Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Mandag den 28-05-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

26. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende dagsordenAdministrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed 23. april 2018, pkt. 8:

 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt incl. høringssvar fra Ældrerådet til punkt 33 og 42.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

27. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
 • Bent Hansen (V) deltager som stedfortræder for Natasha Enetoft (V) på nærværende møde.
 • Præsentation af app udviklet af Madvognen
 • Status på hjemmesygeplejen
 • Status på ventedage på Toftebo og plejecenterplads
 • Besøgstur til kommunens plejecentre – hvad er udvalgets interesse?
 • Ældrerådets høringssvar til punkterne 33 og 42 er modtaget efter udsendelse af dagsorden og eftersendt til udvalget pr. mail den 23. maj 2018.
  • Ældrerådets høringssvar til punkt 33: ”Ældrerådet foreslår, at ældremessen ikke afholdes”.
  • Ældrerådets høringssvar til punkt 42: ”Ældrerådet foreslår, at der i stedet for en Demensdag afholdes en debat-/temadag om ældres vilkår i Gribskov kommune. Emnerne kunne fx være demens, boligforhold, kost. Ældrerådet vil indlede dialog med Ældresagen og Faglige seniorer.
 • KL afholder Ældrekonference den 18. september 2018. Invitation sendes ud til udvalget.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft

Stedfortræder: Bent Hansen deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

28. Lukket punkt: Lukkede mødemeddelelser

29. Nye kvalitetsstandarder for lænde-ryg og cancer

Sagsnummer: 29.30.00-I00-74-18


Resume

Ældre, Social og Sundhed forelægges ændrede kvalitetsstandarder på områderne for hhv. lænde-ryg og kræft rehabilitering til godkendelse. Sagen blev forelagt Ældre, Social og Sundhed den 23. april 2018, men udvalget besluttede at udsætte behandlingen af punktet, så høringssvaret fra Ældrerådet kunne indgå i behandlingen.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at,

1. godkende de nye kvalitetsstandarder for hhv. lænde-ryg og kræft rehabilitering.


Historik

Ældre, Social og Sundhed, 23. april 2018, pkt. 13:

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

For at sikre optimal, rettidig og især koordineret behandling på en række større sygdomsområder, hvor borgeren skal modtage behandling i flere dele af sundhedsvæsenet, har sundhedssektoren udarbejdet koordinerede forløbsprogrammer for en række sygdomsområder, herunder diabetes, KOL, demens, hjerte-karsygdomme, lænde-ryg samt kræft og palliation. Forløbsprogrammerne beskriver hver især det koordinerede forløb, som patienter/borgere med den konkrete sygdom skal igennem med henblik på korrekt og rettidig behandling, dels for at undgå forværring af sygdommen og dels for at undgå, at borgeren belaster sundhedsvæsenet unødigt.

 

Alle dele af sundhedssektoren er forpligtede til at opfylde deres andel af forløbsprogrammerne for borgere/patienter i målgruppen, med henblik på korrekt og rettidig behandling af konkrete sygdomme og lidelser.

 

Forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræft og palliation

Forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræft- og palliationrehabilitering er udarbejdet i hhv. 2012 og 2014. Gribskov Kommune har arbejdet med begge forløbsprogrammer.

Tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver i forløbsprogrammerne for lænde-ryg samt kræftrehabilitering og -palliation, har i en årrække i Gribskov Kommune, primært været fokuseret mod borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet og udførelsen af de kommunale opgaver i programmerne derfor henlagt til et samarbejde mellem træningscentret og Jobcentret.

 

Lænde-ryg

Forløbsprogrammet for lænde-ryg foreskriver, at alle borgere over 18 år med nyopståede lænde-/rygsmerter er i målgruppen, hvorfor kvalitetsstandarden er ændret for målgruppen. Derudover har programindholdet i kvalitetsstandarden ikke været opdateret i forhold til det indhold, som forløbsprogrammet fastsætter. På den baggrund er kvalitetsstandarden blevet opdateret, og indholdet sikret, således at der er oversstemmelse mellem krav og indhold. Desuden vil sagsbehandlingen fremover varetages af CSS, fremfor Jobcenteret, hvor sagsbehandlingen hidtil har ligget.

 

Det forventes, at der med udvidelsen af målgruppen vil være flere borgere, som visteres til at benytte forløbsprogrammet for lænde-ryg, men da det hidtidige indhold i programmet har været meget forskellligt fra, hvad der kræves i forhold til målgruppe og indhold, kan de hidtidige tal ikke sammenlignes med det forventede antal kommende borgere.

 

Kræft og palliation

Forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation foreskriver, at alle borgere, som lever med eller har haft kræft, er i målgruppen, hvorfor kvalitetsstandarden også her er ændret for målgruppen. Derudover er standarden opdateret, således at sagsbehandlingen fremover varetages af CSS, fremfor Jobcenteret, hvor sagsbehandlingen hidtil har ligget.

 

Med den ændrede målgruppe forventes det, at langt flere borgere over 65 år vil benytte sig af tilbuddet om kræftrehabilitering. Det skønnes for dette forløbsprogram, at antallet af borgere, der vil benytte tilbuddet, øges med 50% ift. det nuværende niveau. I 2017 benyttede 29 borgere tilbuddet.

 

Forløbsprogrammet omfatter både kræftrehabilitering og palliation. Den reviderede kvalitetsstandard beskriver ikke på nuværende tidspunkt den palliative del af forløbsprogrammet, da den koordinerede palliative indsats er under tilrettelæggelse. Borgere med behov for palliation har mulighed for at blive visteret til pallierende indsatser fra hjemmesygeplejen. Det forventes, at den koordinerede palliative indsats vil være tilrettelagt ultimo 2018 og blive indskrevet i kvailitetsstandarden, som derefter forelægges til politisk godkendelse igen.

  

Udgifterne til gennemførelse af opgaverne i de 2 forløbsprogrammer er beregnet.

 

På baggrund heraf bedes Ældre, Social og Sundhed godkende de opdaterede kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag.

 

Høringssvar

Ældrerådet har haft sagen i høring på møde den 23. april 2018 og går ind for indstillingen, selvom der er nogen uklarhed om omfanget af antal borgere.


Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 119 og 205, LBK nr. 1188 af 24/09/2016.

 


Økonomi

Regionen og kommunerne har fået bevilget midler til gennemførelse af forløbsprogrammerne via diverse nationale puljer/bevillinger, bl.a. satspuljen m.fl. Kommunen har fået overført et samlet beløb til gennemførelse af alle forløbsprogrammerne.

I forhold til udførelse af alle opgaverne til hele målgruppen i forløbsprogrammet for lænde-ryg er det beregnet, at udgifterne vil beløbe sig til 407.518 kr. pr. år.

I forhold til udførelse af alle opgaverne til hele målgruppen i forløbsprogrammet for kræftrehabilitering er det beregnet, at udgifterne vil beløbe sig til 202.007 kr. pr. år. Den beregnede merudgift i forhold til det nuværende niveau udgør 71.825 kr. pr. år.

Midlerne til udførelse af forløbsprogrammerne afholdes via Puljen til Patientrettet Forebyggelse.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har haft sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

1. Godkendt.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

30. Bedre bemanding i plejen

Sagsnummer: 27.42.00-P20-1-18


Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder friplejecentre, til fordeling mellem kommunerne. Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om Gribskov Kommunes anvendelse af puljemidlerne. Sagen blev forelagt Ældre, Social og Sundhed den 23. april 2018, men udvalget besluttede at udsætte behandlingen af punktet, så høringssvaret fra Ældrerådet kunne indgå i behandlingen.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at

1. godkende forslag om anvendelse af puljemidlerne til bedre bemanding i plejen som præsenteret i sagsfremstillingen.


Historik

Ældre, Social og Sundhed, 23. april 2018, pkt. 14:

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.

 


Sagsfremstilling

Puljemidlerne - krav og anvendelse

Sundheds- og Ældreministeriet har i brev udsendt til kommunerne meddelt, at rammerne for kommunernes andel i puljemidler er, at:

 • Puljen skal anvendes til at sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder friplejeboliger.
 • De konkrete opgaver, som puljemidlerne ønskes anvendt til, skal specificeres og beskrives i en redegørelse til ministeriet.
 • Alle kommunens leverandører af pleje skal have adgang til midler fra puljen indenfor de opgaver, kommunen ønsker at anvende puljemidlerne til.
 • Puljemidlerne skal anvendes til opgaver, som ligger udover de opgaver, der allerede er budgetlagt.  

 

Der var frist for ansøgning til puljen den 1. april 2018, hvorfor administrationen, for at overholde ansøgningsfristen, har udarbejdet forslag til anvendelse af puljemidlerne. Forslaget til anvendelse af puljemidlerne er sket ud fra en vurdering af hvilke opgaver, det giver mest mening, at målrette puljemidlerne til. Vurderingen er bl.a. baseret på de erfaringer, som administrationen har med hjemmeplejens og plejecentrenes anmodninger om ekstra ydelser til at håndtere konkrete opgaver. Hvis der er politisk ønske herom, kan indholdet i opgaverne ændres, men det vil dels betyde, at der skal indsendes en fornyet redegørelse til ministeriet og dels, at kommunen kommer senere igang med anvendelse af midlerne i 2018. Puljen fortsætter med nye midler i 2019, 2020 og 2021, hvorfor udvalget i efteråret 2018 skal godkende anvendelsen af midlerne til konkrete opgaver for 2019 og så fremdeles for de efterfølgende år. Fra og med 2022 tildeles puljemidlerne kommunerne som en del af bloktilskuddet. Redegørelsen, som er indsendt til ministeriet, er vedlagt som bilag.

 

Der er for 2018 ansøgt om puljemidler til følgende opgaver:

 

 • Bedre bemanding i hjemmeplejen

Gribskov Kommune ønsker at øge antallet af medarbejdere/arbejdstid i hjemmeplejen ved at indføre, at hjemmeplejen træner 2 x 20 minutter ugentligt med borgerne i eget hjem. Dette øger både arbejdstiden i hjemmeplejen og styrker træningsindsatsen hos de borgere, som er visiteret til rehabilitering via §83A. Det er social- og sundhedshjælpere, der fortrinsvis skal varetage træningsopgaven hos borgerne. Opgaven vil forventeligt medføre både opjustering i arbejdstid hos det personale, der ønsker det, og medføre ansættelse af yderligere personale. Grundet Gribskov Kommunes struktur på hjemmeplejeområdet, med varetagelse af hjemmeplejeopgaverne via private leverandører, er det op til den enkelte leverandør at håndtere enten opjustering i det allerede ansatte personales tid og/eller ansættelse af yderligere personale til opgaven. Opgaven vil blive fordelt mellem alle kommunens leverandører af hjemmepleje (2 private).      

 

 • Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Gribskov Kommune ønsker at øge tilstedeværelsen af personale på plejecentrene, herunder i friplejeboliger, ved at løse opgaven med fast vagt til beboere med demens på plejecentrene, når disse beboere er/bliver urolige m.v. Grundet den lavere personalebemanding på plejecentrene om aftenen og i nattetimerne søges der ofte midlertidigt fast vagt til håndtering af opgaver omkring især beboere med demens. Midlerne fordeles til de enkelte plejecentre og herunder friplejecentre efter antal beboere på hvert center og skal dække øget bemanding med særligt fokus på at varetage opgaven med fast vagt. Det er centrene selv, der vurderer, om de fra dag til dag har mest behov for at anvende de ekstra ressourcer til fast vagt og/eller løsning af øvrige opgaver, når/hvis der ikke er behov for fast vagt. Det forventes, at der både vil blive tale om øget arbejdstid for de medarbejdere, der måtte ønske dette og om ansættelse af yderligere medarbejdere. Derudover kan evt. overskydende bemanding i dagtimerne, som følge af mere personale i aften- og nattetimerne, anvendes til f.eks. øget tilstedeværelse sammen med beboerne i fællesrum og/eller ved måltiderne. Dette planlægges i dialog med centerlederne på de enkelte plejecentre.

 

Der er i kravene til puljen fra ministeriets side lagt vægt på, at midlerne både skal anvendes til at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske dette samt til ansættelse af yderligere medarbejdere, hvis der ikke kan opjusteres tilstrækkeligt med eksisterende personale, der ønsker at gå op i tid. Administrationen forventer, at beløbet anvendes nogenlunde ligeligt mellem opjustering af allerede ansat personales arbejdstid og ansættelse af yderligere personale til at løse de nye opgaver.

 

Høringssvar

Ældrerådet har haft sagen i høring på møde den 23. april 2018. Ældrerådet udtrykte tilfredshed med, at der er flere midler til ældreplejen, og at disse midler anvendes til flere varme hænder i plejen.


Lovgrundlag

BEK. nr. 174 af 5. marts 2018 vedr. Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.


Økonomi

Midlerne i puljen fordeles til kommunerne iht. fordelingsnøglen efter befolkningstal. Gribskov Kommune forventes at modtage 4.512.000 kr. fra puljen i 2018. Puljemidlerne er foreløbig afsat i Finansloven fra og med 2018 til og med 2021. Fra og med 2022 overgår puljen til fordeling mellem kommunerne sammen med det øvrige bloktilskud. For 2018 til og med 2021 skal der årligt ansøges om puljemidlerne ved indsendelse af redegørelse for anvendelse af midlerne hvert år. Der skal tillige afrapporteres til ministeriet om anvendelse af midlerne hvert forår for det foregående år, ligesom der skal aflægges revisorgodkendt regnskab.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet havde sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

1. Godkendt. Administrationen bedes arbejde videre med forslag om værtinderoller med fokus på

det gode måltid både i hjemmeplejen og på plejecentrene for puljen i 2019.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

31. Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave

Sagsnummer: 27.00.00-G00-75-18


Resume

Ældre, Social og Sundhed får sagen til beslutning om justering af udvidet åbningstid på Holbohave. Sagen blev forelagt Ældre, Social og Sundhed den 23. april 2018, men udvalget besluttede at udsætte behandlingen af punktet, så høringssvaret fra Ældrerådet kunne indgå i behandlingen.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at fastholde udvidet åbningstid på Holbohave hver onsdag kl. 15.00 -21.00. Herunder særlig satsning på fællesarrangementer for både borgere i målgruppen og deres pårørende én onsdag aften pr. måned
 2. at sætte tilbud om udvidet åbningstid første lørdag i hver måned i bero foreløbig
 3. at ovenstående justering evalueres januar-marts 2019 og fremlægges for Ældre, Social og Sundhed i april 2019 med henblik på beslutning om fastholdelse eller ændring

 


Historik

Ældre, Social og Sundhed, 23. april 2018, pkt. 15:

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave, dagcenter for borgere med demens.
Formålet med udvidet åbningstid er at aflaste pårørende til borgere med en demenssygdom.  

På baggrund af beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget har der siden d.1. marts 2017 været tilbud om udvidet åbningstid på Holbohave:

 

 • Hver onsdag kl. 15.00 – 21.00
 • Den første lørdag i hver måned kl. 10.00 – 14.00.

 

Deltagelse i Holbohaves udvidede åbningstider kræver, at borgeren har en demensdiagnose og er visiteret i Gribskov Kommune. Deltagelse i selve tilbuddet om udvidet åbningstid kræver ikke visitation. Derimod er tilmelding nødvendig, således at udvidet åbningstid kun gennemføres, når der er et behov hos hhv. borgere i målgruppen eller deres pårørende.

 

Ældre, Social og Sundhed får sagen til beslutning, da der foreligger en ny evaluering af udvidet åbningstid for perioden marts 2017 til februar 2018.

 

Evaluering af udvidet åbningstid for perioden marts 2017 til februar 2018
Evalueringen omfatter:

 1. En optælling af hhv. antal dage, hvor udvidet åbningstid har været gennemført, samt antallet af deltagende borgere
 2. En spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til de 33 borgere, der er visiteret til Holbohave
 3. Kvalitative uddybende interviews med 2 pårørende
 4. To evalueringsmøder med Holbohaves ledelse og Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent med henblik på at indsamle erfaringer fra Holbohaves ledelse og personale omkring udvidet åbningstid samt idéer til mulige tiltag

 

Bemærk venligst, at evalueringen ikke omfatter borgere med demens eller pårørende til borgere med demens, der IKKE er visiteret til Holbohave.

 

Det anvendte spørgeskema samt det samlede resultat af besvarelserne af spørgeskemaet er vedhæftet i bilag.

 

Evalueringens resultater:

 

 1. Optællingen viser:
 • At der i perioden har været gennemført udvidet åbningstid på Holbohave 3 aftener på onsdage med 2 deltagende borgere hver gang. Alle borgerne har været visiteret til Holbohave.
 • At der i perioden har været afholdt 1 særarrangement om onsdagen i udvidet åbningstid for borgere, visiteret til Holbohave, og deres pårørende, hvor op mod 50 deltog
 • At der i perioden ikke har været gennemført udvidet åbningstid lørdag på grund af manglende tilmeldinger

 

 1. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet besvaret af 13 informanter ud af 33 pårørende og viser at:
 • 12 ud af 13 informanter er informerede om tilbud om udvidet åbningstid og kender fristerne for tilmelding
 • 1 ud af 13  informanter har behov for udvidet åbningstid onsdag og lørdag
 • 6 ud af 13 informanter har svaret, at de slet ikke har behov for udvidet åbningstid på Holbohave
 • 3 ud af 13 informanter forventer at få et behov for udvidet åbningstid onsdag og lørdag i fremtiden
 • 5 ud af 13 informanter giver i deres uddybende kommentarer udtryk for, at de er glade for muligheden for at kunne benytte udvidet åbningstid

 

 1. I de kvalitative interviews fortæller to pårørende, at deres behov for at blive aflastet bliver dækket gennem de hverdage, hvor deres pårørende med demens er på Holbohave i dagtimerne. Derudover finder de ikke, at deres pårørende med demens har overskud til at være på Holbohave mere end de dage, de er visiteret til. Imidlertid er de glade for tilbuddet om udvidet åbningstid og vil gerne benytte tilbuddet på længere sigt. De to pårørende roser fællessarrangementer på Holbohave og vil gerne deltage i flere.

 

 1. Borgernes manglende benyttelse af udvidet åbningstid lørdag bekræftes af Holbohaves ledelse og medarbejdere. Tilbuddet har aldrig været benyttet af borgere, der ikke er visiteret til Holbohave, skønt tilbud om udvidet åbningstid har været formidlet bredt.Derimod har Holbohave gode erfaringer med arrangementer for både borgere og pårørende såsom musik-café, høstfest med dansemusik samt møder for pårørende med undervisning. Ved disse fællesarrangementer er der generel stor tilslutning fra både pårørende og borgere. Der synes at være stor efterspørgsel blandt pårørende på sociale fællesaktiviteter med mulighed for at skabe netværk og tale med andre pårørende i samme situation. Derudover efterspørger de pårørende også undervisning.

 

Høringssvar

Ældrerådet har haft sagen til orientering på møde den 23. april 2018. Ældrerådet tog sagen til efterretning og foreslog, at der gøres en større indsats for at orientere om onsdagstilbuddet.

 

Administrationens vurdering

På baggrund af ovenstående resultater samt drøftelser med Holbohaves ledelse og Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent vurderes det, at tilbud om udvidet åbningstid foreløbig bør fastholdes efter udtrykt ønske fra de pårørende.

 

Dog er der behov for en justering og en mere fokuseret indsats. Administrationen vurderer, at kendskab og tryghed ved Holbohave og Holbohaves medarbejdere blandt pårørende er vigtigt for, at tilbuddet bliver benyttet af borgere, der eksempelvis er visiteret til andre demensdagcentre i Gribskov Kommune. Dette kan med fordel ske via løbende fællesarrangementer for både borgere og pårørende, der har vist sig at have stor interesse og tilslutning. De pårørende kan herigennem få indirekte aflastning ved at være sammen med sin ægtefælle, mor eller far med demens i trygge rammer, uden at skulle bekymre sig om, om denne vil udvise en adfærd, der kan vække opsigt. Administrationen vurderer, at særligt pårørende og borgere, der ikke er visiteret til Holbohave, via fællesarrangementerne kan blive trygge ved Holbohave og Holbohaves personale og herefter lettere vil kunne benytte tilbud om udvidet åbningstid.

 

Ved fællesarrangementerne er der desuden mulighed for at kombinere sociale aktiviteter med undervisning af pårørende, hvor de kan få sparring, viden om deres muligheder og redskaber til at mestre hverdagen. Undervisning kan på skift varetages af hhv. Gribskov Kommunes demensfaglige udviklingskonsulent, demenskoordinatorer og Holbohaves ledelse. Imidlertid bør indsatsen i første omgang fokuseres omkring at øge tilgangen til udvidet åbningstid onsdag aften, herunder planlægning og formidling af fællesarrangementer en onsdag om måneden. Herigennem kan tilbud om udvidet åbningstid for borgere på månedens øvrige onsdage samt første lørdag i hver måned formidles og få flere borgere til at benytte tilbuddet om udvidet åbningstid.

 

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående, anbefaler administrationen:

 • At den nuværende udvidede åbningstid hver onsdag kl. 15.00- 21.00 fastholdes, dog med fokus på at styrke formidling af tilbuddet til borgere tilknyttet andre demensdagcentre i Gribskov Kommune
 • At der på én onsdag om måneden afholdes et særarrangement for både borgere indenfor målgruppen og deres pårørende. Der kan laves et årshjul, så pårørende i god tid kan orientere sig i datoer og indhold. Derudover gøres der i alle relevante sammenhænge opmærksom på onsdagstilbuddet. Tilmelding til fællesarrangementer er nødvendig, som det også gælder borgernes deltagelse i udvidet åbningstid de øvrige onsdage samt lørdag.
 • At tilbud om uvidet åbningstid om lørdagen sættes på pause, indtil justeringen i tilbuddet om udvidet åbningstid om onsdagen er kommet godt i gang, og/eller der opstår behov fra borgere eller pårørende for udvidet åbningstid om lørdagen.
 • At ovenstående afprøves i en periode på 8-10 måneder inklusive opstart, efterfulgt af en evaluering i januar-marts 2019, hvor resultatet fremlægges for det politiske fagudvalg i april 2019
 • At der i hele prøveperioden gennemføres løbende opfølgning på status for udvidet åbningstid på alle driftsmøder på Holbohave.

 


Lovgrundlag

Lov om Social Service ,LBK nr 102 af 29/01/2018, §81

 


Økonomi

 Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet havde sagen til orientering på møde den 23. april 2018.


Beslutning

1. Godkendt med bemærkning om, at onsdagsåbent skal leveres inden for den eksisterende ramme. Udvalget beder administrationen om at sikre en bedre formidling til de borgere i målgruppen, som ikke er visiteret til Holbohave, men som benytter kommunens øvrige dagtilbud.

2.-3. Godkendt

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

32. Sundhedsberedskabsplan

Sagsnummer: 29.00.00-G00-91-18


Åben overskrift

Sundhedsberedskabsplan


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende Sundhedsberedskabsplanen.

Sagen blev forelagt Ældre, Social og Sundhed den 23. april 2018, men udvalget besluttede at udsætte behandlingen af punktet, så høringssvaret fra Ældrerådet kunne indgå i behandlingen.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at

1. anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende Sundhedsberedskabsplanen. 


Historik

Ældre, Social og Sundhed, 23. april 2018, pkt. 17:

Punktet udsættes, så høringssvar fra Ældrerådet kan indgå i behandlingen af punktet.

 


Sagsfremstilling

Byrådet skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen beskriver de indsatser, der kan iværksættes på sundhedsområdet, hvis der indtræder ekstraordinære hændelser, som sætter kommunens behandlings- og plejekapacitet under pres. Som udgangspunkt aktiveres sundhedsberedskabsplanen, når der indtræder ekstraordinære hændelser.

 

Sundhedsberedskabsplanens formål er dels at sikre, at Gribskov Kommune kan opretholde varetagelsen af de vigtigste daglige ansvarsområder og opgaver i beredskabssituationer, dels at sikre at kommunen kan varetage de ekstraordinære opgaver og behov, der vil opstå i en beredskabssituation. Varetagelse af opgaverne i en beredskabssituation skal ske gennem en koordineret og kvalificeret sundhedsmæsssig indsats. Sundhedsberedskabsplanen er i denne sammenhæng et praktisk redskab for ledere og medarbejdere for konkret håndtering af opgaver i beredskabssituationer.

 

Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Gribskov Kommunes samlede beredskabsplan. Planen beskriver den nødvendige sundhedsmæssige indsats i tilfælde af en konkret beredskabssituation som f.eks. ekstremt vejr, udbrud af smitsomme sygdomme m.v. Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres uafhængigt af kommunens øvrige beredskab, hvis beredskabssituationen alene vedrører sundhedsområdet.

Varsler om en aktuel sundhedsberedskabssituation vil typisk komme fra f.eks. borgere, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Region Hovedstaden, politi, andre kommuner, praktiserende læger, leverandører på kommunens egne enheder eller lignende. Listen er ikke udtømmende.

 

Gribskov Kommunes sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige vurderinger samt en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering, som blev foretaget i november 2017. På den baggrund indeholder sundhedsberedskabsplanen indsatsplaner for følgende områder:

 

 • Ekstremt vejr.
 • Ekstraordinært udskrevne patienter.
 • Nedbrud af nødkaldeanlæg.
 • Smitsom sygdom.
 • CBRNE hændelse (hændelser med Kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E), der i den konkrete situation udgør en fare).
 • Brand på plejecentre.
 • Nedbrud af IT-omsorgssystem.

 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver krisestyringsorganiseringen, indsatsplaner i forhold til aktivering samt instrukser og actioncards, der skitserer håndteringen af den konkrete opgave. Desuden indeholder beredskabsplanen relevante kontaktoplysninger samt skabeloner og vejledninger, der løbende skal anvendes i en krisesituation.

 

Høringssvar

Ældrerådet har haft sagen i høring på møde den 23. april 2018. Ældrerådet anbefalede, at Sundhedsberedskabsplanen justeres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Hillerød Kommunes bemærkninger, hvilket administrationen allerede har gjort. Derudover havde Ældrerådet ingen kommentarer.

 


Lovgrundlag
 • Sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24/09/2016).
 • Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr. 971 af 28/06/2016).

 


Høringsperiode og høringsparter

Sundhedsberedskabsplanen har været i høring hos;

 • de omkringliggende kommuner. Der er modtaget svar fra Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune.
 • Region Hovedstaden.
 • Sundhedsstyrelsen (rådgivningssvar).

 

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Svaret fra Halsnæs Kommune er dog ikke vedhæftet, idet de blot skriver, at de ingen kommentarer har til Gribskov Kommunes Sundhedsberedskabsplan.

 

Ældrerådet havde sagen i høring på møde den 23. april 2018.


Beslutning

1. Anbefalet.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

33. Demensdag

Sagsnummer: 29.00.00-A00-9-18


Resume

I 2017 blev der afholdt en demensdag for alle interesserede i Gribskov Kommune i anledning af den internationale Alzheimerdag den 21. september.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om afholdelse af en demensdag i 2018.

 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at beslutte

1. om der afholdes en demensdag i Gribskov Kommune den 21. september 2018


Sagsfremstilling

I anledning af den internationale Alzheimerdag den 21. september 2018 kan udvalget for Ældre, Social og Sundhed vælge at afholde en demensdag i Gribskov Kommune. Nyeste tal offentliggjort af Nationalt Videnscenter for Demens den 7. maj 2018 viser, at andelen af ældre i Danmark, der får stillet en demensdiagnose, falder. Men samlet set stiger antallet af ældre, der har en demenssygdom. I Gribskov skønnes antallet af borgere med demens at stige fra 739 i 2017 til 1.011 i 2025 - og til 1.202 i 2030. Til sammenligning viser tal for Hillerød Kommune en stigning fra 734 i 2017 til 1.110 i 2030.

 

Formålet med en demensdag

Formålet med at afholde en demensdag er at skabe fokus på sygdommen og de tanker, der ligger i den Nationale Demenshandlingsplan, som Regeringen og satspuljepartierne præsenterede januar 2017.

 

Den Nationale Demenshandlingsplan opstiller tre nationale mål:

I.              Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner

II.            Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose.

III.           En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

 

Som det fremgår ovenfor, er en af de tre overordnede målsætninger, at flere mennesker med demens bliver udredt og diagnosticeret. En rettidig og korrekt diagnose er helt afgørende for, at kommuner kan tilbyde en målrettet behandling og pleje til mennesker, der har fået en demenssygdom. Ved afholdelse af en demenstemadag øges opmærksomheden på sygdommen og symptomerne.

 

En anden målsætning er, at alle kommuner i Danmark kan kalde sig for demensvenlige kommuner. For at kunne kalde sig en demensvenlig kommune stilles der blandt andet krav om, at kommunens vifte af tilbud på demensområdet er tilgængelig for mennesker, der har en demenssygdom samt for deres pårørende. Ved at afholde en demenstemadag bliver der en ny mulighed for at præsentere kommunens borgere for de forskellige tilbud, der findes på demensområdet.

 

Mennesker med demens og deres pårørende kan opleve, at det er stigmatiserende og skamfuldt at leve med en demenssygdom, og af frygt for omgivelsernes reaktioner undlader de derfor at fortælle om sygdommen. Dette kan medføre, at personen, der har en demenssygdom og dennes pårørende, trækker sig fra sociale sammenhænge, hvilket øger risikoen for isolation, ensomhed og depression. For at nedbryde tabu og stigmatisering er det vigtigt, at det omgivende samfund øger bevidstheden om demens, således borgere med demens og deres pårørende kan mødes med forståelse, respekt og støtte. En demensdag kan bidrage til denne forståelse og bevidsthed blandt borgere i Gribskov Kommune.

 

Indhold på en demensdag i 2018

 

Det foreslås, at demensdagen i 2018 arrangeres som et et open space arrangement. Med open space arragemnet er den bærende ide, at ved temadage, konferencer m.v. er det mere kaffepauserne og de mere uformelle dialoger, der giver mening for mødedeltagerne end de formelle præsentationer og gruppearbejder. Med udgangspunkt i en sådan arrangementsform foreslås det, at pårørende, frivillighedscentrene, de ældre og borgere med interesse for demensområdet giver politikere og administrationen idéer til hvad de ønsker sig af demensindsatsen i de kommende år, hvor der bliver flere og flere demente. Spørgsmålene der kan tages udgangspunkt i kunne være disse:

 

 1. Hvilken rolle kan de frivillige bidrage med?
 2. Hvilken rolle kan de pårørende bidrgae med?
 3. Hvem kan bidrage ind til en endnu bedre indsats?
 4. Hvilke behov har de pårørende?
 5. Hvordan kan vi skabe fællesskaber i nærmiljøerne for pårørende til borgere med demens - støttegrupper og lignende.

 

En gennemgående præmis for hele arrangementet kan være at kommunerne under et ikke forventes at få tilført flere økonomiske midler og at nye tiltag derfor skal findes inden for de nuværende økonomiske rammer.

 

Det foreslås, at det i høj grad er frivillighedsområdet i samarbejdet med relevante aktører som eks. Ældrerådet, der afholder demensdagen.

 

Administrationen er presset på ressourcer grundet hjemtagning af hjemmesygeplejen, implementering af FællesSprog III og andre fastlagte opgaver. Der anbefales en afviklingform, der kræver få ressourcer til såvel planlægning, gennemførelse og opsamling fra selve demensdagen.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79


Økonomi

Der kan anvises finansiering op 15.000 kr. på udvalgets hovedkonto 6 (administation).


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på deres møde den 23. maj 2018.


Beslutning

1. Besluttet, at der afholdes en demensdag i Gribskov Kommune som et open space arrangement i 2018. Udvalget ønsker at arbejde videre med Ældrerådets forslag om at afholde en temadag i 2019 med fokus på ældre i Gribskov kommune.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

34. Ny tilsynspolitik

Sagsnummer: 29.09.00-K09-62-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende forslag til ny tilsynspolitik.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed,

1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende Tilsynspolitikken.


Sagsfremstilling

I henhold til lov om Social Service § 151c skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilsyn med tilbud efter Lov om Social Service § 83, som dækker personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice. Derudover skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med hjemmesygepleje, træningsområdet, midlertidigt center m.fl. Kommunalbestyrelsen skal

revidere tilsynspolitikken mindst 1 gang årligt.

 

Kommunens tilsynspolitik er fra 2012 og skal dermed revideres. På den baggrund vedtog Social- og Sundhedsudvalget medio 2017 en tids- og procesplan for revision af tilsynspolitikken. Planen omfatter bl.a. en beslutning om at udarbejde en samlet tilsynspolitik for alle de ældre- og plejeområder, som kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med. For at få alle relevante parters ideer og ønsker til en ny tilsynspolitik indarbejdet, indeholdt planen derudover afholdelse af et dialogmøde med deltagelse af relevante repræsentanter. Dette dialogmøde blev afholdt i november 2017 med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget vedtog samtidig med tids- og procesplanen, at tilsynspolitikken, på Ældrerådets anmodning, skulle udarbejdes i et samarbejde mellem administrationen og Ældrerådet. Forslaget til ny tilsynspolitik er derfor udarbejdet i et samarbejde mellem Ældrerådet og administrationen, hvor Ældrerådet og administrationen på en række fælles møder har formuleret forslaget til ny tilsynspolitik og de supplerende bilag. Der er derfor enighed mellem Ældrerådet og administrationen om det forslag til ny tilsynspolitik, som hermed forelægges til godkendelse.

 

Forslaget til ny tilsynspolitik er udarbejdet med afsæt i dels den lovgivningsmæssige ramme, dels den politisk fastsatte ramme og dels i drøftelserne på dialogmødet, som administrationen og Ældrerådet i samarbejde efterfølgende har indarbejdet i forslaget. Udkastet til ny tilsynspolitik med supplerende materiale er vedlagt som bilag.

 

Høringssvar

Handicaprådet har haft forslaget til ny tilsynspolitik til høring på møde den 16. maj 2018. Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:

 • Gælder tilsynspolitikken for dagtilbud og beskyttet beskæftigelse? Og hvis ikke, hvordan fører kommunen tilsyn med de områder i dag?
 • Bemærkning til side 4. Hvorfor vælger man at skrive "Kontrolgruppen har i 2016 gennemført en dybdegående undersøgelse af leverandørernes overholdelse af diverse kontraktforhold, herunder personalets ansættelse og kompetencer" i en politiktekst?
 • Hvad betyder med jævne mellemrum? Hvert år? Hvert tiende år?
 • Kan brugertilfredshedsundersøgelser beskrives lidt mere? Det er et stort arbejde at gennemføre tilfredshedsundersøgelser, derfor kan det være vigtigt at være mere præcis.
 • Kan formuleringer om gennemførsel af audit ledsages af en formulering om læring på baggrund af audit?
 • Handicaprådet foreslår, at der indskrives en formulering i politikken om, at dialog mellem visitator og borger skal bygge på anerkendende tilgang og tillid.

Lovgrundlag

Sundhedsloven, LBK nr. 1188 af 24/09/2016.

Lov om Social service, LBK nr. 988 af 17/08/2017.


Økonomi

Der er ikke knyttet specifik økonomi til tilsynspolitikken.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har været med til at udarbejde forslaget til ny tilsynspolitik og bakker dermed op om det.

Handicaprådet har haft forslaget til ny tilsynspolitik til høring på deres møde den 16. maj 2018.


Beslutning

1. Anbefalet med bemærkning om, at Handicaprådets forslag indarbejdes i politikken.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

35. Genåbning af budget 2018-2021 ÆSS

Sagsnummer: 00.30.00-G01-11-18


Resume

Denne sag handler om fagudvalgets håndtering af opgaven vedr. håndtering af de økonomiske udfordringer, som fagudvalgene fik stillet fra Byrådet jf. beslutning den 12. marts 2018. Sagen er en fortsættelse af sagerne om 'Genåbning af budget 2018-2021' fra de tidligere udvalgsmøder i marts og april. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal ved denne sag indstille til Økonomiudvalg og Byråd, hvilke forslag der skal indfri fagudvalgets måltal. De udvalgte forslag sendes i høring i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 14. maj 2018.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd hvilke forslag, der skal indfri udvalgets måltal.

   


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 12. marts 2018 at igansætte et arbejde i fagudvalgene frem mod sommerferien, hvor fagudvalgene skulle arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser indefor udvalgets ansvarsområde. Alle fagudvalg har fået et måltal, der skal indfries. Måltallet for Ældre, Social og Sundhed fremgår af tabellen nedenfor.

   

Tabel: Måltal for Ældre, Social og Sundhed

År

 2019

2020

2021 og frem

Måltal i 1.000 kr

8.757 

 14.966

14.966 

 

 

Såfremt det enkelte fagudvalg ikke indfrier måltallet, vil det være Økonomiudvalget, der på deres møde i juni sikrer, at dette indfries. 

 

Bilag til denne sag fremgår af andet dagsordenspunkt med samme navn. 

  

Fagudvalgets proces

Fagudvalgene skal arbejde i en proces, hvor der arbejdes med effektiviseringer og besparelser på alle udvalgsmøderne frem til sommer:

 

Marts-maj:

Fagudvalgene arbejder med forslag til effektiviseringer og besparelser ift. måltal

Maj:

Fagudvalgene beslutter forslag til indfrielse af deres måltal

Økonomiudvalget beslutter forslag til indfrielse af Økonomiudvalgets måltal allerede på mødet den 07.05.2018

Forslagene sendes i høring ultimo maj

Juni:

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes forslag og sikrer, at fagudvalgenes måltal er indfriet.

Økonomiudvalget og Byrådet beslutter de endelige forslag den 25. juni 2018.

 

Procesplanen blev besluttet af Byrådet den 12. marts 2018 og er justeret i forbindelse med Byrådets behandling af sagen om tilpasning af proces for genåbning af budget 2018 - 2021 den 14. maj 2018. 

 

Høringsproces

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018

 


Økonomi

Se sagsfremstilling


Beslutning

Udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at nedenstående forslag skal indfri udvalgets måltal og dermed, at nedenstående forslag sendes i høring.

 

Forslag

2019

2020

2021

2022

Bedre demensindsats til flere borgere

0

2.385

2.436

2.436

Fordobling af kontingent på seniorcentre

0

276

276

276

Øget madtakst til borgere i eget hjem og på plejecentre

1.000

1.000

1.000

1.000

Reduktion af servicebehov vedr. tildeling af hjælp til afhjælpning af særlige behov

3.500

3.500

3.500

3.500

Besparelser vedr. § 79-midler

0

300

300

300

Tilpasning af ydelser og bevillinger ud fra gældende lovgivning og kommunalt serviceniveau på voksen/handicap-/socialområdet

3.500

4.500

5.500

6.500

Indkøb af hjælpemidler på fælles kommunal indkøbsaftale (at gevinsten høstes i centret og ikke tilgår central pulje)

500

500

500

500

Innovationspartnerskab

423

423

423

423

Generel rammebesparelse (primært på effektiviseringer og øget fokus på arbejdsgange på områderne kvindekrisecentre, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt herberger)

0

2.112

1.061

1.000

Samlet besparelse

8.923

14.996

14.996

15.935

Måltal for besparelser i ÆSS

8.757

14.996

14.996

14.996

Difference (+ er ”overskud” i forhold til måltal; - er ”underskud” i forhold til måltal)

0,166

0

0

939

 

Udvalget sender forslag om lukning af Holbohave videre i høring i forbindelse med genåbningen af budget 2018-2022. Til prioriteringsforslag om Holbohave ønsker udvalget at understrege behovet for at igangsætte en proces, så der udarbejdes en handlingsplan/strategi på området. I handleplanen/strategien skal der være fokus på, hvilke initiativer der kan fremme flere fællesskaber for borgere med demens og deres pårørende samt fokus på behovet for både dagtilbud og demensplejehjemspladser.

 

Det besluttede høringsmateriale er vedhæftet dette punkt som bilag i forbindelse med protokollering.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

36. Genåbning af budget 2018-2021 ÆSS

Sagsnummer: 00.30.00-G01-11-18


Resume

Dette dagsordenspunkt knytter sig til det åbne punkt med samme navn, der også behandles på dette udvalgsmøde.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd hvilke forslag der skal indfri udvalgets måltal.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt indeholder bilag til udvalgets beslutning om, hvilke forslag der skal indfri udvalgets måltal jf. andet dagsordenspunkt med samme navn.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 04/01/2018


Beslutning

Udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at nedenstående forslag skal indfri udvalgets måltal og dermed, at nedenstående forslag sendes i høring.

 

Forslag

2019

2020

2021

2022

Bedre demensindsats til flere borgere

0

2.385

2.436

2.436

Fordobling af kontingent på seniorcentre

0

276

276

276

Øget madtakst til borgere i eget hjem og på plejecentre

1.000

1.000

1.000

1.000

Reduktion af servicebehov vedr. tildeling af hjælp til afhjælpning af særlige behov

3.500

3.500

3.500

3.500

Besparelser vedr. § 79-midler

0

300

300

300

Tilpasning af ydelser og bevillinger ud fra gældende lovgivning og kommunalt serviceniveau på voksen/handicap-/socialområdet

3.500

4.500

5.500

6.500

Indkøb af hjælpemidler på fælles kommunal indkøbsaftale (at gevinsten høstes i centret og ikke tilgår central pulje)

500

500

500

500

Innovationspartnerskab

423

423

423

423

Generel rammebesparelse (primært på effektiviseringer og øget fokus på arbejdsgange på områderne kvindekrisecentre, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt herberger)

0

2.112

1.061

1.000

Samlet besparelse

8.923

14.996

14.996

15.935

Måltal for besparelser i ÆSS

8.757

14.996

14.996

14.996

Difference (+ er ”overskud” i forhold til måltal; - er ”underskud” i forhold til måltal)

0,166

0

0

939

 

Udvalget sender forslag om lukning af Holbohave videre i høring i forbindelse med genåbningen af budget 2018-2022. Til prioriteringsforslag om Holbohave ønsker udvalget at understrege behovet for at igangsætte en proces, så der udarbejdes en handlingsplan/strategi på området. I handleplanen/strategien skal der være fokus på, hvilke initiativer der kan fremme flere fællesskaber for borgere med demens og deres pårørende samt fokus på behovet for både dagtilbud og demensplejehjemspladser.

 

Det besluttede høringsmateriale er vedhæftet dette punkt som bilag i forbindelse med protokollering.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

37. Ældre, Social og Sundhedsudvalget - Budget 2018

Sagsnummer: 00.30.14-G01-3-18


Resume

I denne sag orienteres udvalget for Ældre, Social og Sundhed om deres budget i 2018 efter tilpasninger jf. Styrelsesvedtægten.


Sagsfremstilling

Baggrund

Siden januar 2018 har Byrådet besluttet to Styrelsesvedtægter, der bl.a. har betydet budgetmæssige ændringer siden det oprindeligt vedtagede budget. For at give fagudvalgene et overblik over, hvordan deres budgetter ser ud efter den seneste Styrelsesvedtægt, præsenteres udvalget i denne sag for budgettet i 2018 fordelt på rammer. Hvis der er særlige budgetmæssige opmærksomhedspunkter, som udvalget bør være opmærksomme på, nævnes disse også.

 

Budget 2018 for udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Budgettet for Ældre, Social og Sundhed ligger pt. fordelt som i nedenstående tabel. I Gribskov Kommune arbejder man ud fra princippet om retvisende budgetter. Derfor vil der løbende over året ske tilpasninger i budgetterne. Udvalgene præsenteres løbende for budgetterne ifm. budgetopfølgningerne. Den næste budgetopfølgning forelægges fagudvalgene til august.

 

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Indenfor Ældre, Social og Sundheds område er der følgende opmærksomhedspunkter, der følges i de kommende budgetopfølgninger:

 

 • Det forudsættes, at alle projekter løftes til fulde. Al erfaring siger dog, at mange store projekter har svært ved at blive løftet til fulde på samme tid.
 • Der er usikkerhed om størrelsen af efterreguleringer fra 2017 i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen
 • Der hersker tvivl om de endelige konsekvenser af, at afregningen til sygehusydelserne overgår til aldersdifferencieret afregning.
 • De endelige økonomiske konsekvenser vedr. hjemtagelsen af hjemmesygeplejen kendes endnu ikke.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen om budget til efterretning

 


Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

38. Lukket punkt: Udbud af genbrugshjælpemidler

39. Implementering af boligstrategisk handleplan 2017: Botilbuddet Kobbelhusene

Sagsnummer: 00.00.00-A00-3362-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om at nedlægge Kirkeleddet 6 som afdeling i botilbuddet Kobbelhusene og herved frigøre de pågældende almene ældre/handicap-boliger til anden anvendelse.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at beslutte
 1. at nedlægge Kirkeleddet 6 som afdeling af botilbud Kobbelhusene, konkret i form af at drift af servicearealer ophører
 2. at udvalget imødeser konkret tidsplan for sammenlægning på botilbud Gydevej

Sagsfremstilling

Baggrund

Sagen drejer sig om implementering af boligstrategisk handleplan 2017 på botilbudsområdet. Byrådet vedtog d. 22.05.17 boligstrategisk handleplan 2017. Handleplanen skal medvirke til, at kommunen kan indrette den samlede boligkapacitet fleksibelt og udnytte den optimalt. Dette skal ske med afsæt i målgruppernes behov, faglige strategier og ny viden. Målet er at styrke effekten af indsatserne på området og nedbringe ventelister og tomgangsudgifter.

 

Første prioritet på tilbudsområdet er at etablere en koncentreret og specialiseret faglig indsats for ældre, udviklingshæmmede på Gydevej 15, idag en af to afdelinger i botilbuddet Kobbelhusene. Gydevej 15 skal således etableres som et tilbud, hvor man kan flytte ind som udviklingshæmmet og blive gammel med de udfordringer, det kan rumme, f.eks i form af demens. Gydevej 15 rummer i dag 17 boliger, men er personalemæssigt normeret til 14 pladser. Tilbuddet kan med en lettere renovering/ombygning rumme i alt maksimalt 20 boliger. I forbindelse med beslutning om boligstrategisk handleplan blev frigivet kr. 745.000 kr til ombygning af Gydevej 15.

 

Kobbelhusene består udover Gydevej 15 af en mindre afdeling på Kirkeleddet 6 med i alt 8 boliger, hvoraf to er tomme. I beslutningen blev fremhævet, at der ved at foretage en ombygning af Gydevej kan skabes rammer for en driftsenhed med en bæredygtig størrelse, og at der både inden for rammen af Kobbelhusene og på tværs af tilbudsområdet vil blive frigjort kapacitet og på sigt skabt mulighed for rokering af målgrupper. Det vil kunne optimere bygningsanvendelsen og samlet set understøtte en styrket drift og øget fleksibilitet inden for rammerne af kommunens sociale tilbud.

Konkret vil der være tale om at minimere tomgang, som har været gældende på tværs af de to matrikler i regi af  Kobbelhusene. Således har der i flere år været 2-3 tomme boliger med en månedlig udgift pr bolig på ca. kr. 8.000. Det blev også fremhævet, at eventuelle rokeringer skal ske i tæt dialog med borgere og pårørende.  

 

Administrationen har arbejdet videre med implementering af beslutning, og der er nu skabt grundlag for at nedlægge Kirkeleddet 6 som afdeling af botilbuddet. Kirkeleddet 6 vil således kunne frigøres fortsat som almene ældre/handicap boliger til anden anvendelse. Kirkeleddet 6 består som nævnt af otte boliger, hvoraf to er tomme.

 

Status på implementering

Ombygning af Gydevej 15 er sat iværk i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere. Kobbelhusene er endvidere etableret som selvstændigt tilbud med ny ledelse m.h.p. at styrke nærværende ledelse og udviklingskraft. Kompenteceudvikling med fokus blandt andet på demens er sat i værk som del af en langsigtet plan for den faglige udvikling af tilbuddet. Som en hel central del af den kommende sammenlægning på Gydevej er der udarbejdet plan for etablering af nye såkaldte levegrupper for beboerne på Gydevej. Den fysiske indretning vil understøtte, at den enkelte levegruppe fungerer i en selvstændig afskærmet enhed med egne faciliteter, f.eks. køkken. Det er endvidere højt prioriteret, at eksisterende relationer mellem beboere og medarbejdere fastholdes.

 

For Kirkeleddet 6 er der indledt proces med at nedlægge den som afdeling i botilbud Kobbelhusene, således at botilbuddet fremadrettet er lokaliseret på én matrikel. Konkret betyder det, at drift af servicearealer på Kirkeleddet 6 ophører, og at driften som døgndækket botilbud således stopper. Boligerne vil fremadrettet fungere som almindelige almene ældreboliger, hvor eventuel hjælp til beboerne leveres eksternt via hjemmeplejen og kommunens socialpædagogiske støttekorps.

 

De nuværende seks beboere på Kirkeleddet 6 er alle tilbudt plads på Gydevej 15, i tæt dialog med hjemkommuner og pårørende. Det bemærkes, at enkelte borgere repræsenteret ved pårørende aktuelt ikke ønsker at tage imod tilbuddet om en plads på Gydevej. Kirkeleddet 6 er opført som støttet byggeri efter almenboligloven, og beboerne kan ikke umiddelbart siges op mod deres vilje. Konkret vil der for de borgere, der ikke ønsker at flytte, derfor blive tale om, at de vil blive tilbudt ydelser eksternt leveret på baggrund af fornyet visitation.Det bemærkes, at dette ikke er en ideel situation for de pågældende borgere, og at administrationen er i tæt dialog herom med pårørende og hjemkommuner.

 

Boligerne på Kirkeleddet 6 vil fortsat fungere som ældre/handicapvenlige almenboliger. Afdækning af fremadrettede anvendelsesmuligheder afventer, at rokering er gennemført.

 

Gydevej forventes at være klar til indflytning ultimo 2018. Flytning vil ske i takt med at formalia falder på plads, og administrationen prioriterer højt, at processen skal forløbe i et tempo tilpasset den enkelte borger og dennes eventuelle pårørende. De nuværende beboere på Kirkeleddet 6 er lejere på almenretlige vilkår, og da de p.g.a. funktionsnedsættelser ikke kan give informeret samtykke, skal Gribskov Kommune anmode om flytning via statsforvaltningen. Proces med indflytning tilrettelægges, så der sikres optimal hensyntagen til tryghed for den enkelte beboer – både de, der flytter ind, og de der i dag bor på Gydevej 15.

  

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed tiltræder, at Kirkeleddet 6 nedlægges som afdeling af botilbuddet Kobbelhusene, konkret i form af at drift af servicearealer ophører. 


Lovgrundlag

LBK nr 1116 af 02/10/2017 om almene boliger § 105.

LBK nr. 102 af 29/01/2018 om Social Service § 4 


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådets høringssvar forelå i forbindelse med beslutning om handleplan forår 2017 (Byrådet d. 22.05.17).

Den boligstrategisk handleplan og den nuværende proces og status er endvidere udfoldet og drøftet på møde d. 11.april 2018 i Handicaprådet, hvor administrationen deltog.


Beslutning

1.-2. Besluttet.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

40. Samlet indsats målrettet ældre, genoptræning, sundhed og forebyggelse: Afdækning af muligheder for etalering af samlet fysisk enhed

Sagsnummer: 29.00.00-A00-8-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om, at administrationen kan igangsætte proces med vurdering af mulighederne for etablering af en ny fysisk lokalitet omfattende flere af /alle af følgende funktioner: Friplejehjem, hjemmesygeplejen, evt. fremtidig kommunal andel af hjemmeplejen, sygeplejeklinik, akutfunktion, midlertidige pladser og genoptræning i Gribskov Kommune.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at beslutte, at administrationen igangsætter proces med vurdering af mulighederne for etablering af en ny fysisk lokalitet omfattende flere af/alle af følgende funktioner: Friplejehjem, hjemmesygeplejen, evt. fremtidig kommunal andel af hjemmeplejen, sygeplejeklinik, akutfunktion, midlertidige pladser og genoptræning i Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund 

En række behov og omstændigheder peger i retning af, at der er behov for et samlet fysisk løft af kommunens indsatser inden for ældre, genoptræning, sundhed og forebyggelse: 

 • vedvarende pres på venteliste for plejeboliger - også fremadrettet på den anden side af etablering af 72 friplejeboliger i Bavne Ager i 2019 vil det være nødvendigt med en yderligere udvidelse af kapaciteten i 2021-22.
 • øgede krav til kommuner i forhold til at løfte opgaver inden for sygepleje og sundhed i det nære sundhedsvæsen
 • perspektiver for en styrket indsats for træning og rehabilitering, ud over hvad der er muligt i regi af nuværende fysiske rammer på Toftebo
 • generelt behov for at udbygge eksisterende indsatser og initiativer for forebyggelse, træning, sundhed og livskvalitet med en fysisk ramme, der kan understøtte synergi og et samlet løft, herunder i samarbejde med patientforeninger, eksternt sundhedspersonale m.v.
 • en eksisterende bygningsmasse på området, som kræver store drifts- og vedligeholdelsesudgifter

 

Muligheder for etablering af en samlet fysisk enhed bør således afdækkes. En række kommuner har over de seneste år etableret såkaldte sundhedshuse med en række funktioner under ét tag. Det kan f.eks. være faciliteter til genoptræning, hospice, sygeplejeklinik, sundhedspleje, samarbejder med eksternt lægepersonale, herunder f.eks. praktiserende læger eller speciallæger.

 

Hvad skal en afækning omfatte?

Administrationen anbefaler, at arbejdet kommer til at omfatte en kortlægning af de nuværende bygningsrelaterede og aktivitetsrelaterede udgifter, samt et skøn over de bygningsrelaterede og aktivitetsrelaterede økonomiske konsekvenser ved en samling og udbygning af aktiviteterne. Med det afsæt udarbejder administrationen en samlet businesscase. Konkret bør følgende matrikler, ydelser og udgifter indgå i en samlet afdækning - se skematisk oversigt.

 

Ydelse/tilbud

Matrikel

Elementer i businesscase (ikke udtømmende)

 

Genoptræning/rehabilitering

Toftebo

Styrket hjælp til selvhjælp - hurtigere tilbage i eget hjem - forebygge genindlæggelser.

 

Sygeplejeklinik

Udelukkende udgående funktion

Muligheden for, at borgere med hjemmesygeplejeydelser kan opsøge en sygeplejeklinik/booke tid på en sygepeljeklinik, hvilket vil medføre færre hjemmesbesøg. Hertil en bedre udnyttelse af sygeplejefaglige kompetencer, herunder i et forebyggelsesøjemed.

Akutfunktion

Toftebo

Udnytte potentiale for større anvendelse - tættere integration for borgere på midlertidigt ophold - bedre udnyttelse af sygeplejefaglige kompetencer .

Midlertidige pladser

Toftebo

Synergi med øvrige funktioner - styrket indsats - kortere ophold.

 

Træning i bredere forstand

Helsingegården

Bymosevej

Synergi med øvrige funktioner - styrket forebyggelse - færre indlæggelser og sygeperioder generelt.

 

Sundhedshus i bredere perspektiv:

- rammer for samarbejde med eksternt sundhedspersoner, f.eks. praktiserende læger, speciallæger, fysioterapi

- integration med sundhedsplejen

- rådgivning af pårørende, - samarbejde med patientforeninger m.v. 

Funktion vi ikke har idag i Gribskov Kommune.

 

Flere af funktioner - f.eks. Sundhedsplejen - har dog i dag fysiske rammer til rådighed.

Samlet forebyggende perspektiv

Styrket samarbejde - én indgang for borgeren

Hospice

 

Funktion vi ikke har i dag i Gribskov Kommune

Mulighed for samarbejde med privat aktør

Plejecenterboliger

 

Prognoser underbygger behov også efter etablering af Bavneage. Plejeboliganalyse 2017 viste således, at der vil være behov for at udvide kapaciteten af permanente pleejboliger i 2021-22 - selv med etablering af op til 82 friplejeboliger i 2019.

 

 

I businesscasen skal indgå indtægter fra salg af ejendomme/grunde samt sparede ejendomsdriftsudgifter (vand, varme, vedligehold etc.) samt eventuelle skalafordele på administration m.v. (områdeledelse, bedre synergi på medarbejdersiden) opvejer eventuelle andre omkostninger. Afdækningen skal således indtænke følgende forhold:  

 

 • samlet vurdering af perspektiver ved samlokalisering af funktioner både i forhold til kvalitet, kompetencer, økonomi og borgerspektiv (én indgang)
 • erfaringer fra andre kommuner, idet en række kommuner som nævnt over de seneste år har etableret såkaldte sundhedshuse med en række funktioner under ét tag
 • økonomiske perspektiver i forhold til samlet økonomisk balance under hensyntagen til muligheder for samlet drift, herunder bygningsdrift, og til muligheder for eventuelt frasalg af nuværende bygninger
 • vurdering af økonomisk potentiale i styrket forebyggelse (forsøg på)

 

Set i lyset af vedvarende pres på ventelister til plejeboliger anbefaler administrationen sluttelig, at muligheden for at etablere friplejeboliger i fysisk sammenhæng med nævnte funktioner indgår i afdækningen. 

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler udvalget for Ældre, Social og Sundhed at tiltræde, at adminstationen kan iværksætte afdækning af muligheder, således at administrationen kan fremlægge en ny sag for udvalget til udvalgets novembermøde i 2018.


Lovgrundlag

LBK nr 191 af 28/02/2018 om Sundhedsloven afsnit IX

LBK nr 102 af 29/01/2018 om Social Service afsnit V


Økonomi

I forbindelse med beslutning om udmøntning af værdighedsmidler 2018 afsatte det daværende Social- og Sundhedsudvalg på mødet den 19. september 2017 100.000 kr. til at arbejde med scenarier for mulighederne for at etablere et kommunalt sundhedshus.


Høringsperiode og høringsparter

Punktet er ikke i høring.


Beslutning

1. Besluttet med bemærkning om, at administrationen skal være opmærksom på borgerens udgifter.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

41. Toftebo, tagrenovering

Sagsnummer: 82.00.00-G01-1722-18


Åben overskrift

Toftebo, tagrenovering


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får punktet for at træffe beslutning om, at der anvendes 1,4 mio. kr. til renovering af taget på Toftebo.Taget er nedslidt, hvilket har givet anledning til flere vandskader. Det foreslås, at taget forsynes med nyt overpap, så tagets levetid forøges med 10 år.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at
 1. anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at der anvendes 1,4 mio. kr. af de allerede frigivne anlægsmidler vedr. plejeboligkapacitet til renovering af taget på Toftebo.
 2. beslutte, at udvalget får fremlagt en sag om behovet for bygningsændringer på Toftebo, såfremt det besluttes, at der ikke etableres midlertidige pladser på en anden lokalitet. 

Sagsfremstilling

Taget på Toftebo består af et "fladt" tagpaptag, som er meget nedslidt. Der har i de senere år været flere vandskader som følge af utætheder i taget.

 

Hvis ikke taget suppleres med ny belægning (overpap) i år, helst i løbet af den forestående sommer, vil der efter al sansynlighed opstå nye utætheder i løbet af vinteren - med øgede vedligeholdsudgifter til følge.

 

Administrationen har fået foretaget en eksten vurdering af tagets tilstand. Rådigver anbefaler, at der etableres nyt overpap på den eksisterende tagflade og vurderer i den forbindelse, at tagets levetid kan forlænges med omkring 10 år.

 

Rådgiver anslår, at påsvejsning af nyt overpap på eksisterende tagflade vil koste 1.360.000 kr. (inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter).

 

Udover tagrenoveringen anbefaler rådgiver, at der foretages yderligere investeringer på i alt 2,4 mio. kr. for at holde Toftebo i drift i yderligere 5-10 år, jf. tabel:

 

Renovering og ombygning

Beløb, mio. kr.

WC/bad i fløj B

2,0

Etablering af omklædning til herrer

0,3

Mindre ændringer (linnedskur, skur til affaldscontainere og flugtvej)

0,1

I alt

2,4

Anm.: Beløbene er inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter.

 

Administrationen foreslår i anden sag, der fremlægges på Ældre, Social og Sundheds møde d. 28. maj 2018, at anvende 100.000 kr. af værdighedsmidlerne til afdækning af potentialet ved ny samlet fysisk enhed (sundhedshus, friplejeboliger m.v.). Hvis det besluttes at gå videre med èn samlet enhed vil funktionerne på Toftebo kunne indgå i en sådan konstruktion. Derfor peges i denne sag alene på at igangsætte en tagrenovering på Toftebo, da det vurderes at være så hastende, at det helst skal gennemføres i sommer. De øvrige foreslåede supplerende investeringer på op til 2,4 mio.kr. på Toftebo, vil først blive forelagt, hvis det stadig er relevant, når resultatet af afdækningen af potentialet ved en ny samlet fysisk enhed foreligger.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. LBK nr 2 af 04/01/2018 (Kommunestyrelsesloven).

 


Økonomi

Budgetaftalen indeholder en overførsel af i alt 12 mio. kr. til velfærdsboligområdet i 2018 og 2019, heraf er der regnet med 1,5 mio. kr. til tagrenoveringen på Toftebo.

 

I forbindelse med første budgetopfølgning, behandlet på Byrådets møde d. 14. maj 2018, blev der frigivet 8,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet til udbygning af plejecenterkapaciteten i 2018.

 

I nærværende dagsorden foreslås det, at 1,4 mio.kr. af de således frigivne midler anvendes til tagrenovering på Toftebo.


Beslutning

1. Anbefalet

2. Besluttet

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

42. Ældremesse 2018

Sagsnummer: 29.09.00-A00-1-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal afholdes ældremesse i 2018.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at beslutte, at der ikke afholdes Ældremessen i 2018

Sagsfremstilling

Baggrund

Ældremessen i Gribskov kommune har traditionelt været afholdt omkring 1. oktober, hvor det er FNs internationale ældredag.

På messen har der typisk deltaget omkring 300 ældre - herunder et antal udstillere fra foreninger, leverandører, seniorcentre mv. Under messen har formanden for det ansvarlige fagudvalg holdt en tale og uddelt Seniorpisen på 5.000 kr. Seniorprisen er en pris, som er gået til en frivillig, der har gjort en særlig indsats indenfor frivilligt arbejde i Gribskov Kommune. I 2017 blev prisen ikke uddelt, da der trods annoncering ikke var indstillet nok kandidater. Deltagelse på messen har været gratis for både udstillere og deltagere.

   

Administrationen anbefaler 

Den 26. februar 2018 blev udvalget for Ældre og Omsorg bedt om at beslutte, hvorvidt Ældremessen skulle retænkes og afholdes på en anden måde. Udvalget besluttede, at Ældrerådet skulle tilbydes at være medansvarlig i afholdelsen af Ældremessen. Det har Ældrerådet afslået.

 

Planlægning og arrangering af Ældremessen er forbundet med et betydeligt ressourceforbrug i forvaltningen/administrationen, som ikke længere er til rådighed grundet besparelser i 2016 og 2017. Derudover er der som følge af hjemtagning af hjemmesygeplejen og andre ekstraordinære opgaver i 2018 et øget pres på de administrative ressourcer.

Da det skønnes, at messen sammenlagt kræver 150 arbejdstimer for administrationen, ser administrationen ikke mulighed for at afholde Ældremessen i 2018. 

 

Administrationen indstiller derfor til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, at der ikke afholdes Ældremesse i 2018.

  


Lovgrundlag

§ 79 i LBK nr. 1284 af 17/112015 (Serviceloven)

 


Økonomi

Der er i 2018 afsat følgende:

Ældremessen 10.500,-

Seniorprisen 5000,-

Dertil kommer administrative ressourcer til planlægning og deltagelse på dagen.

 


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på deres møde 23. maj 2018. Udvalget får høringssvaret tilsendt inden udvalgsmødet.


Beslutning

V stiller ændringsforslag om, at demenstemadagen og ældremessen samtænkes i 2018.

For: V (2)

Imod: A, G, O (3)

 

Ændringsforslag ikke vedtaget.

 

A, G, O stiller ændringsforslag om, at demenstemadagen og ældremessen samtænkes fra 2019.

For: V, A, G, O (5)

Imod: Ingen (0)

 

Ændringsforslag vedtaget.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

43. Økonomisk ramme for Frivillig Fredag 2018

Sagsnummer: 27.15.12-A00-4-18


Åben overskrift

Økonomisk ramme for Frivillig Fredag 2018


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om økonomisk ramme for Frivillig Fredag 2018.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at træffe beslutning om,
 1. at der fastlægges en økonomisk ramme for Frivillig Fredag 2018 på 35.000 kr.
 2. at de 11.000 kr., der mangler, hentes fra §18 midlerne pulje 1 2018 eller,
 3. at de 11.000 kr., der mangler, hentes fra de 400.000 kr., der er afsat til frivillighedsområdet i 2018.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frivillig Fredag er en national frivillighedsdag, hvor man rundt omkring i landet fejrer frivilligheden med et væld af forskellige arrangementer. Formålet med dagen er at anerkende og fejre de mange frivillige indsatser fra mennesker rundt omkring i kommunen. Dagen ligger fast sidste fredag i september, og i år er det fredag d. 28. september. Frivilligrådet har varetaget rollen som national koordinator af Frivillig Fredag, siden den første gang blev afholdt i 2011. Fra 2019 overtager Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) denne opgave. Gribskov kommune har siden etableringen af dagen i 2011 afholdt et arrangement for og med de frivillige i Gribskov Kommune. Det betyder, at det i år er 8. gang vi afholder arrangementet.

 

I 2016 var der afsat 100.000 kr. til en frivilligfestival, og det blev til frivillig fredag i en ny form. Det var ikke kun frivillige på det sociale område, der blev inviteret, men også frivillige på det kulturelle område og idrætsområdet. Ud over mad, drikke, taler, underholdning og netværk er årets Frivilligpris blevet uddelt. Fra 2018 er det ligeledes besluttet at uddele Kulturrådsprisen ved Frivillig Fredag. Der har de sidste to år været omkring 200 deltagere ved arrangementet.

 

Faktuelle forhold

Frivillig Fredag 2018 planlægges af en tværgående gruppe bestående af Frivilligcentre, Kulturråd, Idrætsråd og kommunalt ansatte.

Det er Gribskov Kommune, der afholder udgifterne til arrangementet, og der er på nuværende tidspunkt afsat 10.000 kr. til arrangementet og 5.000 kr. til Frivilligprisen fra §18 midlerne.

 

De typiske udgifter forbundet med Frivillig Fredag er lokaleleje, mad, drikke og underholdning. Hertil kan der komme udgifter i forbindelse med andre initiativer, fx gennemførte kommunen i samarbejde med foreninger og butikker en event op til Frivillig Fredag, kaldet Vindue for en forening, hvor butikker stillede et vindue til rådighed for en forening, som kunne udstille og synliggøre deres aktiviteter og "DNA".

Samlet beløb Frivillig Fredag sig til 31.500 kr. i 2017 og hertil kom Frivilligprisen på 5.000 kr.

 

Administrationens vurderinger

Med et anslået antal på 200 deltagere ved Frivillig Fredag 2018 er det administrationens vurdering, at arrangementet kan gennemføres for 35.000 kr. ekskl. Frivilligprisen, hvis det skal dække udgifter til mad, drikke, lokaleleje og underholdning/øvrige aktiviteter. Det betyder, at der med de på forhånd afsatte midler på 10.000 kr. mangler 25.000 kr.

I 2017 blev der brugt 14.000 kr. fra det, der nu er Idrætsudvalgets ramme. Det er muligt igen i år, hvilket betyder, at der fortsat mangler 11.000 kr.

 

Administrationen kan oplyse udvalget, at der på nuværende tidspunkt resterer 28.964 kr. af §18 midlerne Pulje 1. Pulje 1 er udviklingspuljen og kan søges hele året af frivillige på det sociale område, der igangsætter nye aktiviteter.

Herud over er der i 2018 afsat 400.000 kr. ekstra til frivillighedsområdet.


Lovgrundlag

§18 i Serviceloven

Vejledning nr. 10266 af 19/12/2017


Økonomi

Det anslås, at udgiften vil være 35.000 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag 2018.

 

Der er på nuværende tidspunkt afsat 10.000 kr. til afholdelse af et Frivilligt Fredags arrangement. Beløbet er budgetteret, som en del af §18 midlerne 2018.

Herudover kan der anvendes 14.000 kr fra idrætsudvalgets ramme.

 

De resterende 11.000 kr. kan finansieres via restbeløb for §18 midlernes pulje 1 eller alternativt via puljen på 400.000 kr., som er afsat til frivilligområdet i 2018.

 

 


Beslutning

1. Besluttet med bemærkning om, at sagen skal sendes til orientering i FI og KEO. Administrationen bedes være opmærksom på koordinering med øvrige relevante fagudvalg i fremtiden.

2. Ikke tiltrådt

3. Tiltrådt

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

44. Orientering om befolkningsprognose - budget 2019-2022

Sagsnummer: 00.30.00-P10-1-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om den nye befolkningsprognose.

Udvalget for Udvikling, By og Land har behandlet sagen på deres møde den 26. april 2018 og besluttet at anbefale Økonumiudvalget og Byrådet at godkende befolkningsprognsen for Gribskov Kommune 2018-2029. Økonomiudvalget og Byrådet har efterfølgende på deres møder den 7. maj og 14. maj 2018 godkendt befolkningsprognosen.


Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling bliver der givet en beskrivelse af de væsentligste tendenser og resultater. For yderligere skal man læse rapporten - se bilag 1.

 

Befolkningsprognosen bruges til budgettet og analyser

Befolkningsprognosen er et essentielt instrument i kommunens fysiske og økonomiske planlægning og udarbejdes hvert år i forårsmånederne.

 

Befolkningsprognosen er vigtig i forbindelse med en løbende vurdering af behovet for at tilpasse størrelsen og den geografiske placering af kommunens institutionskapacitet.

 

Derudover spiller befolkningsprognosen også en vigtig rolle i forbindelse med kommunens budget. Budgetscenariet leverer således datagrundlag i forhold til arbejdet med de økonomiske konsekvenser af dels ændringer i befolkningstallet, dels ændringer i befolkningstallet indenfor de enkelte aldersgrupper.

 

Befolkningsprognosen viser 3 scenarier

Antallet af udflyttere og tilflyttere udvikler sig hele tiden, og nye tendenser opstår, hvilket smitter af på befolkningsudviklingen. Dertil kommer ændringer i levealder og antal fødsler. Udviklingen på længere sigt vil derfor ikke kunne forudsiges meget præcist. Usikkerheden er håndteret ved at vise forskellige scenarier for udviklingen i Gribskov Kommune.

 

Metoden er utraditionel i forhold til typiske befolkningsprognoser, der som regel kun indeholder ét scenarie. Ved at fremstille forskellige scenarier, gives mulighed for en reel forståelse af mekanismerne bag befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosens scenarier kan derfor anvendes som datagrundlag i diskussioner af byudvikling, fortætningsstrategier, strukturtilpasninger mv.

 

Befolkningsprognosen 2018 behandler ligesom tidligere år tre hovedscenarier:

 1. Maximum-scenariet viser effekten af et stort antal nye boliger, der gennemsnitligt for hele den 12-årige periode ligger over det antal nye boliger, som Gribskov Kommune fik før finanskrisen.
 2. Budget-scenariet viser effekten af en mere afdæmpet boligudbygning i Gribskov Kommune med en gennemsnitlig udbygningshastighed, som er mulig at opnå via større byudviklingsprojekter.
 3. Scenariet uden nye boliger viser udviklingen, hvis der ikke opføres og indflyttes nye boliger de kommende 12 år.

 

Alle 3 scenarier viser udviklingen fra det første prognosetal den 31. december 2018 til det sidste den 31. december 2029. Der er indlagt de samme tal i forhold til andre forudsætninger end boliger i alle tre scenarier. Det er f.eks. forventninger til fødsler pr. kvinde, levealder og flyttemønstre.

 

Udvalgte befolkningstendenser i budgetscenariet

Flere små børn, men færre børn i skolealderen

Modsat tidligere år, hvor der var et fald i antallet af fødsler grundet relativt færre kvinder i den fødedygtige alder end tidligere, forventes antallet af små børn (de 0-5-årige) nu igen at stige. Dette fordi, de større fødselsårgange fra ultimo 1980'erne til ultimo 1990'ere nu indtræder i de fødedygtige aldersintervaller. Modsat indtræder de små fødselsårgange, vi har oplevet de senere år, nu skolealderen, hvorfor der i de kommende år forventeligt vil ske et fald i antallet af børn i skolealderen.

 

Overskud på flyttebalancen

Stort set hvert eneste år siden 2001 har Gribskov Kommune haft en positiv flyttebalance. Flere borgere flytter altså til Gribskov Kommune end borgere, der flytter fra kommunen. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år under forudsætning af, at de nye boliger, der er lagt ind i prognosen, opføres som planlagt.

 

Antallet af flygtninge

De senere år har Gribskov Kommune oplevet en stor tilvækst i antallet af flygtninge. Tendensen er dog ikke så udtalt, som den var for bare ganske få år siden. I prognosen er der derfor kun indarbejdet, at Gribskov Kommune fremadrettet vil modtage 20 flygtninge om året.

Forudsigelsen om antallet af flygtninge til Gribskov Kommune de kommende år er dog behæftet med en stor usikkerhed. Det skyldes, at det ikke er muligt at forudsige om forudsætningerne til flygtningestrømmen ændrer sig, såsom internationale påvirkninger, eventuelle ændrede asylregler mv.

 

Fortsat befolkningsvækst

Opførelsen af nye boliger spiller en stor rolle, hvis man ønsker vækst i befolkningen, men dog ikke for alle aldersgrupper. På lang sigt er det særligt de helt små børn og den ældre del af befolkningen, der vil opleve en pæn stigning. Ud over nye boliger påvirker også flyttemønstre forventningerne i befolkningsprognosen. Der har tidligere været en tendens til, at især ældre mennesker flyttede til sommerhusområderne. Tendensen er ikke længere så udtalt som tidligere.

 

Befolkningstallet vil sandsynligvis stige de nærmeste år fra ca 41.200 til 41.500. Frem til 2029 forventes det, at befolkningen stiger til ca. 42.900 borgere. Dette er dog forudsat, at der bygges nye boliger, som indlagt i grundlaget for prognosen.

 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2018-2029 til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

45. Status Pensionsudvalgets arbejde 2018

Sagsnummer: 15.00.00-G01-15-18


Resume

Sagen fremlægges for parallel orientering af udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og udvalget Ældre, Social og Sundhed om den årlige status for arbejdet i Pensionsudvalget. Den seneste status for Pensionudvalgets arbejde blev givet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017 (Sag nr. 50) og på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. maj 2017 (Sag nr. 31). 


Sagsfremstilling

Kort om Pensionsudvalgets arbejde

Pensionsudvalget har møde en gang ugentligt, hvor udvalget i den ene uge træffer afgørelse om, hvorvidt en sag om førtidspension kan rejses (§ 18 møder), og på møder i den anden uge træffer afgørelse om tilkendelse af pension i rejste pensionssager (§ 20 møder). Borgeren har ret til fremmøde på Pensionsudvalgets § 20-møde, inden der træffes afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension. Borgeren kan på mødet komme med supplerende bemærkninger til sagen. Borgeren må ikke deltage i udvalgets votering i sagen.

 

Ansøgninger om førtidspension skal forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, og der skal foreligge en rehabiliteringsplan, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget. Selve vurderingen af, hvorvidt en borger opfylder betingelserne i lov om social pension, sker med afsæt i, hvorvidt det er dokumenteret, at borgerens arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige.

 

En borger kan endvidere på eget initiativ anmode om, at kommunen tager stilling til, om betingelserne for at rejse sag om førtidspension er til stede på det foreliggende grundlag - en § 17 sag. Når en sag behandles på det foreliggende grundlag, betyder det, at der ikke kan indhentes yderligere oplysninger. Heller ikke selv om sagsbehandleren vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. Er grundlaget ikke tilstrækkeligt til at tilkende førtidspension, giver udvalget afslag på førtidspension. En sag kan efterfølgende tages op igen, hvis der kommer nye oplysninger, men skal igen forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget.

 

Lovændring - gældende for sager, hvor der søges om pension efter 1. juni 2016.

Med lovændringen har kommunerne i ansøgningssager mulighed for at træffe afgørelse i åbenlyse sager om førtidspension, uden at sagen først skal behandles af rehabiliteringsteamet. Dog skal der stadigvæk udarbejdes den obligatoriske og lovpligtige forberedende del af rehabiliteringsplanen. Lovforslaget ændrer ikke ved kriterierne for, hvem der kan få tilkendt førtidspension. Samtidig kan kommunens rehabiliteringsteam fremover fokusere på at behandle de sager, der kræver en tværfaglig vurdering.

 

Det er frivilligt for kommunen at undtage omtalte sager fra behandling i rehabiliteringsteamet, og kommunen kan derfor fortsat vælge, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet, selvom kommunen vurderer, at sagen er åbenbar. Der har kun været ganske få sager i 2017, som har været behandlet i Pensionsudvalget uden forudgående behandling i rehabiliteringsteamet.

 

De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension. Ansøgerne skal derfor opfylde de samme betingelser som hidtil for at få førtidspension. Der ændres heller ikke på borgernes mulighed for at klage over en kommunal afgørelse om retten til førtidspension.

 

Seniorførtidspension

Den 1. januar 2014 trådte anden del af pensionsreformen i kraft, og reglerne om seniorførtidspension blev implementeret. Det følger heraf, at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet fra 5 år før folkepensionsalderen kan ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.

 

Måltal for antal førtidspensioner

Gribskov Kommune opererer ikke med et decideret måltal for tilkendelser af førtidspensioner i beskæftigelsesstrategien 2015-2018. Dog har Gribskov Kommune en målsætning om at mindske antallet af tildelinger, ved i stedet for at tilbyde borgeren beskæftigelsesrettede tilbud inden for rammerne af gældende lovgivning.

 

Statistik for behandling af førtidspensionssager

Statistikken er vist i tabel 1-3, og grundlaget derfor er egne optællinger i Pensionsudvalget.

 

Tabel 1: Antal behandlede førtidspensionssager (incl. seniorførtidspension)

 

 

Som det fremgår af tabel 1, er der ud af de i alt 56 behandlede sager tilkendt førtidspension i 44 sager. Der er således givet afslag i 6 sager, mens 6 sager er blevet tilbagevist til rehabiliteringsteamet, fordi Pensionsudvalget ikke fulgte rehabiliteringsteamets indstilling.

 

I 2017 er der behandlet 2 sager om seniorførtidspension. Der er tilkendt førtidspension i begge sager. Tal for seniorførtidspensioner indgår i tabel 1.

 

Statistik for tilkendte pensioner fordelt på lidelser

I tabel 2 nedenfor fremgår, hvordan de 44 tilkendte førtidspensioner i 2017 fordeler sig på lidelser. Til sammenligning er foregående års fordelinger indsat.

 

Tabel 2: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (alle personer)

 

 

   

Af tabel 2 ses, at der i 2017 fortsat er et lavt niveau for tildelinger af førtidspensioner set i forhold til hele perioden. Der er i de 6 år tilkendt førtidspension i 324 sager svarende til et årligt gennemsnit på 54 sager. 32 % af tilkendelserne er begrundet i psykiske lidelser, som den primære årsag, hvilket svarer til gennemsnittet for de sidste 6 år.

 

I tabel 3 nedenfor fremgår, hvordan de tilkendte førtidspensioner i 2017 til personer under 40 år fordeler sig på lidelser sammenlignet med foregående år. Tallene er en delmængde af tabel 2. Årsagen til at se særskilt på gruppen under 40 år er, at førtidspensionsreformen fra 2013 betyder, at borgere under 40 år, som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

 

 Tabel 3: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (personer under 40 år)

 

 

7 personer under 40 år fik tilkendt førtidspension i 2017, hvilket er 3 personer flere end i 2016. Der er i perioden 2013 - 2017 tilkendt førtidspension til 42 personer svarende til et gennemsnit på 8,4 sager årligt. Antallet af tilkendelser i 2017 ligger således under gennemsnittet for perioden med de skærpede krav for tilkendelser af førtidspension til personer under 40 år, som trådte i kraft med virkning fra d. 1. januar 2013.

 

Statistik for øvrige behandlede sager i 2017

Pensionsudvalget har endvidere behandlet følgende sager i 2017:

 • 2 sager om forhøjelse af mellemste førtidspension til højeste førtidspension (førtidspensionssager med oprindelig tilkendelse før 1.1.2003)
 • 4 klagesager
 • 1 kontrolsag vedrørende fortsat berettigelse til førtidspension (førtidspension tilkendt uden kontrol)
 • 1 sag forelagt m.h.p. fritagelse for aktivering (borger der ikke opfyldte opholdskravet i pensionsloven for at modtage pension)

 

Sammenligning med andre kommuner

Gribskov Kommune benchmarkes i hovedreglen med udviklingen blandt de 28 kommuner under Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - (RAR Hovedstaden).

 

I marts 2018 var der 1.143 personer på førtidspension i Gribskov Kommune, hvilket udgør et fald på 13 personer i forhold til antal førtidspensionister i marts 2017. Udviklingen svarer til et fald på 1,1 %. I september måned 2017 var antallet af førtidspensionister på sit laveste niveau i opgørelseperioden i Gribskov Kommune, hvor der var 1135 personer på førtidspension.Til sammenligning var faldet i RAR Hovedstaden i samme periode på 2,9 %. Antallet af førtidspensionister er faldet forholdsmæssigt mere i Gribskov Kommune end i RAR Hovedstaden igennem hele opgørelseperioden fra 2015 og frem.

 

Figur 1: Indekseret udvikling i modtagere af førtidspension jan 2015-mar 2018

 

 

 

  

Andel på førtidspension

I tabel 4 ses udviklingen i førtidspensioner i forhold til befolkningens størrelse. Aldersgruppen 16-66 år anvendes som sammenligningsparameter, idet aldersintervallet definerer arbejdsstyrken.

 

Tabel 4: Førtidspension - Fuldstidspersoner i pct. af arbejdsstyrken.

  

2014

2015

2016

2017

Gribskov

7,1

6,7

6,3

6,0

RAR Hovedstaden

5,5

5,2

5,0

4,8

 

Af tabel 4 ses, at antallet af fuldtidspersoner på førtidspension udgjorde 6,0 % af borgerne i aldersgruppen 16 og 66 år i Gribskov Kommune i 2017, hvilket er lidt højere end de 4,8 % i RAR Hovedstaden. Det procentvise andel af fuldtidspersoner på førtidspension er fra 2014 til 2017 faldet fra med 1,1 % af arbejdsstyrken i Gribskov Kommune, mens faldet på 0,7 % i RAR Hovedstaden har været lidt mindre. Udviklingstendensen understøttes i øvrigt af figur 1.

 

Årsager til fald i antal modtagere af førtidspension

Der har været en række politiske reformer på området, som alle har det sigte, at nedbringe antallet af borgere på førtidspension. Borgere bliver som udgangspunkt forsøgt henvist til beskæftigelsesrettede tilbud, og særligt for borgere under 40 år er der ringe mulighed for at opnå førtidspension. Når tilgangen på den baggrund falder, er det naturligt, at det samlede antal også falder, da afgangen er stabil. Den altovervejende årsag til afgang er aldersbetinget, dvs. som følge af overgang fra førtidspension til folkepension.

 

Klagesager mv.

Pensionsudvalget har i 2017 behandlet 3 klager over afslag på førtidspension og 1 klage over tilkendelsestidspunktet indgivet af borgerens arbejdsgiver. Klagesagerne vedrørende afslag på tilkendelse af førtidspension er sendt til Ankestyrelsen, da Pensionsudvalget fastholdt afgørelserne efter en fornyet vurdering. Der er endnu ikke modtaget afgørelser fra Ankestyrelsen i sagerne. Administrationen har ingen mulighed for at vurdere klagesagsbehandlingstiderne, men det forventes, at der i løbet af 2018 kommer afgørelser på sagerne. Klagen vedrørende tilkendelsestidspunktet blev afvist, da klagen blev indgivet af borgerens arbejdsgiver, som ikke var part i sagen om tilkendelse af førtidspension.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 1208 af 17. november 2017. Bekendtgørelse af lov om social pension (Pensionsloven).

LBK nr. 1209 af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Førtidspensionsloven)

 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

46. Status på frikommuneforsøg og paragraffritagelser for frikommunenetværket

Sagsnummer: 00.17.00-P08-3-18


Resume

Gribskov Kommune og de øvrige otte frikommuner i netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået behandlet: første, anden og tredje forsøgsansøgning i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ældre, Social og Sundhed orienteres om status på implementeringen af frikommuneforsøg under Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP), resultater og konklusioner fra VUP-evaluering og pressens positive bevågenhed.

 

Denne efterretningssagen skal læses i sammenhæng med beslutningssagen om frikommuneforsøg på denne dagsorden.

Deltagelse i frikommune-forsøg og forsøgsansøgninger har tidligere været behandlet politisk, se evt. sags nr. 2016/07699 behandlet på Byrådet d. 14.03 2016 (Nyt frikommuneforsøg 2016 - 2019),  sagsnr. 2016/11954 d. 30.05 2016 på Byrådet (Deltagelse i frikommuneforsøg) og sags nr. 2016/32404 på Byrådet d. 30.01 2017 (Frikommuneforsøg - Beslutning vdr. paragraffritagelser).


Sagsfremstilling

I oktober 2016 opnåede kommunerne: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød i fællesskab status som frikommunenetværk omkring temaet ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 og 2018 behandlet netværkets første, anden og tredje forsøgsansøgning (jf. bilag 1, 2 og 3). Netværket har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om paragraffritagelser i tre ansøgningsrunder, hvor omdrejningspunktet er, at borgeren får én samlet handleplan, der rummer alle borgerens mål og indsatser:

 

 • I første ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at arbejde med 1) én handleplan fremfor flere sektorspecifikke handleplaner, 2) mere fleksibel organisering af beskæftigelsesindsatsen og 3) øget fleksibilitet i det individuelle kontaktforløb mellem sagsbehandler og borger
 • Ved den anden ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at sammentænke indsatser fra Serviceloven og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
 • Ved den tredje og sidste ansøgningsrunde fik Gribskov Kommune mulighed for at integrere mentoraftale i borgerens plan. Den sidste ansøgning er behandlet i Folketinget og kan tages i brug per d. 1.7. 2018.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar ses i bilag 1, 2 og 3. Se eventuelt også bilag 4. der viser, hvad frikommunerne i netværket må på nuværende tidspunkt (maj 2018) og bilag 5, som viser et samlet overblik over frikommunenetværkets forsøgsansøgninger.

 

Byrådet godkendte den 30. maj 2016, at Gribskov Kommune indgik i frikommune-netværket. Den 30. januar 2017 godkendte Byrådet, at frikommuneforsøgene blev forankret under Velfærdsudviklingsprogrammet samt at følgende forsøg kunne igangsættes:

 

1) En handleplan

2) Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

3) Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

4) En sammenhængende indsats

 

Frikommuneforsøgene startede den 1. juli 2017 og kører til 1. juli 2020. Effekter af forsøgene evalueres af kommunerne i samarbejde med VIVE og løbende internt.

 

Organisering af frikommuneforsøgene under VUP

I Gribskov Kommune har vi valgt at fokusere på målgrupperne: 1) udsatte unge og 2) udsatte familier. Der er nedsat to teams (et unge- og familieteam), en tværgående implementeringsgruppe, og endelig fungerer velfærdschefkredsen som styregruppe for programmet. I maj måned 2017 blev de første borgere taget ind under programmets to teams, og disse mødes fast en gang om ugen.

 

 • Ungeteamet – Unge på vej

Der er etableret et tværfagligt ungeteam med i alt 3 socialrådgivere: en rådgiver fra Jobcenteret, en rådgiver fra Børne- og Familieområdet og en rådgiver fra Social- og Sundhedsområdet. Derudover bruger sagsbehandlerne faglige ressourcer fra eksempelvis Støttekontakt og Misbrugsbehandlingen. Fra d. 1. marts 2018 er der 19 udsatte unge tilknyttet teamet.

 

 • Familieteamet – En integreret familieindsats

Der er etableret et tværfaglig familieteam med i alt fem rådgivere, hvor to rådgivere stammer fra Børne- og Familieområdet, en rådgiver for fra Social- og Sundhedsområdet og to rådgivere fra Jobcenteret. Også her er fast tilknyttet forskelle faglige udføreprofiler, således at rådgiverne kan trække på faglige ressourcer fra Familiebehandling og Kompetencecentret. Fra d. 1. marts 2018 er der 20 familier tilknyttet teamet.

 

Fælles for de to VUP-teams er, at der en myndighedskompetence på tværs af de tre lovområder i henhold til forsøgenes to målgrupper, og sagsbehandlerne kan bevilge de fleste indsatser uden at skulle tilbage i deres respektive visitationsudvalg, dvs. beslutningskompetencen er tættere på. Det er et kerneelement, at der følges hyppigt op på borgernes progression, hvorfor der løbende gennemføres progressionsmålinger, der følger op på, om borgerne bevæger sig i mod målene.

 

Målene er, at unge og familier med komplekse behov oplever:

• En mere entydig kontakt, og der er færre aktører omkring borgerne

• En hurtigere og mere målrettet indsats

• Flere bliver selvforsørgende og kommer i uddannelse

• En integreret indsats, som er helhedsorienteret og bedre sammenhæng i sagsforløbene

 

Endelig har VUP en administrativ målsætning om færre udgifter til borgerne i de to målgrupper.

 

Evaluering af frikommuneforsøgene

Midtvejsevalueringen fra efteråret 2017 viser, at borgerne får stor værdi ud af frikommuneforsøgene. Følgende punkter opsummerer, hvilket udbytte borgerne får af at være med i VUP:

 1. Tættere kontakt med rådgiver og udfører, hyppigere opfølgning og en mere intensiv indsats. Hvor en koordinerende rådgiver leder borgeren på den rette vej. Det resulterer i tæt koordinering via hyppige og faste møder og en bedre relation ml. borgeren og rådgiveren.
 2. En plan frem for mange sektoropdelte planer. Bedre overblik for borgeren og mere samstemte og målrettede indsatser. Mere samstemte indsatser og reduktionen i antal af professionelle i berøring med familiens sag frigiver energi til de voksne, således at forældrene får større overskud til at være forældre for deres børn.
 3. Empowerment. Større fokus på borgerens ressourcer. Borgerne oplever, at der bliver lyttet til dem, der stilles realistiske krav og gives større ansvar til dem. Det er lettere for borgeren at få indflydelse, samtidigt med at der er en større palet af muligheder. Det betyder, at borgerne oplever, at der er større fremdrift i deres forløb.

 

Se evt. bilag med evalueringen fra 2017 (bilag 6).

 

Stor positiv opmærksomhed fra pressen

Frikommunenetværket og Gribskov Kommune har igennem det sidste år fået en del positiv presse fra nationale medier. Derudover har mediehuse, tænketank og forskere vist interesse for frikommuneforsøgene og Velfærdsudviklingsprogrammet, hvor følgende artikler og TV indslag er blevet publiceret:

 • I Go Morgen Danmark talte Sophie Løhde og Christian Tauby-Theill om Velfærdsudviklingsprogrammet, én handleplan og den nye sammenhængsreform
 • I TV2 Lorry var der et indlæg: Borgmestre: Mindre bureaukrati og mere fokus på borgeren
 • Politikken havde en kronik: Lad os rydde op i den kludrede lovgivning og hjælpe udsatte borgere i stedet
 • Danske Kommuner bragte artiklen: Ni borgmestre: Fokuser på at hjælpe udsatte borgere
 • Mandagmorgen: 1) Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere, 2) Vi bliver nødt til at tilpasse vores fagligheder til hinanden, så det hele tiden handler om borgerens behov og 3) Gribskov knækker koden: Udsatte unge får det bedre, og kommunen sparer millioner
 • VIVE: 1) 79 nye forsøg med frikommuner på vej og 2) Notatet: Frikommuneforsøg 2016-2020 - En status på forsøg, evalueringsdesign og implementeringsforhold
 • Frederiksborg Amt Avis: 1) Minister spejdede efter løsninger og 2) En samlet handleplan

 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1.      at tage orientering om svar på første, andet og tredje frikommuneforsøg til efterretning

2.      at tage orientering om status på Velfærdsudviklingsprogrammets forsøg til efterretning.


Beslutning

1.-2. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

47. Frikommuneforsøg - Godkendelse af igangsættelse af frikommuneforsøg og implementeringsproces

Sagsnummer: 00.17.00-P08-3-18


Åben overskrift

Godkendelse af igangsættelse af frikommuneforsøg og den videre implementeringsproces


Resume

Udvalgene: Beskæftigelse, Industri og Uddannelse, Ældre, Social og Sundhed, Børn og Familie samt Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om igangsættelse af frikommune-forsøgene under Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP), herunder proces for den videre implementering. Sagen kommer på dagsorden, fordi Gribskov Kommune og de øvrige frikommuner i netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået svar på netværkets ansøgninger (bilag 1, 2 og 3).

 

Sagen skal behandles i fagudvalgene (Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse d. 28. maj og Ældre, Social og Sundhed d. 28. maj, Børn og Familie d. 29, maj og Forebyggelse og Idræt d. 30. maj og i Økonomiudvalget d. 11 juni og til sidst i Byrådet d. 18 juni). Beslutningsssagen skal læses i sammenhæng med efterretningssag om frikommuneforsøg i denne dagsorden. 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende igangsættelse af anden runde af frikommuneforsøg, som omhandler muligheden for at sammentænke indsatser på tværs af sektorlovgivninger og datadeling
 2. at godkende igangsættelse af tredje runde af frikommuneforsøg, som omhandler integration af mentoraftale i én plan
 3. at tage frikommuneforsøgenes implementeringsproces til efterretning. 

 


Sagsfremstilling

Gribskov Kommune og de øvrige frikommuner i netværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har fået behandlet alle tre forsøgsansøgninger. Byrådet godkendte den 30. maj 2016, at Gribskov Kommune indgik i frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Den 30. januar 2017 godkendte Byrådet, at frikommuneforsøgene blev forankret under VUP samt at følgende forsøg kunne igangsættes:

 

1) En handleplan

2) Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

3) Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

4) En sammenhængende indsats

 

Igangsættelse af frikommuneforsøg

Den anden frikommuneansøgning består af to dele. Den første del angår muligheden for at sammentænke indsatser fra Serviceloven og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats for at kunne give borgerne i målgruppen en samlet og helhedsorienteret indsats. Den anden del omhandler datadeling mellem fagområderne med henblik på lettere at kunne identificere borgere med sammensatte og komplekse behov, som kan være i målgruppen for tilbud om én plan og lette sagsbehandlingen for helhedsorienterede indsatser, der går på tværs af fagområderne. 

 

Den tredje frikommuneansøgning omhandler integration af mentoraftale i borgerens plan, således at mentorkontrakten ikke udarbejdes i særskilt dokument. Regeringen gav afslag på netværkets ansøgninger angående optag på integrationsgrunduddannelsen (IGU), da IGU er en treårig forsøgsordning, som eksplicit er del af trepartaftalen om integration på arbejdsmarkedet.

 

Næste skridt: den videre implementering af forsøgene i 2018 - 2020

I forbindelse med frikommuneansøgningerne er kommunerne i frikommunenetværket blevet pålagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet at iværksætte løbende progressionsmålinger. Således skal kommunerne udføre progressionsmåling:1) ved opstart af borgerforløb, 2) løbende hver 6. måned og 3) ved afslutningen af borgerforløb.

 

 • Løbende måling af borgernes progression

Via progressionsmålingen får de fagprofessionelle et solidt overblik over familiens eller den unges samlede situation og bedre mulighed for løbende at følge, om borgeren er på rette vej. Samtidigt er progressionsmålingen et vigtigt dialogredskab, som muliggør, at indsatsen og borgerens plan løbende kan blive justeret. Derved giver dialogen om borgerens udvikling et fælles sprog og en referenceramme. Administrationen præsenterer resultaterne fra progressionsmålingerne på et aggregeret niveau i de relevante fagudvalg, når der foreligger resultater fra første og anden måling.

 

 • Lovmedholdelig og korrekt registrering i fagsystemerne

I forbindelse med evalueringen i efteråret 2017 besluttede styregruppen, at der løbende skal afholdes frikommune-tilsyn på VUP-sager. Begrundelsen for behovet for løbende frikommunetilsyn er, at frikommunelovgivningen griber ind i flere lovgivningsområder, samtidigt med at frikommune-rådgiverne anvender paragraffer fra andre lovgivningsområder end dem, som sagsbehandlerne og rådgiverne er specialiseret indenfor. Ved frikommune-tilsyn vil fokus være på:

 

1) Benyttes fritagelserne i frikommune-lovgivningen tilstrækkeligt?

2) Juridisk kompetenceudvikling

3) Overholdes systemkravene og journaliseringskrav i fagsystemerne?

 

For at sikre en systematisk implementering af forsøgene vil der fremover periodisk udtrækkes VUP-sager, som gennemgås. Dette forudsætter, at der løbende kan trækkes på juridiske kompetencer i fagcentrene.

 

 • Udbredelse af best practice – ny samarbejdsmodel for borgere, der går på tværs

Frikommunenetværket har givet anledning til, at regeringen har udarbejdet et lovforslag om én plan, som har til formål at understøtte kommunerne i at kunne tilbyde borgere med komplekse og sammensatte problemer en helhedsorienteret indsats – gennem én plan. Regeringen forventer, at lovforslaget bliver besluttet og allerede vil træde i kraft i løbet af 2018. Det betyder, at endnu flere borgere på tværs af landets kommuner får glæde af denne tilgang.

 

Velfærdschefkredsen har besluttet at udbrede mindset og metoder fra VUP til endnu flere målgrupper: 1) voksne på offentlig forsørgelse med komplekse behov, 2) enlige flygtninge og familier med komplekse behov samt 3) borgere med hjerneskade. Derved får flere borgere med komplekse problemer en mere helhedsorienteret og bedre koordineret indsats. Administrationen er derfor i gang med at revitalisere samarbejdsmodelen fra Fælles Borgere og videreudvikle den tilhørende arenastruktur.


Lovgrundlag

Se bilag 4 og 5: Lov om frikommunenetværk og Udkast til ny lovgivning om en plan.

 


Økonomi

Udgifterne til frikommune-forsøgene finansieres fra pulje: Omstilling og organisationsudvikling - Velfærdsudviklingsprogrammet.


Beslutning

1.-3. Anbefalet

 

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Stedfortræder: Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Natasha Stenbo Enetoft

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen