Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn og Familie

Tirsdag den 24-04-2018 kl. 16:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

36. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-1-18


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. af 04.01.2018 § 20

 


Beslutning

 Dagsorden godkendt.

 

Børne-og Familieudvalget ønskede at behandle dagsordenspunkterne 41, 42 og 43 som de første punkter, derefter de øvrige punkter.

 

 

37. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 • Orientering om status på pædagogisk tilsyn

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte kl. 16.30

Mødet sluttede kl. 19.55

 

Sisse Krøll Willemoes informerede om tilbud fra DR, der tilbyder ultrabit til alle elever i 4. klasse

 

Allan Nielsen informerede fra deltagelse i mødet i Uddannelses Strategisk Forum

 

Morten Klitgaard og Natasha Stenbo Enetoft spurgte ind til procedure for mulige puljeansøgninger.

 

Natasha Stenbo Enetoft ønskede endvidere orientering om:

- Praksis for nødpasning.

- Procedure for orientering til politikere, når der ansættes nye ledere.

- Konkret hændelse i Gilleleje

 

Direktør Steffen Bohni orineterede om status i forhold til placering af de nye Forberende Grundunddannelsescentre (FGU)

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Trine Egetved Sørensen ( C) deltog ikke under dette dagsordenspunkt.

38. 1. Budgetopfølgning 2018, BF

Sagsnummer: 00.30.14-G01-1-18


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. at godkende budgetopfølgning for udvalget Børn og Familie

 

2. at godkende omplaceringer i 2018 mellem rammer indenfor udvalget Børn og Families område jf. nedenstående tabel

 

3. at anbefale Økonomiudvalget og byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger og omplaceringer i 2018 mellem udvalgene jf. nedenstående tabel

 

4. at anbefale Økonomiudvalget og byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel

 


Sagsfremstilling

 

Budgetopfølgningen generelt

Udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget Børn og Familie for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2)  forelægges på fagudvalgsmøder i august

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

I denne budgetopfølgning beskrives de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2018.

 

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år
 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

 

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er lavet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet på byrådet den 5. februar 2018. Byrådet har imidlertid besluttet en ny udvalgsstruktur i forbindelse med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt, som blev besluttet den 3. april 2018. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne ændring vil dog først blive behandlet på Økonomiudvalget den 7. maj, og de kan derfor ikke indgå i denne budgetopfølgning.

 

For udvalget Børn og Familie vil der være tale om følgende overordnede ændringer, der ikke indgår i denne budgetopfølgning:

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskole samt EGU flyttes fra Børn og Familie til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

 

 

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der tilføjet 2 kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

 

Der tages afæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares.

 

Budgetopfølgning for udvalget Børn og Familie

 

Samlet konklusion

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2018 på udvalget Børn og Families område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 0,4 procent.

 

Administrationen vurderer, at det er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger.

 

Væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

 • merudgifter på specialbørnehaven på grund af flere børn end forudsat
 • merudgifter på modtageklasser på grund af tidsforskydning i udgifter

 

 

Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Investeringsbehov til ændring af klinikstruktur i tandplejen på forventeligt 1,4 mio. kr. - forudsættes finansieret indenfor udvalgets samlede ramme.
 • Den faglige og økonomiske handleplan: Der ses et fald i antallet af underretninger og på samme måde et fald i antallet af sager. Udviklingen i disse to parametre følges tæt og er væsentlige forudsætninger for at handleplanen lykkes.

Der skal fortsat laves en række nye tiltag, der kan tiltrække flere plejefamilier til Gribskov Kommune. Plejefamilier anbefales fagligt set, i mange tilfælde, fremfor en institutionsanbringelse. Økonomisk set er plejefamilier også en mindre udgiftstung indsats end anbringelse på institution. Færdiggørelsen af ungeboliger på Bakketoppen i Vejby i maj måned vil muliggøre, at der kan flyttes unge fra dyrere opholdssteder til anbringelse på eget værelse. Forudsætninger, der ligeledes er indlagt i handleplanen.

 • Som led i en omorganisering mellem myndighedsområdet og Fremskudt Social Indsats (FSI) flyttes seks medarbejdere fra myndighedsområdet til FSI. Ændringen har ingen konsekvenser for udvalgets samlede økonomiske ramme, men da der sker en forskydning af lønudgifter mellem hovedkonto 6 og hovedkonto 5, har det betydning for nøgletallene på området.

 

I tabellen herunder ses en oversigt over administrationens vurderinger ved denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere økonomioversigter viser vi denne gang ikke det vedtagne budget, men begynder med det korrigerede budget. Årsagen til denne ændring er, at det vedtagne budget fordeler budgettet til de udvalg der var i sidste budgetår, mens det korrigerede budget viser budgettet på de gældende udvalg jf. styrelsesvedtægten besluttet den 19.01.2018.

 

Derudover afviger økonomioversigten ved, at budgetopfølgningen sker i forhold til det korrigerede budget plus de forventede overførsler. Overførslerne besluttes først af byrådet den 16. april, og det er efter dagsordenerne skal være færdige til fagudvalgenes behandling af denne budgetopfølgning. Når budgetopfølningen sker i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler, er det for at give det bedst mulige billede af økonomien.

 

 

 

Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen på udvalget Børn og Familie bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2018-2022 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler, kan læses i bilag 1.

 

Unge

Det er administrationens vurdering at det korrigerede budget anvendes

 

Undersøgelse og socialfaglig indsats

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,2 procent.

Som led i den faglige og økonomiske handleplan følges antallet af underretninger tæt og heraf også antallet af sager i Børn og Familieteamet.

Udvikling i forbrug på anbringelser og ekstern forebyggelse vil fortsat være væsentlige fokuspunkter i den løbende opfølgning, herunder hvordan udgifterne fordeler sig mellem anbringelser og forebyggende indsatser. Der ses et fald i antallet af underretninger og på samme måde et fald i antallet af sager.

 

Læring og undervisning

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,5 procent.

Afvigelsen skyldes et forventet merforbrug på specialbørnehaven, hvor der allerede i årets første måneder har været en tilgang der var større end forventet ved budgetlægningen.

Derudover forventes der et merforbrug på modtageklasser fra skoleår 2017/2018, som skyldes en tidsforskydning i måden udgifterne bliver bogført på. Der arbejdes på at finde modsvarende foranstaltninger for disse forventede merudgifter.

 

Sundhed og forebyggelse

Det er administrationens vurdering, at det korrigerede budget anvendes.

 

Stabs- og støttefunktioner

Det er administrationens vurdering, at det korrigerede budget anvendes.

 

 

Omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer. 

 

Omplaceringer indenfor udvalgets rammer

Der indstilles en omplacering på 45.000 kr. indenfor udvalgets rammer i forbindelse med øget tilsyn i dagtilbud. Omplaceringen er af teknisk karakater. 

 

Omplaceringer mellem udvalg

I forbindelse med omplacering af en medarbejder til beskæftigelsesområdet, foreslåes overført 102.000 kr. fra udvalget Børn og Familie til udvalget Erhverv og Beskæftigelse. 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

1. Godkendt.

2. Godkendt.

3. Tiltrådt.

4. Tiltrådt.

 

Bilag

39. Genåbning af budget 2018-2021 BF

Sagsnummer: 00.30.00-G01-4-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af opgaven vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet jvf. beslutning den 12. marts 2018. Sagen er en fortsættelse af sagen om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra Udvalget for Børn og Families møde den 20. marts 2018.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. at tiltræde forslag fra genåbningen af budget 2018-2021 jvf. Byrådets beslutning den 12. marts 2018. Såfremt forslaget ikke tiltrædes øges udvalgets måltal tilsvarende.
 2. at arbejde videre med at gennemgå budgetgrundlaget og komme med forslag til administrationen mhp. prioriteringer, effektiviseringer og besparelser, således at udvalgets måltal opnås og kan indgå i arbejdet med budget 2019-2022

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 at igangsætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indefor udvalgets ansvarsområde. For udvalget Børn og Famile blev arbejdet startet op på mødet den 20. marts 2018. Denne sag er en forlængelse af dette arbejde, men da Byrådet i mellemtiden har vedtaget en ny styrelsesvedtægt samt nye fagudvalg, er der visse justeringer ifht. den opgave, Byrådet oprindeligt stillede fagudvalgene.

 

 

Vurdering af elementerne fra genåbningen af budget 2018-2021

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 en række forslag fra budget 2018-2021, der skulle tages ud eller omprioriteres. Udvalget Børn og Familie traf på mødet i marts ikke beslutning om, hvorvidt man ønskede at prioritere at fastholde nogle af de forslag, Byrådet havde besluttet at tage ud og dermed øge måltallet. Derfor forelægges disse igen til endelig beslutning for udvalget:

 

 • Lokal profilering af skoler (0,1 mio. kr i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019)
 • Tilskud lejrskoler (0,3 mio. kr. i 2019)

 

Udvalget Børn og Familie skal ifm. denne sag vurdere det konkrete forslag. Såfremt udvalget ønsker at prioritere en videreførelse af forslagene, skal udvalget finde alternative forslag, der kan imødegå den økonomiske udfordring tilsvarende. Det vil i praksis betyde, at udvalgets måltal jvf. afsnittet nedenfor vil stige med det beløb, forslagene andrager.

 

 

Måltal

Frem mod budget 2019-2022 skal alle udvalg arbejde med at skabe balance i kommunens økonomi. Fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser for ialt 25 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2020 og frem. Byrådet har derfor på mødet den 12. marts besluttet et måltal for de enkelte fagudvalg. Efterfølgende har Byrådet besluttet en ny udvalgsstruktur samt en  ny styrelsesvedtægt, hvilket får betydning for budgetterne og dermed det fastlagte måltal for de enkelte udvalg.

 

Det oprindelige måltallet for det tidligere Udvalg for Børn og Familie fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Måltal for Børn og Familie (marts 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

7.951

12.650 

12.514 

  

 

Administrationen har ud fra konsekvenserne i den nye styrelsesvedtægt revideret måltallet, så det svarer til den nye udvalgsstruktur, dette fremgår af tabel 2 nedenfor. Udvalget Børn og Familie skal fremadrettet arbejde efter at indfri måltallet jvf. tabel 2.

 

Tabel 2: Måltal for Børn og Familie (april 2018)

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

 7.852

12.551

12.551 

  

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikre, at dette indfries. 

 

  

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde efter nedenstående procesplan, der er besluttet i BY. d. 12.03.2018, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter de endelige forslag, der går videre i budgetarbejdet

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

August -oktober:

Budgetseminar
1. behandling af budget 2019-2022
Politiske forhandlinger
2. behandling af budget 2019-2022

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

1.-2. Udvalget besluttede, hvordan administrationen skal arbejde videre med sagen. Sagen forelægges udvalget Børn og Familie igen på udvalgsmødet d. 29. maj 2018.

 

40. Lukket punkt

41. Skolesvømmeundervisning

Sagsnummer: 17.02.00-A00-2-18


Åben overskrift

Skolesvømmeundervisning


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Sagen omhandler, hvorvidt det gældende scenarie for skolesvømmeundervisning skal fastholdes eller omlægges.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At beslutte at fastholde den nuværende skolesvømmeundervisning (Scenarie 1), eller
 2. At beslutte at vedtage scenarie 4

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Det daværende Børneudvalg blev i Budgetaftalen for 2017-2020 opfordret til, sammen med Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget, at se på muligheden for at opnå en bedre kvalitet i svømmeundervisningen og reducere udgiften til befordring, for eksempel gennem en koncentration af svømmeundervisningstimerne. Opfordringen skulle ses i lyset af, at Helsingør Kommune havde omlagt deres svømmeundervisning markant. Samtidig var der et merforbrug på bevillingen til skolekørsel, som muligvis kunne nedbringes ved en ændret tilrettelæggelse af skolesvømmeundervisningen.

 

Det daværende Børneudvalg behandlede derfor sagen om skolesvømmeundervisningen flere gange i 2017, senest på mødet d. 6. november. Her fik børneudvalget fremlagt 5 scenarier for skolesvømmeundervisning, sammen med høringssvar fra MED-systemet og skolebestyrelser og en faglig vurdering af det bedst egnede klassetrin for skolesvømmeundervisning. Disse dokumenter er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. Scenariernes indhold og besparelsespotentiale fremgår som følger:

 

Scenarie

 Indhold

 Besparelsespotentiale ift. nuværende scenarie*

1 (nuværende)

Gribskovs nuværende skolesvømmeundervisning med 40 ugers undervisning af 30 min. pr. klasse

 0

2 (Helsingør)

Helsingørs model. Undervisningen samles på 2 koncentrerede uger pr. klasse

 687.000

3 (1 time, 1 klasse)

Nuværende scenarie, men med 20 ugers undervisning med 1 times undervisning pr. klasse

 365.000

4 (45 min., 1 klasse)

Som scenarie 3, men med 45 minutters undervisning pr. gang

 345.000

5 (1 time, 2 klasser)

Som scenarie 3, men med 2 klasser i vandet på en gang

 465.000

 *Besparelsen er beregnet ud fra scenariernes omkostninger til transport, fratrukket et skøn over udgiften til at tilknytte en lærer til klasserne i den tid, der er frigivet ved mindre transport.

 

Administrationen indstillede, bl.a. på baggrund af høringssvarene, at Børneudvalget besluttede enten scenarie 3 eller 4. Børneudvalget sendte imidlertid sagen tilbage til administrationen med henblik på at indgå i en yderligere dialog med skolerne og fagfolk på området.

 

Sagens forhold

Hvilket scenarie peger skolerne og fagfolk samlet set på?

Sagen blev drøftet på skoleledermøde d. 8. marts 2018, hvor repræsentanter for hhv. administrationen i Center for Kultur, Fritid og Turisme og svømmehalspersonalet deltog.

De respektive scenarier blev drøftet, og der var generel enighed om, at det nuværende scenarie - scenarie 1 - er at foretrække (40 ugers undervisning, 30 min. pr. klasse). Der blev lagt stor vægt på, at det er dette scenarie, som svømmelærerne peger på, hvilket også fremgår af deres høringssvar.

De finder bl.a., at scenarie 1 giver den største langtidseffekt af undervisningen samt mulighed for at bruge tid på vandtilvænning, som er vigtigt for mange børn.

 

Nogle skoleledere gav udtryk for, at de, forud for behandlingen af sagen i november, havde udarbejdet høringssvar ud fra en antagelse om, at de skulle pege på et scenarie, hvormed der blev opnået besparelser, og at de derfor ikke havde peget på nuværende scenarie.

På mødet var der enighed om, at skal der peges på et alternativt til scenarie 1 og spares på transporten, så er scenarie 4 at foretrække. Dog blev det understreget, at dette scenarie ikke vil skabe større kvalitet i undervisningen, sammenlignet med nuværende scenarie.

 

Samlet set giver scenarie 4 mindre vandtid (25% mindre end nuværende scenarie) til børnene. På den baggrund blev der på mødet udtrykt bekymring for, hvorvidt eleverne ville opnå de mål, som der er sat for svømmeundervisningen internt i Gribskov Kommune, samt i de vejledende nationale færdigheds- og vidensmål indenfor vandaktiviterer/Idræt.

 

Imidlertid kan scenarie 4 frigive svømmehallen til andre aktiviterer, som svømmehalspersonalet f.eks. kan tilbyde til andre klassetrin på skolerne. Skolerne vil i så tilfælde selv skulle afholde udgifter til transport.

 

Det bedst egnede klassetrin for skolesvømmeundervisning

Som nævnt i afsnittet "baggrund" blev politikerne i forbindelse med behandling af sagen d. 6. november 2017 forelagt et notat omkring det bedst egnede klassetrin for skolesvømmeundervisning, udarbejdet af administrationen i Center for Kultur, Fritid og Turisme samt svømmehallens undervisere. Jf. notatet anbefaler forskningen bl.a. at flytte svømmeundervisningen fra 3.-4. klassetrin til 1.-2.-klasse med temadage og uger i vand gennem hele skoleforløbet, med henblik på opfølgning og vedligeholdelse. Svømmehallens undervisere vurderede imidlertid bl.a., at undervisningen skal forenkles og simplificeres, at det er begrænset hvor længe 2. klasses elever kan holde koncentrationen og være i 25 meter bassinet, hvor alle 4. klasseselever i dag modtager undervisning. Underviserne vurderer, at det vil kræve flere ressourcer, såvel ift. svømmehallens personale, som skal undervise, som af skolerne, som vil skulle afsætte ressourcer til ledsagelse af børnene. Samtidig vil 2. klasses elever i mindre grad kunne nå de opsatte mål for svømmeundervisning, med mindre der bliver fulgt op med flere forløb gennem skoletiden.

 

Således blev der ikke i sagsfremstillingen til mødet d. 6. november lagt op til at ændre klassetrin for svømmeundervisningen, og på mødet d. 8. marts var der fortsat enighed om, at svømmeundervisningen burde fastholdes på 4. klassetrin.

 

Eventuel forsøgsordning

På skoleledermødet d. 8. marts blev det også drøftet, at man f.eks. kan lave en forsøgsordning, hvor Nordstjerneskolen - som ikke har udgifter til transport - fastholder nuværende scenarie, mens de øvrige skoler har scenarie 4 svømmeundervisning. Herefter kan man vurdere, om scenarie 4 giver et lavere udbytte af svømmeundervisningen,

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der er fordele og ulemper ved valg af begge scenarier.

Såfremt nuværende scenarie fastholdes, opnås der ingen besparelse på transporten. Samtidig er der meget transporttid og omklædningstid forbundet med 30 min. effektiv undervisningstid pr. gang. Imidlertid vurderer skoleledere og svømmehalspersonalet, at scenarie 1, nuværende scenarie, giver den største langtidseffekt af undervisningen samt mulighed for at bruge tid på vandtilvænning, som er vigtigt for mange børn. Et valg af scenarie 4 giver samlet set eleverne mindre vandtid, men giver mere effektiv undervisningstid pr. gang. Samtidig vil dette scenarie frigive svømmehallen til andre aktiviterer.

 

Administrationen anbefaler udvalget Børn og Familie enten at vælge at fastholde nuværende scenarie for skolesvømmeundervisning, eller vedtage scenarie 4.


Lovgrundlag

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven)

BEK nr.185 af 05/03/2018 (Fælles Mål)


Økonomi

 

Udgifterne til svømmeundervisningen finansieres af ramme 380 Kultur- og Idrætsudvalget, delramme 38050 - Idræt.

 

Udgifter til transport finansieres af ramme 314-Kollektiv trafik og kørsel, delramme 31410 - Busdrift.

 

Derudover kan der i forbindelse med skolesvømmeundervisning være udgifter til ledsagelse af børnene til og fra svømmehallen. Skolerne har forskellig praksis i forhold til dette, men afholder selv udgiften, såfremt børnene ledsages til svømmeundervisningen. 

 

Fastholdelse af nuværende scenarie giver ingen besparelser på rammen, mens scenarie 4 er anslået til at give en besparelse på 345.000 kr, årligt.  Såfremt der skal opnås en besparelse ift. skoleåret 18/19 skal der tages en beslutning på indeværende møde, da beslutningen af hensyn til skolernes og svømmehallens planlægning ikke vil kunne effektueres før 19/20, hvis den træffes på et senere tidspunkt.


Høringsperiode og høringsparter

De 5 scenarier for skolesvømmeundervisning var forud for behandlingen af sagen i november 2017 i høring hos skolebestyrelser og LU på de enkelte skoler, LU for bl.a. svømmehal samt FU Børn/Unge og Kultur/Fritid/Turisme. Det daværende Kultur- og Idrætsudvalg gav endvidere deres bemærkninger til sagen. De samlede høringssvar fremgår som bilag.


Beslutning

 

Punktet behandles igen på maj 2018 mødet. Dette med henblik på at få belyst de erfaringer, som Helsingør Kommune har gjort sig.

Endvidere en opmærksomhed på hvordan man kan f.eks. kan arbejde med tidlig vandtilvænning, alllerede i daginstitutioner, og eventuel også at kunne inddrage svømmeklubber som samarebjdspartnere.

 

 

Bilag

42. Trafiksikkerhed og færdselslære

Sagsnummer: 17.04.00-G01-2-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til orientering. I Gribskov Kommune arbejdes der med trafiksikkerhed og færdselslære i hhv. Center for Teknik og Miljø og på skolerne.

På møde i Teknisk Udvalg 8.02.2017 blev Trafiksikkerhedsarbejdet 2017 behandlet for at beslutte, hvordan rammebesparelsen på ramme 315 skulle implementeres. Udvalget besluttede at satse på trafiktællinger og adfærdspåvirkning, og at opfordre børneområdet til at overveje, om de ville videreføre det præventive arbejde sammen med politiet. Denne statusredegørelse er udarbejdet på baggrund af denne beslutning.


Sagsfremstilling

Baggrund

 

På mødet i Børn og Familie 23.01.2018 blev der under meddelelser udtrykt ønske om at få en status for arbejdet med trafiksikkerhed og færdselslære i folkeskolerne i Gribskov Kommune.

 

Færdselslære er et obligatorisk emne, som skal indarbejdes i børnenes skoleforløb. Kompetencemål (bindende) og videns- og færdighedsmål (vejledende fra 15.03.2018) kan læses i bilag 1. På dagtilbudsområdet er det ikke et lovkrav at arbejde med trafiksikkerhed.

 

Trafik og Ressourcer har indtil 1.05.2017 arbejdet med det præventive arbejde med skolerne i Gribskov Kommune. På møde i TEK 8.02.2017 blev det besluttet, at konsekvensen af besparelserne i 2017 er, at Center for Teknik og Miljø fra 2017 ikke længere udfører/ varetager en række præventive opgaver sammen med skolerne.

 

 

Generelt er det sådan, at politikredsen vil have kommunerne til at etablere en Vej-Skole-Politi organisation, hvis politikredsen skal bidrage til understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats. Generelt er formålet med et VSP-samarbejde, at der i kommunen udvikles tiltag til understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats. I denne organisering indgår politikredsens Partnerskab og Forebyggelse.

 

Vejforvaltningen i Gribskov Kommune har trukket sig fra dette samarbejde, hvormed visse praktiske og fagligt indeholdende opgaver ikke løses.Der afholdes således ikke VSP-møder i Gribskov Kommune, hvor man fast- og planlægger de understøttende opgaver såsom indkaldelse af færdselskontaktlærerne til netværksmøder, udarbejdelse af en dynamisk idebank samt udarbejdelse af en VSP-årsplan gældende for det kommende skoleår samt forestår praktiske opgaver ved gennemførelse af de praktiske cyklistprøver (skilteafmærkning af ruterne).

 

Der er fra skoleåret 2017 - 2018 indgået en aftale med en lærer fra Nordstjerneskolen om at varetage opgaven som koordinator: Den pågældende vil som koordinerende færdselskontaktlærer stå for følgende opgaver:

 • Koordinering af diverse korrespondance fx omkring afholdelse af ”Den lille cyklistprøve” på Teknisk Museum mellem Skoletjenesten, Gribskov Kommune og færdselskontaktlærerne. Men også i andre sammenhænge i forbindelse med diverse kampagner eller informationer til færdselskontaktlærere.
 • Deltagelse i netværksmøder, årsmøde og eventuelle VSP – møder.
 • Planlægning og afholdelse af oplæg på diverse årsmøder.
 • Planlægning og opgaver i forbindelse med kommunes 6. klasses cyklistprøver herunder f.eks:
  • Information med praktiske oplysninger ud til alle færdselskontaktlærerne inden prøverne.
  • Bestilling af forplejning til elever, færdselskontaktlærere, politi, kontrollanter.
  • Booking af lokaler på de skoler, prøverne afholdes.
  • Vejlede kommunens færdselskontaktlærere før og efter
 • Følgende opgaver bliver ikke udført af den koordinerende færdselskontaktlærer i forbindelse med 6. klasses cyklistprøver:
  • Tilstedeværelse ved alle prøverne som tovholder, fx møde tidligt og have morgenmad parat til færdselskontaktlærere, Politi og kontrollanter, lave kaffe, hjælpe politi med at tjekke cykler, sende elever af sted, rydde op osv.
  • Indsamling af resultater fra alle skoler og beregning af resultat i forbindelse med kommunal klassekonkurrence.
  • Opsætning og nedtagning af skilte i forbindelse med afholdelse af 6. klasses cyklistprøve.
 • Følgende opgaver bliver ikke længere udført af den koordinerende færdselskontaktlærer:
  • Deltagelse på konference.
  • Redigering af kommunal læseplan.
  • Deltagelse i planlægning af diverse aktiviteter i forbindelse med færdselsundervisningen på kommunens skoler.

 

Skolernes arbejde med trafiksikkerhed

 

Skolerne arbejder med trafiksikkerhed, så de lever op til bekendtgørelsens bilag 20.

Der arbejdes i forbindelse med ture i nærmiljøet med børnenes opmærksomhed og adfærd i trafikken.

Skolerne kan bl.a. gøre brug af følgende organisationers materialer:

 • Rådet for Sikker trafik – kampagner, læringsmaterialer og materiale om skolepatrulje
 • Cyklistforbundet – kampagne ”Lys på med Ludvig”. Deltagere 2017: Nordstjerneskolen (4. kl.) og Gribskolen (5. kl.), ”Alle børn cykler”, læringsmaterialer og tilbud om aktiviteter.
 • Børneulykkesfonden – kampagner, læringsmaterialer og tilbud om aktiviteter

 

 

Faktuelle forhold

 

   

Lovgrundlag

 

LBK nr 1510 af 14/12/2017, § 7 Folkeskoleloven

BEK nr 186 af 05/03/2018 Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål)

LBK nr 956 af 20/08/2015 Politilovens kapitler 1 og 2 om politiets forebyggende virke og opgaver.

LBK nr 38 af 05/01/2017 Færdselslovens §3, stk. 3 om samarbejdet mellem skolerne, vejmyndigheden og politiet om trafiksikre veje.

LBK nr 191 af 28/02/2018 Sundhedsloven om fordeling af personskadebehandlingsomkostningerne mellem staten, kommunen og regionen (uheldsøkonomi).

Lov nr. 1520 af 27.12.2015, § 8.Lov om offentlige veje m.v.

Trafiksikkerhedspolitik, Besluttet af Byrådet 02.11.09

 

 

Økonomi

Udgifter er hidtil afholdt af ramme 315 Trafiksikkerhed, hvor der er afsat 535 t kr i 2017 og 542 t kr i 2018. Dette budget bruges i indeværende år til 8 - 10 årlige kampagner og trafiktællinger. Dertil kommer udgiften til 0,3 årsværk til koordinering og iværksættelse af disse aktiviteter.

 

Følgende udgifter blev indtil 2017 afholdt af Center for Teknik og Miljø:

 • Trafiksikkerhedskoordinator (0,7 årsværk)
 • 4. klassernes deltagelse i Den lille Cyklistprøve på Teknisk Museum i Helsingør. Pris: kr. 850,- pr. klasse + transport
 • FærdselsKontaktLærernes deltagelse i VSP-netværkets årsmøde.
 • Deltagelse i Sikker Trafik-konference årligt. Pris: kr. 1.000,- pr. deltager + transport. Landsmøde.
 • 2-dages kursus hos Rådet for Sikker Trafik for nye færdselskontaktlærere
 • Nationale og kommunale trafiksikkerhedskonkurrencer (præmier)

 

Hvis Center for Trafik og Miljø skal genindtræde i VSP-samarbejdet, vil det koste ca. 0,1 årsværk, svarende til ca. 100.000 kr.

 

Høringsperiode og høringsparter

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget Børn og Familie besluttede at oversende sagen til udvalget Udvikling, By og Land.

Bilag

43. Status for implementering af handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2585-18


Resume

Sagen forelægges udvalgene Børn og Familie; Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser; Forebyggelse og Idræt; Udvikling, By og Land og Ældre og Social og Sundhed til orientering. Den 18. december 2017 godkendte Byrådet Risikoudvalgets handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet. I denne sag redegøres for status på handleplanens nye eller styrkede indsatser for forebyggelse af banderelateret kriminalitet.


Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har længe haft en lang række kriminalitetsforebyggende og foregribende indsatser. Handleplanen er et supplement til disse, hvis hensigt er en yderlige styrket indsats overfor banderelateret kriminalitet. Indsatserne har til formål at styrke opsporing, identifikation, visitation, planlægning, indsats og evaluering i den aktuelle kriminalitetsforebyggende indsats.

I mange af handleplanens indsatser er der fokus på indsatser, der går på tværs af centre.

 

I handleplanen er der 10 nye eller styrkede indsatser. Status på disse indsatser er beskrevet nedenfor.

 

Handleplansindsats 1: Styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder og i kommunen gennem SSP+ lignende funktion.

Status:

 • En sagsbehandler for Jobcenteret deltager i politiets netværksgruppe omkring arbejdet med det nationale exit-arbejde.
 • SSP deltager i mødeforummet "Unge Arena", således at viden om kriminelle unge over 18 og deres eventuelle tilknytning til bandemiljøet indgår i det videre tværgående arbejdet med den unge.

 

Handleplansindsats 2: Styrke viden om de relevante individer og grupperinger gennem netværksanalyse

Status: Arbejdet med netværksanalyse forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 3: Gennemføre kriminalitetsvurderinger med det evidensbaserede redskab YLS-CMI for kriminalitetstruede 12-17 årige

Status: Relevante medarbejdere i Center for Børn og Unge er kompetenceudviklet til at anvende YLS-CMI. Næste skridt er at anvende YLS-CMI på unge med risiko for en kriminel løbebane og at anvende YLS-CMI i andre centre. Dette forventes påbegyndt i 3. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 4: Udforme handleplaner pba. YLS-CMI identificerede udfordringer

Status: Arbejdet kan igangsættes når handleplansindsats 3 er fuldt implementeret. Forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 5: Forebygge at tomme bygninger og arealer anvendes til kriminelle formål

Status: Der er en øget opmærksomhed på, at der ikke er adgang til kommunens tomme bygninger og områder. Der arbejdes samtidig målrettet på at koordinere flytte- og ombygningsprocesser bedre, så den tid bygninger og arealer står tomme nedbringes mest muligt.

 

Handleplansindsats 6: Styrke misbrugsindsatsen gennem afdækkende misbrugssamtaler

Status: Arbejdet med at Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) kan få mulighed for at benytte afdækkende misbrugssamtaler hos First Move er i opstartsfasen.

.

Handleplansindsats 7: Skabe mulighed for exit indsatser for unge, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø - et exit-light program.

Status: Arbejdet med exit-light programmet forventes påbegyndt i 4. kvartal 2018.

 

Handleplansindsats 8: Tilbyde alternative indkomstmuligheder gennem individuelt tilrettelagt jobprogram

Status: Der er etableret mentorordninger m.v til de unge der har behov for dette.

 

Handleplansindsats 9: Al Capone metoden

Status: Samarbejdet og koordinering med politiet er i opstartsfasen. Denne indsats kan tage udgangspunkt i bandepakke 3.

 

Handleplansindsats 10: Gennemføre systematiske evalueringer af effekten af indsatserne.

Status: Når handleplansindsats 2 og 4 er implementeret, kan arbejdet med systematisk evaluering påbegyndes.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget Børn og Familie henstillede til, at Borgmesteren tager udvalgets bekymring, vedrørende omfanget af salg af stoffer i kommunen, med til næste møde i Kredsrådet.

Dette med henblik på at afklare, om politiet i tilstrækkelig grad prioriterer opgaven med at bekæmpe salg af stoffer i kommunen, herunder lukning af salgssteder.

 

Udvalget Børn og Familie ønsker, at SSP deltager i et kommende udvalgsmøde. Udvalget ønsker en orientering om den konkrete SSP- indsats i forhold til narkotiske stoffer. herunder også hvordan indsatsen konkret kan styrkes.

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen