Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre og Omsorg

Mandag den 26-02-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

14. Plejeboligkapacitet

Sagsnummer: 29.00.00-G01-2-18


Resume

Forebyggelse, Social og Sundhed får sagen til orientering. Sagen handler om udviklingen i garantiventelisten til plejeboliger.

 

Siden januar 2018 har administrationen i flere tilfælde ikke kunnet stille en plejebolig til rådighed inden for en to måneders periode til de borgere, der ønsker at stå på garantiventelisten.

 


Sagsfremstilling

Plejecenterkapacitet i Gribskov Kommune

 

Gribskov Kommune råder over 310 plejeboliger (fordelt på fem plejecentre), som kommunen kan anvise borgere til. Hertil kommer Ellen Mariehjemmet (selvejende støttede plejeboliger) og Dagmarsminde (friplejeboliger), som selv administrerer deres venteliste.

 

Social- og Sundhedsudvalget fik forelagt den seneste, årlige kapacitetsanalyse, den såkaldte plejeboligprognose, på sit møde den 15. august  2017.

 

Plejeboligprognosen 2017 viser, at der må forudses et betydeligt pres på kommunens plejeboligkapacitet i de kommende år: Behovet for boliger vil være stigende i 2018 og frem til, at de nye friplejeboliger står klar i Gilleleje i løbet af 2019.

 

Med det stigende behov følger, at ventelisten til en plejebolig vil være stigende, og at det må ventes, at kommunen i perioder vil kunne få vanskeligt ved at leve op til garantiforpligtelsen for de borgere, der ønsker en plejebolig inden for to måneder. 

 

Der var i maj 2017 fem tilfælde, hvor administrationen ikke kunne anvise en plejebolig inden for to måneder til borgere, der har ønsket at stå på den generelle garantiventeliste. Der blev dog fundet en plejebolig til de berørte fem borgere inden for få uger. Siden januar 2018 er der igen opstået en situation, hvor administrationen ikke har kunnet honorere garantiforpligtelsen.

 

Kommunens garantiforpligtelse efter serviceloven

 

Hvis en borger ønsker at få en plejecenterbolig, skal vedkommende sende en ansøgning til Boligvisitationsudvalget, som vurderer, om borgeren opfylder visitationskriterierne.

 

Hvis Boligvisitationsudvalget visiterer en borger til en plejecenterbolig, bliver borgeren skrevet op på venteliste til en plejecenterbolig. Borgeren kan vælge at blive skrevet op til en eller flere specifikke boliger (den specifikke venteliste) eller til den først ledige bolig (garantiventelisten). Det er ikke muligt at stå på begge ventelister samtidig.

 

Hvis borgeren benytter sig af sin ret til frit at vælge, hvilket plejecenter borgeren ønsker at stå på venteliste til, bliver borgeren skrevet op på den specifikke venteliste til en eller flere af ønskeboligerne.

 

Hvis borgeren benytter sig af sin ret til at blive skrevet op på garantiventelisten, har borgeren krav på at blive tilbudt en plejecenterbolig inden for 2 måneder fra borgeren fik meddelelse om, at vedkommende var visiteret til en plejecenterbolig. Når borgeren har fået tilbudt en bolig, har borgeren mulighed for at takke nej til boligen. Herved bliver borgeren stående på ventelisten, men 2 måneders fristen starter i så fald forfra.

 

Det er muligt for en borger at flytte fra den specifkke venteliste til garantiventelisten. I så fald starter 2 måneders fristen fra den dag, hvor borgeren har meddelt kommunen, at vedkommende ønsker at flytte venteliste.

 

Tildelingen af boliger sker ud fra hensynet til borgerens behov, dog under hensyntagen til garantiventelisten. Dette betyder i praksis, at borgerne på den specifikke venteliste som udgangspunkt ikke bliver tildelt en bolig, hvis dette vil føre til, at kommunen ikke kan overholde 2 måneders garantien i forhold til de borgere, der står på garantiventelisten.

 

Det er ikke muligt at fravige denne fremgangsmåde, da garantiforpligtelsen følger af servicelovens § 192 a, som er en ufravigelig regel.

 

Kommunen er således forpligtet til at sikre, at der er plejecenterboligkapacaitet nok, således at kommunen er i stand til at overholde garantiforpligtelsen.

 

Konsekvensen ved, at kommunen ikke overholder garantiventelisten, er, at Ankestyrelsen og Ombudsmanden kan gå ind i sagen og træffe afgørelse om, at kommunen ikke lever op til sine forpligtelser.

 

Garantiventelisten i Gribskov Kommune

 

Gribskov Kommune har hidtil formået at overholde garantiventelisten - med undtagelse af en kort periode i maj 2017.

 

Siden januar 2018 har situationen imidlertid ændret sig, og vi må nu konstatere, at det vil blive meget svært at overholde garantiventelisten fremover.

 

Pt. har vi 31 borgere på garantiventelisten, som endnu ikke er blevet tilbudt en bolig. Pr. 21. februar 2018 vil der være 10 borgere, der ikke har fået tilbudt en plejecenterbolig inden for garantifristen. Garantifristen er overskredet med mere end 1 måned for den borger, der står øverst på listen.

 

Vi står således i en situation, hvor vi ikke er i stand til at overholde vores forpligtelser efter serviceloven.

 

Problemet må forventes at være voksende. På den specifikke venteliste står der i alt 77 borgere, heraf 6 på stand-by listen. Disse borgere vil som udgangspunkt ikke blive tilbudt noget, før det igen bliver muligt at overholde garantiforpligtelsen. Dette vil betyde, at flere og flere på den specifikke venteliste opgiver at få en plads på ønskeplejecenteret og i stedet anmoder om at blive skrevet op på garantiventelisten. Denne tendens ser vi allerede og må konstateres at være en medvirkende årsag til, at garantiventelisten er voksende.

 

Kommunens handlemuligheder

 

Gribskov Kommune er ved at udvide plejecenterboligkapaciteten. Der er således igangsat opførelse af 72 plejeboliger i Bavne Ager. Vi forventer at boligerne er klar om ca. 1½ år. Vi kan imidlertid ikke forholde os passivt, indtil de nye boliger står færdige, da der er tale om et akut problem.

 

Administrationen har allerede styrket indsatsen for at nedbringe tomgangsperioderne i forbindelse med indflytning af ny borger, Dette sker i samarbejde med plejeleverandørerne, boligselskaberne, Boligkontoret Danmark og skifteretten. Indsatsen er under indfasning og den forventede effekt vil svare til en udvidelse af plejeboligkapaciteten med op til otte boliger. Indsatsen er nærmere beskrevet i en sag, der blev tiltrådt af Social- og Sundhedsudvalget den 7. november 2017.

 

Med udvidelsen af kapaciteten på Toftebo med yderligere otte fleksible, midlertidige pladser, som alle er i brug pr. 1 marts 2018, er der ikke længere det samme pres på de midleritdige pladser på Trongården.Hermed er der skabt mulighed for, at minimum fire af de seks midlertidige pladser på Trongården kan konverteres til to permanente plejeboliger. Administrationen kan udarbejde et projektforslag, herunder et overslag over omkostningerne til konverteringen, og fremlægge det sammen med en anvisning af finansiering til det næste møde i Forebyggelse, Social og Sundhed.

 


Administrationen indstiller

Administrationen indstiller til Forebyggelse, Social og Sundhed at

 

  1. tage orienteringen til efterretning
  2. tiltræde, at administrationen arbejder videre med forslag om at konvertere fire midlertidige pladser på Trongården til to permanente plejeboliger.

 


Beslutning

1. Taget til efterretning.

2. Tiltrådt.

 

Betina Sølver Hansen, A, foreslår at der månedligt gives en status på plejeboligkapacitet til udvalget under de åbne mødemeddelser. Tiltrådt.

15. Lukket punkt

16. Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen