Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Takster og tilskud 2020 

Daginstitutioner - 1. januar til 31. december 2020 
Integrerede institutioner – børn under 3 år - 49,5 timer 2.865 kr.
Integrerede institutioner – børn over 3 år - 49,5 timer 1.606 kr.
Integrerede institutioner – børn under 3 år - 52 timer 3.009 kr.
Integrerede institutioner – børn over 3 år - 52 timer 1.687 kr.
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år - 30 timer 1.736 kr.
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år - 30 timer 973 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*
Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige 
forældrebetaling 517 kr.
Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige 
forældrebetaling 578 kr. 

Dagpleje
Heltidsplads: 2.724 kr.
Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel - 30 timer: 1.703 kr.

Privat pasning / pasning af eget barn
Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 6.946 kr
Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 3.884 kr

Fritidsordninger (FO) **
Mini-FO (01.04.2020-31.07.2020 - for kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1584 kr.
Morgenmodul (0.-5. klasse) 421 kr.
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.584 kr.
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 931 kr. 
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 394 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**
Klubtilbud for 6. klasse 179 kr.

*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Skt. Helene Børnehus 
**Juli måned er betalingsfri i FO og klub. Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2020

Fripladstilskud og søskendetilskud

Fripladstilskud og søskendetilskud

Her kan du læse om muligheder for økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud

Fripladstilskud 

Økonomisk fripladstilskud søges til pladser i vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, FO og klub. Fripladstilskuddet opgøres på baggrund af husstandsindkomst. Det genberegnes månedligt via oplysninger fra SKATs indkomstregister og kan derfor ændres, hvis din husstand har varierende indkomst. Tilskuddet bevilges med virkning fra den efterfølgende 1. i måneden. Er det første gang, dit barn starter i institution, gælder tilskuddet fra den dato, dit barn er indmeldt, hvis vi har modtaget din ansøgning inden for to måneder fra indmeldelsesdato. Du skal ikke genansøge ved institutionsskift, medmindre der er sket ændringer i husstandsindkomsten.

Se aktuelle indkomstgrænser og ansøg på borger.dk

Du er selvstændig

Er du selvstændig og ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, ansøger du på Borger.dk.
Du skal desuden udfylde et skema over forventet indkomst, der skal sendes til kommunen.

Skema over forventet indkomst.docx (kan hentes og udfyldes) >

eller Skema over forventet indkomst.pdf  >

Skemaet kan returneres via digital post til postkassen Økonomisk fripladstilskud

Ansøgning, skema og forskudsregistreringen fra SKAT anvendes ved vurdering af om du kan bevilliges økonomisk fripladstilskud. Du skal være opmærksom på, at hvis slutligningskontrollen viser, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omregnet og en ekstraopkrævning blive fremsendt.

Enlig eller samlevende forsørger

Hvornår betragtes man som enlig og hvornår som samlevende?
Pjecen forklarer, hvad man må, og hvad man ikke må, når man modtager ydelser som enlige. Pjecen forklarer også, hvilke rettigheder man som borger har i forbindelse med mødet med kommunen eller Udbetaling Danmark, og når det skal vurderes, om man er enlig eller samlevende.

Læs vejledning til enlige forsørgere der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud.pdf  >

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Indkomstændringer reguleres automatisk, med mindre det er indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Er der væsentlige varige ændringer i indkomsten, bedes du rette det via Digital Pladsanvisning, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud.
Sker der ændringer i dine økonomiske forhold der kan medføre ændringer i din bevilling, har du pligt til straks at ansøge på ny.
Bliver du samlevende/gift kan det medføre ændringer i din bevilling. Du har pligt til straks at ansøge på ny med samlever/ægtefælles indkomst, ellers kan du få et tilbagebetalingskrav.

Søskendetilskud

Søskendetilskud gives til søskende i alle dagtilbud og FO. Forældrene skal betale fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de øvrige pladser. Der gives ikke søskenderabat til fritidsklub i 6. klasse og ungdomsklub. For at modtage søskendetilskud skal børnene have fælles bopæl og samme betaler. Tilskuddet gives, uanset om børnene benytter plads i Gribskov Kommune eller i en anden kommune. Der er dog særlige regler for udregningen af søskendetilskuddet, hvis et barn har plads i anden kommune. Få oplysning om søskendetilskud ved plads i anden kommune i Pladsanvisningen.
Børn i private skolepasningsordninger er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud til søskende i daginstitution, dagpleje eller skolefritidsordning.