Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Torsdag den 22-03-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

78. Tilladelse til opførsel af rækkehuse på Ahornvej 10 Helsinge

Sagsnummer: 02.34.02-G01-364-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om tilladelse til opførsel af rækkehuse på Ahornvej 10, Helsinge

Plan- og Miljøudvalget traf beslutning i sagen på møde 07.12.17.

Ansøger har efterfølgende afholdt møde med udvalgsformanden og administrationen og har fremsendt revideret projekt, hvorfor sagen forelægges udvalget til fornyet behandling


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
  1.  At der meddeles tilsagn om, at der kan arbejdes videre med det reviderede projekt, og denne efterfølgende sendes i høring hos naboer mv. Fremkommer der under høringsperioden væsentlige indsigelser, skal sagen igen forelægges udvalget.

 


Sagsfremstilling

På bagrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 07.12.2017 om at en kommende bebyggelse skal udføres med taghældning og med tegl som tagmateriale, har ansøger anmodet om at udvalget revurderer sagen. Det bemærkes, at udvalget tillige på nævnte møde besluttede, at ydervægge skulle udføres i murværk. Ansøger har i den forbindelse tilkendegivet, at man er indstillet på at beklæde bebyggelsen med fiberplader som efterfølgende pudses.

 

Der henvises i øvrigt til ansøgningen att. til udvalgsformand Pernille Søndergaard som er vedlagt som bilag.

 

Sagen som forelagt på mødet den 07.12.2017:

 

Forespørgsel om opførelse om 5 rækkehuse på  Ahornvej 10, matr.nr. 6 do helsinge By, Helsinge

 

Ejendommen Ahornvej 10 er registreret med et grundareal på 2.483 m², og er beliggende ud til Rådhusvej.  

 

Kommuneplan 2013 - 2025   

Ejendommen er i kommuneplanen beliggende i boligområde 1.B.08 Boligområde

Engerødkvarteret.

 

Kommuneplanen fastlægger som udgangspunkt en mindstegrundstørrelse for parceller på 700 m², men der kan dog ved opførelse af række- og dobbelthuse tillades grundstørrelser ned til 500 m². Det er en forudsætning at, husene sammenbygges gavl mod gavl.

 

Kommuneplanen anfører i øvrigt, at der ved fortætning kan opføres dobbelthuse / rækkehuse i området.

 

Byggelovens §10 A

Byggelovens §10 A bestemmer, at såfremt der opføres mere end et enfamiliehus på een ejendom, skal hver bolig kunne udstykkes med eget grundtilliggende og vejadgang. Bestemmelsen gælde også for dobbelthuse og rækkehuse.  

 

Projektet     

Der ønskes opført 5 lavenergi rækkehuse på ca. 100 m² med tilhørende carporte.

 

Valg af facademateriale er endnu ikke helt fastlagt, men valget står mellem puds, fibercement, cedertræ eller skifter. Tagmateriale er tagpap med alu-inddækning.

 

Der ønskes endvidere etableret solcelleanlæg.

 

En gennemførelse af bebyggelsen vil forudsætte matrikulære ændringer mellem Ahornvej 10 og naboejendommen Ahornvej 8.

 

Bygningsreglement BR 15   

Projektet overholder ikke byggeretten efter BR15 kap. 2.2, idet der ønskes udstykket parceller under 700 m², og dertil vil beboelsen på naboejendommen Ahornvej 8 ligge nærmere skel end 2.5 meter.

 

En evt. tilladelse skal derefter ske på baggrund af en helhedsvurdering efter BR 15, kap. 2.3.

 

Der kan være andre ting der kolliderer med bygningsreglement, men dette vil blive afklaret inden, sagen evt. sendes i høring.

 

Administrationens vurdering     

Det er umiddelbart opfattelsen, at det ønskede projekt fint kan indpasses på Ahornvej 10. Ejendommen må alt andet lige siges at være noget eksponeret, da den er noget lavt beliggende i det "grønne område" ved Rådhusvej.   

 

Såfremt udvalget beslutter, at der kan arbejdes videre med projektet, vil administrationen stille krav om et mere gennemarbejdet materiale, inden sagen sendes i høring.

 

Administrationens vurdering af revideret ansøgning, februar 2018:

 Administrationen er af den opfattelse, at den foreslåede bebyggelse (med fladt tagpaptag / solceller og pudsede facader / gavle) udmærket kan indpasses i området som tildels er beliggende ud mod Rådhusvej.

 

Bilag fra oprindelig sag til mødet den 07.12.2017 samt ny revideret ansøgning er vedlagt som bilag

 


Lovgrundlag

Kommuneplan 2013 - 2025, Boligområde Engerødkvarteret

Byggelovens §10 A, lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. april 2010 med senere ændringer

BR 15 kap. 2.2 og 2.3.


Høringsperiode og høringsparter

Sagen har er endu på projektstade hvorfor der endnu ikke er foretaget nogen form for høring


Beslutning

1. tiltrådt

 

Jannich Petersen fraværende

 

Bilag

79. Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen