Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre og Omsorg

Mandag den 26-02-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

9. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-A01-3-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre og Omsorg
  1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på

dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

Formanden oplyste om at der er udsendt en tillægsdagsorden til dagens møde. Tillægsdagsordnen er udsendt rettidigt.

Dagsordnen godkendt.

10. Drøftelse af samskabelse

Sagsnummer: 00.01.00-A00-582-18


Resume

Der lægges op til en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre og Omsorg, at

Udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.


Sagsfremstilling

Af Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune fremgår det, at "Udvalget har fokus på, hvordan vi kan etablere fremtidens velfærd via samskabelse, og tilser at nye politikker, initiativer og løsninger udvikles i samarbejde med borgere, virksomheder, civilsamfund og medarbejdere". Der lægges op til, at udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget vil arbejde med samskabelse. Samskabelse forudsætter samspil med eksterne (borgere, virksomheder, foreninger m.v.) og ikke blot et samarbejde mellem f.eks. 2 fagudvalg. På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen en sag til drøftelse på udvalgets møde i marts, hvor udvalget skal lægge en plan for udvalgets arbejde med samskabelse.


Beslutning

1. Udvalget drøftede samskabelse.

11. Aktiviteter for ældre under § 79

Sagsnummer: 00.14.00-A00-2-18


Resume

Ældre og Omsorg får forelagt sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal ændres i de aktiviteter omkring sommerudflugt og ældremesse, som kommunen årligt afholder for ældre under § 79 i serviceloven.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre og Omsorg at:

1. bede administrationen komme med forslag til en ny model for den sommerudflugt, som kommunens visiterede ældre kan deltage i

2. bede administrationen sikre et samarbejde med Ældrerådet om denne nye model sommerudflugten

3. bede administrationen komme med forslag til en ny model for Ældremessen

4. bede administrationen sikre et samarbejde med Ældrerådet om denne nye model for Ældremessen


Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har tradition for at afholde forskellige aktiviteter for ældre hen over kalenderåret. Herunder en sommerudflugt i enten juni eller august, for primært visiterede ældre, samt en Ældremesse i starten af oktober, for at alle interesserede. Udvalget bedes tage stilling til, om formen for disse to aktiviteter skal retænkes, og om dette skal ske i samarbejde med Ældrerådet og evt. øvrige interessenter på ældreområdet.

 

Om sommerudflugten

Sommerudflugten har været arrangeret i enten maj, juni eller august måned. Der deltager ca 350 ældre hvert år, fordelt over fire dage. Der er fortrinsret for visiterede ældre, altså f.eks ældre der bor på plejecenter eller bruger nogle af kommunens øvrige visiterede tilbud, f.eks modtager hjemmehjælp, madservice eller bruger demensdagcentret Holbohave. Når de visiterede ældre har haft mulighed for at tilmelde sig, åbnes tilmeldingen op, og alle ældre kan tilmelde sig.

Turen består af en bustur med opsamlingssteder forskellige steder i kommunen bl.a. på plejecentrene. Under turen fortæller en frivillig guide om området, interessante bygninger der passeres mv. Der køres til et traktørsted, hvor der serveres 2-3 retters frokost (varm mad). Under frokosten spilles musik og synges fællessang. Udvalgsformanden har deltaget ved frokosten og holdt en festtale. Derefter køres der i bus retur til opsamlingsstederne.

Udflugten arrangeres i samarbejde med tre dedikerede frivillige og kan ikke gennemføres med det nuværende ressourceforbrug uden deres store hjælp.

Deltagerne betaler 100 kr for deltagelse, samt også 100 kr for eventuel hjælper.

 

Om Ældremessen

Ældremessen har traditionelt været afholdt lige omkring 1. oktober, hvor det er FNs internationale ældredag. På messen deltager omkring 300 ældre - herunder et antal udstillere fra foreninger, leverandører, seniorcentret mv. Der serveres kaffe og kage. Formanden holder en tale og uddeler Seniorprisen på 5000 kr., der går til en frivillig, der gør en helt særlig indsats indenfor det frivillige arbejde, og som har et aktiverende og/eller forebyggende sigte. I 2017 uddeltes prisen ikke, da der trods annoncering ikke var indstillede kandidater.

Arrangementet skifter hvert år mellem Helsinge og Gilleleje.

Deltagelse er gratis for både udstillere og deltagere.

 

Administrationen ønsker udvalgets beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes med andre former for afholdelse af aktiviteter for ældre, samt evt. begyndende input til dette arbejde.

 


Lovgrundlag

§ 79 i LBK nr. 1284 af 17/112015 (Serviceloven)


Økonomi

Der er i 2018 afsat følgende:

Sommerudflugt 160.000,-

Ældremessen 10.500,-

Seniorprisen 5000,-

 

Dertil kommer administrative ressourcer til planlægning, opkrævning af deltagergebyr mv.


Beslutning

1. Tiltrådt at sommerudflugten i 2018 planlægges, som tidligere år, gerne med afholdelse i august, og at administrationen igangsætter en proces, med inddragelse af intressenter og frivillige på ældreområdet for at undersøge om der skal laves om på sommerudflugten fra 2019 og fremover.

2. Tiltrådt at Ældrerådet inddrages i ovenstående proces beskrevet i pind 1.

3. Tiltrådt at Ældrerådet tilbydes at afholde en ældremessen 2018.

4. Tiltrådt at Ældrerådet inddrages jf pind 3.

12. Introduktion budget 2018 Ældre og Omsorg

Sagsnummer: 00.30.00-A00-2-18


Resume

Der orienteres om budgettet for Ældre- og Omsorg for 2018 på rammer og delrammeniveau samt fakta og mængdeoplysninger for udvalgte ydelser.


Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorg blev på januarmødet introduceret for udvalgets opgavebeskrivelse.

På dette møde introduceres økonomien tilknyttet til udvalgets opgaver.

 

Udvalgets opgaver er opdelt i 4 rammer, som i 2018 tilsammen har et budget på 250,5 mio. kr.

 

De 4 rammer og deres budgetter er som følger:

·       Plejecentre, (150,4 mio. kr.)

·       Pleje- og omsorg vedr. ældre i eget hjem, (86,4 mio. kr.)

·       Mellemkommunal refusion og statsrefusion vedr. dyre enkeltsager, (10,6 mio. kr.)

·       Frivillige, råd og statslige puljer, (3,0 mio. kr.)

 

Bilag 1 belyser yderligere de enkelte opgaver indenfor rammerne på delrammeniveau og det afsatte budget for delrammerne.

Derudover beskrives fakta- og mængdeoplysninger for udvalgte ydelser indenfor udvalgets område.

 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre og Omsorg
  1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning. Udvalget beder adminsitationen om at lave et overblik over centralt afsatte midler fx værdighedspuljen mv. på ældre og sundhedsområdet.  

Bilag

13. Mødemeddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-A01-5-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre og Omsorg
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 

Orientering om at udvalgets møde den 26.3 er flyttet til den 22.3 og mødet den 4.6 er flyttet til den 31.5.

Orientering omkring sundhedsaftale 4 - Tværsektoriel stuegang blev uddelt til udvalget.

Orientering om udmøntning af § 79 midler, hvor der har væres deadline for ansøgninger i slutningen af februar. Midlerne udmøntes i løbet af marts måned.

Orientering om at der snarest afholdes orienteringsmøde omkring Bavne Ager.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen