisse Krøll Willemoes (G) valgt som formand.

 

 

Sisse Krøll Willemoes pegede på Allan Nielsen som næstformand

 

Stemte for: A,G (4)

Undlod at stemme: C,V (3)

 

Allan Nielsen (A) valgt som næstformand.

3. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om tilrettelæggelse af udvalgsmøder i 2018.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie
 1. At vælge mødedag og mødetidspunkt for udvalgsmøder
 2. At beslutte mødeforplejning

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene beslutter for hvert år, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Byrådet besluttede en foreløbig mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2018 i september 2017. Den foreløbige mødeplan (korrigeret for ændringer i januar) er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018).

 

Mødeplan for udvalget

 

Udvalget skal beslutte, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Udvalget bedes træffe beslutningen med afsæt i den foreløbige mødeplan og under hensyntagen til afholdelse af møder i andre udvalg, herunder tidsfrister for udsendelse af dagsordner til møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Et eksempel på, hvordan mødeplanen vil se ud, hvis udvalgene viderefører mødedage og mødetidspunkter fra januar er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018 hvis løsningen for januar videreføres).

 

Mødeforplejning

 

Udvalget bedes tage stilling til mødeforplejning til udvalgsmøder. Forslag til forplejning i tabellen nedenunder:

 

Møde afholdes indenfor tidsrammen

Standardforslag

06.00 - 10.00

morgenmad inklusive vand, kaffe, te

10.00 - 12.00

frugt/grønt, vand, kaffe,te

12.00 - 14.00

smørrebrød (2 stykker pr. person), vand, kaffe, te, chokolade, frugt

14.00 - 16.00

kage, frugt, vand, kaffe, te

16.00 - 20.00

smørrebrød ( 3 stykker pr. person), frugt, chokolade, vand, kaffe, te

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1


Beslutning

Udvalget ønsker at fastholde tirsdage som mødedag, dog gerne fra kl. 16.30

 

Udvalget ser helst at forplejningen udgør et pålægsfad med div brød, frugt, chokolade, vand, the og kaffe. Kan dette ikke lade sig gøre, ønskes smørrebrød (dog 2 stykker) som anført

Bilag

4. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet startede kl. 16 og sluttede kl. 18.40

 

Alle var til stede

 

Der blev givet følgende meddelelser:

 

 • En henvendelse fra nogle lærere vedr. trafikopgaven. Det blev aftalt at der sættes en sag på en dagsorden på et kommende møde der handler om trafiksikkerhed.
 • KL topmøde. 6 af 7 medlemmer deltager. De praktiske foranstaltninger blev drøftet.
 • Spørgsmål til budgetproces og budgetopfølgningsproces
 • Spørgsmål vedr. hvor der er hjertestartere. Svar sendes pr. mail
 • Udvalget drøftede proces i forhold til borgerhenvendelser
 • Det blev aftalt at der rejses en sag om udvalgets fremtidige dialoger med udvalgets enheder og borgerinddragelse på et kommende møde

 

 

5. Introduktion til udvalgets arbejdsområde

Sagsnummer: 00.15.00-A00-7-18


Resume

Introduktionen til udvalgets opgaveområde formidler grundlæggende viden og oplysninger med relevans for udvalgets arbejde og skaber et rum, hvor udvalget kan afstemme ønsker og behov for yderligere viden og former for udvalgets arbejde.


Administrationen indstiller til udvalget for Børn og Familie:
 1.  at drøfte den indledende introduktion med henblik på at definere udvalgets ønsker til et introduktionsforløb og former for udvalgets arbejde

 


Sagsfremstilling

For at skabe et godt afsæt for udvalgets arbejde har administrationen forberedt en indledende introduktion. Introduktionen skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer, og ikke blot dem med lang erfaring på området, får en fælles viden om udvalgets opgaveområde.

 

Introduktionen er foreløbig planlagt med følgende tiltag:

 

Januar

Ledelsen af Center for Børn og Unge deltager på mødet med et overordnet, introducerende oplæg om udvalgets opaveområde.

Indledningsvis præsenteres styrelsesvedtægtens beskrivelse af udvalgets opgaveområde, politikker og strategier på området samt områdets strategiske pejlemærker.

Herefter gives et overordnet oplæg om organisering af og indhold i områdets opgaver.

 

Med afsæt i introduktionen samt administrationens udkast til introduktionsplan for de kommende udvalgsmøder, drøftes udvalgets ønsker til et introduktionsforløb og former for udvalgets arbejde. Flere sager skal i henhold til lovgivning, til brug for planlægning mv. på udvalgets dagsorden på bestemte tidspunkter. Dette har administrationen har taget udgangspunkt i ved udarbejdelse af udkast til introduktionsplanen.

 

Februar

Det overordnede tema på dette udvalgsmøde er skoleområdet samt unge og uddannelse. Udvalget får en uddybende præsentation af dette område, herunder budget, nøgletal, udviklingstendenser og udfordringer. De sager, som kommer på dagsorden til dette møde, vil i så vid udstrækning som muligt vedrøre skoleområdet samt unge og uddannelse.

 

Marts

Det overordnede tema på dette udvalgsmøde er det specialiserede børneområde samt børnesundhed. Udvalget får en uddybende præsentation af disse områder, herunder budget, nøgletal, udviklingstendenser og udfordringer. De sager, som kommer på dagsorden til dette møde, vil i så vid udstrækning som muligt vedrøre det specialiserede børneområde og børnesundhed, hvilket vil sige arbejdet med børn og familier med særlige udfordringer samt sundhedsplejen og tandplejen.

 

April

 Det overordnede tema på dette udvalgsmøde er dagtilbudsområdet. Udvalget får en uddybende præsentation af dette område, herunder budget, nøgletal, udviklingstendenser og udfordringer. De sager, som kommer på dagsorden til dette møde, vil i så vid udstrækning som muligt vedrøre dagtilbudsområdet

 

Således strækker introduktionen til udvalgets opgaveområde fra januar til april.

 

Arbejdsformer i løbet af året

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder, og en mødeform kan have betydning for de politiske processer. Det er ikke sikkert, at den samme mødeform er den bedste ramme om alt udvalgets arbejde.

 

Administrationen nævner derfor nogle af de muligheder udvalget har for at skabe rum til at hente inspiration, opbygge viden, føre dialog med borgere og andre interessenter. For eksempel:

 

 • oplæg udefra
 • institutionsbesøg
 • møder med skole- og forældrebesstyrelser
 • studieture
 • temamøder
 • deltagelse i KL's arrangementer målrettet politikere, f.eks. KL's Børn og Unge Topmøde

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 kapitel III.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune § 12

 


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme.


Beslutning

1. Godkendt.

 

De viste slides eftersendes til udvalgets medlemmer.

6. Udbud af STU tilbud

Sagsnummer: 15.00.20-K07-1-18


Resume

Stigende udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelser (STU) har gjort det relevant at gennemføre et udbud i samarbejde med andre kommuner eller som et selvstændigt udbud for Gribskov Kommune.

Sagen behandles parallelt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, udvalget Forebyggelse, Social og Sundhed og udvalget Børn og Familie


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie

1: At der i 2018 igangsættes et arbejde med at gennemføre et udbud på STU området.

2: At Gribskov Kommune ikke deltager i det fælles kommunale udbud.

3: At Gribskov Kommune gennemfører eget udbud gennem en dialogbaseret proces med forhandling på samme måde, som der blev gennemført et udbud på arbejdsmarkedsområdet i 2017


Sagsfremstilling

Kort om STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen blev indført i 2007. For at blive berettiget til et STU forløb, skal man målgruppegodkendes af Gribskov Kommunes visitationsudvalg.

Aktuelt deltager 32 unge fra Gribskov Kommune i et STU forløb.

 

Udgifterne til STU har været stigende frem mod 2016. Priserne for STU forløb varierer, afhængig af de særlige behov den enkelte unge har. Et typisk forløb koster omkring 22.000 kr. pr måned. Dertil kommer udgifter til transport og i særlig tilfælde bolig, m.v.

 

Byrådet har i december 2011 besluttet et serviceniveau for STU. Den Socialøkonomiske Virksomhed Kilden er Gribskov Kommunes primære STU tilbud til kommunens unge.

Er den unge ikke i målgruppen for Kildens STU-tilbud, visiteres til andre STU tilbud.

 

Udbud:

Gennem 2017 og ind i 2018 arbejder 10 kommuner i Nordsjælland sammen om, at gennemføre et udbud af STU forløbene.

 

Formålet er bl.a., at der opnås et ensartet og forbedret aftalegrundlag mellem de enkelte kommuner og de institutioner, der udvælges.

Det forventes endvidere, at udbuddet vil være med til at skærpe den reelle markedspris og på sigt være med til at stabilisere udgifterne på STU området.

 

Administrationens vurdering af behov for udbud:

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt og ønskeligt, at Gribskov Kommune gennemfører et udbud på STU området. bl.a. af følgende årsager:

 

1 Sikre at EU's udbudsregler under det såkaldte ”light regime” overholdes. Det betyder, at indkøb som over en 4-årig periode overstiger tærskelværdien på ca. 5.6 mio. kr. skal udbydes.

 

2 Der er ikke tidligere gennemført udbud på STU-området i Gribskov Kommune, og det er kun sket få steder på landsplan. Det er derfor forventningen, at der via et udbud vil kunne ske forbedringer i forhold til såvel pris som kvalitet, indhold og effekter.

 

3 Opnå en tættere kontraktstyring og opfølgning hos udbyderne af STU-tilbud.

 

Tværkommunalt eller eget udbud?

Et tværkommunalt udbud vil sikre, at Gribskov Kommune overholder EU's udbudsregler. Det vil endvidere sikre en ensretning af kontraktvilkårene og dermed mulighed for en tættere kontraktstyring.

Slutteligt vil et tværkommunalt udbud også sikre, at markedet bliver prismæssigt afprøvet.

 

Det er dog administrationens vurdering, at det tværkommunale udbud, som det er forelagt, ikke i tilstrækkelig grad vil have fokus på kvaliteten / tilsyn med STU stederne,

de forventede effekter i forhold til job og uddannelse, eller på den personlige udvikling i forhold til voksenlivet.

 

STU området hører under det såkaldte ”light-regime” i udbudslovens afsnit III. Det betyder, at der er brede rammer for hvordan en udbudsproces tilrettelægges og gennemføres.

Derfor kan det undre, at man i det tværkommunale udbud, vil gennemføre udbuddet som et offentligt udbud, i stedet for et dialogbaseret udbud med forhandling.

Det er erfaringen, at når markedet i høj grad er uafprøvet, og der er tale om udbud af indsatser til borgere, så vil de endelige tilbud i højere grad leve op til formålet med udbuddet, når processen har været baseret på dialog.

Det tværkommunale udbud gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede og egnede tilbudsgivere kan deltage, og tildelingen vil alene ske på baggrund af tilbudsgivernes skriftlige tilbud.

 

Det er administrationens vurdering, at man vil kunne opnå øget kvalitet, bedre effekter, lavere priser og færre fejl/misforståelser ved at gennemføre et udbud med forhandling / dialog.

 

I 2017 har Jobcenter Gribskov i samarbejde med Gribskov Kommunes Team Udbud og Kontrakter gennemført et udbud af Jobcenterets Arbejdsmarkedsydelser (beskæftigelsesrettede tilbud til borgere).

Forløbet blev gennemført som et udbud med forhandling, hvor der i forløbet blev lagt vægt på dialog med tilbudsgiverne forud for tildelingen af kontrakter.

Dialogen gav Jobcenteret gode muligheder for, at vurdere pris og kvalitet i tilbuddene, og tilbudsgiverne fik mulighed for at afgive et revideret tilbud, efter forhandlingsmøderne.

På baggrund af de reviderede tilbud, foretog Jobcenteret den endelige tildeling af kontrakterne. Udbuddet er efterfølgende blevet omtalt meget positivt af såvel de tilbudsgivere, der fik tildelt kontrakterne, som af de tilbudsgivere der fik afslag.


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om STU, Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016.


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme.


Beslutning

  Ændringsforslag fra V og C blev sat til afstemning:

Sagen sendes tilbage til administrationen, idet det undersøges om Gribskov Kommune kan drifte STU i kommunalt regi før der træffes beslutning om hvorvidt sagen skal sendes i udbud.

 

For stemte V, C (3)

Stemte imod G, A (4)

 

administrationens forslag 1: "AT der i 2018 igangsættes et arbejde med at gennemføre et udbud på STU området"

for stemte A,G (4)

imod stemte V (2)

undlod (C)

 

Administrationens forslag 2: "At Gribskov Kommune ikke deltager i det fælles kommunale udbud"

Alle stemte for

 

Administrationens forslag 3:"At Gribskov Kommune gennemføre eget udbud gennem en dialogbaseret proces med forhandling"

for stemte A, G (4)

imod V, C (3)

 

Formanden stillede følgende forslag:

"Det arbejdes videre med at Gribskov Kommune selv byder på opgaven, jf bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016, §8 og at kvalitet vægtes højere end pris i vurderingen af de indkomne bud."

For stemte A, G (4)

Undlod V, C (3)

 

Venstre bad om at sagen afgøres endeligt i byrådet

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen