Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Miljø, Klima og Kyst

Fredag den 18-05-2018 kl. 07:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

48. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-2919-18


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:



Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst: 30. maj 2018, pkt. 51:

 1. at godkende dagsorden

Historik

 



Miljø, Klima og Kyst, 30. maj 2018, pkt. 51:

 


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 (kommunestyrelsesloven) § 20


Beslutning

Bo Juel Nielsen var til stede ved pkt 49 som 1. viceborgmester/repræsentatnt fra Økonomiudvalget

Kim Valentin deltog som suppleant for Natasha Stenbo Enetoft

 

Dagsordenen godkendt

49. Udbud: Dagrenovationsindsamling

Sagsnummer: 07.00.00-G00-797-18


Åben overskrift

Udbud: Dagrenovationsindsamling


Resume

 

Sagen forelægges udvalget til fornyet behandling, efter at byrådet på møde 14.05.2018 besluttede at returnere sagen til udvalget.

 

Sagen blev begæret i Byrådet vedrørende indstillingens punkt 4 i forbindelse med behandling af sagen i udvalget Miljø, Klima og Kyst den 25. april 2018. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

 

"Ifølge Gribskov kommunes udbudstrategi fra 2016, skal opgaven med indsamling af dagrenovation fra husholdninger sendes i udbud.

Den nuværende kontrakt på affaldsindsamlingen i Gribskov Kommune udløber den 31. april 2019, Muligheden for at bruge optionen med at forlænge kontrakten med 2 x1 år har været taget i anvendelse.

Administrationen har derfor i sommeren 2017 startet arbejdet med at lave et nyt udbud med opstart den 1. maj 2019.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at beslutte at det generelle serviceniveau fastholdes i henhold til de retningslinjer som bliver angivet i Gribskov kommunes affaldsregulativer for private og erhverv,
 2. at beslutte om indsamlingen af affald i Gribskov Kommune skal udbydes som ét eller to områder.
 3. at beslutte at poser til madaffald fremover skal udleveres efter "pose på håndtag-princippet"
 4. at beslutte at administrationen gennemfører udbudsprocessen, tildeler efter laveste pris, og efterfølgende orienterer Miljø, Klima og Kyst om udfaldet af udbuddet"

 


Historik

 
Miljø, Klima og Kyst, 25. april 2018, pkt. 38:

 1. Tiltrådt
 2. Området udbydes i 2 områder
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt idet udbudsstratgien overholdes, og det undersøges om lokalkendskab kan indgå

 

Michael Hemming Nielsen begærede sagen i Byrådet vedr. pkt. 4

 

Byrådet 14. maj 2018 pkt 112:

 

Sagen sendt tilbage til behandling i fagudvalg.

Inhabilitet: Anders Gerner Frost (G) inhabil.

 


Sagsfremstilling

"Kommunen har i den i den nuværende kontraktperiode været opdelt i to separate distrikter med ca. 15.000 husstande i hvert distrikt. Fordelingen af helårsboliger og sommerboliger i hvert distrikt har været 50/50.

I de nuværende kontrakter bliver affaldsindsamlingen i Gribskov Kommune varetaget af de to lokale firmaer:

 • Svendsen & Søn ApS
 • Svend Erik Norby Vognmand og Entreprenør

 

Opgaveløsningen kører tilfredsstillende. Kun et lille antal klager skyldes fejl fra vognmændenes side.

Adgangen til vognmændene opleves af administration som nem og dialogen kører godt, hvilket gør det nemt at løse eventuelle tvister.

Begge vognmænd planlægger at byde på opgaven når den kommer i udbud.

 

Administrationen har i forbindelse med det nye udbud foretaget en markedsanalyse, hvor man har været i dialog med de fem firmaer, som må forventes at byde på opgaven.

Markedsanalysen er blevet foretaget for at sikre, at administrationen har en god indsigt i, hvordan markedssituationen er indenfor indsamlingsområdet.

I den forbindelse har der blandt andet været spurgt ind til:

 • det forventede prisleje for opgaven i den nye kontrakt
 • hvilke krav/vilkår anser virksomhederne som vigtige, hvis de skal løse opgave optimalt.
 • nye samarbejdsmuligheder og servicemuligheder overfor både borgere og kommune

 

De fem firmaer var tre større udenbys og to lokale.

 

Serviceniveau

Indsamlingen af affald i Gribskov kommune har i de sidste 6 år fungeret meget tilfredsstillende. Der bliver tømt cirka 1,6 mio. skraldespande om året og antallet af henvendelser fra borgerne ligger på under 0,1%.

Gribskov kommunes vejnet er en udfordring for store biler som f.eks. skraldebiler. De mange mindre veje og mange grus- og jordveje kan gøre det vanskeligt for skraldebilerne at nå frem i perioder, der er præget af meget regn eller sne. Set i det lys må antallet af klager vurderes som meget lavt.

Det lave antal klager tages som udtryk for, at affaldsindsamlingen fungerer godt.

 

På den baggrund indstiller administrationen, at det generelle serviceniveau fastholdes i forhold til de retningslinjer som bliver angivet i affaldsregulativerne for private og erhverv,

 

Ét eller to distrikter

Affaldsindsamlingen har i den nuværende kontraktperiode været opdelt i to distrikter. Der er både fordele og ulemper ved at opdele opgaven.

Med baggrund i administrationens egne erfaringer og markedsanalysens resultat, er administrationen nået frem til følgende fordele og ulemper:

 

Opdelingen har fungeret efter hensigten da det:

 • har skabt et samarbejde mellem de to vognmænd, hvilket har skabt stabilitet i indsamlingen
 • har sikret en stor grad af lokalkendskab
 • har givet administrationen nem adgang til vognmændene, hvilket især er en fordel i forbindelse med tilsynssager, hvor det er en fordel at vognmændene deltager

 

Opdelingen i to distrikter har for administrationen betydet ekstra arbejde i form af:

 • flere regninger at betale
 • flere driftsmøder af afholde
 • det ekstra arbejde med at finde frem til, hvilken vognmand der tømmer på hvilke veje i forbindelse med borgerhenvendelser,

 

Under markedsanalysen ønskede flere at de indbudte firmaer, at indsamling af affald i Gribskov Kommune fremover blev udbudt som en samlet opgave,

 Årsagen til anbefalingen var:

 • at det vil skabe et bedre økonomisk grundlag for løsning af opgaven på grund af stordriftsfordelen, og derved lavere priser
 • at det ikke behøver at medføre et samarbejde mellem to konkurrerende firmaer, hvis de løser indsamlingsopgaven i hvert deres distrikt.

 

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til om indsamling af affald i Gribskov Kommune fremover skal foregå i ét eller to distrikter.

 

Udleveringen af grønne poser til madaffald

På nuværende tidspunkt foregår udlevering af grønne poser til at madaffald ved tre faste leveringer om året. Leveringerne udføres af de to vognmænd, som også samler affald i Gribskov Kommune.

 

Administrationen ønsker i forbindelse med det nye udbud at overgå til "pose på håndtag-princippet". Dette vil betyder, at borgerne binder en grøn pose på skraldespandes håndtag, når de er ved at løbe tør for poser. Skraldemændene har grønne poser med i skraldebilen og lægger en pakke med poser på skraldespanden når de afhenter affaldet.

 

Begrundelserne for dette er, at den hidtidige ordning med fast levering er:

 • ufleksibel og ikke tager hensyn til den enkelte husstands behov og medfører hyldeeffekt (ophobning af poser i hjem der bruger få poser)
 • at den fast levering ofte medfører spild af penge og ressourcer

 

Administrationen anbefaler "pose på håndtag-princippet", da erfaringer fra andre kommuner har vist at:

 • borgerne selv kan bestemme hvornår de har behov for flere poser, og derved føler at de får en bedre service
 • udgifterne til poser sænkes, da antallet af udleverede madposer falder med 20 - 30%
 • sænket ressourceforbrug, da der ikke bliver leveret flere poser end der er behov for.

 

Administrationen indstiller at udvalget beslutter at Gribskov kommune overgår til at udlevere poser efter "pose på håndtag-princippet".

 

 


Lovgrundlag

Ifølge Bekendtgørelsen om affald (affaldsbekendtgørelsen), kapitel 7, §25, skal kommunen etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger.

 


Økonomi

Indsamlingsordningen for dagrenovation i Gribskov kommunen udgør på nuværende tidspunkt cirka 20 mio. kr. eller 33% af det samlede budget for affaldsområdet.

Omskrevet til den enkelte tømning, betaler den enkelte husstand i Gribskov kommune cirka 10 kr. per tømning.

Den markedsanalyse som er blevet foretaget i forbindelse med forberedelsen til denne udbudsrunde indikerer, at priserne kan forventes at stige med minimum 20%. Hvis udgifterne til indsamling af dagrenovation stiger, må man efterfølgende regulere i taksterne for affaldsforsyningen.

Kontrakten bliver tildelt efter princippet "laveste pris"."

 


Beslutning

4.  Tildeling af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet"

 

Derudover besluttede udvalget:

5.  Fremadrettet ønsker udvalget udbud forelagt tidligere, så der kan ske en nærmere dialog om mindstekrav og kriterier

6.  Udvalget anbefaler Økonomiudvlaget at igangsætte en revision udbudspolitikken

 

Kim Valentin deltog som suppleant for Natasha Stenbo Enetoft

 

 

50. Udkast tillæg nr. 2 til spildevandsplanen - kloakering af udstykning Vejby Nordvest - Kildehøj

Sagsnummer: 06.00.05-P00-1-18


Resume

Sagen forelægges udvalget til fornyet behandling, efter at byrådet på møde 14.05.2018 besluttede at returnere sagen til udvalget.

 

Formålet med tillæg nr.2 til Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021 er at skabe det planmæssige grundlag for offentlig kloakering af udstykningen af Vejby Nordvest - Kildehøj


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:
 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og konsekvensvurdering

Historik

 

Miljø, Klima og Kyst, 25. april 2018, pkt. 41:

1.-4.

For stemte Ø, A og V (4)

Imod steme O (1)

 

Anbefalingen tiltrådt

 

O er imod udstykningen



Økonomiudvalget, 7. maj 2018, pkt. 105:

1. - 4.

For: A, C, G, V, Ø (10)

Imod: O (1)

 

Anbefalet.

 

Byrådet 14. maj 2018 pkt 106:

 

Ændringsforslag ved Venstre

Det konkretiseres i udkast til vedtægter for regnvandslauget, at regnvandslauget har samme forpligtelser for bortførelse af regnvand/drænvand som arealet har nu, og hvis der skal bortdrænes større mængder regn/drænvand på grund af befæstede arealer skal lauget påtage sig omkostninger til forbedring af nedstrømsanlæg, hvis dette viser sig nødvendigt.

 

 

Besluttet, at ændringsforslaget ikke sendes til afstemning på byrådsmødet, men at sagen sendes tilbage til behandling i fagudvalget på ekstraordinært udvalgsmøde.

 

 


Sagsfremstilling

Tillægget beskriver et nyt kloakopland VEJ02SN, som omfatter den nye udstykning i Vejby Nordvest - Kildehøj jf. lokalplan 555.10. Vedtagelse af lokalplanen er en forudsætning for dette tillæg. Området kloakeres for husspildevand. Gribvand Spildevand A/S etablerer stik til tilslutning af spildevand. Stikket placeres i matrikelskel. Etablering af ledningsanlæg på privat grund forestås af grundejeren i forbindelse med udstykningen og af autoriseret kloakmester.

 

Etablering af ledningsanlæg til afledning af overfladevand fra befæstede arealer og tage forestås af grundejeren i forbindelse med udstykningen og af autoriseret kloakmester. Der skal søges om tilladelse til dette hos kommunen. Drift og vedligehold varetages af et regnvandslaug bestående af grundejerene. Udkast til vedtægterne for 'Kildehøj Regnvandslaug' er vedlagt som bilag.

 

Planen er screenet efter 'Lov om miljøvurdering'. Det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og at planen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.


Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgøresle nr. 966 af 23. juni 2017

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.


Økonomi

Etablering af stik til husspildevand ved matrikelgrænse forestås af Gribvand Spildevand A/S. Ledningsarbejde på egen grund udføres af grundejeren.


Høringsperiode og høringsparter

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.


Beslutning

1. - 4. tiltrådt på møde 25.04.2018 (se historik).

 

Der blev stillet ændringsforslag om, at det henstilles til regnvandslauget at de tinglyste forpigtigelser indgår i vedtægterne for regnvandslauget

 

For stemte Ø, A og V (4)

O (1) undlod at stemme

 

Ændringsforslaget tiltrådt.

 

Kim Valentin deltog som suppleant for Natasha Stenbo Enetoft

 

 

 

Bilag

51. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-2919-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:



Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst: 30. maj 2018, pkt. 69:

 1. at tage orienteringen til efterretning

 


Beslutning

Ingen meddelelser

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen