Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Idrætsrådet

Onsdag den 13-06-2018 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

19. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-8-18


Resume

Meddelelser.


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelser eller anden for orientering medtages det under dette punkt.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Høringssvar fra Kulturrådet og Idrætsrådet til det genåbnede 2019-budget blev gennemgået og drøftet.

Kulturrådet behandlede emnet i deres møde den 11. juni 2018, og havde videresendt deres dokument med ændringer til Idrætsrådet.

Der var et par ændringer til høringssvaret. Næstformand, Marianne Christensen sørger for, at høringssvaret indsendes korrekt. Sendes også til Idræt og Folkeoplysning, som sørger for udsendelse til de to råd.

 

Mette Larsen stillede spørgsmål ved lokalefordelings-retningslinierne. Der var enighed om, at de sættes på dagsordenen til fælleds rådsmøde den 15. november 2018.  

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg, Inger Hansen, Erling Marcussen.

20. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste Idrætsrådsmøde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-6-18


Resume

Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste møde.


Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen samt referat fra sidste Idrætsrådsmøde.


Administrationen indstiller,

at godkende dagsordenen og referat fra sidste Idrætsrådsmøde, den 08. maj 2018.


Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg, Inger Hansen, Erling Marcussen.

 

21. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2323-18


Resume

Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning.


Sagsfremstilling

Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

 

Administrationen i Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

  • Dato for Frivillig Fredag - den 28. september 2018 kl. 17:00 i Kultursalen.

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.

 

22. Materialepuljen 2018

Sagsnummer: 18.15.08-G01-1-18


Åben overskrift

Materialepuljen 2018.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at gennemgå arbejdsgruppens forslag til fordeling af Materialetilskud for 2018.


Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har gennemgået ansøgninger til Materialepuljen for 2018 - og fremlægger forslag for udvalget på mødet.

Der er udarbejdet oversigt over ansøgningerne, og hvad arbejdsgruppen anbefaler. Oversigten udsendes særskilt til rådets medlemmer.


Beslutning

Arbejdsgruppens forslag til fordeling af Materialetilskud blev gennemgået og tilrettet.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.

 

Bilag

23. Dialogmøde for de idrætsforenigner, der ikke deltog i halfordelingsmøderne marts 2018

Sagsnummer: 18.15.12-G07-1-18


Åben overskrift

Dialogmøder 2018 og fremadrettet


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at gennemgå det materiale, der er udarbejdet efter forårets dialogmøder - og efterfølgende tage stilling til,hvordan Idrætsrådet fremover afholder Dialogmøder med de idrætsforeninger, der ikke naturligt deltager i halfordelingsmøderne og dialogmøderne.


Sagsfremstilling

Der har i marts måned været afholdt halfordelingsmøder for sæsonen 2018/2019. I forbindelse med halfordelingsmøderne har Idrætsrådet også afholdt Dialogmøder med idrætsforeningerne.

Der er udarbejdet et samlet dokument for møderne. Vedlægges som bilag og gennemgås på mødet.

 

De idrætsforeninger, der ikke deltager i halfordelingsmøderne, deltager heller ikke ved dialogmøderne med idrætsrådet.
Idrætsrådet skal indtænke, hvordan dialogmøder kan afholdes med de idrætsforeninger, der ikke har deltaget i forårets dialogmøder samt tage stilling til,hvordan proceduren skal være fremadrettet.


Beslutning

Materialet blev gennemgået. Stormøde primært for de idrætsforeninger, der ikke har deltage i fordelingsmøderne og Dialogmøderne inviters til Idrættens Stormøde, som foreslås afholdt:

Enten mandag den 17. september eller onsdag den 19. september kl. 19:00-21:00. Mødet ønskes afholdt i Idrætshuset i Tisvilde. Mai Smedegaard kontakter Allan Thoft Jensen.

Der vl ikke være tilmelding til mødet.

Mai Smedegaard er tovholder på mødet. Det skal være de samme emner, der er skal drøftes som ved forårets Dialogmøder.

Invitation udsendes i uge 33.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg, Erling Marcussen og Jeanette Jensen.

 

Bilag

24. Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2019

Sagsnummer: 18.15.15-G00-3376-18


Åben overskrift

Nye retningslinier for lokaletilskud 2019.


Resume

Det forrige Idrætsåd udarbejdede et dokument vedr. problematikker og problemstillinger i forbindelse med lokaletilskud vedr. sag om kommende lokaletilskud, da de behandlede sag om lokaletilskud i december 2017. Det forrige Idræsråd har bedt administrationen om overlevere dokumentet til jer, der nu sidder i Idræsrådet, således I kan arbejde videre med problematikkerne og problemstillingerne.

 


Administrationen indstiller,

at gennemgå dokumentet og arbejde videre med kommende lokaletilskud


Beslutning

Dokumentet blev gennemgået - og en drøftelse ønskes, når der skal afholdes fællesmøde med Udvalget for Forebyggelse og Idræt.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg og Jeanette Jensen.

 

Bilag

25. Idrætsrådet 2018-2021 - Udkast til revideret Forretningsorden for Idrætsrådet

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Åben overskrift

Udkast revideret forretningsorden for Idrætsrådet


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at gennemgå og godkende arbejdsgruppens udkast til revideret forretningsorden for Idrætsrådet.


Sagsfremstilling

Idrætsrådet gennemgår og godkender arbejdsgruppens udkast til revideret forretningsorden for Idrætsrådet.

 


Beslutning

Arbejdsgruppens udkast til revideret forretningsorden for Idrætsådet blev gennemgået. Videresendes til Udvalget for Forebyggelse og Idræt til endelig godkendelse.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg og Jeanette Jensen.

 

Bilag

26. Forberedelse til fællesmøde mellem Idrætsrådet og udvalget for Forebyggelse og idræt

Sagsnummer: 18.15.00-G01-25-18


Åben overskrift

Fællesmøde mellem Idrætsrådet og Udvalget for Forebyggelse og Idræt


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Der skal afholdes fællesmøde mellem Idrætsrådet og Udvalget for Forebyggelse og Idræt i efteråret.

Centerchef, Kirsten Frandsen arbejder i øjeblikket med at finde en passende dato for fællesmødet. Idrætsrådet orienteres, når den endelige dato er fastsat.

Idrætsrådet drøftede emner til dagsordenen:

  • Hvordan tænker udvalget, at Idrætsrådet arbejder med forebyggelse?
  • Lokaletilskud: Lokaletilskud i al almindelighed ( bilag fra tidligere Idrætsråd) samt lokaletilskud Fredbogård
  • Faciliteter - bygninger: Hvad tænker udvalget for de forskellige områder (Idrætspolitikken)

 

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg og Jeanette Jensen.

 

27. Kurser for folkeoplysende foreninger i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 18.15.00-G01-27-18


Åben overskrift

Kurser for folkeoplysende foreninger i Gribskov Kommune.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at godkende et beløb, som kan indgå i puljen til kurser/uddannelse for frivillige i 2018 (kan tages fra Idrætspuljen).

at udpege et par repræsentanter fra Idrætsrådet til mødeafholdelse med repræsentanter fra administrationen omkring kurser/uddannelse af frivillige i 2018.

 


Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 50.000 kr. om året i budgetperioden (2017-2020) til at styrke rekruttering af frivillige og til at klæde frivillige på, således det bliver nemmere at være frivillig, både som enkelt person eller forening.

I Idræt og Folkeoplysning arbejder vi på afholdelse af fælles kurser for frivillige. Der er en lille arbejdsgruppe nedsat, bestående af Pernille Dirchsen, Flemming Larsen og Susanne Jørgensen, der arbejder med kurser indeholdende rekruttering og kompetenceudvikling. Der har været afholdt et par kurser om synliggørelse på de sociale medier. Dette var primært for de sociale foreninger. Det var en stor succes - og lignende kan gentages for alle frivillige personer eller foreninger.

Ud over rekruttering og kompetenceudvikling kan emner for kurserne være:

  • Markedsføring / synliggørelse
  • Måde at være frivillig på
  • Ledelse / styringsform
  • Ledelsestyper/-former (hvor organiseret skal det være).

 

Kurserne er tænkt som noget fælles - hvor alle grupper inviteres til at deltage - og for at inspirere og danne netværk med hinanden.

 

Ud over de 50.000 kr., der er afsat til formålet, vil der være behov for, at både Kulturrådet og Idrætsrådet afsætter et beløb til kurser/uddannelse. Beløb kan drøftes på rådsmøderne i juni.

 

Både Kulturrådet og Idrætsrådet opfordres til at finde et par repræsentanter hver, som har lyst til at deltage imøde med Pernille Dirchsen, Flemming Larsen og Susanne Jørgensen, hvor kursusemner og lign. kan drøftes, således kurserne kan gå i gang efter sommerferien. Mødet afholdes onsdag den 20. juni 2018 kl. 17:00-19:00 i Kulturhuset, Helsinge.

 

 


Økonomi

Et beløb til kurser/uddannelse for frivillige kan finansieres fra ikke fordelt tilskud Idrætspuljen.

 


Beslutning

Bevilget 10.000 kr. Beløbet finasieres fra Idrætspuljen.

Fraværende: Lene Sølyst Hjerl, Thomas Møllenberg og Jeanette Jensen.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen