Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 20-06-2018 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

37. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet godkender dagsorden

 


Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 10 dage inden mødet.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning
 1. Godkendt.

38. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Jesper Behrensdorff erstatter Trine Egetved- Sørensen som stedfortræder for Jonna Præst. Oversigten på indeværende punkt opdateres i forbindelse med udsendelse af protokollen fra rådets møde.

 

Fraværende: Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd).

Orienteringen taget til efterretning.

39. Dialog med Center for Strategi og HR

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet har inviteret ledelse for Center for Strategi og HR til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. At tage en dialog med centerchef for Center for Strategi og HR
 2. At komme med input til realisering af Gribskov Kommunes Handicappolitik

 


Historik

 

Handicaprådet, 16. maj 2018, pkt. 27:

Handicaprådet ønsker blandt andet drøfte følgende:

 1. Hvad gør kommunen for, at mennesker med handicap kan blive ansat i kommunen. Hvilke erfaringer har man? Hvilke planer har man?
 2. Hjemmesiden: Søgefunktionen. Læsbarhed.
 3. Dagsordner (skriftstørrelse).

 


Sagsfremstilling

Center for Strategi og HR er et stabscenter med særlig vægt på organisationens strategiske helhedstænkning og tværgående samarbejde. Centret betjener byråd og fagudvalg; direktion og koncernledelse og resten af organisationen. Centret har ansvar for strategi- og organisationsudvikling, jura, HR, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling samt kommunikation og branding.

 

Centret støtter direktion og de øvrige fagcentre på forskellig måde, så de kan fastholde fokus på kerneopgaverne. Centret er delt op i tre teams.

 

Team Udvikling og Kommunikation arbejder blandt andet med

 • Organisations- og ledelsesudvikling
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Branding af Gribskov Kommune Koncernstrategi, centerstrategier og effektregnskaber
 • Større og tværgående projekter om f.eks. effektivisering og innovation
 • Personalepolitik Rekruttering, ansættelse og introduktion og fastholdelse af nye ledere og medarbejdere m.v.
 • Administration af elever
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • MED samarbejdet; sekretariat for MED-udvalg, MED-uddannelsen m.v.
 • Arbejdsmiljø; forebyggelse på og indsatser på arbejdsmiljøområdet m.v.

 

Team Ledelsessekretariatet arbejder blandt andet med

 • Betjening af borgmester, byråd og udvalg
 • Betjening af direktion og koncernledelse
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Planlægning og afholdelse af valg
 • Sekretariatsbetjening af Handicaprådet

 

Team HR- og koncernpartnere arbejder blandt andet med

 • Personalejura, personalesager og HR-rådgivning, herunder i forhold til overenskomster
 • Administration af løn til kommunens 2.300 ansatte
 • Personalepolitiske nøgletal
 • Administration af aftaler vedr. tillidsvalgte (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter)

 


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194, artikel 3 (Generelle principper), 8 (Bevidstgørelse), 19 (Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet) og 27 (Arbejde og beskæftigelse)

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedloven)

Gribskov Kommunes Handicappolitik (Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed) vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2

 


Beslutning
 1. - 2. Dialogen afholdt.

40. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 27.69.48-G01-7-18


Resume

Sagen kommer på dagsorden som følge af, at Byrådet besluttede en ny mødemodel og en ny mødeplan for udvalgsmøder.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at beslutte mødeplan for 2018 som foreslået

Sagsfremstilling

Handicaprådet holder et årligt antal møder svarende til byråd og fagudvalgs mødefrekvens (Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 3 stk.1). Derfor har byrådsbeslutningen om en ny model for udvalgsmøder i perioden august 2018 - december 2018 betydning for Handicaprådets mødeplan.

 

Handicaprådet besluttede mødeplanen for rådets møder i januar 2017. Onsdag blev valgt som mødedag, fordi når Handicaprådet holder møder om onsdagen, har administrationen tid til at behandle høringssvar inden dagsordener til udvalgene sendes ud. Møderne afholdes i tidsrummet 16.15 - 18.15.

 

Oprindelig besluttet mødeplan for august - december 2018

Nyt forslag til mødeplan  for august - december 2018

Eventuelt et møde den 8. august 2018

Eventuelt et møde den 8. august 2018

5. september 2018

29. august

7. november 2018

3. oktober

 

7. november

 

Forslaget er vedhæftet dette punkt som bilag

 

Administrationen gør opmærksom på, at det kan være nødvendigt at indkalde et ekstraordinært møde i forbindelse med høring af budget 2019 - 2022 samt i december måned med henblik på høringssvar i sager, som skal behandles af fagudvalg i januar 2019.

 

Gribskov Kommunes Handicappris 2018 skal overrækkes den 3. december 2018.

 


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 3 stk.1

 


Økonomi

Medlemmer af Handicaprådet udpeget efter indstilling fra DH Gribskov har krav på diæter og befordringsgodtgørelse. Udgiften finansieres af Handicaprådets budget.


Beslutning

Besluttet at afholde møderne på følgende datoer: 8. august (ekstraordinært møde, hvis der er behov for det), 29. august, 10. oktober, 7. november.

Bilag

41. Forberedelse til dialog med Center for Social og Sundhed

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet har inviteret centerchef for Center for Social og Sundhed, Mikkel Damgaards, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken. På indeværende møde skal rådet forberede sig til dialogen.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at beslutte, hvad rådet særligt ønsker at drøfte med centerchefen for Center for Social og Sundhed.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har inviteret centerchef for Center for Social og Sundhed, Mikkel Damgaards, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken. På indeværende møde skal rådet forberede sig til mødet og beslutte, hvad rådet særligt ønsker at drøfte med centerchefen for Center for Social og Sundhed.

 

Om Center for Social og Sundhed

Center for Social og Sundhed betjener ældre borgere, borgere med handicap, en kronisk lidelse, psykisk sygdom og borgere med behov for genoptræning eller med sociale behov. Centret arbejder blandt andet med hjemmepleje, hjemmesygepleje, madservice, forskellige rehabiliteringsforløb og hjælpemidler. Centret har ansvaret for driften af kommunes fem plejecentre, Center for midlertidigt ophold, Genoptræning Gribskov og en række dagcentre. Endelig driver centret en række bo- og dagtilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning, demens, hjerneskade og psykisk sygdom. Centret har et tæt samarbejde med hospitaler, praktiserende læger og vores kommunale og private leverandører.

 

Centret består af fire enheder:

 

 • Myndighed, Social og Sundhed
 • Forebyggelse og Sekretariat
 • Kvalitet, Udvikling og Kontrakter
 • PlejeGribskov og

 

 

Myndighed, Social og Sundhed

 

Sundhed, Træning og Ældre

 • visiterer til sygepleje, rehabilitering, hjemmepleje og træning
 • visiterer til plejebolig og ældrebolig
 • bevilliger plejeorlov. Det kan for eksempel være til pårørende, der skal passe en døende
 • arbejder med og rådgiver inden for en række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, for eksempel Sundhedsaftalen

 

Hjælpemidler og Boligændring behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil og boligindretning (Serviceloven).

 

Børn og Voksne med Særlige Behov

 • rådgiver, vejleder og visiterer børn, unge og voksne med nedsat funktionsniveau på grund af handicap og kronisk sygdom.
 • rådgiver, vejleder og visiterer voksne som er socialt udsatte (Serviceloven).
 • rådgiver, vejleder og visiterer voksne med misbrug (Serviceloven)

 

 

Forebyggelse og Sekretariat

 • Betjening af fagudvalgene; Ældre, Social og Sundhed samt Forebyggelse og Idræt og betjening af Ældrerådet
 • Arbejde med forebyggelse og sundhed for at alle i Gribskov
 • Det at understøtte seniorcentrene med for eksempel økonomistyring og sparring til ledelsen
 • Den interne juridiske og økonomiske styring og støtte til centret
 • Årsplanlægning, facilitering og styring af en række projekter og politikker i centret.

 

 

Kvalitet Udvikling og Kontrakter

 • følger op på kvaliteten (kvalitetsopfølgning) i den service der leveres til borgerne. Eks. hjemmehjælp og praktisk hjælp
 • understøtter samarbejdet i Center for Social og Sundhed i forhold til leverandører som for eksempel driftmøder og strategimøder samt samspil om projekter
 • styrer implementeringen af 'Sundhedsaftale 3', som skal sikre et godt samarbejde mellem kommunen og regionen
 • er med i tværsektorielle samarbejder mellem kommune, region og praktiserende læger - blandt andet udviklingsprojekter
 • betjener Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • står for en række initiativer og projekter med velfærdsteknologi
 • arbejder med patientsikkerhed
 • understøtter kommunens leverandører på social- og sundhedsområdet med for eksempel undervisning og nye tilbud

 

 

PlejeGribskov og Sociale Tilbud

 • understøtter driften af sociale tilbud, holder driftsmøder og driver tilbudsportalen
 • tilpasser vores sociale tilbud, så der så vidt muligt er pladser nok til borgerne
 • fører tilsyn med PlejeGribskov, Vega, GBS/Kobbelhusene og Voksenstøtte
 • fører opfølgende tilsyn på det sociale tilbudsområde

 

 

Forebyggelse til møde med centerchefen

Denne sag danner rammen om rådets refleksion og forberedelse til møde med centerchefen for Center for Social og Sundhed.

 

Rådet skal være opmærksom på, at hvis rådet beslutter at ændre mødeplanen (en anden sag på samme dagsorden), skal der aftales et nyt tidspunkt for mødet.


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194, artikel 3 (Generelle principper), 7 (Børn med handicap), 8 (Bevidstgørelse), 19 (Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet), (Respekt for hjemmet og familien) og 25 (Sundhed), 26 (Habilitering og rehabilitering)

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedloven)

Gribskov Kommunes Handicappolitik (Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed) vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2

 

 


Beslutning

Handicaprådet ønsker særligt at drøfte følgende emner:

 1. Hvor mange og hvilke opgaver inden for centrets opgaveportefølje er udliciteret, det vil sige private firmaer er leverandør på opgaven?
 2. Hvor meget af udlicitering skyldes kvalitetshensyn og hvor meget skyldes økonomi?
 3. Hvilket menneskesyn (mindset) ligger til grund for administrationens sagsbehandling? Hvor blev den kommune, der skulle tage udgangspunkt i borgerinddragelse, af?
 4. Hvor mange faggrupper er der inden Center for Social og Sundhed? Hvor mange socialrådgivere? Hvordan er socialrådgivere inddraget i sagsbehandling? Hvordan er pesonale, der sagsbehandler, uddannet?
 5. Hjemtagelse af hjemmesygeplejen - status.
 6. Demensindsats, herunder Holbohave og kompetenceudvikling.
 7. Kvalitet af hjælpemidler på plejecentre versus kvalitet af hjælpemidler til folk, der bor i eget hjem.
 8. Problematikker omkring reparation af hjælpemidler, som brugeren selv køber.
 9. Hvorfor ligger "handicapområdet" under Center for Social (og Sundhed)?
 10. Inddragelse og høring af Handicaprådet i forhold til forberedelse af beslutningsgrundlag i sager til politisk behandling.

 

42. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Anne Steffensen, centerchef for Center for Børn og Unge, med ansvar for dagtilbud, skoler, fritidsordninger,fritidsklubber og ungdomskolen, deltager under meldelsespunktet med henblik på at svare på rådets spørgsmål til Gribskov modellen:

 • Hvordan er Team Børn og Voksne med særlige behov tænkt i forhold til modellen? Rådet spørger fordi det team er forankret i et andet center.
 • Hvordan vil kommunen sikre, at den faglige viden fra det specialiserede område kommer børn inden for almenområde til gavn; så almenområde bliver mere inkluderende?
 • Hvornår forventer kommunen, at investeringen går i nul? Og er kommunen ikke bekymret for, at det nødvendige arbejde med kulturændringen er underfinansieret?

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning

  


Beslutning

Mødet begyndte 16.16.

 

Anne Steffensen, centerchef for Center for Børn og Unge, deltog i mødet med henblik på besvarelse af spørgsmål omkring Gribskov modellen.

Gribskovmodellens investering (i socialrådgivere) forventes at gå i nul i 2019. Team Børn og Unge er ikke en del af modellen på nuværende tidspunkt, men modellen skal udvikles, så relevante samarbejder indgår i modellen.

Hvilke indikatorer måler kommunen trivsel på? Trivsel måles ved hjælp af trivselsundersøgelser.

Aftalt at Anne Steffensen inviteres til Handicaprådets første møde i 2019 med henblik på opfølgende samtale om Gribskovmodellen m.v.

 

Handicaprådet bemærkede, at Sundhedsberedskabsplan skulle have været i høring hos Handicaprådet inden sagen blev forelagt for Ældre, Social og Sundhed.

 

Mødet sluttede kl.17.36

 

Orienteringen taget til efterretning.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen